Petitie ‘Stop cartoonwedstrijd over profeet Mohammed door Geert Wilders’ slaat de plank mis, is contra-productief en vraagt te veel

Op 19 augustus besteedde ik in een commentaar aandacht aan de in Pakistan op gang komende en van bovenaf georkestreerde protesten tegen de Muhammad Cartoon Contest waarvan Geert Wilders en de PVV later dit jaar de resultaten in de eigen ruimte van de Tweede Kamer willen presenteren. Tien dagen later zijn de protesten overgewaaid naar Nederland, zoals de petitieStop cartoonwedstrijd over profeet Mohammed door Geert Wilders’ verduidelijkt. Hiermee stapt de vermoedelijk Pakistaans-Nederlandse petitionaris Sohail Nawaz in het frame van Geert Wilders en ondersteunt hij diens zaak. De petitie is ongelukkig, ongewenst, overbodig, onlogisch en sterk af te raden. Het protest dient zowel de radicale islam als de radicale anti-islam.

Een godsdienst kan andersdenkenden niet haar wil opleggen. Want wat volgens de leerstellingen van een godsdienst voor de gelovigen van die godsdienst een voorwaarde of voorschrift is, is dat per definitie niet voor andersdenkenden. Dus als in dit geval binnen de islam de profeet Mohammed niet mag worden afgebeeld, dan geldt dat verbod alleen voor moslims of degenen die zich ondergeschikt achten aan de leerstellingen van de betreffende godsdienst islam. Maar voor mensen buiten de islam geldt dat verbod niet.

Evenmin worden moslims verboden opgelegd die gelden binnen andere godsdiensten dan de islam. Zoals de lijst met 613 mitswot (geboden) van het jodendom of de 613 geboden en verboden van het Christendom die in de Bijbel worden genoemd. Die gelden respectievelijk voor joden of christenen, maar niet voor moslims.

Religiekritiek is toegestaan omdat een godsdienst niet boven de wet staat. Religiekritiek helpt godsdiensten zichzelf te verklaren, uit de ivoren toren te komen en te verbinden met anderen. Religiekritiek houdt een godsdienst scherp en geeft het lucht. In Nederland is elke godsdienst of levensovertuiging ondergeschikt aan de nationale rechtsstaat. Oproepen tot geweld mag niet, maar beledigen van een godsdienst in algemene zin is toegestaan. Vooral machtige en invloedrijke wereldgodsdiensten als de islam moeten tegen een stootje kunnen. Daarnaast kennen die hun eigen agressie jegens anderen, zodat wie de bal kaatst die bal verwachten kan. Vaak is het zich beledigd voelen van gelovigen individueel bepaald. Dat is een kwestie van interpretatie. Veel beledigingen aan het adres van godsdiensten komen trouwens van concurrerende godsdiensten.

Het doet er niet toe of Wilders’ cartoonwedstrijd is bedoeld om moslims te beledigen. Dat is dan maar zo. Moslims moeten maar leren daar tegen te kunnen en mee om te gaan. De meeste in Nederland verblijvende moslims zijn overigens wijs genoeg om de provocaties van Geert Wilders, de PVV en alt-rechts te negeren.

Wat ‘de moslims’ vinden is interessant, maar ook niet meer dan dat. Als zoals de petitie stelt moslims worden geacht de integriteit en eer van hun profeet te beschermen en hoog te houden, dan hoeft dat niet door een verbod te eisen. En nogmaals, het is niet meer dan een waardevol advies voor gelovigen die zich door de islam laten inspireren. Ze kunnen daarbij niet buiten de rechtsgeldigheid en invloedssfeer van hun godsdienst gaan.

Moslims kunnen ook met humor en wijsheid reageren op Wilders’ provocaties. Door schouderophalen of door een houding die verder gaat dan het uitventen van misnoegen, de slachtofferrol en het zich beledigd voelen. Door zich als volwassen en geïntegreerde burgers van Nederland te gedragen. De miskenning voorbij.

Foto: Schermafbeelding van deel petitieStop cartoonwedstrijd over profeet Mohammed door Geert Wilders’ op Petities.nl.

