Conservatieve, mannelijke, witte evangelicals zijn schijnheilig door Trump te steunen. Maar zo hebben ze de kern van de macht bereikt

De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg trok afgelopen weekend het geloof in God van president Trump in twijfel. Ook bekritiseerde hij de schijnheiligheid van Trumps evangelische supporters. Op de FB-pagina van Christian Headlines bij het artikelEvangelicals Are Hypocrites for Supporting Trump, Democratic Candidate Says’ plaatste ik onderstaande reactie. Zie hieronder bij reacties voor de Nederlandse vertaling.

The mistake that American politicians make is that they mix church and state. This is not the case in Western European countries. Some politicians there are religious, but they keep that to themselves and they don’t use it as marketing in their political career.

You could only wonder why American politicians are so explicitly showing off their beliefs. Why do they think that is necessary? What kind of mechanism is at work here?

This makes it difficult to criticize President Trump’s religion. Because he has the right to practice his personal faith. It is not decent to criticize this in the public domain because the personal faith belongs to the personal domain.

The condition for criticism is that a politician does not explicitly use his personal faith – or whatever goes for it – for political goals. Because then it ceases to belong to the personal domain and passes to the political domain. In that case, political opponents can say something about it in public.

President Trump clearly seems to have crossed this border. His background and testimony gives no reason to assume that he has a deep personal faith. Let alone that he wants to keep that for himself and his family. For political and electoral purposes, he expresses a picture of faith and Christian conviction with which he provokes a reaction.

President Trump may therefore be criticized for political reasons for marketing his religious beliefs.

On top of that comes the responsibility of the believers themselves. Just as Muslims in Islam nations are asked to speak out about Islamist fundamentalists who hijack Islam, the same can be asked of Christians in the US if it appears that Christian fundamentalists and evangelicals with Trump as political foreman hijack their faith.

That is the case in the US. The Christian faith has been hijacked by Trump and the racicals who use it for their populist, nationalist and conservative agenda. Critics as religious scientist Reza Aslan even speak of a cult led by guru Trump in which all balance, opposing power and dialogue have been silenced.

With the caveat that within the same election cycle these white, masculine, conservative evangelicals were first the group that it was most likely would claim that a politician’s ethics mattered, whereas this is now the group that is most likely to it says the ethics of a politician does not matter.

It depends on the personal circumstances, the political color and the personal ambition and courage how a Christian responds to the hijacking of his faith by Trump and the white, conservative, male evangelicals. These religious leaders usually lead major religious, commercial organizations whose main goal is to make a profit. They are not only politically and “mentally” linked to Trump, but also economically.

Pete Buttigieg himself has a long background as a professing Anglican who is a member of the Episcopal Church. It is indicative of the low level of American politics and the unwanted expansion of the faith into the public domain that a debate is emerging about this. It is unclear whether Buttigieg responds to Trump and the evangelicals because of his political ambitions or because of his own personal faith.

But it doesn’t really matter. That Buttigieg reacts is defensible. It cannot be that Trump can address anyone to belief or conviction and, for political-electoral reasons, knows how to win over white, conservative evangelicals with impunity. Without getting any response in the public domain. When Trump externalizes his faith, he evokes the reaction about himself and his evangelical sycophants.

It is high time for US Christians to reclaim their faith from the hands of the would-be believers who hijacked it for political and commercial purposes. Without a response, they hand over their faith to the modern Philistines.

Foto: Schermafbeelding van deel artikelEvangelicals Are Hypocrites for Supporting Trump, Democratic Candidate Says’ van Michael Foust op Christian Headlines, 8 april 2019.

Advertentie

3 gedachten over “Conservatieve, mannelijke, witte evangelicals zijn schijnheilig door Trump te steunen. Maar zo hebben ze de kern van de macht bereikt

 1. De fout die Amerikaanse politici maken is dat ze kerk en staat vermengen. In West-Europese landen is daar geen sprake van. Daar zijn sommige politici wel gelovig, maar dat houden ze voor zichzelf en gebruiken ze neit als marketing in hun politieke carrière.

  Je zou je alleen maar kunnen afvragen waarom Amerikaanse politici zo expliciet pronken met hun geloof. Waarom vinden ze dat nodig? Wat voor mechanisme is hier aan het werk?

  Een en ander maakt het moeilijk om kritiek te uiten op de religie van president Trump. Want hij heeft recht op het beleiden van zijn persoonlijke geloof. Het is niet fatsoenlijk om daar in het publeiek domein kritiek op te hebben omdat het persoonlijke geloof tot het persoonlijke domein behoort.

  De voorwaarde voor het geven van kritiek is dat een politicus zijn persoonlijke geloof -of wat daar voor doorgaat- niet expliciet inzet voor politieke doelen. Want dan houdt het op tot het persoonlijk domein te behoren en gaat het over naar het politieke domein. In dat geval kunnen politieke opponenten er in het openbaar iets over zeggen.

