Religieuze doping in Russisch-Oekraïense oorlog

Still uit een filmpje in een tweet van 14 juli 2022 op Nexta van een massabegrafenis van gestorven pro-Russische militairen in Loehansk die met een religieuze plechtigheid ter aarde worden besteld.

Hoe men ook over de Russisch-Oekraïense oorlog denkt en aan welke kant men staat, het zijn gouden tijden voor de georganiseerde godsdienst. Vooralsnog zijn ze met de wapenfabrikanten de enige winnaars.

Priesters zegenen militairen voordat ze ten strijde trekken en nemen afscheid van hen als ze op het slagveld zijn gedood. Dat is een win/win-situatie zonder aansprakelijkheid én  toerekeningsvatbaarheid.

Deze religieuze doping valt niet te rechtvaardigen én logisch recht te breien als de militair aan de ene kant op dezelfde manier als de militair aan de andere kant wordt gezegend om te vertrouwen op steun en bescherming van dezelfde God. Aan welke kant staat de God van Rusland of Oekraïne in hemelsnaam? Hoe steekt de goddelijke boekhouding in elkaar?

Het is een vals spel waar zo’n godsdienst zich welbewust toe leent. Er valt wat de schuldvraag betreft een onderscheid te maken tussen de agressor die een soeverein land binnenvalt en genoemd land dat zich tegen die agressor verdedigt. Dat religie in zo’n oorlog een hoofdrol speelt is een zwaktebod. Weg pluriformiteit, weg eigen verantwoordelijkheid, weg rationaliteit.

Wat zegt dat voor de militairen die een andere godsdienst of geen godsdienst belijden? Moeten ze tegen hun zin meedoen aan de poppenkast waar ze niet in geloven? Dat zou nog wel eens averechts kunnen werken. Dat motiveert niet, maar ontmoedigt.

Tweet zonder details. Via Nexta, 14 november 2022.

De opgepoetste glorie van vaderland, leider en religie is bovenal misleidend. En misdadig van de wereldse en religieuze leiders. Religieuze bovenzinnelijkheid biedt geen oplossing voor de oorlogsvoering met raketten en beschietingen met artillerie. Sociologen hebben straks hun handen vol aan een onderzoek over het vertrouwen in God en de steun voor godsdienst bij een verloren oorlog. Wat waren alle mooie religieuze praatjes eigenlijk waard?

Men kan zich afvragen waarom militairen die deelnemen aan deze godsdienstige ceremoniën dit lijdzaam ondergaan. Ze weten dat de priesters een som presenteren die niet kan kloppen, maar als doodse bijfiguren geven ze inhoud aan het ritueel. Hun lot wordt er negatief door bepaald.

14 gedachten over “Religieuze doping in Russisch-Oekraïense oorlog

 1. Beste Knight,

  Ik heb uw artikel gelezen en u ondervindt moeilijkheden met het begrijpen hoe de goddelijke boekhouding in elkaar zit. Tegelijkertijd vanuit uw gebrekkig zicht op God deinst u er niet voor terug dan maar te concluderen dat het een vals spel is waar zo’n godsdienst zich welbewust toe leent.

  U stelt zichzelf of God of de lezer een vraag en sluit dat af met een onsympathieke conclusie.
  Onsympathiek omdat u eerder blijk geeft niet te snappen zoals u zegt dat hoe God zijn boekhouding bijhoud en onsympathiek naar u zelf omdat u toegeeft niet alle feiten te kennen en afsluit over de waarde van die genoemde Godsdienst.

  Dat doet mij denken aan een lagere school leerling die naar de middelbare school gaat en zojuist in zijn nieuw gekregen wiskunde boeken een kijkje neemt en tot de conclusie komt dat het voor hem allemaal onnozel is. De leerling minacht vanuit onbegrip de inhoud van de stof. Eerder is het dat de student nog niet getraind is in deze logica.

  Zo ook uw opmerking waar u zegt:
  “Het is een vals spel waar zo’n godsdienst zich welbewust toe leent”

  U heeft er moeite mee dat zowel Russische en Oekraïense geestelijken hun soldaten geestelijk bijstand verlenen voordat ze deelnemen in de strijd.

