Waarom steunt PVV geen beleid dat vernederlandsing van moslims en migranten bevordert?

DDS gaat door met de promotie van FvD-kopstuk Thierry Baudet. Met zijn partij is hij sinds kort met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd, maar op DDS lijkt het alsof FvD het in Den Haag voor het zeggen heeft. In een artikel beredeneert 

Dit ligt minder duidelijk dan Madureira suggereert. Er werken immers twee ontwikkelingen tegen elkaar in. Namelijk de islamisering van Nederland en de vernederlandsing van islamitische migranten of tweede of derde generatie allochtonen. Het is dus nog maar de vraag hoe de demografie over 20 jaar uitpakt. Hoe dan ook lijkt de stijging van het percentage moslims af te vlakken en nu te stabiliseren rond de 5%.

Volgens opgave van moslims zelf bedraagt in Nederland het aantal moslims 5% van de bevolking. Dat zijn er ongeveer 850.000. Maar het aantal belijdende of praktiserende moslims ligt stukken lager en werd in een Gronings onderzoek (Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit van Groningen) in 2008 ingeschat als 200.000. Hoewel het erop lijkt dat dat het moskeebezoek de afgelopen jaren is toegenomen. Maar tot welk aantal?

Er bestaan hoe dan ook onverklaarbare ongelijkheden in de statistieken. Zo wordt de islam ondanks de onderlinge verschillen en de stromingen die elkaar op leven en dood bestrijden als een groep beschouwd, terwijl er wel onderscheid wordt gemaakt tussen katholieke, gereformeerde of hervormde christenen. Dat geeft een vertekend beeld dat de islam groter maakt dan het werkelijk is. Ook worden moslims die niet praktiserend zijn grotendeels meegeteld als praktiserend, terwijl niet praktiserende christenen als ‘ongelovig’ worden gecategoriseerd.

De grotere zichtbaarheid van moslims in het straatbeeld betekent niet per definitie dat het aantal of het percentage moslims de afgelopen jaren is toegenomen. Daar moet men geen voorbarige conclusie uit trekken.

Een radicaal-rechtse partij als de PVV richtte zich tot nu toe op het beperken van de instroom van migranten uit islamitische landen. Wat overigens niet per se moslims hoeven te zijn. Bekend is het feit dat christenen vanwege hun veiligheid het Midden-Oosten verlaten en emigreren naar westerse landen. Overigens groeide het aantal niet-moslimmigranten met ongeveer 25 procent in de afgelopen tien jaar en het aantal moslimmigranten met ongeveer 15 procent.

Als de PVV doelmatig zou omgaan met de de-islamisering van Nederland dan zou het er verstandig aan doen om breder te denken. Dit kan door zich niet alleen te richten op het dichtdraaien van de kraan zodat de toestroom stopt. De PVV en andere radicaal-rechtse partijen zouden zich hard kunnen maken voor programma’s die de vernederlandsing van moslims of migranten in het algemeen bevordert. Maar dat doen ze niet. Dit roept de vraag op of radicaal-rechtse partijen het belangrijker vinden om een vijandbeeld in stand te houden of om waar mogelijk met concrete maatregelen de islamisering terug te dringen.

Hoe zou dat terugdringen kunnen gebeuren? Te denken valt aan programma’s die de Nederlandse taal en cultuur bevorderen. Daartoe zouden de budgetten voor onderwijs en kunst verhoogd kunnen worden. Ook valt te denken aan onderwijsprogramma’s en een mediacampagne die beter dan nu gebeurt voorlichting geven over de voordelen van de open samenleving, de Europese beschaving, de universele mensenrechten en het belang van het seculiere model dat met een garantie van de overheid alle religies en levensovertuigingen gelijk behandelt.

Het begrip ‘culturele moslims’ is in dit verband een sleutelbegrip. Dat zegt dat vele moslims niet praktiserend moslim zijn, maar vanwege de nestgeur toch geen afscheid nemen van de islam. Ze vervuilen de statistieken. Dat effect wordt nog versterkt door het conservatieve karakter van de Nederlandse islam en de ontbrekende steun van overheid en politiek om moslims die uit willen treden actief te steunen.

