Amersfoort blijft problemen Armando Museum van zich afschuiven

De raadsinformatiebrief 3912329 van 28 september van de gemeente Amersfoort geeft informatie over de lopende zaken binnen de cultuurportefeuille. Inclusief de voorgenomen verhuizing uit Amersfoort van het Armando Museum. Het college benadrukt in de brief nogmaals dat bezuinigingen de enige reden voor de voorgenomen verhuizing zijn:

Op 31 mei j.l. heeft uw raad besloten dat de bezuiniging op de musea vanaf 2014 kan worden gerealiseerd door het Armandomuseum naar een plek buiten Amersfoort te verplaatsen. In november 2010 is naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie het voorstel van verplaatsing naar Oud- Amelisweerd gedaan. Door alle betrokken partijen (gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Amersfoort in C/Armando Museum, Provincie Utrecht, Centraal Museum en de Stichting Armando) is in december 2010 een intentieverklaring getekend. Daarmee is gestart met de gezamenlijke planontwikkeling. Conform de eerder getekende intentieverklaring wordt nu de definitiefase afgerond met een definitief ondernemingsplan en huisvestingsplan aan de hand waarvan een go/no go besluit kan worden genomen. Om het ondernemingsplan rond te krijgen is in bestuurlijk overleg door de gemeente Utrecht gevraagd om een bijdrage van de gemeente Amersfoort van 1 miljoen euro. Uitgangspunt voor ons is dat de bezuinigingsdoelstelling (vanaf 2014) moet worden behaald. Met de onderbrenging van de Armandocollectie in Oud-Amelisweerd kunnen we, ook gezien de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten over de Armandocollectie*, aan deze bezuinigingsdoelstelling invulling geven. Op 14 juni is aan de raad toegezegd dat het college in september met een voorstel ter besluitvorming over de gevraagde bijdrage van 1 miljoen komt. Dit voorstel zal uitgaan van de fasering van de bezuiniging op de musea. De definitieve besluitvorming in uw raad rond de verhuizing van het Armandomuseum naar landhuis Oud-Amelisweerd is nu voorzien in oktober.

Stichting Armando en AiC hebben inmiddels aangekondigd dat op 27 november de laatste tentoonstelling wordt afgesloten en dat zij vanaf 2012 geen nieuwe activiteiten meer organiseren in het Rietveldpaviljoen. Daarmee is het Rietveldpaviljoen vanaf januari 2012 beschikbaar en gaan wij ons bezinnen op tijdelijke verhuur zo lang er nog geen definitieve besluiten zijn genomen over de budgetneutrale herontwikkeling van het Zonnehof-gebied.

Bij de asterix wordt het volgende gezegd: *Er zijn verschillende overeenkomsten waarin zaken rondom de Armandocollectie zijn geregeld waarvan de twee belangrijkste zijn de overeenkomst van 15 januari 1998 betreffende de kerncollectie en een overeenkomst van 7 december 1998 betreffende de omzetting van de bruikleen van de collectie van de Zonnehof naar de Stichting Armando. 

Raadsinformatiebrief 3640863 van 7 december 2010 vat de overeenkomst van 15 januari 1998 als volgt samen op p.8: Kortom, zolang de gemeente binnen haar mogelijkheden museaal verantwoorde expositieruimte biedt in Amersfoort, handelt zij juridisch in overeenstemming met bovengenoemde overeenkomsten. Dat ‘binnen haar mogelijkheden’ kan zo gelezen worden dat de gemeente Amersfoort aan het Armando Museum verantwoorde expositieruimte moet bieden tenzij het dat budgettair niet kan.

Bezuinigingen op cultuur en herschikking binnen het cultuurbudget duiden niet op een situatie van niet meer kunnen, maar eerder op niet meer willen. Daarom lijkt de eenzijdige verbreking van het convenant door de gemeente Amersfoort juridisch aanvechtbaar. Een direct gevolg van onbehoorlijk bestuur zoals de vorige directeur van Amersfoort-in-C over de niet doorgegane aanbesteding van het Armando Museum in de Elleboogkerk al stelde.

Mevrouw de Meijere ondertekent mede in de Statutenwijziging Stichting De Zonnehof de omzetting van de bruikleen van Stichting De Zonnehof naar de Armando Stichting. Sinds zomer 2011 heeft ze echter haar deel van de collectie bij het Kröller-Müller Museum ondergebracht. Ook Armando deed hetzelfde met een vroeg werk en een aantal door hemzelf gemaakte tekeningen. Het jaarverslag 2010 stelt: Door de royale gebaren van de kunstenaar en zijn ex-vrouw beschikt het Kröller-Müller Museum over één van de mooiste verzamelingen van het werk van Armando. 

