Rapport ‘Toekomst Landhuis Oud Amelisweerd’ openbaar

Gemeente Utrecht heeft vandaag het rapport ‘Toekomst Landhuis Oud Amelisweerd’ van Gert-Jan van der Vossen gepubliceerd. De opdracht kwam tot stand na een motie van de Utrechtse raad aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken van openstelling van het landhuis. Wethouder Kees Diepeveen gunde Van der Vossen de opdracht. Het is op 23 maart -met een aanvulling op 24 april- naar de opdrachtgever verzonden.

In de begeleidende brief stelt het college voor om te kiezen tussen de twee opties CM light (variant B) en het scenario MOA Aangescherpt (variant C). Opmerkelijk is dat Huis voor Cultuurhistorie (variant D) zonder de bruidsschat van Amersfoort goedkoper is dan variant C, maar dit optisch anders wordt voorgesteld. Zowel het rapport als het voorstel van het college ogen politiek en zijn sterk in de vergelijking van appels met peren.

Het is een opmerkelijk stuk waarin veel wordt gezegd, maar vooral dat opvalt wat niet wordt gezegd. Zo zet de opsteller nauwelijks het antieke 18de-eeuwse hoogwaardige Chinese behang centraal dat de belangrijkste verworvenheid van het landhuis is. Ook valt uit de lijst geïnterviewden op te maken dat Van der Vossen vooral met bestuurders heeft gesproken en nauwelijks met kunsthistorici, museologen of deskundigen op het gebied van het Chinees behang. Dat wreekt zich in het rapport doordat inhoudelijke overwegingen zo goed als ontbreken. Onderbelicht blijft bijvoorbeeld wat het werk van Armando voor de variant C (‘MOA aangescherpt’) betekent. Even opmerkelijk is dat in het rapport de termen ‘terugvaloptie’ of ‘sitemonument’ ontbreken.

In een brief van het college van 13 december 2011 werd die ‘terugvaloptie’ geschetst indien de ambities van het nieuwe museum niet realiseerbaar zouden zijn. Wat het geval lijkt nu de exploitant Stichting Museum Oud Amelisweerd ondanks de Amersfoortse bruidsschat nog geen enkele keer zwarte cijfers heeft geschreven. Die brief schetst voor het vervolg een ‘sitemuseum’ of ‘open monument’ onder beheer van het Centraal Museum. Van der Vossen benoemt dat zonder verwijzing naar die bestuurlijke voorgeschiedenis als optie B.

Het rapport kwantificeert gegevens en geeft een idee van nauwkeurigheid die bij nader inzien ontbreekt. Van de zo op het oog buitenissige Horecavariant A  die een investering van zo’n 2,1 miljoen euro vraagt is het helemaal de vraag waarom die in het rapport is opgenomen. Van der Vossen biedt met zijn rapport de opdrachtgever de optie alle kanten op te gaan. Het is open in mogelijkheden, maar bescheiden in inzicht waar de wethouder iets mee kan. De bestuurlijk logische variant B (‘LOA Satelliet’ als deel CM) die een vertaling is van de terugvaloptie of sitemonument zet de rapporteur op dezelfde lijn met de andere opties. En variant D (‘Huis van Cultuurhistorie’) is plichtmatig en fantasieloos uitgewerkt en gaat niet uit van het Chinees behang.

Nodig is een kort, aanvullend onderzoek door een inhoudelijk deskundige dat kunsthistorici, museologen of deskundigen op het gebied van het Chinees behang raadpleegt om de museale mogelijkheden van Landhuis Oud Amelisweerd in kaart te brengen. Zo’n benchmark-achtig onderzoek van Van der Vossen is een aardige eerste stap, maar ontoereikend om wethouder Diepeveen en de Utrechtse gemeenteraad inzicht te geven in de inhoudelijke potentie en toekomstmogelijkheden van Landhuis Oud Amelisweerd. Het is een raadsel waarom dit rapport in deze vorm is gepubliceerd en wat de opzet ervan is. Wie moet het eigenlijk de weg wijzen?