Radicaal-rechtse partijen als de PVV kunnen aan geloofwaardigheid buiten de eigen harde kern van sympathisanten winnen en zo hun politieke macht vergroten als ze met andere partijen op moslims en migranten gerichte programma’s op het gebied van taalverwerving, kunst en cultuur, geschiedenis, politieke filosofie en geloofsafval steunen.

Dweilen met de kraan open is in het migratie- en integratiedebat maar het halve verhaal. Maar wel het halve verhaal dat radicaal-rechtse partijen nu al jaren als een mantra herhalen zonder nog goed te beseffen wat het werkelijk betekent. Vernederlandsing van moslims of migranten is het andere helft van het verhaal dat radicaal-rechtse -maar ook andere- partijen nooit noemen. Een bijkomend effect van die vernederlandsing is dat bekeerlingen doorgaans gedrevener zijn om hun nieuwe identiteit uit te dragen. Het talent van dat soort ambassadeurs voor de open, seculiere zaak zou de Nederlandse politiek veel beter moeten benutten.

Foto: Schermafbeelding van deel artikelThierry Baudet legt pijnlijk bloot: ‘Uiteindelijk komen die hoofddoekjes bij de politie er toch wel!’’ op DDS, 19 mei 2017.

12 gedachten over “Waarom steunt PVV geen beleid dat vernederlandsing van moslims en migranten bevordert?

 1. Het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur behoort plaats te vinden binnen het onderwijs. Dit systeem ligt klaar voor iedereen die met beide benen in de Nederlandse samenleving wenst te staan. Maar zolang nieuwkomers zich buiten de bestaande orde plaatsen door Islamitische scholen te bezoeken waardoor ze in hun eigen tradities en cultuur volharden, of als bepaalde onderwerpen binnen het reguliere onderwijs een groot taboe zijn om te bespreken met nieuwkomers is het ongeloofwaardig speciale programma’s voor deze doelgroepen in het leven te roepen. De vraag is óf nieuwkomers écht wensen te vernederlandsingen, zo ja dan kan men gebruik maken van bestaande faciliteiten.

  Like

 2. @Gerard Janse
  Het is juist dat de overdracht van taal en cultuur een vorm van educatie is. Maar hiermee is niet gezegd dat dit alleen binnen het onderwijs kan gebeuren. Naast het reguliere onderwijs valt te denken aan (sociale) media of culturele instellingen om taal en cultuur over te dragen.

  (Want hoe tegenstrijdig is het niet dat overheidssubsidies voor Nederlandse taal en cultuur die de nationale identiteit schragen juist de afgelopen jaren door rechts-radicale en conservatieve partijen zijn teruggeschroefd?)

  Het gaat bij de groep die ik voor ogen heb trouwens niet alleen om nieuwkomers. Hoewel het een definitiekwestie is wat hiermee bedoeld wordt. Het kunnen ook culturele moslims zijn die al tientallen jaren in Nederland wonen en toentertijd met lede ogen aanzagen dat de Nederlandse overheid volop steun gaf aan de meest conservatieve, islamitische instellingen en de meer wereldse migranten uit islamlanden in de steek liet. Sommigen van deze groep zullen intussen geëmancipeerd zijn, maar anderen zien wellicht nog dat oude beeld voor zich dat Nederland de conservatieve moslims actief helpt en de andersdenkenden uit deze groep in de steek laat. Achterstallig onderhoud dus, om deze groep culturele moslims alsnog erbij te trekken.

  Een houding die niet eens probeert om migranten en moslims binnen overheidsprogramma’s kennis te laten maken met de verworvenheden van de Nederlandse samenleving levert niets op en is defensief. Het toont ook geen geloof in de kracht van Nederland.

  Het zal zeker zo zijn dat er een groep van hardliners binnen de Nederlandse islam is die niet bereikt wordt. Om die groep gaat het me niet. Het gaat me om alle moslims die open staan voor de Nederlandse samenleving. Ze hoeven niet ‘bekeerd’ te worden, maar kunnen door voorlichting wel op het spoor van de open, seculiere samenleving gezet worden. Als dat nog niet het geval is.

