College Utrecht maakt raad medeplichtig in beantwoording vragen over gevolgen financiële situatie Museum Oud Amelisweerd

Het is een semantische kwestie om 100.000 euro jaarlijkse financiële steun aan de exploitant van Museum Oud Amelisweerd waar geen tegenprestatie tegenover staat geen subsidie te noemen. In werkelijkheid is het immers wel subsidie. Door deze subsidie van 100.000 euro waartoe in de Voorjaarsnota van 2017 besloten werd overtraden raad en college van de gemeente Utrecht de eigen randvoorwaarden die ze in 2012 gesteld hadden. Bovenstaande motie 2012-56 droeg het college op ‘geen subsidie te verlenen om eventuele exploitatietekorten aan te vullen’. In dit geval wordt een bestuurlijk besluit om politieke redenen omzeild.

In de beantwoording van schriftelijke vragen van VVD’er André van Schie over ‘de financiële situatie Museum Oud Amelisweerd’ stelt het college in vraag 1 (zie hierboven): ‘Op basis van deze verkenning heeft uw raad bij de VJN van 2017 besloten tot een jaarlijkse subsidie aan MOA van €100.000,- per jaar.’ Hiermee maakt het college aan de raad duidelijk dat het medeplichtig is aan het overtreden van motie 2012-56 en het besluit om geen cent subsidie aan het MOA te verlenen om het exploitatietekort aan te vullen. Het college probeert een bodem onder die onterechte subsidieverlening te leggen door in de beantwoording mee te gaan met een onrealistische prognose uit november 2017 over 2018 door de bestuur van het MOA. De logica is dat er geen sprake is van een exploitatietekort en subsidieverlening een ander doel dient. Maar raad en college weten dat dat op z’n best wensdenken en op z’n slechts bedrog is omdat het MOA geen enkel jaar heeft afgesloten met een positief saldo en elke euro subsidie werd gebruikt voor het terugbrengen van het exploitatietekort.

Dat later zoveel college als raad gingen schuiven omdat ze zich geen raad wisten met de acute financiële problemen en het dreigende faillissement van de Stichting Museum Oud Amelisweerd is nog tot daar aan toe, maar dat nu achteraf het college in het antwoord van vraag 10 (zie onder) suggereert dat sinds 2012 volgens geest en letter van motie 2012-56 is gehandeld is een beschamende en bedenkelijke opmerking die een zichzelf respecterende raad niet zou mogen laten passeren. Zelfs als die raad boter op het hoofd heeft, gebrek aan ruggengraat in deze kwestie heeft getoond en zich door een falende cultuurwethouder en het MOA de afgelopen jaren in de luren heeft laten leggen en zich het hellend vlak richting normloosheid op heeft laten trekken. Een raad met een greintje zelfrespect zou niet moeten toestaan dat het college in de beantwoording van vragen fouten goedpraat, toedekt en daarbij de raad als dekmantel en excuus gebruikt.

De vraag die dit oproept is wie in het openbaar bestuur van de gemeente Utrecht nog het gezag heeft om een oplossing te geven voor de problemen van de bestemming van landhuis Oud Amelisweerd als raad en college hun standvastigheid hebben verloren. De gemeente Utrecht is eigenaar. De optie die zich aankondigt is een constructie waarbij het landhuis Oud Amelisweerd op afstand wordt gezet van de gemeentepolitiek, een zelfstandige status krijgt en zo zonder de beladen voorgeschiedenis van bestuurlijke halfslachtigheden en veronachtzaming van bestuurlijke afspraken onbelemmerd op zoek kan gaan naar een huurder of exploitant.

Foto 1: Schermafbeelding van ‘Motie 2012/M056: Armando zonder overheidsgeld’, gemeente Utrecht.

Foto 2 en 3: Schermafbeelding van vraag 1 en vraag 10 met van de Beantwoording SV 2018 nr 100 over Gevolgen financiële situatie Museum Oud Amelisweerd.docx, gemeente Utrecht.

2 gedachten over “College Utrecht maakt raad medeplichtig in beantwoording vragen over gevolgen financiële situatie Museum Oud Amelisweerd

 1. RAADSINFORMATIEBRIEF 2018-072
  https://amersfoort.notubiz.nl/document/6780894/1/Raadsinformatiebrief%202018-072%20Faillissement%20Museum%20Oud%20Amelisweerd

  TITEL
  Faillissement Museum Oud Amelisweerd

  KENNISNEMEN VAN
  Reg.nr. : 5843855
  Datum : 28 augustus 2018 Programma : 11. Cultuur
  De consequenties en de afwikkeling van het faillissement Museum Oud Amelisweerd voor de gemeente Amersfoort.

  AANLEIDING
  Op 14 augustus is Museum Oud Amelisweerd (MOA) failliet verklaard.
  In de collegeberichten van 11 juli en 15 augustus hebben wij uw raad geïnformeerd over de zorgelijke financiële situatie van MOA, onze relatie met het MOA en de consequenties van het faillissement voor onze Armandocollectie en de bruikleenovereenkomst met MOA.

  KERNBOODSCHAP
  Door het faillissement van MOA heeft het college besloten de bruikleenovereenkomst met MOA te beëindigen en de subsidie voor 2018 lager vast te stellen en voor 2019 te weigeren. Op deze manier kan de gemeente Amersfoort de kerncollectie van Armando in eigen beheer nemen. Daarnaast zijn zaken als opslag, transport en verzekering geregeld.

  CONSEQUENTIES
  Het faillissement van MOA heeft een aantal consequenties. Dat betreft in de eerste plaats de gemeentelijke Kerncollectie Armando, die wij sinds 2011 in bruikleen aan MOA hebben gegeven. De grootste prioriteit is de zorg voor onze kerncollectie 1.
  Dat betekent primair dat wij op dit moment de collectie weer in eigen beheer nemen en zorgdragen voor opslag, verzekering en transport. Daarvoor zijn voorbereidingen getroffen en is een aantal besluiten genomen.

