Sid Lukkassen pitcht project op ‘voordekunst’. Hij heeft er niks te zoeken, want is geen kunstenaar noch werkt in de creatieve sector

De rechtse VVD’er Sid Lukkassen, filosoof en opinieleider die onder meer op de radicaal-rechtse nieuwssite Café Weltschmerz vaak in gesprek gaat met complotdenkers is een crowdfundingsactie op ‘voordekunst’ begonnen voor een brievenboek. ‘Voordekunst’ is een platform voor crowdfunding in de creatieve sector.

Het bezwaar tegen de aanwezigheid van dit project van Lukkassen op ‘voordekunst’ is niet dat Sid Lukkassen zijn wel of niet vermeende vriendschap met het onlangs teruggetreden kamerlid van GroenLinks Zihni Özdil gebruikt om GL-fractievoorzitter Jesse Klaver zwart te maken.

Het bezwaar is evenmin dat Lukkassen de zaken verkeerd voorstelt en bijvoorbeeld de filosoof Maarten Boudry die aan het project meedoet als ‘links’ of ‘progressief’ voorstelt, terwijl Boudry eerder een fake expert en ‘rechtse’ complotdenker in vermomming is die in NRC volop ruimte krijgt om bizarre en weinig deskundige opmerkingen te maken over de vermeende ondoelmatigheid van het cordon sanitaire van rechtse partijen of de klimaatproblematiek.

Arno Wellens en Ancilla van de Leest zijn evenmin ‘links’ te noemen, zoals Lukkassen claimt.

Het bezwaar is evenmin de ongeloofwaardigheid en onwaarachtigheid van het project dat onder het mom van verbinding van links en rechts een rechtse agenda probeert door te voeren.

Het bezwaar is evenmin dat Lukkassen in zijn uitingen een rechtse agenda voert, ook als hij er pseudo-objectief vermeend ‘linkse’ of ‘progressieve’ denkers bij betrekt.

Het bezwaar tegen deze crowdfunding van Lukkassen is simpeler dat dat. Hij heeft vanuit zijn beroepspraktijk niets met kunst of de creatieve sector te maken. Weliswaar zijn termen als ‘creatieve sector’ of ‘kunst’ breed te interpreteren, maar één ding staat als een paal boven water, Lukkassen is geen kunstenaar of iemand die werkzaam is in de creatieve sector.

De vraag hoe het mogelijk is dat hij dit project op ‘voordekunst’ kan pitchen is daarom een vraag naar de voorwaarden van en de grenzen aan ‘voordekunst’.

Dit blog is een breed platform waarop linkse en rechtse kunstenaars of werkenden in de creatieve sector hun projecten kunnen pitchen. Maar het is ongewenst als het ruimte biedt aan politici of opinieleiders die geen kunstenaar zijn of in de creatieve sector werkzaam zijn. Dat bezoedelt de open sfeer van ‘voor de kunst’ en is branchevervaging.

Daarnaast heeft Lukkassen contacten genoeg in de radicaal-rechtse en rechts-populistische politiek en media om geld te werven. Contacten die kunstenaars niet hebben. Lukkassen is op ‘voordekunst’ niet op zijn plaats.

Foto 1: Schermafbeelding van deel pitch door Sid Lukkassen van zijn projectSteun democratische gewetensvorming: ‘links’ en ‘rechts’ in dialoog!’ op ‘voordekunst’.

Foto 2: Schermafbeelding van pagina (‘over ons’) ‘Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector’.

21 gedachten over “Sid Lukkassen pitcht project op ‘voordekunst’. Hij heeft er niks te zoeken, want is geen kunstenaar noch werkt in de creatieve sector

 1. Reactie per email aan voordekunst; 19 juni 2019; 14:56 uur

  19 juni 2019

  Geacht team voordekunst, beste Max Schmermbeck,

  Op mijn blog George Knight heb ik kritiek op het feit dat iemand die naar mijn idee geen kunstenaar is of werkzaam is in de creatieve sector een project op voordekunst kan pitchen. Het gaat om Sid Lukkassen.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2019/06/18/sid-lukkassen-pitcht-project-op-voordekunst-hij-heeft-er-niks-te-zoeken-want-is-geen-kunstenaar-noch-werkt-in-de-creatieve-sector/

  Voor de duidelijkheid: de kern van mijn kritiek bestaat er niet uit dat Lukkassen een radicaal-rechtse politieke activist of opinieleider is. Mijn kritiek bestaat eruit dat deze pitch volgens de opgave van voordekunst niet aan de eigen voorwaarden voldoet. Of op z’n minst onduidelijkheid of misverstand oproept.

