GroenLinks Amersfoort twijfelt aan het bestaan van de waarheid over het Armando Museum en wijst een onderzoek hoe dan ook af

Groenlinks neemt in Amersfoort met twee wethouders deel aan de coalitie. Dit feit alleen verklaart het optreden van de woordvoerder cultuur van GroenLinks Linda van Tuyl. Wat ze zegt is zo afwijkend van waar GroenLinks voor zegt te staan dat nauwelijks valt te geloven dat Van Tuyl echt gelooft in wat ze zegt.

Van Tuyl zegt in een raadsdebat dat ze niet wil dat de onderste steen boven tafel komt in een mogelijk onderzoek naar de besluitvorming over de verhuizing van het Armando Museum naar Bunnik. De reden die ze daarvoor geeft is dat het een complex onderzoek zou worden. Dat meent ze al op voorhand te weten, zonder dat het onderzoek is verricht. En als men de onderste steen boven tafel krijgt vraagt ze zich af wat men ermee gaat doen. Men krijgt medelijden met haar dat Van Tuyl dit om partijpolitieke redenen moet zeggen.

Aan de orde is een onderzoek naar de gang van zaken rond het MOA. Dat heeft de gemeente veel geld gekost. Deze Amersfoortse vertegenwoordiger van GroenLinks gaat niet voor openheid en onderzoek, maar voor het tegendeel. In haar argumenten redeneert ze naar een situatie toe die juist onderzocht moet worden om te weten wat de situatie is. Evenmin is het duidelijk waar Van Tuyl haar observatie op baseert dat het dossier MOA zo uniek is dat een onderzoek weinig oplevert. Afgelopen jaren zijn opvallend veel culturele projecten in Amersfoort mislukt. Valt daar geen patroon in te herkennen? Volgens Van Tuyl niet, want ze weet op voorhand het antwoord. Zij redeneert in een cirkel en stelt haar uitgangspunt als onherroepelijke conclusie voor.

Van Tuyls argumenten kunnen ook omgekeerd worden en tegen haar gebruikt worden. Als namelijk het dossier MOA zo uniek is zoals ze veronderstelt, dan verdient dat juist een onderzoek. Of in de vorm van een raadsenquête of anderszins, naargelang de wens van de meerderheid van de raad. Dit soort onderzoeken zijn ernstig en gaan niet over futiliteiten. Ze zijn bedoeld om de controlerende rol van de raad te herstellen, en om van gemaakte fouten te leren zodat die in de toekomst vermeden kunnen worden.

Precies dat is aan de orde bij het dossier MOA toen het toenmalige college het convenant uit 1998 met Armando en zijn ex eenzijdig opzegde. Toenmalig directeur Gerard de Kleijn van Amersfoort-in-C noemde dat in 2010 ‘onbehoorlijk bestuur’ en woordbreuk van de toenmalige gemeenteraad die via de coalitiepartijen het besluit van het college volgde. Het is niet niks als een ambtelijk diensthoofd de raad (en in het directe verlengde daarvan het gemeentebestuur) beticht van onbehoorlijk bestuur. Verdient dat geen onderzoek?

Blijft de vraag over de beeldvorming en GroenLinks. Is dit nog wel de partij van voormalig kamerlid Mariko Peters die in 2012 een wetsvoorstel indiende voor een transparante overheid? In de motivatie zei ze: ‘Teveel publieke informatie blijft nu geheim of te lang achter slot en grendel.’ Van Tuyl vindt het blijkbaar prima dat informatie achter slot en grendel blijft. Namens welk GroenLinks spreekt zij? Het is soms politieke realiteit als een partij kernwaarden inwisselt voor deelname aan de macht, maar doorgaans gaat dat gepaard met geloofwaardig theater. Van Tuyl voert dat echter zo ongeloofwaardig en onhandig op dat het absurd wordt.

In het dossier Armando Museum en MOA speelde een van de voorlopers van Van Tuyl een andere rol. Ook toenmalig fractievoorzitter van GroenLinks Hiske Land pleitte in 2010 voor pragmatiek en haalbaarheid, maar koos vervolgens niet voor een kleinere, maar een grotere rol van de raad. Ze pleitte voor een brede, kritische blik en zoektocht naar de waarheid die Van Tuyl bij voorbaat als onmogelijk kenschetst. Hiermee verschilt Van Tuyl niet van rechts-populisten die succesvol het idee van ‘de waarheid’ ondermijnen. Dat is het verschil in intellectuele nieuwsgierigheid en politiek-filosofische stellingname tussen Land en haar opvolger Van Tuyl.

