Waarom krijgen islamcritici als Boualem Sansal geen podium op de Nederlandse televisie?

Wie zoekt naar een interview van de Algerijnse schrijver, denker en islam-criticus Boualem Sansal op Nederlandse audiovisuele media komt van een koude kermis thuis. Geen Nieuwsuur, geen Buitenhof, geen Tegenlicht of andere opiniërende nieuwsrubrieken. Hoewel de Vlaamse islamcriticus Wim Van Rooy in 2016 naar eigen zeggen zijn verhaal in Buitenhof mocht doen en zich daarbij baseert op Boualem Sansal die volgens hem de islam een nazisme noemt. NRC geeft Sansal een plek in de bijlage Boeken en laat hem in Brussel interviewen door Margot Dijkgraaf die de Franse literatuur covert. Maatschappijkritiek teruggebracht tot literatuur. Aanleiding is zijn recent in het Nederlands vertaalde roman, 2084. Het einde van de wereld.

De koudwatervrees van gevestigde media als Nieuwsuur en Buitenhof is logisch. Ze willen de kerk in het midden houden, weliswaar voorzichtige maatschappijkritiek bieden, maar niet op een hoop gegooid worden met rechts-populisten of er zelfs van beticht worden deze in de kaart te spelen. Dezelfde rechts-populisten die de ‘gevestigde orde’ en de ‘establishment media’ verdacht proberen te maken en het idee van waarheid trachten te ondermijnen. Maar is zwijgen over Boualem Sansal dan de oplossing? Het won in Frankrijk de prestigieuze Prix Goncourt en de Grand Prix de l’Académie française en werd verkozen tot beste boek van het jaar, volgens RektoVerso. In Duitsland is Sansal een grootheid. Maar Nederland zwijgt zo goed als over hem.

In het NRC-interview zegt Sansal: ‘Eeuwenlang schreef niemand kritische teksten over de islam. Victor Hugo, Voltaire, Ernest Renan schreven erover, verder niemand. In de Arabische wereld hoefde ik niet te zoeken, daar stond kritiek op de islam gelijk aan geloofsafval, waar de doodstraf op staat.’ (..) ‘Je moet heel vastberaden en standvastig zijn in het bestrijden van het islamisme. Je moet streng zijn, stevig in je schoenen staan. Dus nee tegen de hoofddoek, nee tegen moskeeën, je woont in Frankrijk, daar geldt de laïcité, de scheiding van kerk en staat. Je moet demagogen bestrijden. Alles wat er gedaan wordt om het Front National te verzwakken, moet je ook inzetten tegen het islamisme. Ondersteun de oppositie, droog de financiële bronnen op.’

De Nederlandse overheid moet zowel het rechts-populisme als het islamisme bestrijden. De media kunnen in die bestrijding een rol spelen. Als de Nederlandse gevestigde media dat in hun oren knopen en beseffen dat een keuze voor islamcritici als Sansal niet vanzelfsprekend een keuze is voor Wilders, willen ze misschien islamcritici ruimte te geven in hun programma’s. Het zal tijd worden. Want in elke maatschappij behoort een machtige en machtvormende religie vergezeld te gaan van religiekritiek. Het één kan niet zonder het ander.

Advertentie

3 gedachten over “Waarom krijgen islamcritici als Boualem Sansal geen podium op de Nederlandse televisie?

 1. “Nieuwe” Links in Europa!

  Ideologische transformatie van de linkse bewegingen tot de post “moderne” islamisme! Europese Linkse elite islamiseert sneller dan ooit!! Nieuwe links groeperingen proberen zich massaal aan te sluiten bij islamitische contra praktijken tegen de Europese cultuur.. Er lijken 2 smaken. Enerzijds zijn ze anti-religie en dan willen ze de islam, saloon socialisten zijn opeens pro- religieus!!

  Gevestigde orde van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks verdedigt de Islam en verraadt intellectuele verworvenheden van de Verlichting! Deze Links Liberale machthebbers importeren niet alleen miljoenen moslims, ze geven ook toestemming om hun “geloof”- politieke ideologie in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa! Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.