  Bij die voorwaarden is duidelijk sprake van de creatieve sector, kunstenaars en kunst. Ofwel: kunst die moet en kunst die er moet komen. Nogmaals: voordekunst heeft het expliciet over kunst. Dan acht ik het redelijk dat het bij de toetsing om projecten toe te laten zich aan de eigen voorwaarden houdt. Dat doet het naar mijn idee in het geval van Lukkassen niet. Mogelijk is de kritiek ook op andere projecten van toepassing.

  Kunst is niet hetzelfde als cultuur. De verwijzing naar kunst is niet dezelfde als de verwijzing naar cultuur. Cultuur is ruimer dan kunst. Kunst heeft andere functies dan cultuur. Kunst scherpt aan, zoekt de grenzen op en leidt uiteindelijk tot inzicht. Cultuur is een maatschappelijk-sociologisch begrip dat mensen verbindt. Onder cultuur valt zo goed als alles. Alles toelaten kan niet de opzet van voordekunst zijn. Of anders gezegd, bij zo’n ruime opvatting van wat cultuur is kan voordekunst geen enkel project volgens de eigen voorwaarden weigeren. Was dat ooit de opzet van voordekunst?

  Lukkassen is geen kunstenaar. Lukkassen is niet werkzaam in de creatieve sector.

  Het is naar mijn idee van tweeën een. Of voordekunst past de eigen voorwaarden naar de geest en de letter toe en weigert de pitch van Lukkassen. Of voordekunst past de eigen voorwaarden aan door die ruimer te formuleren en kondigt dat in de eigen publicaties aan. Dan accepteert het het soort projecten van Lukkassen. Wellicht kan het zich vanwege de duidelijkheid dan beter ‘voordecultuur’ noemen.

  Mijn zorg is de volgende. Een ruime definitie die kunst opvat als en vertaalt met cultuur en daar een breed scala van maatschappelijke ontwikkelingen en verschijningsvormen onder laat vallen relativeert het belang van kunst. Dat kan en is een verdedigbaar standpunt, maar dan moet voordekunst dat duidelijk in de eigen publicaties aangeven. Dat doet het op dit moment niet. Het gebruik van het begrip ‘kunst’ in de naam en in de eigen toelichting wekt de suggestie dat de opzet van voordekunst crowdsourcing voor kunst en kunstenaars is. Een ruime opvatting van voordekunst is niet langer onderscheidend en specifiek gericht op kunst en kunstenaars.

  Like

 2. Antwoord per email van voordekunst; 19 juni; 15.13 uur

  Bedankt voor deze uitgebreide kritiek. Ik vind jouw benadering van kunst en cultuur als abstracte concepten zeker verdedigbaar en ik begrijp jouw kritiek. Ik denk dat het belangrijk is om te differentiëren tussen een theoretische, abstracte benadering en een pragmatische realiteit. Hieronder mijn antwoord.

  Bij voordekunst faciliteren wij de crowdfunding van projecten die binnen kunst en cultuur vallen in de brede zin van de woorden. Zo luidt de eerste zin op de pagina ‘over ons’ : “Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ‘crowd’.” Zoals jij zelf aangeeft kan het zo zijn dat ‘cultuur’ vrijwel alles in onze samenleving beslaat, maar wij trekken grenzen bij de verschillende creatieve disciplines die op voordekunst centraal staan. Publicatie, in welke vorm dan ook, is ook een van deze disciplines en helpt ons om te differentiëren tussen geschikte projecten en ongeschikte projecten.

  Gezien Sid een filosoof is en actief is in het maatschappelijke debat, is een publicatie van een boek over polarisatie in onze cultuur absoluut een geschikt project op voordekunst. Tevens is het niet aan ons om te differentiëren tussen wat wel en niet op ons platform past aan de hand van ideologische en/of politieke verschillen. Onze persoonlijke mening over het werk van Sid doet niets af aan zijn legitimiteit als schrijver. Bovendien is er op voordekunst geen limiet aan het aantal mogelijke campagnes; de aanwezigheid van Sid doet niets af aan de talloze kunstprojecten die op structurele basis via voordekunst succesvol worden gefinancierd. Van voor de voeten lopen of het bemoeilijken van kunstprojecten is in mijn optiek dan ook geen sprake. Voordekunst is een breed en inclusief platform en de campagne van Sid past binnen de brede lijnen die wij als platform hanteren.