Foto: Schermafbeelding van deel rapport ‘Toekomst Landhuis Oud Amelisweerd’ van Gert-Jan van der Vossen in opdracht van het gemeentebestuur Utrecht.

Advertentie

8 gedachten over “Rapport ‘Toekomst Landhuis Oud Amelisweerd’ openbaar

 1. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2017, nr. 51 Openstelling landhuis Oud-Amelisweerd zonder Armando
  (raadslid André van Schie, VVD)
  d.d. 15 mei 2017
  https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=4171e4d1-985c-47f5-ab09-ad97f9f46ecc&ReportId=334af90e-67d7-4385-9a9c-d4288395a63f&EntryId=7fe2f355-7b78-4a36-bbca-8e71e1c66e17&searchtext=

  Eind april werd bekend dat kunstenaar Armando de bruikleenovereenkomst met Museum Oud–Amelisweerd (MOA) te Bunnik heeft beëindigd. De bruikleenovereenkomst tussen de Armando Stichting en het museum stopt volgens verschillende bronnen per 1 maart 2018. Uit de raadsbrief van december 2016 van wethouder Diepenveen blijkt dat er in 2017 incidenteel een bijdrage is gedaan voor € 75.000, waarvan € 32.500 voor rekening van de provincie Utrecht kwam en de andere helft voor de gemeente Utrecht. Deze bijdrage was noodzakelijk om het landhuis Oud-Amelisweerd op korte termijn open te houden voor publiek. De betrokken partijen (gemeente Utrecht, gemeente Bunnik en de provincie Utrecht) stelden daarbij als voorwaarde dat voor de bijdrage in 2017 het MOA een sluitende exploitatie realiseert en kan voldoen aan al haar betalingsverplichtingen voor onder andere huur, energie en personeelslasten. Hiertoe is destijds een financiële toets verricht die aangeeft dat het MOA hieraan kon voldoen, weliswaar vanuit een fragiele financiële positie.

  Na[ar] aanleiding hiervan heeft de VVD de volgende vragen:
  1. Is het college op de hoogte van het terugtrekken van de bruikleenovereenkomst van de collectie van Armando?
  2. Wat is de reden voor deze breuk tussen Armando en MOA?
  3. Wordt de nu al fragiele financiële positie van het MOA verslechterd door het terugtrekken van de bruikleenovereenkomst van de collectie van Armando? Zo nee, waarom niet? Wat betekent het terugtrekken van Armando voor de meerjarig incidentele subsidie van de gemeente Amersfoort?
  4. Wat betekent het terugtrekken van Armando voor het inhoudelijke beleidsplan van het MOA op grond waarvan de adviescommissie cultuur een positief oordeel gaf over de subsidieaanvraag van het MOA? (De aanvraag die overigens technisch had moet worden afgewezen vanwege de ligging van het landhuis in de gemeente Bunnik).
  5. Wat betekent de nieuwe situatie voor de positie van de overige overheden die structureel en incidenteel financieel bijdragen aan MOA?

  Het college heeft toegezegd verschillende scenario’s te onderzoeken om de openstelling van het landhuis mogelijk te maken.
  6. Kan het college in dit onderzoek ook meenemen of MOA zonder Armando wél in staat is een sluitende meerjarige exploitatie te realiseren?
  7. Is het college het met de VVD eens dat er gezocht moet worden naar een geloofwaardige huurder/gebruiker voor het landhuis die in staat is het goed te beheren en voor publiek toegankelijk te houden? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid het lopende onderzoek te combineren met een uitvraag of andere partijen dan MOA bereid zijn het landhuis te exploiteren binnen de publieksrechtelijke kaders en te peilen onder welke voorwaarden dit mogelijk zou zijn?
  9. Is het college bereid in het lopende onderzoek de optie mee te nemen om de bestemming en gebruik van de begane grond en de verdiepingen uit elkaar te trekken? Zo nee, waarom niet?
  10.Zie het college het vertrek van Armando ook als een kans om een heel nieuw concept voor het landhuis (al dan niet met MOA als gebruiker) mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

  Like

 2. Gemeente Amersfoort
  BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
  https://amersfoort.notubiz.nl/document/5326832/1/

  Vragen van raadslid Maria Ballast-Tatarian (CDA) over “Beëindiging Armando bruikleenovereenkomst met MOA”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 19 april 2017.