Opvallend is dat de brief zich niet uitspreekt over de inhoudelijke toetsing van de voorgenomen verhuizing. Een en ander suggereert dat een diepgaande inhoudelijke discussie over de verhuizing naar Oud-Amelisweerd nooit is gevoerd. Het haalbaarheidsrapport van november 2010 waarnaar verwezen wordt heeft een minimale conclusie: Op basis van bovenstaand concluderen wij dat de belangrijkste randvoorwaarden die landhuis- en landgoed Amelisweerd vragen niet strijdig zijn met de behoeften van het Armando Museum en haar collectie. Da’s zo ruim geformuleerd dat het op vele collecties van toepassing is.

Bestuurders die betrokken waren bij de besluitvorming over de verhuizing naar Oud-Amelisweerd hebben telkens een stap gezet en lijken zo een fuik te zijn ingelopen. Het is bestuurlijk minimalisme dat gaat over haalbaarheid, intenties, gezamenlijkheid, planontwikkeling en procesgang. Meer ambitie was het niet. Wellicht door de veelheid aan belangen en partijen die telkens over een streep getrokken moesten worden.

Gevolg is dat vragen over noodzaak, alternatieven, kosten en doelmatigheid op de achtergrond zijn gebleven. En behalve de betrokken bestuurders zijn de gemeenteraden van Bunnik, Amersfoort en Utrecht evenmin toegekomen aan inhoudelijke vragen en konden niet verder kijken dan de kosten. Zodat er bij alle betrokkenen, te weten Utrecht, Amersfoort, Bunnik, Amersfoort-in-C, provincie Utrecht en Centraal Museum geen enkele partij was die er belang bij had door te vragen naar de noodzaak van de verhuizing van de Armando collectie naar Oud-Amelisweerd.

Partijen die dat wel hadden zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Museumvereniging, individuele deskundigen uit de museum- en erfgoedsector of betrokken van Buurtschap Amelisweerd en Vrienden van Amelisweerd werden op afstand  gehouden. Hun toelichtingen en adviezen werden waar mogelijk verwerkt en ingepast, maar ook zij konden geen inhoudelijke debat opstarten. Dus degenen die over de inhoud konden praten deden het niet en degenen die dat wel wilden mochten het niet.

Foto: ‘In oktober 2007 verwoestte een felle brand het Armando Museum in de negentiende-eeuwse Elleboogkerk in Amersfoort. Restauratiearchitect Verlaan & Bouwstra verzorgt samen met Marx en Steketee Architecten de wederopbouw van de historische kerk en realiseert daarin een nieuw museum met hedendaagse voorzieningen.’

Advertentie

18 gedachten over “Amersfoort blijft problemen Armando Museum van zich afschuiven

 1. In die link naar de Stentor wordt melding gemaakt van een vergoeding van de verzekering voor de herbouw van de Elleboogkerk. Ik begrijp er niets van waarom uitstel van die aanbesteding een bezuiniging voor de gemeente in zou houden. Beter had men dat Eemkwartier, waar de wethouder zich op ten val brak, in de ijskast gezet.

  Like

 2. @Joke
  De acties van de gemeente Amersfoort worden ingegeven door de doelstelling om 25% op cultuur te bezuinigen. Structureel. GroenLinks-fractievoorzitter Hiske Land zegt voor Amersfoort: Ik pleit voor een brede blik op het museale aanbod, in plaats van te focussen op één instelling zoals nu gebeurt. De bezuinigingen zijn wat mij betreft alleen de aanleiding om ernaar te kijken. Wat willen we voor de stad? Welke betekenis heeft iedere instelling daarin? Die brede blik die volgens Land in Amersfoort ontbreekt, ontbreekt ook bij de keuze voor landhuis Oud-Amelisweerd dat door het toeval tot stand is gekomen en nooit voldoende beredeneerd is. Zie ook:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/01/07/armando-museum-en-het-bestuurlijk-onvermogen/

  Like

 3. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik vraag me af waarom de gemeente onder het mom van ‘bezuinigingen’ de Elleboogkerk voorlopig de as laat liggen, terwijl herbouw geen cent zou kosten (want de verzekering betaalt).

  Like

 4. Ja, die aanbesteding werd uitgesteld omdat men eerst de museale functie tegen het licht wou houden. Nu wordt alsnog herbouwd, terwijl de functie nog altijd duister is. Het was dus tactiek om de positie van het Armando Museum te ondermijnen.
  Bovendien is de aanneemsom slechts € 2.645.000,–, terwijl de verzekering 4,5 mio uit zou keren voor herbouw van het pand (eveneens excl. functionele inrichting). Heel vreemd.

  Like

 5. @Joke
  Ik betwijfel of het college van de gemeente Amersfoort doelbewust handelt. Wat ik met name in de Amersfoortse culturele sector bespeur is hap-snap beleid dat uitloopt in chaos. Dat zie je ook in bijvoorbeeld Gouda waar een cultuurwethouder volkomen ondergeschikt wordt gemaakt aan de wethouder Financiën. Zodat zo’n cultuurwethouder een veredelde ambtenaar wordt die over de eigen portefeuille nauwelijks nog iets te vertellen heeft.