  Het hoogste verlangen van God hoe een mens zich verhoud tot de medemens, valt onder andere te lezen in Lucas 10:27
  ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf.

  Door menselijke zwakheid is er een inval door troepen van president Putin gedaan in de Oekraïne.
  De soldaten zowel van Rusland en de Oekraïne zijn slachtoffer dat Putin van de deze hoogste standaard is afgevallen. Het lukt hem niet om de Oekraïners als naaste lief te hebben, te verdragen zeg maar.

  De mensen die tegen elkaar vechten zijn mensen van vlees en bloed die allen door God geschapen zijn.
  Genesis 1:26
  “Laat Ons mensen maken die op Ons lijken”

  In een oorlog als deze ziet dat God zijn schepselen handelen tegen Zijn streven in en staat elk individueel persoon bij in zijn/haar angsten, spanningen, moeilijkheden, die de dood voor ogen zien. Of het nu een Rus of een Oekraïner is. Zie het als een vader van een gezin, zijn kinderen kunnen onenigheid hebben met elkaar, de vader doorziet hun onvermogen en helpt ze in deze met elkaar.

  Een soortgelijke houding legt God ook aan de dag als het gaat om zijn voorziening.
  Mattheus 5:45
  “Want Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

  U dwaalt met uw conclusie zoals u stelt:
  dat het is een vals spel waar zo’n godsdienst zich welbewust toe leent.

  Graag wil ik afsluiten met een quote van Christus:
  Johannes 9:40
  “Enkele Farizeeën die erbij stonden, vroegen: ‘Zijn wij soms ook blind?’ 41‘Als u blind was,’ antwoordde Jezus, ‘zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert te zien, blijft u schuldig”

  Als u deze schoen past kunt u hem gerust aantrekken.

  Vriendelijke groet,
  Bas Clingen

  Like

 2. @Bas Clingen
  U leest iets anders in mijn tekst dan ik bedoeld had. Het gaat met niet om God of godsdiensten in het algemeen, maar om het gebruik van godsdienst bij de Russisch-Oekraïense oorlog. Dat vind ik dubbelzinnig en tegenstrijdig.

  Daarom voel ik me door uw uitweidingen, onaardige persoonlijke opmerkingen jegens mij en -sta me toe om het te zeggen- kinderachtige vergelijkingen niet aangesproken. Ik weet niet waar u op denkt te reageren en wie u aanspreekt, maar naar mijn idee schuift u me iets in de schoenen dat niks met mijn commentaar of mijn overtuiging te maken heeft.

  De inhoudelijke kritiek op uw reactie is dat u net doet alsof u namens God spreekt of weet wat Gods wegen zijn. Dat weet ik niet, dat weet u niet en dat weet niemand.

  Het is van tweeën één. Of we aanvaarden dat God een menselijke constructie is zodat we namens God kunnen spreken omdat we uiteindelijk zelf God zijn. Of we aanvaarden niet dat God een menselijke constructie is, maar een bovenzinnelijke entiteit die los van de mensen bestaat.

  In bepaalde op marketing gerichte evangelische godsdiensten doen gelovigen en kerkleiders net alsof ze weten wat Gods plan is en doen ze door vulgaire exegese alsof ze namens God kunnen spreken. Ze combineren God als menselijke constructie met God als bovenzinnelijk wezen. Vele christelijke stromingen wijzen die combinatie af omdat ze dat als een dwaling zien.

  We zijn het er blijkbaar over eens dat president Poetin de aanstichter is van het kwaad in deze oorlog. Dat komt voort uit zijn gebrek aan respect voor de internationale rechtsorde, voor internationale verdragen en voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van buurland Oekraïne. Dat is de eigenlijke oorzaak ervoor dat dit conflict ontspoort. De rest die er bijgehaald wordt is bijzaak.

  Like

 3. Beste Knight,

  Ik had het voornemen u nog een reactie te geven op uw laatste antwoord.
  Ik ben het met u eens dat Poetin de lont heeft aangestoken van dit kruidvat. De vervolgproblemen komen voort uit deze eerste zet. Had Putin zijn militaire troepen opbouw verzameld en niet ingezet tegen Oekraïne of hooguit voor een oefening gebruikt op Russisch grondgebied, dan was alles gebleven zoals het was.Dan had u geen stukje geschreven over de Religieuze doping in de Russisch-Oekraïense oorlog, dan had ik u geen reactie daarop gegeven.

