Waarom ik de term ‘wit’ verkies boven ‘blank’. En ‘witte mensen’ boven ‘blanken’. Over dynamische identiteit

Het gebruik van de termen ‘blank’ of ‘wit’ is gepolitiseerd. Ze passen in pakketten denkbeelden. De vraag is wat de afweging ervan betekent en of het een gevolg is van denken. Of dat het denken wordt gevormd door een politieke opstelling en eigenlijk geen denken meer genoemd kan worden. Het is niet onlogisch dat er beweerd wordt dat het propageren van de term ‘wit’ een opvatting van links-Nederland is. Toch is dat onjuist. Zo reken ik mezelf niet tot links-Nederland (en evenmin tot rechts-Nederland), maar ben ik toch een voorstander van de term ‘wit’ boven ‘blank’. Mogelijk niet om dezelfde reden als andere voorstanders ervan.

De term ‘blank’ is geen ‘volstrekt neutrale, louter beschrijvende aanduiding’. Het is per definitie bijna onmogelijk dat een zo beladen term met de connotatie van reinheid, helderheid en onbevlektheid volstrekt neutraal en louter beschrijvend kan zijn. Dat staat nog los van de afweging voor welke term men kiest. Maar neutraal is het gebruik van de term ‘blank’ zeker niet.

Omdat ‘wit’ die connotaties mist en kortweg gezegd minder pretentieus is, is de term ‘wit’ neutraler en meer beschrijvend. Het verwijst naar een witte huidskleur en niet naar een achterliggende geschiedenis en wereld vol machtsposities. Een ‘blanke huidskleur’ bestaat niet.

Ik ben het eens met de kritiek op het makkelijk vertalen van Amerikaanse modes van politiek correct denken naar Nederland. Sommige links-radicalen ruilen het ene monolithisch denken in voor het andere monolithisch denken. Zodat ze het vermoeden op zich laden niet meer als individu te denken, maar ondergaan in het groepsdenken. Dat alles gaat ten koste van de nuances en het onderscheidingsvermogen. Maar evenzeer ben ik het oneens met rechts-radicaal denken dat even weinig soepel is en alles bij het oude wil laten.

Mij gaat het erom om in de geleidelijkheid zonder grote schokken een optimale afweging te vinden voor een maatschappelijke oneffenheid. Als optimaal zoveel mogelijk mensen tevreden stelt en het beste werkt dan begrijp ik dat het niet alle mensen tevreden kan stellen. Dat is jammer, maar onvermijdelijk. Maar als het nalaten ervan een bepaalde groep diep raakt, dan zie ik voor de sociale cohesie en het sociale contract tussen overheid en burgers er geen principieel bezwaar in om de oneffenheid op te ruimen.

Het gesprek over de term ‘blank’ wordt pas een zwaar en beladen onderwerp van discussie als links-radicalen er van alles over diversiteit, kolonialisme, slavernij en wat dan ook allemaal bijhalen en er vanuit hun politieke betrokkenheid opplakken wat historisch nog maar aangetoond moet worden. Daarbij eigenen ze zich het alleenrecht toe om hierover het laatste woord te hebben. Dat is niet zoals een publiek debat gevoerd moet worden of een samenleving met elkaar ingericht dient te worden. Het is intolerant en anti-democratisch.

En als in de reactie hierop rechts-radicalen er hun eigen onverbiddelijkheid tegenover zetten en geen centje onderhandelingsruimte meebrengen in het debat, dan gijzelen de uiterste posities dit debat en blokkeren ze een organische uitweg van dialoog, raadpleging van deskundige historici of taalfilosofen en compassie met en begrip voor de ander.

Dus ik ben voor de term ‘wit’ boven ‘blank’ niet vanwege een vermeend historisch onrecht of een achterstelling. Dat wil ik loskoppelen van de afspraak om het met elkaar voortaan over witte mensen in plaats van blanken te hebben. Het gaat erom dat in een open, dynamische, volwassen samenleving mensen naar elkaar luisteren en de grieven van anderen serieus dienen te nemen. En als die uit de weg gegaan kunnen worden, waarom zou men dat dan niet doen?