  Afsluitend wil ik kort ingaan op jouw laatste punt van zorg. Ik meen dat de profilering die voordekunst betreffende de definitie van kunst uitdraagt niet schadelijk is voor het belang van kunst. Door inclusiviteit hoog in het vaandel te hebben staan en te laten zien dat juist een beperkte definitie van kunst verstikkend kan zijn voor de sector gezien deze definitie altijd arbitrair is en de grenzen nooit duidelijk vast te leggen zijn, geeft voordekunst de makers en creatieve ondernemers de ruimte om unieke en diverse projecten te realiseren. Hiermee wordt het belang van kunst niet gerelativeerd, maar juist meer wijdverspreid en wordt kunst toegankelijker. Voordekunst probeert altijd de barrières voor culturele en kunstzinnige productie, consumptie en ontwikkeling te verlagen en een ruime definitie van kunst en cultuur faciliteert dit in mijn optiek eerder dan dat zij deze tegenhoudt.

  Ik ben benieuwd naar jouw antwoord.

  Like

 3. Antwoord per email aan voordekunst; 19 juni 2019; 16.46 uur

  Bedankt voor je reactie. Zoals je begrepen zult hebben gaat het me niet zozeer om Sid Lukkassen, maar om voordekunst die Lukkassen faciliteert. Mijn kritiek komt er dan ook niet op neer dat Lukkassen een politieke activist, opinieleider of filosoof is die vanuit een sterk ideologisch perspectief publicaties uitgeeft en daar via voordekunst financiering voor zoekt. Mijn kritiek is dat voordekunst hem die ruimte biedt en dat naar mijn idee beter niet zou doen.

  Ik begrijp onvoldoende het onderscheid dat je maakt tussen een theoretische, abstracte, filosofische benadering van kunst en de pragmatische realiteit. Het eerste stelt grenzen en beperkingen aan de voorwaarden zodat het werkterrein wordt afgebakend. Beperkende voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het profiel en de statutaire doelstelling van een subsidiënt of faciliterende of voorwaardenscheppende instelling. Anything goes, komt zelden voor. Altijd zijn er beperkingen die aan projecten worden gesteld. Ook voordekunst doet dat. Het tweede is de invulling daarvan in de praktijk. Daar zit als het vanuit de eigen voorwaarden goed wordt toegepast geen ruimte tussen.

  Je uitleg over de vorm van een publicatie als beperking komt op mij oneigenlijk over. Ik begrijp dat een publicatie een eindresultaat is, maar door het zo ruim te formuleren bestaat de mogelijkheid dat de aangeboden projecten alle kanten op wijzen. Ofwel, ik vind een publicatie op zichzelft geen scherp en duidelijk criterium dat nog direct gerelateerd is aan de kunst. Ik weersta de verleiding om voorbeelden te noemen van projecten die onder deze ruime formulering vallen en niets met kunst of de creatieve sector te maken hebben. Iedereen kan die voor zichzelf verzinnen.

  Ons verschil van mening loopt nog verder uiteen als je in de laatste alinea van je antwoord stelt dat ‘juist een beperkende definitie van kunst verstikkend kan zijn’. Ik begrijp dat er vele opvattingen zijn over de functies van kunst en dat voordekunst niet de aangewezen organisatie is om stelling te nemen in een lopend theoretisch debat. Maar in je antwoord proef ik te lezen dat voordekunst de vuistregel hanteert om de normen over de functies van kunst geheel los te laten. Vervolgens wordt alles mogelijk. En anders gezegd, geeft voordekunst de zeggenschap over de invulling van de projecten uit handen. Dat vind ik, zoals gezegd te veel van het goede en een te ruime toepassing.

  Anders gezegd, kunst moet wel kunst blijven. Voordekunst heet niet voor niets voordekunst. Naar mijn idee bestaat wel degelijk het risico dat voordekunst door een te ruime opvatting van kunst de functie van kunst te verregaand relativeert. Het denkt dan wijd te verspreiden en toegankelijk te zijn, en feitelijk gebeurt dat dan ook, maar wat het verspreidt en toegankelijk maakt wordt ondergeschikt. De kans bestaat dat de uitingen nog weinig met kunst te maken hebben. Naar mijn idee is die verbreding een valkuil die ten koste kan gaan van de verdieping. Dat kan trouwens een bewuste, verdedigbare keuze zijn, maar ik vind dat die in de toelichting van voordekunst dan duidelijk omschreven moet worden. Naar mijn idee is dit nu onvoldoende het geval.