Advertentie

8 gedachten over “Petitie ‘Stop cartoonwedstrijd over profeet Mohammed door Geert Wilders’ slaat de plank mis, is contra-productief en vraagt te veel

 1. Antwoord op Sohail Nawaz in een debatje op Facebook als reactie op het verwijt dat ik het beledigen van godsdienst of levensovertuiging zou goedpraten:
  https://www.facebook.com/george.knight.14

  Inderdaad staat een godsdienst of levensovertuiging niet boven de wet. Vooral de monotheïstische godsdiensten jodendom, christendom en islam zijn religieuze multinationals die politiek en maatschappelijk machtig zijn. Ze moeten kunnen incasseren, zoals multinationals als Shell of Monsanto dat kunnen. Des te meer omdat deze drie godsdiensten zelf vaak de aanval kiezen en expansionistisch zijn. De macht van Wilders die leiding geeft aan een slecht geleide en georganiseerde politieke partij valt in het niet bij de macht van de islam.

  Ik noem beledigen nergens goede normen en waarden. Persoonlijk houd ik daar niet van, maar ik verdedig het recht van anderen om te beledigen. Ik zeg iets heel anders, namelijk dat beledigen van een godsdienst volgens de grondrechten van de Nederlandse grondwet mag. Ik ontzeg moslims in Nederland of Pakistan evenmin het recht om andersdenkenden te beledigen. En dat doen ze fanatiek en vol vuur. Opgehitst door hun religieuze leiders.

  In Pakistan of andere landen met grote moslimbevolkingen – en de islam die feitelijk een staatsgodsdienst is – gaat het gedrag van moslims vaak verder dan beledigen. Herinnert u zich de moord op de christelijke minister Shahbaz Bhatti wegens zijn overtuiging?

  Daar ligt de grens: beledigen mag, maar het aanzetten tot haat of nog erger, het fysiek aanvallen of doden van mensen mag niet. Ofwel, beledigen is een peuleschil als men kijkt naar de bedreigingen en het geweld door moslims tegen andersdenkenden die ‘ongelovigen’ worden genoemd binnen de islam. Overigens zijn dat ook vaak minderheden binnen de islam van een concurrerende stroming (Alevieten, Druzen, Soefi, Jezidi, Ahmadiyya).

  Wereldwijd is het geweld tussen moslims onderling ongekend groot. Objectief beschouwd is dat geweld tussen moslims binnen de islam een veel grotere belediging van de profeet dan een cartoonwedstrijd in Den Haag. Zo beredeneerd wordt de onmachtige Wilders door de geestelijke leiders van de islam als afleiding gebruikt voor hun eigen onvermogen, politieke agenda en het toedekken van de eigen interne problemen die onopgelost blijven.

  De opvatting dat een godsdienst als de islam in Nederland niet boven de wet staat is niet mijn persoonlijke opvatting, maar de opvatting die voortvloeit uit de interpretatie van de Nederlandse grondwet. Als Nederlandse staatsburger onderschrijf ik de Nederlandse rechtsstaat voor 100%.

  Like

 2. 3029
  Vragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de OIC-veroordeling van een cartoonwedstrijd in Nederland (ingezonden 25 juli 2018).
  Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 30 augustus 2018).
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z14370&did=2018D41520

  Vraag 1
  Bent u bekend met de veroordeling door de Organization of Islamic Coopera- tion (OIC) van de in Nederland geplande Mohammed cartoonwedstrijd?1
  Antwoord 1 Ja.

  Vraag 2
  Vindt u het normaal dat de OIC, een organisatie die vooral bestaat uit onvrije islamitische landen waar men nog nooit gehoord heeft van het concept vrijheid van meningsuiting, zich bemoeit met de manier waarop in Nederland de vrijheid van meningsuiting wordt uitgeoefend?
  Antwoord 2
  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat nationaal en internatio- naal bescherming verdient. Een vruchtbaar maatschappelijk debat vereist dat kritiek op elkaars opvattingen mogelijk is. De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, ook voor de OIC.

  Vraag 3
  Wat vindt u van artikel 22 (a) van de door de OIC aangenomen zogenaamde «Cairo Verklaring van de Mensenrechten in de Islam», waarin staat dat meningen alleen geuit mogen worden indien zij in overeenstemming zijn met de sharia?
  Antwoord 3
  Nederland is geen lid van de OIC en heeft de Cairo Verklaring van de Mensenrechten in de Islam niet onderschreven. De Cairo Verklaring staat op gespannen voet met delen uit de «Universele Verklaring van de Rechten van de Mens». In Nederland gelden de basiswaarden en grondprincipes van de democratische rechtsstaat, en het recht op vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in de Nederlandse Grondwet.