  U schrijft in een alinea het volgende:
  “De inhoudelijke kritiek op uw reactie is dat u net doet alsof u namens God spreekt of weet wat Gods wegen zijn. Dat weet ik niet, dat weet u niet en dat weet niemand.”

  Wellicht concludeert u dat ik weet wat God spreekt of wat Zijn wegen zijn. Dat is voor een gedeelte onwaar en ook weer voor een gedeelte waar. Ik ken de wegen van God niet persoonlijk, toch weet ik waar hij naar toe aan het werken is. Dit lijkt tegengesteld in zichzelf te zijn maar is wel een ware bewering.

  Like

 4. 2 stuks argumenten dat ik God Zijn wegen niet ken:

  Jesaja 55:8-9
”
  Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”.
  1 Korintiërs 13:12
  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.

  Mijn zintuigen schieten tekort om Zijn wegen te kunnen inschatten. Zowel omdat ik geschapen ben als een beperkt mens, en omdat zonde mijn zicht op God heeft vertroebeld. Ik kan God slechts in zoverre kennen als Hij Zichzelf aan mij openbaart. Er zijn meerdere argumenten te noemen dat ik niet volkomen Zijn wegen ken, hiermee heeft u dus gelijk, u heeft hier oprecht een punt!
  Echter zijn er ook argumenten dat ik Zijn wegen wel ken. Ik heb er 5 verzameld.

  Johannes 17:1-8

  Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: ‘Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent. U hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd, eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U, de enig ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen. Vader, laat Mij nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor het ontstaan van de wereld al had. Door wat Ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie U bent. Zij waren van U en U hebt hen aan Mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat U zei. Zij weten dat alles wat Ik heb van U komt. Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd.

  2 Petrus 3:9

  Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

  Johannes 6:4

  En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

  Johannes 12: 44-49

  Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

  Johannes 14:6

  Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.
  Tot zover enkele argumenten die pleiten over het wel en niet kennen van de wegen van God.

  Like

 5. 2 stuks argumenten dat ik God Zijn wegen niet ken:

  Jesaja 55:8-9
”Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”.
  1 Korintiërs 13:12
  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.

  Mijn zintuigen schieten tekort om Zijn wegen te kunnen inschatten. Zowel omdat ik geschapen ben als een beperkt mens, en omdat zonde mijn zicht op God heeft vertroebeld. Ik kan God slechts in zoverre kennen als Hij Zichzelf aan mij openbaart. Er zijn meerdere argumenten te noemen dat ik niet volkomen Zijn wegen ken, hiermee heeft u dus gelijk, u heeft hier oprecht een punt!
  Echter zijn er ook argumenten dat ik Zijn wegen wel ken. Ik heb er 5 verzameld.

  Like

 6. Johannes 17:1-8
Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei: ‘Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent. U hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd, eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U, de enig ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen. Vader, laat Mij nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor het ontstaan van de wereld al had. Door wat Ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie U bent. Zij waren van U en U hebt hen aan Mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat U zei. Zij weten dat alles wat Ik heb van U komt. Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd.
  2 Petrus 3:9
Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
  Johannes 6:4
En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
  Johannes 12: 44-49
Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
  Johannes 14:6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.
  Tot zover enkele argumenten die pleiten over het wel en niet kennen van de wegen van God.

  Like

 7. Beste Knight,

  U mag bovenstaande reacties van mij verwijderen, door problemen met uploaden is deze reactie niet goed in volgorde bij u binnengekomen , Helaas ontbreekt het slot.

  Groet,
  Bas Clingen

  Like

 8. @Bas Clingen
  Ik vermoed dat we niet eens zo heel veel van mening verschillen. Hoewel we een tegenovergestelde overtuiging hebben. We kijken met een open blik, zo schat ik in. Ik laat uw reacties voor wat ze zijn.