  De vraag is niet of Nederlandse moslims vernederlandsen, want dat is onmiskenbaar het geval. Zelfs als ze dat niet bewust wensen veranderen ze toch door de Nederlandse omgeving. Opnieuw: op de hardliners na. Ik zie geen enkele nadeel dat de Nederlandse politiek weerhoudt om dit proces van emancipatie te helpen bevorderen met actief beleid.

  De kwestie is dat rechten en plichten van migranten, moslims, recente of oude nieuwkomers samengaan en met elkaar in evenwicht moeten zijn. Gewoon vanuit de rechtsstatelijkheid beredeneerd. Het lijkt er echter sterk op dat op hun eigen manier rechts-radicale, conservatieve en christelijke partijen die rechten willen inperken zonder dat ze ten volle beseffen dat ze hiermee de emancipatie belemmeren en uiteindelijk procesmatig het omgekeerde oogsten van wat ze zelf zaaien.

  En: dit is absoluut geen pleidooi voor een terugkeer van de naïviteit van het multiculturalisme, de bevordering door de overheid van conservatieve islamkoepels of een beleid van compenserende neutraliteit die de islam maakt tot een instrument van emancipatie, maar een pleidooi voor individualisering, rechtsstatelijkheid en een verstandig migratiebeleid dat probeert de kwaliteit van de migranten op een hoger peil te brengen.

  Like

 3. De tijd zal deze Islam vriendelijke berichten achterhalen. De toestroom van ‘vluchtelingen’ gaat door. In Frankrijk, Belgie en England zijn complete stadsdelen, wijken onveilig door tereur van Moslimculturalisatie. In England zijn zelfs sharia raden waar de Moslims hun eigen recht mogen spreken. Het is een kanker die zich langzaam verder vreet in de samenleving. Kijk goed naar de geschiedenis, naar Erdogan, naar Saoedi Arabie, naar een partij als DENK, het is niet zo onschuldig als het lijkt. De tijd zal het leren. Ja, over twintig jaar leren onze Nederlandse kinderen waarschijnlijk hoe te bidden tot de maangod Allah en de profeet Mohammed die zelf een pedofiel was en met het zwaard Joden en Christenen vermoorde. Wat kun je van zulk een ‘profeet’ verwachten…

  Like

 4. Kijk eens naar de rijkdom aan integratiemogelijkheden die we in Nederland hebben en waar migranten/allochtonen gebruik van kunnen maken. Dé instellingen om cultuur en taal over te dragen zijn naast het reguliere onderwijs legio aanwezig in Nederland, denk aan sportclubs, bibliotheken, theaters maar ook kranten, televisie en radio. Alle instrumenten die nodig zijn om volwaardig lid van de Nederlandse samenleving te zijn/worden zijn in ruime mate aanwezig en voor een ieder toegankelijk. “Alle moslims die open staan voor de Nederlandse samenleving” kunnen daar ruimhartig gebruik van maken.

  “Ik zie geen enkele nadeel dat de Nederlandse politiek weerhoudt om dit proces van emancipatie te helpen bevorderen met actief beleid.”

  De wil tot emancipatie behoort bij de doelgroep zelf aanwezig te zijn. Als die wil er niet is dan helpt er geen overheid aan. Of we moeten weer terug willen vallen in de betutteling van allochtonen zoals in vorige eeuw. Dat lijkt mij geen goed plan.

  “Het lijkt er echter sterk op dat op hun eigen manier rechts-radicale, conservatieve en christelijke partijen die rechten willen inperken zonder dat ze ten volle beseffen dat ze hiermee de emancipatie belemmeren en uiteindelijk procesmatig het omgekeerde oogsten van wat ze zelf zaaien.”

  Het is me niet duidelijk wat je hier me bedoelt. Doordat je gebruik maakt van ‘lijkt’ doe je alsof er sprake is van een realiteit maar die nog niet aangetoond is. Ik zie niet dat rechten worden ingeperkt maar ben toch benieuwd naar je toelichting.