  President Trump lijkt overduidelijk deze grens overschreden te hebben. Zijn achtergrond en getuigenis geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat hij een diep persoonlijk geloof heeft. Laat staan dat hij dat voor zichzelf en zijn familie wil houden. Hij vent vanwege politieke en electorale doeleinden een beeld van gelovigheid en christelijke overtuiging uit waar hij een reactie mee uitlokt.

  President Trump mag daarom om politieke redenen bekritiseerd worden voor de marketing van zijn religieuze geloof.

  Daar komt de verantwoordelijkheid van de gelovigen zelf bovenop. Net zoals van moslims in islamnaties wordt gevraagd om zich uit te spreken over de islamfundamentalisten die de islam kapen, kan datzelfde in de VS gevraagd worden van de christenen als blijkt dat christenfundamentalisten en evangelicals met als politieke voorman Trump hun geloof kapen.

  Dat is in de VS aan de orde. Het christelijk geloof is gekaapt door Trump en de racicalen die het inzetten voor hin populistische, nationalistische en conservatieve agenda. Critici als godsdienstwetenschapper Reza Aslan spreken zelfs van een sekte onder leiding van goeroe Trump waarin alle evenwicht, tegenkracht en dialoog tot zwijgen is gebracht.

  Met als kanttekening dat binnen dezelfde verkiezingscyclus deze witte, mannelijke, conservatieve evangelicals eerst de groep was waarvan het het meest waarschijnlijk was dat die zou beweren dat de ethiek van een politicus ertoe deed, terwijl dit nu de groep is waarvan het het meest waarschijnlijk is dat het zegt dat de ethiek van een politicus er niet toe doet.

  Het ligt aan de persoonlijke omstandigheden, de politieke kleur en de persoonlijke ambitie en moed hoe een christen reageert op de kaping van zijn geloof door Trump en de witte, conservatieve, mannelijke evangelicals. Deze religieuze leiders staan doorgaans aan de leiding van grote religieuze, commerciële organisaties die het maken van winst als hoofddoel hebben. Ze zijn niet alleen politiek en ‘mentaal’ verknoopt aan Trump, maar ook economisch.

  Pete Buttigieg heeft zelf een lange achtergrond als belijdend Anglicaan die lid is van de Episcopal Church. Het is tekenend voor het lage niveau van de Amerikaanse politiek en de ongewenste uitbreding van het geloof naar het publieke domein dat hierover een debat ontstaat. Het is onduidelijk of Buttigieg reageert op Trump en de evangelicals vanwege zijn politieke ambities of vanwege zijn eigen persoonlijke geloof.

  Maar het doet er niet toe. Dat Buttigieg reageert is verdedigbaar. Het kan niet zijn dat Trump iedereen op zijn of haar geloof of overtuiging kan aanspreken en om politiek-electorale redenen zonder reactie witte, conservatieve evangelicals voor zich weet te winnen. Dus zonder daar enige reactie in het publieke domein op te krijgen. Als Trump zijn geloof externaliseert, dan roept hij de reactie over zichzelf en zijn evangelische sycofanten op.

  Het is de hoogste tijd dat US christenen hun geloof terugveroveren uit handen van de would-be gelovigen die het om politieke en commerciele doeleinden van hen gekaapt hebben. Zonder reactie leveren ze hun geloof over aan de hedendaagse Filistijnen.

  Like

 2. When Mayor Pete Buttigieg announced he was gay in a South Bend Tribune op-ed in 2015, at the ripe old coming-out age of 33, his rhetoric was anything but revolutionary. He had struggled for years, he wrote, to recognize his sexuality as “just a fact of life, like having brown hair.” He was still the same guy his constituents had elected four years earlier, he wanted them to know. “Being gay,” he insisted, “has had no bearing on my job performance in business, in the military, or in my current role as mayor.”
  https://newrepublic.com/article/153543/religious-right-terrified-pete-buttigieg

  Like

 3. Right-wing pundits were apoplectic — Fox News host Laura Ingraham called him “sanctimonious and self-righteous” — but the effect was even greater on the center-left. “Buttigieg is a symbol for a rising Christian left,” one CNN op-ed enthused. “Buttigieg is telling Democrats that they should concede nothing to Republicans on the topics of faith and values . . . because Democrats advance policies that happen to be consistent with our deepest faith traditions,” The Post’s Jennifer Rubin declared. Even Mayor Pete himself seemed to embrace the talk of a revitalized religious left with real electoral power. He told The Post’s Sarah Pulliam Bailey, “I think there’s an opportunity hopefully for religion to be not so much used as a cudgel but invoked as a way of calling us to higher values.”
  https://www.washingtonpost.com/opinions/the-religious-left-is-always-just-about-to-happen-will-it-ever-arrive/2019/04/11/f4500bc6-5c83-11e9-9625-01d48d50ef75_story.html?utm_term=.b60ead157373

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.