  Like

 4. Antwoord per email van voordekunst; 19 juni 2019; 16.53 uur:

  Ik heb het momenteel te druk om hier gedetailleerd op in te blijven gaan. Ik meen dat jij in een aantal opzichten niet helemaal begrepen hebt wat ik meende te zeggen, wat ook een logische consequentie is van het bespreken van deze thema’s via mail. Ik begrijp jouw kritiek, maar ben het hier niet mee eens en sluit mij aan bij de richtlijnen en werkwijze van voordekunst. Wie weet komen wij elkaar nog eens tegen en kunnen wij dit soort dingen bespreken om een manier die de materie daadwerkelijk eer aan doet.

  Antwoord per email aan voordekunst; 19 juni 2019; 16.59 uur:

  Ik begrijp dat je onvoldoende tijd hebt om hier op in te gaan. Ik kan je antwoord billijken. Maar je idee dat ik je niet begrijp vind ik minder gelukkig. Ik ben het niet met je oneens omdat ik je niet begrijp, maar ik ben het met je oneens omdat ik je juist wel begrijp. Mijn kritiek op voordekunst is dat het de eigen richtlijnen en voorwaarden niet goed toepast of daar onvoldoende duidelijk over communiceert.

  Antwoord per email van voordekunst; 19 juni 2019; 17.00 uur:

  Dat is goed.

  Einde van deze discussie.

  Like

 5. Volgens de website gaat het voordekunst.nl wel degelijk om kunst (weliswaar met een kleine k) en niet zozeer on cultuur (met een kleine c) :-

  Mensen kunnen op vele manieren bijdragen aan voordekunst. Maar alle betrokkenen hebben één ding gemeen. Donateurs, projectmakers, twitteraars en likers, ze vinden het allemaal belangrijk dat een bepaald project er komt.

  Omdat het van maatschappelijk belang is, omdat je erom moet lachen, omdat je het die persoon gunt, of omdat het gewoon zo mooi is. Je wilt dat dat ene project er komt. Het moet ervaren worden, gezien, gehoord, geproefd of in werking gezet. Het is – kortom – kunst die moet. Of je nu doneert, een project start, twittert of liket, je doet het voor de kunst, die móet er komen.

  https://www.voordekunst.nl/paginas/over-ons

  Like

 6. Aan voordekunst gevraagd of er beperkingen zijn aan projecten die daar funding zoeken.

  Hai,
  Wat voor beperkingen bedoel je? Als je je idee instuurt zullen we kijken of het duidelijk en haalbaar is. Bij een project van €10.000,- zullen we je vragen of jouw netwerk dat aan kan. Verder is de richtlijn van voordekunst, kunst en cultuur. Als je vind dat jouw project daar binnen valt, kan je gewoon een idee inzenden.
  Groeten,
  Lianne

  Ik:-
  Wat bedoel je met “of jouw netwerk dat aankan”?
  Beperkingen bedoel ik als in de formulering die jullie online hebben staan.
  “Het is – kortom – kunst die moet. Of je nu doneert, een project start, twittert of liket, je doet het voor de kunst, die móet er komen.”
  Niet elke inspanning is kunst.

  Like

 7. walgelijk. moet je iemand het leven zuur maken en zijn carriere saboteren omdat je t niet met zijn opvattingen eens bent?

  Like

 8. Geheel eens met de commentaren. Nog een toevoeging: ik ken Maarten Boudry en zijn werk bijzonder goed. Alleen extremistische intellectuele onverdraagzaamheid kan maken dat je hem ervan beschuldigt een soort wolf in schaapskleren te zijn. Maar dat is het heden: mijn goeie ouwe links, de sociaaldemocratie van de volksverheffing, is ontaard in de gemakzucht van duizend geschreeuwde meningen zonder zoiets ongemakkelijks als zelf nadenken.

  Like

 9. Je moet wel een erg triest leven te hebben om op deze manier iemand het werken onmogelijk te maken.

  Like

 10. @teunvoeten
  Ik weet niet op wie u doelt, maar in mijn kritiek gaat het niet om de politieke opvatting van Sid Lukkassen. Het gaat me om de vraag -of het op gang brengen van een debat erover- of Lukkassen een kunstenaar is en werkzaam in de creatieve sector is. Ofwel, past het project van Lukkassen binnen de voorwaarden die voordekunst er zelf aan stelt? Dat debat wil ik opstarten. Lukkassen is niet mijn punt van kritiek, maar dat is wel voordekunst die de pitch van Lukkassen toestaat.