In 2010 schreef Land: ‘Essentie dus: het Amersfoortse culturele klimaat wordt voor een groot deel bepaald door de verzelfstandigde instellingen. We kunnen niet veel meer doen dan hopen dat zij kiezen voor het belang van de stad… Ik pleit voor een brede blik op het museale aanbod, in plaats van te focussen op één instelling zoals nu gebeurt. De bezuinigingen zijn wat mij betreft alleen de aanleiding om ernaar te kijken. Wat willen we voor de stad? Welke betekenis heeft iedere instelling daarin?’ Een zoektocht naar de waarheid is aan Van Tuyl en GroenLinks Amersfoort niet besteed. Linda van Tuyl ontkent het bestaan van de waarheid.

Advertentie

6 gedachten over “GroenLinks Amersfoort twijfelt aan het bestaan van de waarheid over het Armando Museum en wijst een onderzoek hoe dan ook af

 1. Bizar, hoe dorps.
  Wat een warrige dame, wat een kul redenatie.
  Een warm pleidooi om ‘de onderste steen’ toch echt naar boven te halen.
  Open de beerput en haal deze leeg.

  Like

 2. Columnist Wouter de Heus over de Uithoflijn:
  Dat was exact de grote klacht van de oppositie: gekozen om voor ons die controle uit te voeren, maar het niet kunnen. En dan volgt zo’n motie. Om dan als coalitie en college te roepen dat het oneerlijk is, tja, dan heb je van de lokale democratie geen snars begrepen.
  https://www.ad.nl/utrecht/even-een-realitycheck-of-je-niet-aan-die-nare-ziekte-lijdt-waar-veel-bestuurders-last-van-hebben~afbcf50c/

  Like

 3. Schriftelijke vragen van Amersfoort2014 dat met een tijdschema aankondigt de komende maanden reeksen vragen aan het college te stellen. Reden is dat de raad eerder een onderzoek afwees en deze partij geen andere mogelijkheid ziet om de informatie waar het naar vraagt boven tafel te krijgen.
  https://amersfoort.notubiz.nl/document/7533769/2/Schriftelijke%20vragen%202019-055%20Amersfoort2014%20Dossier%20Museum%20Oud%20Amelisweerd%20%28MOA%29

  Reeks vragen*
  Deze schriftelijke vragen maken onderdeel uit van een reeks schriftelijke vragen die in de komende maanden aan het College gesteld zullen worden:
  Deel 01: totstandkoming en inhoud ondernemingsplan: 17-4-2019
  Deel 02: het investeringsplan en de gelden van bankgiro en fondsen: 01-05-2019
  Deel 03: besluitvorming 2011-2012 en de informatievoorziening: 15-05-2019
  Deel 04: de Armando-erfenis en de raam- en beëindigingsovereenkomst: 29-05-2019
  Deel 05: exploitatie MOA: 12-06-2019
  Deel 06: Amersfoortse controle op verstrekte subsidie: 26-06-2019
  Deel 07: het functioneren van directie, bestuur, toezicht op MOA: 10-07-2019
  Deel 08: Blue Yard onderzoek 2018: 24-07-2019
  Deel 09: overige vragen betreffende het MOA-dossier: 31-07-2019
  Deel 10: Hoe verder?: 14-08-2019
  *We vragen nadrukkelijk aan het College om alle antwoorden te voorzien van bijlagen: relevante documenten voor de antwoorden, verslagen van gesprekken over het verkregen antwoord, wie er betrokken zijn geweest bij het verstrekte antwoord en vanuit welke functie, verslagen van gesprekken met andere gemeenten, MOA-directie en bestuur en (ex-)collegeleden, (ex-) raadsleden en (ex-)ambtenaren over de antwoorden. Kortom: alle gegevens en verslagen over wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de verstrekte antwoorden.

  Like

 4. Raadsvragen van Amersfoort2014
  https://bit.ly/2YcFkHx

  1) Voor de restauratie van de Elleboogkerk is door brandverzekering € 4.500.000,- uitgekeerd aan de gemeente Amersfoort. Uit het Blue Yard rapport (blz. 7 -2018) blijkt dat AinC een bijdrage heeft geleverd aan het investeringsplan MOA van € 1.600.000,- Volgens Blue Yard bestond dat bedrag uit de bijdrage van fondsen/acties van o.a. de Bankgiro Loterij en een bijdrage uit de uitkering van de brandverzekering. Is het juist dat er van de 4.5 mln. euro verzekeringsgeld € 204.907,- is overgehouden aan de restauratie van de Elleboogkerk en dat dit bedrage vervolgens is ‘geschonken’ door AinC aan het investeringsplan MOA? Graag ontvangt Amersfoort2014 inzage in de eindafrekening van de restauratie van de Elleboogkerk.

