Joris Demmink en de grote boze wereld

De hoge ambtenaar op wie advocaat Adèle van der Plas in een interview van mei 2011 doelt is secretaris-generaal van Joris Demmink. De hoogste ambtenaar van het Ministerie van Jusititie en Veiligheid. Hij wordt ervan verdacht chantabel te zijn wegens verkrachting en seksueel misbruik van kinderen beneden de zestien jaar en een deal te hebben gesloten met de Turkse overheid in ruil voor het schrappen van een beschuldiging van pedofilie. Dat gebeurt met een driehoeksruil waarvan een onschuldige Koerd het slachtoffer wordt.

De zaak draait om de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin die in 2002 tot levenslang is veroordeeld. Volgens Van der Plas is er sprake van een internationaal complot. Vraag is welke autoriteiten uit de Nederlandse politiek hierbij betrokken zijn. Want het klinkt onwaarschijnlijk dat Demmink gedurende 15 jaar zonder politieke rugdekking kon opereren. Die medeplichtigheid zou er tevens de verklaring voor zijn dat het rookgordijn zolang bleef hangen. Nu is de rek eruit. Demmink moet afronden omdat-ie eind 2012 65 jaar wordt.

Wie erbij betrokken zijn is onduidelijk. Namen variëren van de voormalige ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner, Prins Claus en de gevestigde media die de zaak niet oppikten. Een en ander kan weer variëren van actieve betrokkenheid, bescherming van anderen of laksheid. Beschuldigingen zijn vaker geuit. Dat ze tot niets leiden kan betekenen dat er geen aanleiding is. Smeders van complotten kunnen ook hun belang hebben. Of het zegt dat de doofpot zo diep is dat het alleen maar lijkt dat er geen aanleiding is.

De affaire Demmink die al jaren suddert wint sinds deze zomer vaart op drie fronten. Demmink wordt eind september 2011 onderworpen aan een voorlopig getuigenverhoor bij het gerechtshof in Amsterdam. Dat gaat over de zaak Chipshol en de gang van zaken bij de Haarlemse rechtbank. En drie Turkse mannen die als minderjarigen ooit door Demmink misbruikt zouden zijn proberen in Nederland hun recht te halen.

Verder heeft Baybaşin bij het landelijk parket van het OM opnieuw aangifte tegen Demmink gedaan. Opvallend is dat de aanklacht nu gegrond wordt verklaard. Is er sinds de eerste aangifte door Baybaşin in 2007 iets veranderd? Nee. Het kan eigenlijk alleen duiden op de gewijzigde politieke opstelling die de ministers Rutte en Opstelten innemen. Met staatssecretaris Teeven op de achtergrond als aanjager om door te pakken.

De aanklacht spreekt over enkele nieuwe feiten, maar da’s betrekkelijk. De geconstrueerde zaak om Baybaşin monddood te maken ondervindt al jaren kritiek. Ook zou Demmink zich direct bemoeid hebben met de detentievoorwaarden die Baybaşin sinds 1998 opgelegd worden. Het gaat in elk geval om meer dan een gewone rechterlijke dwaling zoals bij de zaken Lucia de Berk of Ina Post. De affaire Demmink draait om corruptie, klassejustitie, chantage en politieke complotten op nationaal en internationaal niveau.

In april 2011 stapte Baybaşin naar de Hoge Raad. Want medeverdachten van Baybaşin werden in Turkije vrijgesproken dan wel niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Volgens advocate Adèle van der Plas is zijn veroordeling tot levenslang buiten proportie en gebaseerd op bewijsvoering die uitgaat van gemanipuleerde telefoontaps. Dit is na onderzoek vastgesteld, maar de commissie Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) onder voorzitterschap van Ybo Buruma oordeelde in februari 2011 toch negatief op heropening.

Het verdient aanbeveling dat de rol van Demmink tot op de bodem wordt uitgezocht. Als de aantijgingen nergens op gebaseerd zijn dan is het wenselijk dat ze weerlegd worden. En als het beschuldigingen kloppen dan moet de stal uitgemest worden om het vertrouwen in politiek en rechtssysteem te herstellen. Een verklaring zou kunnen zijn dat Nederland achter de schermen nog steeds een standenmaatschappij is.