  Heel wat kunstenaars pitchen hun projecten bij voordekunst. Ook ik ben daar enthousiast over en vind dat voordekunst een zinvolle rol heeft in het op gang brengen van kunstprojecten. Mijn streven is om dat zo te houden. Anders gezegd, voordekunst moet blijven wat het is. De pitch van Lukkassen vind ik niet binnen de voorwaarden vallen. In het debat hierboven met Max van voordekunst heb ik dat besproken. We kwamen er niet echt uit waar de grenzen liggen. Ik zie de pitch van Lukkassen als branchevervaging die gevolgen kan hebben voor de kunst en de kunstenaars die nu of in de toekomst gebruik willen maken van voordekunst. Dat zie ik als risico voor de toekomst.

  Hoe dan ook is mijn kritiek op Lukkassens pitch niet bedoeld om hem aan te vallen (des te meer omdat hij op talloze andere platforms opereert). Het gaat niet om hem. Het is vooral bedoeld om op te komen voor de kunst en de kunstenaars die op dit moment in slechte financiële omstandigheden verkeren en moeilijkheden ondervinden om projecten van de grond kunnen tillen. Daar wil ik graag een lans voor breken.

  @renzoverwer
  Het kan voor u vermoeiend zijn om te bepalen of iemand ergens geld vandaan mag halen. Dat kan zo zijn. Maar het gaat er mij of de voorwaarden van voordekunst (nog wel) juist worden gehanteerd. Ofwel, een voetballer die wil voetballen bij een hockeyclub en een hockeyclub die dat toestaat kan bevrijdend werken voor die specifieke voetballer, maar kan uiterst verwarrend werken voor de hockeyspelers. Zeggen we dan, alles moet kunnen? In dit geval gaat het om kunstenaars en kunst en de doelstelling van voordekunst.

  @Benno Barnard
  Dat is nogal een bezweringsformule die u uit uw timmerkist tevoorschijn haalt: ‘extremistische intellectuele onverdraagzaamheid’. Hoe verzint u het? Gaat dat met geweld en bommen samen?

  Maarten Boudry heeft afgelopen weken van vele kanten kritiek gekregen op zijn standpunten over onder meer de Belgische politiek en het klimaat. Het gaat er niet om of Boudrys opinies niet de moeite waard zijn. Dat beweer ik niet en ik mag ze (soms) met genoegen en instemming lezen. Het gaat erom dat Lukkassen in de pitch van zijn project verwijst naar Boudry en dat direct koppelt aan progressieve of linkse opiniemakers.

  Mijn kritiek is dat Boudry naar mijn idee geen linkse opiniemaker is en evenmin dat hij in voorkomende gevallen expert is op het terrein waarover hij in debat gaat met iemand als Joost van Spanje op de site StukRoodVlees, maar zich wel als expert voorstelt. Evenmin trouwens dat iemand als Arno Wellens een linkse opiniemaker is. Als Lukkassen deze opiniemakers niet zo had voorgesteld, dan was dat voor mij geen aanleiding geweest om iets over Boudry of Wellens te zeggen.

  Kortom, het gaat er mij niet om dat er rechtse, centrum-rechtse of christen-democratische opiniemakers bestaan. In onze afkeer van dom sociaal-democratisch links denk ik dat we elkaar perfect kunnen vinden. Rechtse opiniemakers hebben evenveel recht van bestaan als ieder ander. Mijn kritiek is dat Lukkassen genoemde personen anders voorstelt dan ze zijn. Of dat hij dat zo gedaan heeft in verband met de ‘omgeving’ van voordekunst is de vraag.

  Like

 11. Aan intellectuele onverdraagzaamheid komt voorlopig geen fysiek geweld te pas, al sluit ik voor de toekomst niets uit: ook onder de Russische revolutionairen zaten nogal wat intellectuelen.
  Uit de slotalinea van uw reactie maak ik op dat ik me vergist heb in uw intolerantie en iets te vlot heb aangenomen dat u tot dom identitair links behoorde, het soort rijkeluislinks dat de oude sociaaldemocratie heeft verraden, het soort volksverlakkers dat ik inderdaad als extremistisch beschouw.
  Maar dat misverstand is toch een beetje uw eigen schuld: u weidt nogal nadrukkelijk over de rechtsheid van Sid Lukkassen uit, en beschuldigt vervolgens Maarten Boudry van rechts complotdenken (en slecht denken tout court). Maar Boudry is absoluut geen rechtse complotdenker, eerder het tegendeel, zie bijvoorbeeld zijn boek ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’. Men kan het met hem oneens zijn, maar dan niet om de door u genoemde reden.