  Like

 5. @Jeroen
  Laten we het omkeren. Wat kan de politiek in westerse landen doen om het proces te keren dat je beschrijft? Of het nou werkelijkheid of beeldvorming is.

  Wat is er op tegen om dat proces van vernederlandsing van moslims, zogenaamde moslims en niet-moslimmigranten door overheidsbeleid krachtig te bevorderen?

  Want als het scenario dat je schetst een toekomstbeeld is, waarom grijpen we dan niet de kansen om het niet zover te laten komen. Want je weet het, als vrijzinnige ben ik geen aanhanger van religie. Hoewel ik de rechten ervan uiteraard erken.

  Van reactie die het laten bij het schetsen van vijandbeelden word ik niet zozeer mismoedig, maar wel wat vermoeid. Nee, ook ik heb niets met Erdogan. Saoedi-Arabië, DENK of de islam in het algemeen. Daar gaat het dus niet om. Daarover zijn we het wel eens.

  Waarom zetten met name conservatieve (50PLUS, VVD), christelijke (CDA, SGP, CU) en rechts-radicale (PVV, FvD, DENK) partijen niet in op overheidsprogramma’s die de emancipatie van moslims etc, bevordert? Inclusief geloofsafval of ontkerkelijking wat een proces is dat alle Nederlanders treft en waar‘moslims in een Nederlandse omgeving door normalisering en socialisering op termijn geen uitzondering op zijn.

  Denk verder, denk creatief, kom uit de egelstelling en probeer zonder naïef of wereldvreemd te zijn de nadelen in je voordeel te laten werken.

  Like

 6. @Gerard Janse
  Mee eens dat er allerlei instrumenten zijn voor integratie. Dat ontken ik niet. Het gaat mij om iets anders. Namelijk om een overheid die daar op een duidelijke manier leiding aan geeft en actief en specifiek op de doelgroep gericht beleid ontwikkelt dat eruit bestaat dat individuen uit de doelgroep ‘echte of onechte moslims’ op maat worden bediend. Naar mijn idee gebeurt dit nu slechts mondjesmaat.

  Je vroeg iets over het citaat ‘De kwestie is dat rechten en plichten van migranten, moslims, recente of oude nieuwkomers samengaan en met elkaar in evenwicht moeten zijn. Gewoon vanuit de rechtsstatelijkheid beredeneerd. Het lijkt er echter sterk op dat op hun eigen manier rechts-radicale, conservatieve en christelijke partijen die rechten willen inperken zonder dat ze ten volle beseffen dat ze hiermee de emancipatie belemmeren en uiteindelijk procesmatig het omgekeerde oogsten van wat ze zelf zaaien.

  Hier bedoel ik mee dat het leeuwendeel van de politieke partijen bevreesd is om rechten en plichten van migranten direct aan elkaar te koppelen. Dat heeft onder meer te maken met de positie van christelijke instellingen, organisaties en kerkgenootschappen waarvan de meerderheid van de politiek vindt dat die verdedigd moeten worden. Een contra-productief standpunt in mijn ogen. Want in een uitruil zijn daardoor de afgelopen decennia vanwege een idee van rechtsgelijkheid rechten aan islamitische instellingen en personen gegeven zonder dat de plichten erbij verteld werden. Kortom, dat is aan een groep inwijkelingen nooit goed uitgelegd of zelfs bewust verkeerd uitgelegd. Dat is niet zozeer de moslims, maar wel de Nederlandse regeringen te verwijten die nooit een passend migratiebeleid hebben gevoerd waar ze de regie van namen.

  Ik zou zeggen, begin opnieuw door een nieuwe start en neem nu eindelijk stevig die regie en maak voor iedereen -ook autochtone Nederlanders die zich vaak erg contrair aan het Nederlands belang opstellen- inzichtelijk wat burgerschap, democratie, rechtsstaat, open samenleving, godsdienstvrijheid, gelijkheid man/vrouw etc. in de kern inhouden. Onderdelen ervan worden hier en daar nu al wel overgebracht, maar onvoldoende, niet in een totaalpakket dat ‘de geest’ van de Nederlandse samenleving vangt en niet gecoördineerd en ingebed genoeg.