  Het klopt dat Bouwbedrijf Van Norel de inschrijving is gegund van de casco bouw voor € 2.645.000,–. En het klopt dat de uitkering van de verzekeraar € 4.500.000,– is. Een verschil van € 1.855.000. Er gaat vervolgens € 1.000.000,– naar het Armando Museum als bruidsschat. Voor exploitatie of investering. Mij is de precieze bestemming uit het interpellatiedebat van 14 juli niet duidelijk geworden. Daarover was toenmalig wethouder Barendregt warrig. Wellicht is de afspraak dat het Armando Museum het daar mag inzetten waar de cosmetica het meest nodig is om partijen die aan een gezonde bedrijfsvoering twijfelen over de streep te zetten. We weet wordt het miljoen afwisselend ingezet naargelang de gesprekspartner. Het moderne multitasken van moderne ondernemers. Dan resteert voor de gemeente voor eigen bedrijfsvoering en overhead, afbouw en inrichting € 855.000,–. Dat lijkt billijk.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/06/14/bruidschat-armando-museum/

  Like

 6. Dat men zich puur door streefgetallen laat leiden is helaas een algeheel manco van de moderne overheid.
  Hoe weet je dat dat miljoen van het AM uit dat verzekeringspotje kwam? Volgens mij is dat nl. het miljoen uit het loterijfonds. Zoals het uit het Stentor-artikel naar voren komt, stelt de verzekering voldoende beschikbaar voor herbouw van het gebouw, en heeft daarnaast het AM nog fondsen geworven voor de museale invulling. Daar maak ik uit op dat het verzekeringsgeld geoormerkt is voor het gebouw, en niet naar believen kan worden aangewend voor allerlei andere zaken.

  Like

 7. Ofwel slechts het gebouw was verzekerd, maar voor een veel te hoog bedrag, ofwel alles was verzekerd, maar dan heeft de gemeente doen voorkomen dat dat niet zo was. In beide gevallen is er weinig billijks aan.

  (Waar ik ook aan zit te denken: musea werken niet BTW-belast, en dan krijg je de BTW over de bouw ervan ook niet terug. Ga je iets anders met dat gebouw doen, dan kun je de prijs ex BTW rekenen. Dat zou een verschil ter grootte van 8,5 ton verklaren. De belastingdienst wil dan echter wel zwart op wit hebben wat de toekomstige bestemming/functie zal zijn, maar als die commercieel wordt dan zit dat wel snor.)

  Like

 8. @Joke
  De bruiklenen van de tentoonstelling waren door de bruikleengevers verzekerd. Zoals de Daubigny van de Collectie Van Baaren dat weer in bruikleen was bij het Centraal Museum en meeverbrand is. Dan betaalt de verzekering dus de Collectie van Baaren uit.

  Like

 9. Ja, en daarvan zei jij om 18:54 dat er een miljoen aan het AM meegegeven wordt en 8,5 ton naar plankosten en inrichting e.d. Waar heb je die informatie gevonden? Want ik vind m.n. die 8,5 ton maar vreemd. Als het verzekeringsgeld ook aan inrichting besteed mocht worden, waarom heeft het AM dan ‘daarnaast nog fondsen geworven voor de museale invulling’ (alsof die niet gedekt zouden worden door de verzekering)? (Of: waarin zit ‘m het evt. verschil tussen ‘invulling’ en ‘museale invulling’, want dat kan ’t ook zijn. Vandaar mijn suggestie dat daar een BTW-gat zit.)

  Like

 10. @Joke
  Die informatie van 18.54 uur is mijn conclusie. Het totaalbedrag van de verzekering is bekend, evenals de eenmalige bijdrage van Amersfoort aan het Armando Museum. Het verschil is dan de bereddering vanuit het casco. Exclusief kosten die er ongetwijfeld nog bovenop komen en in andere begrotingsposten geoormerkt zijn. Vraag is of de verzekering voorwaarden kan stellen aan de herbouw zoals jij veronderstelt.

  De fondsen die het Armando Museum ophaalde voor de inrichting waren een pluspakket en zou toegevoegd worden aan de herbouw. Een raadsinformatiebrief van juni 2010 zegt: Daarnaast hebben de exploitant van het museum, de Stichting Amersfoort in C, en de Armando Stichting de wenst geuit voor eigen rekening extra voorzieningen in de te restaureren kerk te realiseren. Hierbij moet worden gedacht aan de museale inbouw met aanvullende voorzieningen zoals een educatorium, een documentatiecentrum en een museumcafé en een bijzondere kapconstructie. Het stichtingsbestuur wenste dit zgn. pluspakket te bekostigen door middel van sponsoring en bijdragen van externe fondsen. Het heeft enige tijd gekost maar de gepleegde inspanningen zijn succesvol geweest. Er is in totaal € 1,3 miljoen toegekend, waarvan 1 miljoen door de Bankgiroloterij en er lopen nog steeds acties om dit budget te verhogen.

  Like

 11. Pingback: Oud-Amelisweerd: staalkaart van bestuurlijke onzorgvuldigheid « George Knight

 12. Pingback: Groen licht voor Museum Oud-Amelisweerd ondanks bezwaren « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.