  En als ik even voor Pennewip mag spelen: in de titel van uw stuk zou ‘noch werkt hij…’ moeten staan; en ‘pitchen’ is aanprijzen.

  Vriendelijke groet,

  BB

  Like

 12. ‘Rechts’? Het wordt er voortdurend aan de haren erbij gesleept. Hier bleef Lukassen erg rustig onder de Fidel Castro poster aan de muur. Was iedereen maar zo tolerant.

  Like

 13. @Benno Barnard
  Ok, sportief. Ik heb een broertje dood aan radicaal-links, maar ook aan radicaal-rechts. Ik ben een centrist, een positie die niet echt populair is in Nederland. Ik merk het ook hier aan sommige reacties. Overigens niet van u.

  Het is juist dat ik inga op de rechtsheid van Sid Lukkassen. Wellicht met een betoog dat door het omgekeerde te benoemen van wat ik uiteindelijk stel voor sommigen de verkeerde accenten vooropzet. Als dat misverstanden schept, dan spijt me dat oprecht.

  Boudry ken ik uitsluitend van zijn columns en artikelen in NRC. Alleen daar kan ik over oordelen. Ik heb geen oordeel over hem als filosoof. Niet mijn vakgebied. Maar ik heb wel een oordeel over hem als iemand die zich uitlaat over actuele onderwerpen en daar vaak een geprononceerde mening over geeft die in veel gevallen haaks staat op de consensus van het het vakgebied waar hij over oordeelt. Noem het provocatie, noem het aanjagen van het debat. Ik ondervind bij dit onderwerp van Lukkassen en voordekunst aan den lijve hoe lastig dat begrepen kan worden.

  Als ik Boudry een ‘‘rechtse’ complotdenker in vermomming’ noem, dan bedoel ik daar niet zozeer mee te zeggen dat hij een rechtse complotdenker is, maar dat hij door provocatie zich als zodanig opstelt. Wellicht om het debat open te breken of opinieleiders uit hun tent te lokken. Uit wat ik over hem weet schat ik hem niet in als rechts, maar evenmin als links. Dat laatste suggereerde Lukkassen en was voor mij de steen des aanstoots. Nogmaals, ik baseer me voornamelijk op Boudrys columns die per definitie vrijplaatsen van de geest zijn waar de betoogtrant wat losser en provocerender kan zijn.

  Wat de titel betreft hebt u gelijk. Dat is een kwestie van ruimte. Ik wilde de titel tot twee regels beperken en moest schrappen. Ik had het idee dat door de samentrekking van ‘hij’ ik niet zondigde tegen de verstaanbaarheid. Koppen zijn om economische redenen vaak niet grammaticaal op de wijze zoals u of ik het op school hebben geleerd. Het zij zo.

  Like

 14. Wat u zegt. Ik beschouw mezelf als een extremist van het centrum, inderdaad geen populaire positie.

  Like

 15. @teunvoeten, als het je er niet om gaat dat Sid Lukkassen een extreem-rechtse denker is, maar dat hij geen kunstenaar is dan geef je de argumenten waarom je hem NIET wilt weren wel buitengewoon veel aandacht. Als het je daar niet om gaat dan kun je deze teksten ook gewoon weglaten.

  Zelf ben ik al ruim 30 jaar lid van de VVD en gematigd in mijn opvattingen. Dat neemt niet weg dat ik graag standpunten verneem van mensen waar ik het niet mee eens ben. Sid is zo iemand en hij scherpt mijn geest met – verrassend voor de rechterflank – goed onderbouwde argumenten en een grote belezenheid. Ik heb inmiddels voor drie boeken van hem een (kritische) recensie gepubliceerd, die zeer door hem gewaardeerd worden. Daarnaast fund ik al langere tijd zijn projecten via deze site en hoop dat nog lang te blijven doen. Als we niet meer naar elkaar willen luisteren dan zijn we onze vrijheid kwijt en het gevaar dat mensen niet meer naar elkaar willen luisteren komt steeds dichterbij. Ik ben daarom buitengewoon blij met de reactie van de redacteur.

  Like

 16. Pingback: Vervolg debat over de wenselijkheid dat Sid Lukkassen een project pitcht op ‘voordekunst’ | George Knight

 17. Pingback: Laten we eindelijk weer eens een gesprek hebben! — Saltmines

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.