  Wij hebben de bruikleenovereenkomst per 1 september beëindigd, omdat MOA niet langer aan de
  verplichtingen kan voldoen.

  MOA is niet meer in staat om aan de verplichtingen van de bruikleenovereenkomst te voldoen.
  Het faillissement is een grond voor de beëindiging van de bruikleenovereenkomst. Dit betekent ook dat de gemeente zelf weer de kosten van beheer, opslag en verzekering voor zijn rekening moet nemen.

  Wij hebben het de helft van de kosten van het retourtransport uit China voorgeschoten.
  De afgelopen maanden was er een Armandotentoonstelling in Guangzhou in China. Daar werden, naast werken uit onze kerncollectie, ook werken uit de collectie van de Armandostichting en enkele werken van particulieren tentoongesteld. MOA bleek niet in staat om de transportkosten te betalen. Omdat de vervoerder betalingsgarantie eiste voor het retourtransport hebben de gemeente Amersfoort en de Stichting Armando zich ieder voor 50% garant gesteld voor de kosten van het retourtransport (totale kosten retourtransport € 28.000). Deze kosten ( € 14.000, -) hebben wij, uit hoofde van de bruikleenovereenkomst, als vordering bij de curator ingediend.

  1 De kerncollectie bestaat uit 23 werken. Daarvan bevindt zich een werk op Rusthof (Der Feldzug) en is een werk (Die Leiter) door MOA in bruikleen gegeven aan De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
  Er bevinden zich vijf werken in het MOA-depot bij Pot en 16 werken zijn in China voor een tentoonstelling in Guangzhou

  Wij hebben de subsidie aan het MOA voor 2018 gewijzigd (lager) vastgesteld.
  Het MOA heeft in 2018 slechts een deel van het jaar aan de subsidieverplichtingen kunnen voldoen. De subsidievaststelling wordt om die reden op grond van de Algemene wet bestuursrecht herzien, waarbij de subsidie naar rato wordt vastgesteld. Dit resulteert in een vordering op MOA voor een bedrag van € 30.000, -. Deze vordering wordt bij de curator ingediend.

  Wij hebben de subsidieaanvraag van MOA voor 2019 afgewezen.
  Het MOA had voor 2019 subsidie aangevraagd. Door het faillissement is het evident dat de activiteiten, waarvoor subsidie is aangevraagd, niet zullen worden uitgevoerd. De subsidie hebben wij om die reden afgewezen.

  Wij hebben in een brief aan de curator onze besluiten kenbaar gemaakt
  Het college heeft in een brief aan de curator deze besluiten kenbaar gemaakt en wij hebben de vorderingen, op grond van de bruikleenovereenkomst en de subsidieregeling, bij de curator ingediend. Daarbij wordt tevens het voorbehoud gemaakt dat, indien er meer vorderingen op het MOA ontstaan, deze alsnog zullen worden ingediend.

  DUURZAAMHEID
  De gemeente is, als eigenaar, verantwoordelijk voor duurzame zorg en instandhouding van de Kerncollectie Armando.

  FINANCIËN
  Het beëindigen van de bruikleenovereenkomst betekent dat de gemeente zelf de kosten voor beheer, opslag en verzekering voor zijn rekening moet nemen. De raming, op basis van offertes, is ongeveer
  € 5.500, – euro per jaar. Voor de dekking van deze kosten dient een nader voorstel uitgewerkt te worden. Voor de komende jaren zijn nog de volgende bedragen voor MOA gereserveerd: € 90.000 in 2019, € 90.000 in 2020 en € 68.341 in 2021. Een optie is om de kosten te dekken uit de voor het MOA gereserveerde bedragen 2019-2021.
  Wij hebben vooralsnog de volgende vorderingen hebben op MOA: – de vordering voor de kosten van het retourtransport: € 14.000, -. – de vordering gewijzigde subsidievaststelling 2018: € 30.000, -.

  (..)

  RISICOPARAGRAAF
  – In verband met de urgentie van het in eigen beheer nemen van de Kerncollectie is, vooruitlopend op de besluitvorming alvast depotruimte gehuurd en een verzekering afgesloten.
  – De curator kan tegen de besluiten over de subsidie in bezwaar en beroep. Overigens is de de verwachting dat dit niet gebeurt.
  – Hoewel de vorderingen bij de curator zijn ingediend, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet verhaalbaar zijn, omdat de baten in het faillissement mogelijk niet erg hoog zijn en anderen voorrang kunnen hebben.

  COMMUNICATIEBOODSCHAP
  Nu MOA niet meer in staat is om aan bruikleenverplichtingen te voldoen, dient de gemeente, als eigenaar van de Kerncollectie, de zorg en het beheer op zich te nemen. Daartoe heeft de gemeente de bruikleenovereenkomst beëindigd, de subsidie voor 2018 gewijzigd vastgesteld en de subsidie voor raadsinformatiebrief 5843855 geweigerd. Dat stelt ons, als eigenaar van de collectie, in staat de zorg en het beheer op ons te nemen. Wel hebben wij kosten gemaakt om het transport van de werken uit China te dekken, opslagruimte te huren en de verzekering af te sluiten.

  BETROKKEN PARTIJEN
  MOA i.c. de curator van MOA

  VERVOLGSTAPPEN
  Wij zetten de verkenning voort op welke wijze het beheer en het tonen/exposeren van onze Armandocollectie op langere termijn kan worden gearrangeerd. Wij hopen u hierover nog dit jaar te kunnen berichten.

  Met vriendelijke groet,
  Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.