  2) Wanneer en door wie is besloten dat die € 204.907 doorgesluisd kon worden naar AinC en vervolgens naar MOA? Wanneer en door wie is dat bedrag ter beschikking gesteld aan AinC en onder welke voorwaarden? Is hier sprake van een extra subsidieverstrekking van de gemeente Amersfoort aan AinC? Ligt er een collegebesluit ten grondslag aan deze extra subsidievertrekking? Indien ja: graag dit besluit bij het antwoord voegen. Indien nee: waarom niet en hoe is dit financieel afgewikkeld? Graag de financiële overzichten bijvoegen. Hoe en wanneer is deze extra subsidieverstrekking aan AinC destijds gecommuniceerd met de gemeenteraad?

  3) De Bankgiro Loterij heeft destijds € 1.000.000 ter beschikking gesteld voor de restauratie van het Armandomuseum in de Elleboogkerk. Het oorspronkelijke doel daarvan was om het museale karakter van het Armandomuseum in de Elleboogkerk te ondersteunen, met name op het gebied van educatie. Is het Bankgiro Loterijgeld aan AinC of aan de gemeente Amersfoort verstrekt? Onder welke voorwaarden is dat geld ter beschikking gesteld? Toen besloten werd de collectie van Armando onder te brengen in MOA heeft niet de gemeente Amersfoort maar AinC het bedrag als investeringsbedrag doorgesluisd naar MOA. Is hierover overleg gevoerd met het College?

  4) Is er overleg gevoerd door AinC en/of de gemeente met de Bankgiro Loterij over deze wijziging van de bestemming van de toegekende 1 mln.. euro? Zo nee, waarom niet? Heeft de Bankgiro Loterij toestemming gegeven om het toegekende bedrag te besteden aan investeringen aan het Landhuis MOA? Zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden en wie heeft dat besproken met de Bankgiro Loterij? Zo nee, waarom is er geen toestemming gevraagd?

  5) De overige fondsen, instellingen en bedrijven die geld hadden geschonken voor het musealer maken van het te restaureren Armandomuseum waren:
  – Gemeente Amersfoort via Museumimpuls ( € 45.000)
  – British American Tobacco (BAT) ( € 100.000)
  – TBI foundation ( € 100.000)
  – KF Heinfonds ( € 25.000)
  – Vrede van Utrecht ( € 57.000)
  – VSB fonds ( € 80.000)
  Is dit overzicht compleet? Zo nee; graag ook de andere bedrijven/instellingen en de geschonken bedragen vermelden.

  6) In hoeverre is er met de organisaties uit vraag 5 overleg gevoerd om het geld anders te besteden dan aanvankelijk het plan was? Zijn alle partijen akkoord gegaan met de wijziging in de bestemming? Is er officieel toestemming gevraagd? Zo ja; graag de betreffende documenten bijvoegen. Zo nee, waarom niet?

  7) Hoeveel heeft de gemeente Amersfoort aan AinC betaald voor de werkzaamheden die AinC heeft verricht voor de totstandkoming van het investeringsplan, het ondernemersplan en het exploitatieplan MOA? Graag de facturen bijvoegen en een toelichting op de uitbetaalde bedragen.

  8) Volgens Amersfoort2014 is de bijdrage van € 204.907 aan het investeringsplan niet een bijdrage van AinC , maar een indirecte bijdrage via AinC van de gemeente Amersfoort aan het MOA. Dat geldt ook voor de € 45.000 museumimpuls die door de gemeente Amersfoort was verstrekt aan AinC voor het Armandomuseum in Amersfoort. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage aan MOA naast de € 885.000,- subsidie voor de exploitatie (de zgn. bruidsschat) wordt verhoogd met € 249.907. Het totaalbedrag aan gemeenschapsgeld dat de gemeente Amersfoort heeft betaald aan MOA komt daardoor op € 1.134.907. Is het College het eens met deze berekening? Zo nee, waarom niet?

  9) Welke voorwaarden (ook t.a.v. faillissement) zijn er opgenomen in de contracten bij de toekenning van de investeringsgelden van € 249.907 aan MOA? Amersfoort2014 wil graag deze voorwaarden en/of afspraken inzien.

  10) Op welke wijze en wanneer is er met de gemeenteraad gecommuniceerd en overleg geweest over de totstandkoming, de inhoud van het investeringsplan/ondernemersplan en de gemeentelijke bijdrage via AinC aan het investeringsplan (zie vraag 1 t/m 9) ?

  Like

 5. Pingback: Amersfoort weigert beantwoording reeks schriftelijke vragen over MOA omdat het ‘verkapt onderzoek’ is. Bestuurlijke impasse dreigt | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.