  Overigens als u of anderen die dit lezen geïnteresseerd zijn in mijn standpunt ten aanzien van religie, religieuze organisaties en God dan valt dat hier na te lezen: https://georgeknightlang.wordpress.com/2019/12/11/als-ik-geen-theist-atheist-agnost-of-apatheist-ben-dan-ben-ik-een-secularist-die-betrokken-is-bij-en-kritisch-op-religie-en-hun-goden/

  Maar ik verschil met u van mening over uw manier van redeneren. Ik zie er een cirkelredenering in die meer gelovigen hanteren die zich op de eigen heilige boeken baseren.

  Het toont niet valide om uit de bijbel waarvan juist ter discussie staat of die door een God of mensenhanden is geschreven argumenten voor het bovennatuurlijk bestaan van God en andere christelijke dogma’s te ontlenen. Als dat er eerst door mensen is ingestopt, dan heeft dat geen objectieve waarde voor de stelling dat het ontstaan van de christelijke religie geen mensenwerk is. Het is alleen interessant voor het debat tussen christenen over hun leerstellingen.

  Daarom denk ik dat u in het debat met andersdenkenden moet schakelen naar een ander abstractieniveau om die te kunnen overtuigen. Dat is lastiger en zal voor christenen een meer ingenieuze manier van argumenteren vragen dan het interne christelijke debat met mede-gelovigen dat volgens de gebaande paden van de herhaling, de zelfverwijzing en het automatisme verloopt.

  Nogmaals, over dat debat tussen christenen wil ik niet oordelen. Het is hun godsdienstvrijheid om dat met elkaar te voeren. Ik heb er ook geen oordeel over te hebben. Maar dat is anders als u met mij in debat gaat. Ik vind het opvallend dat u dat blijkbaar niet beseft. Gelovigen moeten oppassen hun blinde vlek in het debat met andersdenkenden niet te zien als een focus van evangelisatie. Dat is naar mijn idee dubbel beschamend.

  Like

 9. Beste Knight, mijn reacties naar u komen niet op uw blog, kan het zijn dat het Askimet spamfilter te rigide ingesteld staat?

  Bas Clingen

  Like

 10. Dank voor uw antwoord, deze keer geen hyperlink in mijn recatie.

  ik zal het gedachten houden wat u mij aanbeveelt.
  Ik heb uw uitleg over uw geloofsbeschouwingen gelezen.

  U heeft volkomen gelijk dat ik niet vanuit de Bijbel naar u een bewijs kan leveren dat het ontstaan van de christelijke religie Goddelijk werk is of mensenwerk. Temeer omdat u een andere waarde aan de lading toekent van de tekst in een Bijbel. En ook omdat het geloof is. We kunnen het niet tasten, schouwen of vastpakken, ook ik niet.

  Wat echter opmerkelijk is dat de inhoud van de Bijbel nog steeds van toepassing is in het wereld functioneren. De wiskunde zou kunnen claimen omdat we wel de afgeleide kennen betekent dit niet dat geen oorspronkelijke vergelijking is. Vele mechanismen welke opgetekend zijn in de Bijbel zijn terug te vinden in de grotere macro structuren van de wereldsamenleving.

  Groet,
  Bas Clingen

  Like

 11. @Bas
  Fijn dat het plaatsen nu wel lukt.

  Het is denk ik niet zo opmerkelijk dat de bijbel nog steeds invloed heeft in gebieden waar het christendom is doorgedrongen. Want het christendom is voor deze gebieden een belangrijke culturele uiting én motor geweest. Of is dat in bepaalde gevallen nog steeds.

  De stelling dat aspecten van het christendom de Verlichting hebben helpen ontstaan geeft het brede belang van dit historische culturele christendom voor de westerse wereld weer. Dat moeten we op waarde schatten en zeker niet onderschatten. Het is ongelukkig om er nu óf vanuit werelds-progressieve óf christelijk-orthodoxe hoek om politieke redenen tegenstellingen op te projecteren die historisch onjuist zijn en uitsluitend een hedendaags debat dienen.

  Ofschoon ook het mechanisme werkt dat het christendom als institutie op een bepaald moment behoudzuchtig is geworden en het eigen bestaan centraal is gaan stellen. Dat is een begrijpelijke ontwikkeling voor een organisatie die 20 eeuwen oud is.

  Like

 12. Pingback: Heilige oorlog van Kirill is pervers | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.