Met controversiële verkoop van werken uit collectie heeft Berkshire Museum zich geïsoleerd. Is dat de les die hieruit te leren valt?

Ontzamelen van collectie-onderdelen van musea is aan voorwaarden verbonden. De opbrengst mag niet gebruikt worden voor een reparatie en renovatie van het gebouw vanwege achterstallig onderhoud. Het is in Nederland vastgelegd in de zogenaamde ‘Leidraad Afstoten Museale Objecten‘ (LAMO) dat een instrument voor zelfregulering en een praktisch verlengstuk van de afstotingsparagraaf in de Ethische Code is. Nationale museumverenigingen volgen de Ethische Code van de internationale Musemvereniging ICOM. In de VS is dat de Ethische Code van de AAM. De gedragsregels en ethische codes dienen om de museumsector te reguleren en er onder meer voor te zorgen dat individuele musea niet handelen tegen het belang van de sector in.

Dit blog gaf in een commentaar van 29 oktober 2017 aandacht aan het Berkshire Museum in Pittsfield, Massachusetts. Het is een cause célèbre geworden omdat bestuur en directeur Van Shields aangaven uit economische redenen delen van de collectie te willen verkopen en dat voornemen veel verzet ondervond. Na juridische uitspraken waarmee de museumsector niet tevreden was leverde onderhandse verkoop uit de museumcollectie  in april en mei 2018 47 miljoen dollar op. Op 25 juni kondigde het museum aan dat het van plan is om nog eens negen werken voor in totaal 8 miljoen dollar te verkopen. Het billboard verwijst naar die nieuwe verkoop. Bij de reacties zijn juridische, museale en publicitaire ontwikkelingen rond de verkoop na te lezen. Het deed veel stof opwaaien vanwege het precedent. Want als het ontzamelen om economische redenen bij dit lokale museum werd goedgekeurd, dan zouden andere besturen en museumdirecteuren het voorbeeld kunnen volgen. Zodat de uitverkoop van het openbaar kunstbezit hiermee werd aangekondigd.

In een videocommentaar gaat Michael Daly in op het feit dat het Berkshire Museum zich met de controversiële verkoop geïsoleerd heeft en in het bruikleenverkeer door de AAM wordt uitgesloten. Een andere ontwikkeling is het met pensioen gaan van museumdirecteur Van Shields. In een bericht van The Berkshire Eagle zegt een woordvoerder van het museum dat hij niet onder druk van het bestuur is opgestapt. De twijfel blijft echter bestaan of de positie van het museum wel zo precair was als Shields beweerde en moest leiden tot de verkoop van werken uit de collectie. Het is merkwaardig dat Shields opstapt nu hij zijn zin over de verkoop heeft doorgezet, de museumsector tegen zich in het harnas heeft gejaagd en zijn plannen niet meer kan uitvoeren.

Deze kwestie doet denken aan het voornemen van toenmalig directeur Stanley Bremer van het Rotterdamse Wereldmuseum om delen van de collectie (de deelcollectie Afrika) op de commerciële markt te verkopen en zo een fonds van 60 miljoen euro op te bouwen. Bremer werd na veel tegenstand uit de museumsector en een publieksbeweging in 2015 de laan uitgestuurd en liet het Wereldmuseum verweesd achter, als makkelijke prooi voor het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW). Net als Shields stelde Bremer het ontzamelen voor als een noodzakelijke verkoop die diende om het museum het hoofd boven water te laten houden. Maar eerder lijkt het grote gebaar en de wil om met onorthodoxe maatregelen initiatief te nemen directeuren als Bremer of Shields te hebben gestuurd. In Rotterdam liep het goed af en werd de Afrikacollectie niet verkocht, in Pittsfield liep het slecht af en werden onder meer twee schilderijen van Norman Rockwell verkocht.

NB: Zie voor actueel nieuws via Twitter actiegroep Save the Art—Save Berkshire Museum

Foto: ‘This billboard along South Street in Pittsfield is visible near Guido’s as motorists drive north.’ In: The Berkshire Eagle, 2 juli 2018.

3 gedachten over “Met controversiële verkoop van werken uit collectie heeft Berkshire Museum zich geïsoleerd. Is dat de les die hieruit te leren valt?

 1. Translation into English:
  Selling objects of the museum collection components is subject to conditions. The proceeds may not be used for repair and renovation of the building due to overdue maintenance. In the Netherlands it has been laid down in the so-called ‘Guideline Disposal Museum Objects’ (LAMO), which is an instrument for self-regulation and a practical extension of the deaccessioning section in the Code of Ethics. National museum associations follow the Ethical Code of the International Museum Association ICOM. In the U.S., this is the Ethical Code of the AAM. The code of conduct and ethical codes serve to regulate the museum sector and, among other things, ensure that individual museums do not act against the interests of the sector.

  In a commentary of October 29, 2017, this blog featured the Berkshire Museum in Pittsfield, Massachusetts. It has become a cause célèbre because board and director Van Shields indicated for economic reasons that they wanted to sell parts of the collection and that intention met a lot of resistance. After legal judgments with which the museum sector was not satisfied, private sales from the museum collection yielded 47 million dollar in April and May 2018. On 25 June, the museum announced that it plans to sell nine more works for a total of 8 million dollar. The billboard refers to that new sale. In the reactions to that blog, legal, museum and publicity developments regarding sales can be read. It caused a lot of controversy because of the precedent. If, for economic reasons, the collection was approved at this local museum, other boards and museum directors could follow the example. So that the sale of the public art property was announced.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2017/10/29/controversiele-verkoop-van-19-werken-uit-collectie-van-het-berkshire-museum/

  In a video commentary, Michael Daly discusses the fact that the Berkshire Museum has isolated itself because of these controversial sales and is excluded from the loan procedures by the AAM. Another development is the retirement of museum director Van Shields. In a message from The Berkshire Eagle, a spokesman for the museum said that he had not stepped down under pressure from the board. The doubt remains, however, whether the position of the museum was as precarious as Shields claimed and should lead to the sale of works from the collection. It is remarkable that Shields now leaves while the sale has become reality, he has alienated the museum sector and is no longer able to carry out his plans.

  This issue is reminiscent of the intention of former director Stanley Bremer of the Dutch Rotterdam Wereldmuseum (‘Worldmuseum’) to sell on the commercial market parts of the collection (the subcollection Africa) with the intention to form a fund of 60 million Euro (= 70 Million USD). After much opposition from the museum sector and a citizens’ movement, Bremer was dismissed in 2015 and left the Wereldmuseum, an easy prey for the National Museum of World Cultures (NMvW). Just like Shields, Bremer proposed selling objects from the collection as a necessity to let the museum survive. But rather the big gesture and the will to take initiatives with unorthodox measures seems to have directed directors such as Bremer or Shields. In Rotterdam it went well and the Africa collection was not sold, in Pittsfield it went badly and two paintings by Norman Rockwell were sold.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.