  ANTWOORD van het college dd. 16 mei 2017.

  TOELICHTING door fractie CDA:
  De CDA-fractie heeft het besluit van Armando om de bruikleenovereenkomst, die de Armando stichting met MOA afgesloten had, te beëindigen met een opzegtermijn van een jaar uit het AD van 19 april 2017 vernomen.
  Volgens het Raadsbesluit 3931924 “Verplaatsing Armando Museum naar Oud Amelisweerd” heeft de Amersfoortse gemeenteraad budget gereserveerd om de verhuizing van de Armando collectie naar het nieuwe Museum Oud Amelisweerd mogelijk te maken.
  Essentieel doel van dat Raadsbesluit was dat de Armando collectie van de gemeente Amersfoort ook in de toekomst toegankelijk zou blijven voor het (grote) publiek. Hiervoor heeft de gemeente Amersfoort een jaarlijkse subsidie (bruidsschat) toegezegd van € 100.000, – aan MOA tot 2021. Bovendien heeft de gemeente met het verplaatsingsbesluit Armando museum naar Oud Amelisweerd een bezuinigingstaakstelling binnen de cultuur gerealiseerd.

  VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE
  Vraag 1:
  Is het College op de hoogte gebracht door zowel de Armando stichting als het MOA van de beëindiging van de bruikleenovereenkomst met MOA? En zo ja wanneer?
  Antwoord 1:
  We zijn door MOA op de hoogte gebracht van de beëindiging van de bruikleenovereenkomst op 19 april 2017. De Armando Stichitng heeft ons niet geïnformeerd. De gemeente Amersfoort en de Armando Stichting hebben geen juridische relatie, dus de Armando Stichting hoeft ons ook niet te informeren.

  Vraag 2:
  Heeft het College de reden van de beëindiging van de bruikleenovereenkomst met MOA kunnen achterhalen? Antwoord 2:
  De Armando Stichting is ontevreden over de onzekere financiële situatie van MOA en de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor de collectie.

  Vraag 3:
  Er zijn contractuele bruikleen afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort om de Armando collectie te presenteren in het MOA. Wat betekent de contractbreuk tussen de Armando stichting en het MOA voor beheer van en toegang tot de Armando collectie?
  Antwoord 3:
  De gemeente heeft contractuele bruikleenafspraken met MOA over de presentatie van de Kerncollectie van de gemeente. Deze blijft MOA beheren en presenteren.
  De collectie van de Armando Stichting valt onder een bruikleenovereenkomst tussen de Armando Stichting en MOA: de gemeente is daar geen partij in. MOA heeft in een eerste reactie gezegd op dezelfde wijze te blijven programmeren en werk van Armando te blijven presenteren, ook uit de collectie van de Armando Stichting door middel van incidenteel bruikleenverkeer. De komende tijd moet duidelijk worden in hoeverre dat mogelijk zal blijven.

  Vraag 4:
  Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van de jaarlijkse subsidie (bruidsschat) tot 2021 aan MOA in verband met het beëindigen van de bruikleenovereenkomst met MOA? Wat zijn de financiële consequenties voor Amersfoort?
  Antwoord 4:
  Voorwaarden voor het verstrekken van de jaarlijkse subsidie, zijn de presentatie van kunstwerken van Armando uit de Kerncollectie van de gemeente en uit de collectie van de Armando Stichting als één van de hoofdactiviteiten van MOA en een sluitende begroting. MOA stelt dat het op dezelfde wijze zal blijven programmeren, waarbij ook werken uit de collectie van de Armando Stichting getoond zullen worden. We zullen MOA vragen dit goed te onderbouwen.
  Op dit moment kunnen we nog niet op de zaken vooruit lopen en is nog niet duidelijk of er consequenties zijn voor de subsidierelatie.