Advertentie

Dossier-Demmink als doofpot?

Het kwam afgelopen week klein in de media, maar het is groot nieuws. In de affaire Chipshol moet de hoogste ambtenaar van Justitie en Veiligheid, secretaris-generaal Joris Demmink eind september verschijnen voor het Amsterdamse Hof om ondervraagd te worden. Het gaat over corruptie en klassejustitie maar Demmink wordt al langere tijd in verband gebracht met een pedofielennetwerk. Het is de vraag of er een verband is met een recent opgerold internationaal netwerk dat vertakkingen in Nederland kent. Het onderzoek is nog in volle gang.

De beeldvorming over de rechtspraak is er het afgelopen jaar niet beter op geworden. Raadsheer Tom Schalken klaagt in het openbaar over zijn behandeling en de president van het Amsterdamse gerechtshof Leendert Verheij klaagt op zijn beurt over Schalken. Van de in de Hoge Raad benoemde Ybo Buruma wordt gezegd dat-ie politiek gekleurd is en een verlengde van het OM in het CEAS-dossier. De voormalige rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch zijn door de achterdeur verdwenen.

Media hebben lang gezwegen, maar lijken in 2011 eindelijk wakker geschud. Hoewel de bodem van het onderzoek nog lang niet in zicht is. De politiek blijft buiten schot. Media zijn echter nog lang niet wakker over secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Hij wordt al jaren beschuldigd van pedofilie, obstructie van de rechtsgang, chantage en klassejustitie. Zijn zaak haalt de gevestigde media niet.

Als buitenstaander kan ik onvoldoende inschatten hoe gegrond alle aantijgingen zijn. Complottheorieën schrikken af en komen over als voorbarig. Maar dat er niks speelt achter de coulissen van de rechtspraak geloof ik evenmin. Daarom is het gewenst dat de geruchten ontzenuwd werden. De journalistieke code houdt in dat beschuldigingen aannemelijk moeten worden gemaakt. Juist dat laatste ontbreekt.

Als een bewijs niet rond gemaakt kan worden, dan kan het beter achterwege blijven. Een gezegde verkondigt dat de waarheid niet verborgen kan blijven. Misschien even door enkele mensen, maar niet voor lange tijd door velen. Daarom krijgen degenen die met beschuldigingen komen steeds meer de schijn tegen. Hoe langer de zaak loopt, en hoe minder een echte doorbraak uitblijft.

Maar van de andere kant zijn gevestigde media nooit diep in het dossier Demmink gedoken. Nooit werd er doorgezet. Omdat ze niets vonden of omdat ze een grens niet mochten overschrijden? Het is jammer dat de vraag wordt opgeroepen waarom er tot nu toe nog geen diepgaand onderzoek op gang is gekomen. En is advocate Adèle van der Plas niet geloofwaardig als ze voor haar Turkse cliënt Hüseyin Baybaşin opkomt?

Het lijkt erop dat politieke dekking een onderzoek blokkeert. Het is een raadsel waarom de gevestigde media zich niet in de zaak Demmink verdiepen. Het zou kunnen dat het commercieel belang van een onderzoek klein is. Wellicht moet in deze richting gedacht worden bij het stellen van de vraag over hun afzijdigheid. Het belang is groot, want het gaat niet om pedofilie alleen, maar om de werking van de rechtsstaat.

Ik begrijp niet dat zo weinig maatschappelijke krachten zich teweer stellen. Tegen die aantasting van de rechtsstaat. Als de feiten zo duidelijk liggen als de aanklagers uit de marge van de media als Jan Poot en Micha Kat beweren, dan is dat een ernstige zaak die velen zou moeten verontrusten. Dat gebeurt niet. Toch kan het dat er rook zonder vuur is, hoewel er veel mis is in de Nederlandse rechtspraak.

Hoe kan het dat de zorgen over de aantasting van de rechtsstaat in een ontwikkeld land als Nederland beperkt blijven tot een kleine groep verontrusten? Waarom sijpelt het niet door naar de hoofdstroom? Welk mechanisme werkt hier? Dan zie ik voor de discussie graag af van een verwijzing naar een complot. Dat klinkt te veel als politieke thriller. Joris Demmink wordt eind 2012 65 jaar. Hoogste tijd voor een onderzoek.