  Vraag 4
  Deelt u de mening dat de sharia verwerpelijk en barbaars is en haaks staat op vrijheid? Deelt u de mening dat landen die de sharia koesteren, net als organisaties die dat doen, zoals de OIC, niet serieus dienen te worden genomen en krachtig moeten worden bestreden? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 4
  Schendingen van mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting keur ik af. Ik deel de mening niet dat OIC-landen niet serieus dienen te worden genomen. Nederland is voorstander van een vrij en open maatschappelijk debat, ook op internationaal niveau.
  Nederland is geen lid van de OIC, maar onderhoudt wel relaties met de lidstaten van de OIC en heeft veel (wederzijdse) belangen met lidstaten van de OIC. Voor het vinden van oplossingen over vraagstukken als migratie, veiligheid en de bestrijding terrorisme is samenwerking met de OIC-landen van groot belang.

  Vraag 5
  Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting, zoals wij die in Nederland kennen, nooit beperkt mag worden door de achterlijke sharia, ook en juist als dit betekent dat wij iets doen wat de sharia verbiedt? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 5
  Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst behoren tot de kernwaarden van onze samenleving. Deze vrijheden worden alleen begrensd door de Nederlandse en Europese wetgeving. Wanneer sprake is van spanning tussen deze twee vrijheden, is het aan de rechter – niet aan het Kabinet – om te beoordelen of er sprake is van een overtreding van de wet. Islamitische wetgeving buiten de kaders van de Nederlandse rechtsorde is in de Nederlandse juridische context niet van toepassing.

  Vraag 6
  Bent u bereid in de strengste bewoordingen duidelijk te maken aan deze sharia-club genaamd OIC en aan al haar lidstaten dat Nederland geen sharia-staat is maar een vrij land in tegenstelling tot de OIC-landen, dat Nederland de sharia ten strengste veroordeelt en dat Nederland maling heeft aan inmengende verklaringen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 6
  Nederland is voorstander van een vrij en open maatschappelijk debat, ook op internationaal niveau. Het staat de OIC vrij om zich openbaar uit te spreken in dit debat. Ik heb de Secretaris-Generaal van de OIC, die de zorgen van zijn organisatie over de cartoon wedstrijd bij mij kenbaar maakte, geïnformeerd dat religieuze diversiteit en respect voor ieders levensovertuiging de kern is van ons beleid, dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst tot de kernwaarden van onze samenleving behoren, dat deze alleen worden begrensd door de Nederlandse en Europese wetgeving en dat wanneer sprake is van spanning tussen deze twee vrijheden, het aan de rechter – niet de regering – is om te beoordelen of er sprake is van een overtreding van de wet. Ook heb ik hem geïnformeerd dat de Nederlandse regering geen enkele bemoeienis heeft met deze wedstrijd en dat dit een initiatief is van een individueel lid van het parlement.

  Like

 3. Antwoord op Sohail Nawaz in een debatje op Facebook als reactie op het verwijt dat ik het beledigen van godsdienst of levensovertuiging zou goedpraten:
  https://www.facebook.com/george.knight.14

  Ik meet niet met twee maten. Ik ben een voorstander van de strikte toepassing van de rechtsstaat en gelijke rechten voor allen. Zonder uitzondering. Ik ontzeg niemand het recht om een andere godsdienst of levensovertuiging te beledigen. Zoals gezegd, zonder dat dat uitloopt op aanzetten tot haat of fysiek geweld. Daar ben ik tegen.

  En ik ben ook tegen uw petitie omdat u om een verbod van Wilders’ cartoonwedstrijd vraagt. Hoe anti-Wilders ik ook ben, in Nederland heeft hij nu eenmaal de vrijheid om een cartoonwedstrijd te houden. In de optiek van sommige, maar niet alle moslims zoals u onterecht claimt is de afbeelding van de profeet verboden. Maar dat geldt alleen voor sommige gelovigen van die godsdienst.

  Wat de leerstellingen van een specifieke godsdienst zoals de islam voorschrijven is van toepassing op de gelovigen van die godsdienst, maar niet op mensen buiten die godsdienst. Die geloven immers niet in die godsdienst en hoeven dus evenmin de leerstellingen ervan te volgen.

  Dat meent u niet te begrijpen als u zichzelf tegensprekend zegt: ‘Het is moslims verboden op geen enkele wijze ook ander voorgaande profeten te tekenen of belachelijk te maken. Dat willen de moslims ook niet door anderen zien gebeuren. Dit zijn de normen en waarden in Islam, en in de wetten van Pakistan.’

  Moslims gaan er niet over dat anderen een andere mening over hun godsdienst hebben, ze kunnen hun eigen mening of dogma niet opleggen onder het secularisme. Die politieke filosofie waarin alle godsdiensten en levensovertuigingen gelijkwaardig zijn en door de nationale overheid gelijkelijk worden gegarandeerd en beschermd.

