Oekraïne krijgt internationale steun voor territoriale claim op de Krim. Maar Zelensky schetst een scheef beeld

Mijn reactie bij een video van AFP News Agency van 23 augustus 2021 waarvan The Rutendo News hierboven een kopie geeft die wel ingevoegd kan worden in andere sociale media. Voor AFP vertaald in het Engels.

De opmerking van de Oekraïense president Zelensky dat voor het eerst op internationaal niveau de bezetting van de Krim door de Russische Federatie wordt erkend, is onjuist. Op 9 december 2019 riep Resolutie 12223 van de Algemene Vergadering van de VN bijvoorbeeld de Russische Federatie op om haar tijdelijke bezetting van het grondgebied van Oekraïne onverwijld te beëindigen. Resolutie 68/262 van 27 maart 2014 benadrukte hetzelfde in algemene termen, benadrukte dat de bezetting “geen waarde” had en riep de Russische Federatie op om de territoriale integriteit en internationale grenzen van Oekraïne te respecteren.

Waarom president Zelensky het opzettelijk verkeerd voorstelt, is een raadsel. Misschien wil hij het feit verbergen dat de internationale gemeenschap en Oekraïne in zeven jaar niet in staat zijn geweest om iets tegen de Russische bezetting te doen of een politieke oplossing voor de bezetting dichterbij te brengen door overleg met het Kremlin. Wellicht wil hij geen krediet geven aan de succesvolle diplomatieke inspanningen van zijn voorganger president Porosjenko.

Het einde van de Russische bezetting is nog niet nabij, maar het is onvermijdelijk. Wellicht is daarvoor op termijn een regimewisseling nodig, waardoor de Russische Federatie, net als de Sovjet-Unie in 1990, door economische en mentale stagnatie in de richting van de democratische rechtsstaat zal opschuiven, omdat de samenleving verlamd is.

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas zijn financieel de steunpilaar van de staat. Volgens de klimaatafspraken moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95-100% zijn verminderd. Deze Russische energiemix past niet in de energietransitie. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is de bom onder de Russische Federatie, omdat het nog steeds de broodnodige valuta biedt om te blijven functioneren die binnen 30 jaar verloren zal gaan. Zonder dat hangt het af van het Westen en China. Het is dan ook niet vergezocht om aan te nemen dat de terugkeer van de Krim naar Oekraïne in de toekomst een van de voorwaarden zal zijn waarop het Westen de Russische Federatie wil ontmoeten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwees enkele jaren geleden naar de bezetting van de DDR door Russische troepen die pas na 45 jaar eindigde. Het vergt geduld om dat af te wachten. De bezetting van de Krim door de Russische Federatie wordt niet erkend door de internationale gemeenschap en is dus per definitie tijdelijk als dit land in de toekomst goede betrekkingen wil opbouwen met de internationale gemeenschap.

Het is wachten op externe gebeurtenissen totdat de Krim automatisch terugkeert naar Oekraïne, zoals een appel van de boom valt.

Een gedachte over “Oekraïne krijgt internationale steun voor territoriale claim op de Krim. Maar Zelensky schetst een scheef beeld

 1. Engelstalige versie van reactie:

  Ukrainian President Zelensky’s remark that for the first time at international level the occupation of Crimea by the Russian Federation is being recognized is incorrect. For example, on December 9, 2019, UN General Assembly Resolution 12223 called on the Russian Federation to end its temporary occupation of the territory of Ukraine without delay. Resolution 68/262 of 27 March 2014 stressed the same in general terms, emphasizing that the occupation had “no value” and calling on the Russian Federation to respect Ukraine’s territorial integrity and international borders.

  Why President Zelensky is deliberately misrepresenting it is a mystery. Perhaps he wants to hide the fact that in seven years the international community and Ukraine have not been able to do anything against the Russian occupation or bring a political solution to the occupation closer through consultations with the Kremlin. He may not want to give credit to the successful diplomatic efforts of his predecessor President Poroshenko.

  The end of the Russian occupation is not yet near, but it is inevitable. In the long run, this may require a regime change, so that the Russian Federation, just like the Soviet Union in 1990, will move in the direction of a democratic constitutional state due to economic and mental stagnation, because society is paralyzed.

  Fossil fuels such as oil and gas are the financial mainstay of the state. According to the climate agreements, greenhouse gas emissions must be reduced by 95-100% by 2050. This Russian energy mix does not fit into the energy transition. Reliance on fossil fuels is the bomb under the Russian Federation as it still provides much needed currency to keep functioning which will be lost within 30 years. Without it, it depends on the West and China. It is therefore not far-fetched to assume that the return of Crimea to Ukraine in the future will be one of the conditions on which the West wants to meet the Russian Federation.

  German Chancellor Angela Merkel referred a few years ago to the occupation of the GDR by Russian troops that only ended after 45 years. It takes patience to wait for that. The occupation of Crimea by the Russian Federation is not recognized by the international community and is thus by definition temporary if this country wishes to build good relations with the international community in the future.

  We have to wait for external events until Crimea automatically returns to Ukraine, like an apple falls from a tree.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.