Foto: Het kwartet van Benny Goodman doorbrak in de muziekwereld de interraciale grenzen en bestond uit twee witte (Benny Goodman en Gene Krupa) en twee zwarte (Teddy Wilson en Lionel Hampton) musici, 1937.

13 gedachten over “Waarom ik de term ‘wit’ verkies boven ‘blank’. En ‘witte mensen’ boven ‘blanken’. Over dynamische identiteit

 1. Goed beargumenteerd. Maar wel een heel persoonlijke manier om tegen het onderwerp aan te kijken. Voor jou heeft blijkbaar de term ‘blank’ de “connotatie van reinheid, helderheid en onbevlektheid”. Je legt niet uit waar jouw associatie vandaan komt, algemeen geldend is die in ieder geval niet.

  Ik kijk er anders tegenaan. Ik hou er van om terminologie simpel te houden, zo eenduidig mogelijk en woorden niet steeds van betekenis te laten veranderen omdat de politieke mode dat vereist.

  Er is nou eenmaal een verschil tussen Amerikaans (Engels) en Nederlands. De talen, de culturen en de mensen die ze beschrijven zijn verschillend. Dus woorden zijn verschillend, zelfs al kun je ze vertalen van de ene taal naar de ander.

  ‘Blank’ kan in het Amerikaans een losse flodder betekenen, of een spatie, of emotionele afwezigheid, .. Al die betekenissen heeft ‘wit’ niet in het Nederlands. Het Amerikaans heeft geen woord zoals het Nederlandse ‘blank’ daarom gebruiken ze daar ‘white’. White is daarom ook niet te vertalen naar het Nederlandse ‘wit’.

  Als in het Nederlands het woord ‘blank’ wordt gebruikt anders dan voor huidskleur, betekent het meestal transparant. Voor de betekenis ‘leeg’ wordt meestal het woord ‘blanco’ gebruikt. Amerikanen gebruiken daar noch het woord ‘white’ noch ‘blank/blanco’ voor.

  In een politieke discussie over ongelijkheid zijn keuzes nooit neutraal, dus ook woordkeuzes niet. Wit is net zo min neutraal als blank op het moment dat je de term gebruikt in een politieke discussie. Maar het woord ‘wit’ geeft wel aan dat je je schaart achter de mensen die de Amerikaanse begrippen op de Nederlandse situatie proberen te forceren, terwijl het woord ‘blank’ betekent dat je Nederlandse ongelijkheid bespreekt vanuit een Nederlandse optiek.

  En dat laatste vind ik ‘zuiverder’ 🙂

  Like

 2. Blank als aanduiding voor Europees is in zwang geraakt – in ons taalgebied – in relatie tot de vroege Zuid Afrikaanse Boeren, die ermee steun zochten van verwanten.
  Het heeft in die context een hardnekkig leven geleid en associaties opgedaan met ‘Slegs vir blankes’ politiek.

  Wit heeft een moeilijke relatie met zongebruind, dus daarvan de winterse variant.

  Caucasisch is een typisch Amerikaanse aanduiding, die het bij Oost-Europeanen en Russen minder goed doet, want die maken nogal duidelijk onderscheid tussen de echte Caucasiërs en degenen die dat niet zijn.

  Pigment-arm zou een mooie aanduiding zijn, maar nèt iets te langdradig.

  Like

 3. @Manfred
  We zijn het erover oneens dat de term ‘blank’ de “connotatie van reinheid, helderheid en onbevlektheid’ heeft. Die associatie is algemeen en in het Nederlandse taalgebruik ingebed. Zo geeft lexicoloog en taalkundige Jacob Verdam (die in 1919 overleed) bij het lemma ‘blank’ in het WNT dit soort connotaties weer:
  http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M009297

  In een aantal gevallen is blank een meer gezochte term voor wit.
  ↪6. Van de menschelijke huid: zacht wit en doorschijnend, zoodat de kleur van het bloed hier en daar, b.v. op de wangen, duidelijk is waar te nemen.
  ↪— Samen genoemd met daarbij voorkomende eigenschappen.
  ↪— Gewoon in zelfst. gebruik.
  ↪— In zekere grappige zegswijzen.
  ↪7. In het zedelijke wordt blank een woord voor rein; niet zelden moet men daarbij meer denken aan de onder B) genoemde opvatting, en blank is dan zonder schuld.
  –8. Soms dient blank ter aanduiding van eene lichtere soort tegenover eene donkere.
  ↪a. Van zaken.
  ↪b. Van het Caucasische menschenras.
  ↪— Meestal zelfst.