  Niet-moslims hoeven de voorschriften van de islam niet te volgen, zoals moslims evenmin de leerstellingen van andere godsdiensten of levensovertuigingen dan de islam hoeven te volgen. Als dat zo zou zijn, dan kon de wereld volstaan met een geïntegreerde godsdienst waarin alle honderden godsdiensten die er nu zijn samenkomen.

  Ik ben niet voor een maatschappij waar vuiligheid en kwetsende uitspraken normaal zijn. Integendeel, maar ik ben wel voor een maatschappij waar mensen rechten hebben en niet door een godsdienst of overheid ingeperkt en geknecht worden. Die beledigingen zijn dus geen doel op zichzelf, maar de kanarie in de kolenmijn van een vrije en open samenleving. Wat Wilders doet keur ik politiek af, maar juridisch ondersteun ik hem zolang hij binnen de wet opereert.

  Kijk wat er op dit moment op de straten van de moslimnaties Pakistan of Bangladesh gebeurt. Daar zijn de rechten van de gewone man niets waard. Ze worden vervolgd, in de gevangenis gegooid of buiten de macht of het electorale proces gehouden. Dat is pas echt kwetsend en het toppunt van vuiligheid.

  Like

 4. Antwoord op Sohail Nawaz in een debatje op Facebook als reactie op het verwijt dat ik het beledigen van godsdienst of levensovertuiging zou goedpraten:
  https://www.facebook.com/george.knight.14

  Niemand wil gelovigen hun godsdienst afpakken. Als ze zich in Pakistan door een belediging aan het andere eind van de wereld gekwetst voelen, dan zegt dat vooral iets over de diepte van hun geloof. Dat is flinterdun en echte overtuiging en vertrouwen ontbreken. Daarbij doen deze radicale moslims ook nog eens precies wat ze anderen verwijten. Want christenen, joden of atheïsten worden met hun instemming in hun landen actief vervolgd of maatschappelijk uitgesloten. Dat gaat veel verder dan een belediging. Dit is schijnheilig en hiermee verliezen ze hun geloofwaardigheid. De zogenaamde woede over hun geloof is gespeeld en niet godsdienstig, maar vooral politiek gemotiveerd.

  Beledigen of het zich beledigd voelen gaat op vele manieren. Het kan fanatiek gebeuren en dan kan haat zeker de voedingsbron zijn. Of het kan een politiek doel dienen, zoals nu geldt voor zowel Wilders als de radicale Pakistaanse moslims. Maar het kan ook voortkomen uit maatschappijkritiek via satire. Dan is het bedoeld om vastgeroeste structuren te doorbreken en vanzelfsprekendheden aan de orde te stellen. Dat laatste is bijvoorbeeld in Nederland de kritiek van humoristen of opiniemakers op het christendom. Denk aan de schrijver Gerard Reve die in 1966 God beschreef als ezel in een erotische scène. Meer dan 50 jaar geleden. Dit is een terugkerend thema sinds de maatschappelijke opstand van de jaren ’60 en daarna. Het is niet primair bedoeld om een kerk, bisschop, dominee of God te beledigen, maar om de maatschappelijke en politieke macht van de christelijke organisaties en kerken terug te dringen. Dat hoort bij het publieke debat.

  Wie als religieuze organisatie daar niet tegen kan, kan beter de eigen organisatie opdoeken. Radicale moslims in Pakistan beseffen blijkbaar niet hoe het publieke debat in een seculiere, open samenleving gevoerd wordt. Hun horizon is blijkbaar te beperkt om daarmee te kunnen leven. Dit staat in scherp contrast met Nederlandse moslims die dat wel weten en nauwelijks hebben gereageerd op de provocaties van Wilders. Het zijn dan ook de Pakistaanse moslims die de aandacht voor het bestaan van Wilders een nieuwe impuls hebben gegeven. Men kan zich afvragen in welke mate ze Wilders hiermee hebben geholpen en waarmee ze eigenlijk bezig waren. Het lijkt er niet op dat ze dat ten volle beseften.

  Like

 5. Anti-Christian discrimination is widespread in Pakistan. Christians are often viewed as the lowest of the low in Pakistani society. This view is exemplified by the extreme over-representation of Christians in Pakistan’s undesirable sanitation professions, including sewer workers and street sweepers. Some reports estimate that nearly 80% of sanitation positions in Pakistan are held by Christians, who make up only 1.5% of the country’s total population.
  https://www.persecution.org/2018/08/28/violent-incidents-embody-pakistans-growing-intolerance-christians/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.