  Vraag 5:
  In het geval van een eenzijdig contractafzegging met het MOA wat kunnen de consequenties zijn voor de gemeente Amersfoort?
  Antwoord 5:
  In het geval van een eenzijdige opzegging van de bruikleenovereenkomst door de Armando Stichting:
  zie antwoord 4.
  In het geval van een eenzijdige opzegging van de bruikleenovereenkomst door de gemeente Amersfoort, geldt dat de gemeente de eigen bruikleenovereenkomst voor de Kerncollectie met MOA alleen kan opzeggen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld in het geval MOA de collectie slecht zou beheren, niet meer zou presenteren of in het geval van een faillissement. In dat geval zou de Kerncollectie weer terugkomen naar Amersfoort, inclusief de kosten van het beheer.

  Like

 3. Gemeente Amersfoort
  BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
  https://amersfoort.notubiz.nl/document/5326832/1/

  Vragen van raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) over “Beëindiging samenwerking Armando Stichting en Museum Oud Amelisweerd”, conform Reglement van orde van de raad,
  ontvangen 20 april 2017.

  ANTWOORD van het college dd. 16 mei 2017.

  TOELICHTING door fractie Amersfoort2014:
  Op 19 april is er een artikel gepubliceerd in het Algemeen Dagblad met de kop ‘ Armando breekt met museum Oud Amelisweerd’. Verder wordt vermeld dat volgens de directeur van het MOA, Yvonne Ploum, dat feit geheim moest blijven, omdat contractueel is vastgelegd dat hierover niets in de publiciteit zou komen. De opzegtermijn is blijkbaar 1 jaar, maar onduidelijk is wanneer de samenwerking precies eindigt. Amersfoort heeft in 2011 een subsidiebedrag van 1 miljoen euro toegekend aan het MOA verspreid over een periode van 10 jaar. In 2015 is het subsidieschema aangepast te voordele van het MOA in verband met financiële problemen en is de subsidieperiode verkort tot 8 jaar. In 2017, 2018 en 2019 wordt elk jaar nog € 76.621 aan MOA uitgekeerd.

  VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE
  Vraag 1:
  a. Was het College van B&W te Amersfoort eerder dan 19 april 2017 op de hoogte van het feit dat de
  samenwerking tussen het MOA en de Armando Stichting beëindigd zou worden?
  b. Zo nee, hoe is dat mogelijk, gezien de eerder gesloten overeenkomsten in 2011 en 2015?
  c. Zo ja, wanneer is het College op de hoogte gesteld?
  d. Is het College betrokken geweest bij het overlegproces over de beëindiging van de samenwerking? Zo ja, op
  welke wijze en in welke periode is dat gebeurd?
  Antwoord 1:
  a. Nee, daar waren wij niet van op de hoogte.
  b. De Armando Stichting en MOA hadden met elkaar afgesproken eerst achter gesloten deuren met elkaar over de
  kwestie te blijven overleggen, met de bedoeling tot een oplossing te komen, alvorens naar buiten te treden.
  Door een lek naar de pers, is die afspraak geschonden.
  c. Op dat moment, op 19 april 2017, hebben bestuur en directie van MOA direct contact gezocht met ons.
  d. Nee, daar zijn wij niet bij betrokken geweest.

  Vraag 2:
  Wat betekent de beëindiging van de samenwerking voor de gemeente Amersfoort; wat zijn de (financiële) gevolgen?
  Antwoord 2:
  De beëindiging zal ingaan per maart 2018. Wij hebben van MOA begrepen dat het museum voort zal gaan op dezelfde inhoudelijke lijn, waarbij het werk van Armando één van de leidende thema’s is voor het museum. Het museum verwacht nog steeds voldoende werk van de kunstenaar te kunnen laten zien.
  Wat de beëindiging betekent voor de subsidierelatie met Amersfoort is nu nog niet duidelijk. We zullen dat de komende tijd onderzoeken, waarbij we de ontwikkelingen rond MOA nauwgezet zullen volgen.
  Tot maart 2018 zal er in ieder geval niets veranderen m.b.t. de subsidierelatie.