  Een taal is altijd in ontwikkeling en kan niet gefixeerd worden. Dat geldt des te meer voor het internationaal gerichte Nederland dat veel internationale contacten (cultureel. economisch, politiek) heeft. Die verandering is geen kwestie van politieke mode, maar van invloeden die in een taal opgenomen worden. Een taal die stilstaat is een dode taal. Het Nederlands is een levende taal.

  Als je stelt dat ik me schaar achter de links-radicalen die vanuit de VS te pas en te onpas het white supremacy denken aanvallen en daar van alles bijhalen, dan moet je nog maar eens goed lezen wat ik echt zeg. Ik neem daar afstand van en hanteer andere argumenten. Ik wijs af dat anderen zich een onderwerp toe-eigenen. Maar als het gevolg is dat anderen om andere redenen dezelfde conclusie trekken dan weerhoudt me dat er niet van om me uit te spreken. Maar dat kan niet als legitimatie van die andere argumentatie gezien worden.

  Like

 4. Er was een vergelijkbare woordenstrijd tussen genetisch gemanipuleerd versus gemodificeerd. Beide woordkeuzes waren bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden, geen van beide was neutraal. Maar ‘gemanipuleerd’ was bedoeld om duidelijk te maken dat de mens ergens mee zat te knoeien en dat dat verdacht was, terwijl ‘gemodificeerd’ was bedoeld om duidelijk te maken dat we rustig konden gaan slapen omdat verstandige wetenschappelijke mensen alles onder controle hadden.

  De wens om neutraal over te komen is verre van neutraal!

  Like

 5. “De term ‘blank’ is geen ‘volstrekt neutrale, louter beschrijvende aanduiding’.”
  Daarmee geef jij aan dat je de behoefte hebt aan een ‘volstrekt neutrale, louter beschrijvende aanduiding’. En dat is nou net het probleem.

  Of beter problemen. Want ten eerste kan zo’n neutrale aanduiding niet bestaan in een politieke discussie; keuzes hebben een doel. Ten tweede komt het willen overkomen als neutraal over als een poging je boven de partijen te positioneren, de rol van scheidsrechter/jury/rechter te willen vervullen. En dat schept niet alleen een basis voor ‘argumenta ad verecundiam’ maar verhult ook dat jij niet onpartijdig bent. Jij hebt immers ook belangen en bepaalde wensen over hoe de maatschappij in elkaar hoort te zitten. Waarom zou jij een neutrale onpartijdige autoriteit zijn?

  Like

 6. Of, in een meer beschuldigende stijl: (1) door het gebruik van de beladen, niet-neutrale Amerikaanse term ‘wit’ te pushen probeer je de mensen die de Nederlandse term ‘blank’ prefereren te framen als de foute partij en onderdeel van het probleem. En (2) door te doen alsof ‘wit’ juist de meer neutrale term is probeer je je voor te doen als een objectieve, niet-partijdige ‘rechter’ die gaat over de regels van het debat in plaats van een deelnemer aan dat debat en schep je de gelegenheid de ‘drogreden van de autoriteit’ te kunnen gebruiken.

  Like

 7. Maar dit was de basis voor je argumentatie: blank heeft de connotatie van reinheid, helderheid en onbevlektheid. Toon eerst maar eens aan dat dat zo is.

  Het woord blank komt in deze betekenis namelijk in de Nederlandse cultuur vrijwel niet voor. Niet in de literatuur of schilderkunst, niet in de wetteksten, niet in de religie.

  Vrijwel niet, want het enige voorbeeld voor jouw interpretatie die ik kan vinden is Psalm 32 in de bijbel waar iets staat iets over ‘blanke oprechtheid’ versus ‘snood bedrog’. ‘Blank’ betekent hier ‘niets meer dan / ontdaan van bijbedoelingen’. Met enige goede wil is dat te verstaan als rein/helder/onbevlekt.