  Maar de liefde kan niet van een kant komen. Daartoe moeten politieke partijen die de belangen van hun achterbannen behartigen ook over de eigen partijgrens proberen heen te stappen. Het is een oefening tussen naïviteit en hardheid, pragmatisme en waardensysteem in. En een oefening om het goed uit te leggen en de voordelen ervan te benadrukken. En vooral een oefening om de eigen achterban te trotseren en niet langer dom naar de mond te praten.

  Uiteindelijk denk ik dat het profijtelijk is om de goedwillende moslims die nu op zijn best door de overheid worden genegeerd actief te helpen emanciperen. Onder meer door individualisering kunnen moslimvrouwen die gevangen worden gehouden in de kooi die de islam voor hen is worden bevrijd. Die bevrijding is de ultieme vorm van vernederlandsing. Maar tegelijk moeten we wel zorgen dat de Nederlandse waarden gehandhaafd blijven. Want anders leidt dat proces nergens heen.

  Concreet hebben conservatieve en rechts-radicale partijen allerlei voorstellen gedaan om de rechten van migranten in te perken. En in de praktijk is de rechtspositie van etnische minderheden al verslechterd. Daar zijn in open bronnen veel voorbeelden over te vinden, zoals:
  https://njcm.nl/actueel/mensenrechtensituatie-in-nederland-verslechterd/

  Like

 7. ‘echte of onechte moslims’ op maat worden bediend. Naar mijn idee gebeurt dit nu slechts mondjesmaat. ”

  Het is pas mogelijk maatwerk te leveren als de doelgroep duidelijk aangeeft waar het aan ontbreekt en waar het behoefte aan heeft als blijkt dat de instrumenten die de Nederlandse samenleving biedt niet voldoen. De vraag blijft bij mij wel staan waarom het instrumentarium dat aangereikt wordt ter vernederlandisering wel werkt voor Jantje en Pietje maar niet voor Mohammed en Fatima terwijl het voor iedereen vrij toegankelijk is. Waar heeft dat verschil dan mee te maken?

  “…inzichtelijk wat burgerschap, democratie, rechtsstaat, open samenleving, godsdienstvrijheid, gelijkheid man/vrouw etc. in de kern inhouden.”

  Ik zie het meer als de rol van de overheid de voorwaarden te scheppen voor het ontwikkelen en in standhouden van het door mij geschetste instrumentarium ter Nederlandisering. Want in o.a. kranten, theaters, sportclubs en televisie wordt aan de lopende band inzichtelijk gemaakt hoe democratie en de door jou genoemde verworvenheden in onze samenleving werken. Dat we bijvoorbeeld openlijk kunnen spreken over wel dan niet hoofddoekjes bij de Amsterdamse politie maar dat uiteindelijk het neutraliteitsbeginsel waarop onze rechtstaat rust toch leidend is en blijft.

  Like

 8. @Gerard Janse
  De Nederlandse overheid moet de regie nemen en actief optreden. De overheid kan bepalen wat nodig is voor emancipatie en kan dat niet overlaten aan de ‘moslims’. Wellicht dat sommigen uit deze doelgroep mondig en geïnformeerd genoeg zijn en het zelf wel rooien. Maar dat geldt niet voor allen. Denk aan de honderden moslimvrouwen die in Nederland binnenshuis gevangen worden gehouden en nu geen enkele kans hebben om contact te hebben met personen buiten de eigen omgeving. Laat staan zich te ontwikkelen en te emanciperen.

  De vernederlandsing werkt anders bij Jan en Piet, dan bij de gelovige Fatima, de ongelovige culturele moslim Mo of de ongelovige afvallige moslim Dris vanwege het verschil in integratie, taalvaardigheid, cultuur en kennis van Nederland. Maar dat verschil kan kleiner zijn dan het lijkt. Want een hoogopgeleide, stedelijke culturele moslim uit de creatieve klasse heeft meer overeenkomsten met zijn autochtone equivalent, dan met een 17-jarig laagopgeleid, kansloos, islamitisch ettertje in een probleemwijk. Daarom moet de overheid een programma op maat bieden. Want de ene moslim is de andere niet. Ook voor de middengroepen die een duwtje nodig hebben om te emanciperen, maar dat nog onvoldoende beseffen. Maar wel op basis van vrijwilligheid en niet gedwongen. Het paard naar het water leiden, maar niet dwingen om te drinken.