  Vraag 3:
  In 2018 en 2019 wordt er nog € 76.621 per jaar overgemaakt aan het MOA. Amersfoort2014 gaat ervan uit dat deze subsidieverstrekking direct stopt bij de beëindiging van de samenwerking. Is deze aanname juist?
  Antwoord 3:
  In 2018 en 2019 wordt in principe € 90.000 per jaar overgemaakt aan MOA, conform het bijgaande subsidieschema (zie hieronder), mits MOA voldoet aan de subsidievoorwaarden. Zie verder antwoord 2.
  (..)

  Vraag 4:
  In 1998 heeft de gemeente 21 kunstwerken aangekocht van Armando. Deze zijn in 2011 ondergebracht bij het MOA (beheer, opslag en verzekering). Blijft deze zgn. kerncollectie onder beheer bij het MOA of komt deze in bruikleen gegeven kerncollectie weer terug naar Amersfoort? Indien de kerncollectie bij het MOA blijft (in bruikleen) welke kosten zijn daar per jaar aan verbonden voor de gemeente Amersfoort? Indien de collectie naar Amersfoort terugkeert, op welke wijze gaat het College deze kerncollectie beheren?
  Antwoord 4:
  Zolang MOA bestaat, blijft de Kerncollectie in bruikleen van MOA, tenzij de gemeente de bruikleenovereenkomst opzegt. Dat kan alleen, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als MOA niet goed voor de collectie zou zorgen. Het principe van bruikleenverkeer, is dat de bruikleennemer (MOA in dit geval) de kosten voor beheer, opslag en verzekering voor zijn rekening neemt. Als de collectie zou terugkeren naar Amersfoort, komen die kosten weer voor rekening van Amersfoort.

  Vraag 5:
  In raadsvoorstel 3931924 staat vermeld dat door de overeenkomsten die in 2011 zijn gesloten de gemeente Amersfoort geen rechten en plichten meer heeft jegens de kunstenaar Armando en de Armando Stichting m.b.t. de bruikleencollectie, aangezien de overeenkomsten uit 1998 in 2011 kwamen te vervallen.
  Is het juist dat de gemeente Amersfoort ook na deze onverwachte beëindiging van de samenwerking tussen het MOA en de Armando Stichting geen enkele verplichting meer heeft jegens de kunstenaar Armando en de Armando Stichting? Zo nee, welke verplichtingen heeft de gemeente dan nog wel?
  Antwoord 5:
  Het klopt dat de gemeente geen juridische verplichtingen meer heeft jegens Armando en de Armando Stichting. We vinden wel dat we zorgvuldig om moeten gaan met de erfenis van het Armando Museum en het vertrouwen dat de kunstenaar destijds in de gemeente Amersfoort heeft gesteld.

  Like

 4. Pingback: DUIC geeft onvolledige voorstelling van zaken over Museum Oud Amelisweerd | George Knight

 5. Pingback: Utrechtse raad beslist over toekomst Landhuis Oud Amelisweerd. Maar handelt het college binnen de bestuurlijke randvoorwaarden? | George Knight

 6. Pingback: Utrechtse raad weet zich geen raad met MOA. Motie 111 over openstelling landhuis Oud Amelisweerd gaat problemen uit de weg | George Knight

 7. Pingback: Vragen over intentie en serieusheid van college Utrecht om een nieuwe museale exploitant voor Oud-Amelisweerd te vinden | George Knight

 8. Pingback: Landhuis Oud Amelisweerd dreigt tijdelijk pop-up museum te verliezen. Utrecht moet onderzoek beginnen vanuit de inhoud | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.