  Verder kennen we nog het begrip ‘blanke wapens’, dat zijn de steekwapens (mes, zwaard) van ijzer of staal van na de Bronstijd toen het uiterlijk van een lemmet niet zo spiegelend ‘blank’ was. Wel helder, maar niet rein en zeker niet onbevlekt.

  Al met al veel te weinig om jouw bewering over connotatie te staven. Dus kom maar op.

  Like

 8. @Manfred
  Ik geef met de voorkeur voor de term ‘wit’ boven ‘blank’ aan dat ik kies voor een andere term dan de tot nu toe gangbare. Maar een ‘volstrekt, neutrale, louter beschrijvende term’ is de term ‘wit’ evenmin als de term ‘blank’. Dat soort neutraliteit in taal bestaat niet. Hoewel ik wel een gradueel verschil zie en de term ‘wit’ feitelijker en minder moralistisch vind.

  Wat je allemaal zegt laat ik voor wat het is omdat ik geen idee heb wie je ermee probeert aan te spreken. Ik voel me er in ieder gevoel niet door aangesproken omdat ik helemaal niet beweer wat je meent dat ik beweer. Ik heb ook geen idee wat je probeert aan te tonen.

  Het wordt er onhoudbaar en lastig op als je de verwijzing naar een lexicografische brontekst negeert en vervolgens voortborduurt op wat je al eerder zei en dat herhaalt. Ok, best, maar laten we elkaar serieus nemen en niet in kringetjes rondcirkelen. Blank als woord voor rein, of zonder schuld, staat er. Dat is geen argumenteren wat je doet, dat is het uit de weg gaan ervan.

  De dooddoener dat ik een positie inneem is als het opzeggen van het abc. Iedereen neemt een positie in. Heb ik dat ooit ontkend? Integendeel. Ik geef juist mijn positie aan: tussen de radicaliteit van links en rechts die ik allebei contra-productief vind. Uit die wederzijdse blokkades probeer ik een uitweg te schetsen.

  Lees gewoon wat ik schrijf en probeer van daaruit te redeneren. En als het je allemaal te onverdraagzaam of te lastig wordt wat ik zeg, zoek dan een andere omgeving waarin je wijze van cyclisch redeneren meer gewaardeerd wordt.

  Ik geef een aanwijzing van mijn conclusie: ‘Het gaat erom dat in een open, dynamische, volwassen samenleving mensen naar elkaar luisteren en de grieven van anderen serieus dienen te nemen. En als die uit de weg gegaan kunnen worden, waarom zou men dat dan niet doen?

  Like

 9. @hooftzaak
  Ik heb bij het woord ‘wit’ geen negatieve associatie, evenmin als ik dat heb bij ‘zwart’. Omdat in Nederland het gebruik ‘blank’ voor ‘wit’ ingeburgerd was gaat die vervanging van blank door wit niet vanzelf. Dat gaat niet onbevangen.

  De vervanging of niet-vervanging wordt zo gepolitiseerd. Het lijkt te wijzen op partijdigheid. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van de aanpassing van begrippen. Dat gaat nooit waardevrij. Want het gebruik van het woord ‘blank’ is nauw verbonden aan de Europese geschiedenis en tradities. Wordt die door het gebruik van ‘wit’ nu onderuit gehaald? Dat zal volgens sommigen zo zijn en door hen als ongewenst ervaren worden. Maar als dat de situatie is die op dit moment door ontwikkelingen (globalisme, afname belang Europa) de lading het beste dekt, dan is de vervanging onvermijdelijk.

  Er wordt naar mijn idee door de radicale voor- en tegenstanders van de verandering van ‘blank’ in ‘wit’ veel bijgehaald wat niet ter zake is. Dat gaat van kolonialisme (voorstanders) tot witte hegemonie (tegenstanders). Dat belast het debat extra en is jammer.

  De gevoelswaarde, bijgedachte die ik bij het woord ‘wit’ heb is dat het vooral de lading beter dekt en feitelijk juister is dan het begrip ‘blank’ dat door dit gebruik toch een buitencategorie voor zichzelf schept. Dat vind ik ongewenst en verre van bescheiden. Dat ‘wit’ plaatst het in mijn ogen weer naast de andere groepen. Als je wenst kun je daar het positieve element in zien omdat het openheid en perspectief voor de toekomst geeft.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.