  En de werkelijkheid is dat wat we maar steeds ‘moslim’ noemen dat in zeg maar 2 van de 3 gevallen helemaal niet is (schatting: 285.000 praktiserende moslims tegenover 850.000 culturele moslims). Ook dat feit zou in een voorlichtingscampagne eerlijk genoemd moeten worden. Nu hebben allerlei betrokkenen er belang bij om het aantal moslims te hoog in te schatten. Vanwege het vijandbeeld om tegen aan te schoppen, de welzijnsindustrie die er brood aan verdient of de moslimkoepels die zich graag groot en belangrijk maken. Het is nu onderhand de hoogste tijd om dat valse beeld eens definitief af te breken. Dat zou het beste kunnen in die brede voorlichtingscampagne waar ik voor pleit.

  Like

 9. ‘De vernederlandsing werkt anders bij Jan en Piet, dan bij de gelovige Fatima, de ongelovige culturele moslim Mo of de ongelovige afvallige moslim Dris vanwege het verschil in integratie, taalvaardigheid, cultuur en kennis van Nederland. ”

  Als ik je goed begrijp zeg je dus dat in tegenstelling tot Jan en Piet, Fatima, Mo en Dris zich onvoldoende hebben ingezet de taal te leren, de Nederlandse cultuur eigen te maken en kennis van Nederland op te doen. Eigenlijk zijn ze dus niet goed geintegreerd of vernederlandst wetende dat de instrumenten die daar zijn voor een ieder die wil toegankelijk zijn.

  Vernederlandisering wil ook zeggen dat er vanuit de Nederlandse samenleving duidelijke grenzen worden aangegeven. Als voorbeeld noemde ik de onbespreekbaarheid van gelijkwaardigheid man/vrouw, homoseksualiteit of de holocaust in klassen met nieuwkomers/moslims. Daarin zie ik wel een rol voor de overheid weggelegd die er strenger op toe moet zien dat dit soort onderwerpen standaard in het lespakket komen en behandeld moeten worden.

  Like

 10. @Gerard Janse
  Nee dat zeg ik niet. Ze hebben een andere startpositie. Maar nogmaals, de onderlinge verschillen zijn ook groot. Dat benadrukt opnieuw dat er een aanpak op maat nodig is. Er zijn verschillen en overeenkomsten binnen de groep van ‘moslims’. Daarnaast zeg ik ook dat voor sommige autochtone Nederlanders een cursus Nederlanderschap eveneens niet zou misstaan. Ze begrijpen weinig van Nederlandse waarden.

  Ja, uiteraard moet de overheid door de regie te nemen duidelijke grenzen aangeven. Zoals betreffende voorbeelden die je noemt. Maar het lijkt me strategisch het handigst om dat alles integraal in een pakket aan te bieden. Door rechten en plichten, leuke en minder leuke dingen, zoet en zuur tegelijk aan te bieden.

  Ik zie de huidige politiek niet tot daadkracht in staat. Het is te verdeeld over de integratie-, immigratie- en vluchtelingenproblematiek om daarover een integraal beleid te ontwikkelen. Zelfs het antwoord op de vraag of Nederland een migratieland is en eisen aan migranten moet stellen weet de politiek niet te beantwoorden. Wat rest is doormodderen en een situatie die slecht gestuurd en gecoördineerd kan worden en meer nadelen kent dan nodig. Achter voldongen feiten aanlopen dus. Die lakse houding van de partijpolitiek irriteert me.

  Like

 11. Je wilt graag dat er een pakket op maat wordt aangeboden voor (voornamelijk) mensen met een Islamitische achtergrond/cultuur zodat het proces van vernederlandisering effectief verbetert/versnelt. Het is helemaal niet zo’n gek idee dat best in proefuitvoering voorgelegd kan worden aan de politieke partijen. Wat let je?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.