  Elite kliekjes propageren dat de Islam een godsdienst is in haar maatschappelijke verschijningsvorm. Ze zijn dus openlijk pro-Islam. Hoewel de harde kern al getransformeerd is, weten veel aanhangers van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks niet goed wat er aan de hand is! De aanhang is niet mee eens met de orthodoxe opvattingen van de islam, maar indirect komt er wel veel bredere steun voor de islamitische machtverbreiding in Nederland.

  Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie.

  Helaas deze geïmporteerde moslimmassa,onder leiding van linkse barbarij, gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.

  In Nederland en in die andere Europese landen wordt steeds vaker een beroep gedaan op de verdediging van het islamitische cultuur als geheel, alsof deze Islamitische ideologie, de eeuwenoude indoctrinatie van mensen, iets nieuws is!
  In beleidsvorming ten aanzien van de islam, niet alleen de Christelijke en Liberale partijen maar meer en meer de linkse partijen die regelmatig de geschiedenis van het verlichting tegen de islamitische barbarij ontkennen..! Met veel moeite en tegenwerking beweert de politieke elite dat moslims alleen maar slachtoffers zijn. Veel linkse partijen, onder andere PVDA, D66, CDA en GroenLinks, zoeken nu een nieuwe ideologie en roepen huidige Islamitische ideologie aan als antwoord.
  Inmiddels, moet een hele generatie mensenrechtenorganisaties en politici door hun banden met moslims weten hoe zeer het anti- Europese haat bij hun speelt.

  De inzet van politieke middelen en het aangaan van maatschappelijke allianties met de Islamisten, is een duidelijke bewijs dat de huidige Linkse elite verder zinkt, Uiteindelijk ligt hun solidariteit als “socialisten” wel bij geloof!! Welke keuzes zij ook gaan maken, helpen ze de middeleeuwse donkere krachten hier. Ze weten goed dat als hun politieke focus op het bestrijden van het Westerse cultuur ligt, dan is de islamitische wereld een wel heel grote medestander.

  PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks helpen de fundamentalisten sleutelposities te veroveren in moskeekoepels en overlegorganen met de overheid. In ons land lukt het bijvoorbeeld aan gestuurde fundi’s, om leiding te geven van de Contact Groep Islam, een van de twee moslimclubs die met ministers beleidszaken regelen…
  Dankzij deze landverraad van Links, liberale en Christelijke elite, bestaat een grote gevaar dat goed georganiseerde fundamentalisten de overhand krijgen binnen de Nederlandse steden.

  Saloon Socialisten zijn de post Moderne Islamisten geworden! Moeten al de linkse partijen zich afkeren van secularisme en ‘terugkeren naar de ideologische wortels van de middeleeuwen?

  Nieuw Links in Nederland zoekt meer in de ideologische verhandelingen van de islamitische middeleeuwen en moderne tijd loopt een rode draad: mensen die islamitische ideologie bekritiseren zijn de vanzelfsprekende vijand van de islam. De vergelijking is evident.
  Ook in andere Europese landen lijkt islam gekozen is, als alternatief voor de Europese beschaving!  Niet alleen Voor christelijk en Liberale, maar ook voor linkse politiek lijkt het een zelfs veelbelovende optie! Een oude politieke ideologie, als Islam die tegen de grondrechten van ieder individu is in de rechtsstaat, wordt met alle middelen bevordert door de gevestigde orde.

  In Nederland zijn op dit moment twee vormen van versterkte interesse voor het islamisme aanwijsbaar. 
  De niet -gekozen burgemeesters van de grootsteden hebben aangekondigd dat ze subsidiebeleid voor de moskeen, islamscholen en imams voor altijd willen handhaven! Maar aan de andere kant, is het een simpele feit dat deze moskee meerdere generaties van de bevolking met de meest virulente haat kan indoctrineren. Wellicht keert elite uiteindelijk terug naar de politieke ideologieën van de middeleeuwen. De gebruikelijke politieke ideologie van de oude garde lijkt al bijna ouwe islamitische koek. Gewetensvrijheid lijkt niet meer terug op de linkse agenda.
  Op deze manier, in ons land houdt een zeer grote groep zich bezig met het islamiseren van onze cultuur. Het gaat niet alleen om linkse splintergroepjes en hun alliantie (islamisten/jihadisten), maar ook de links liberale en Christelijke politieke partijen willen niet stoppen met het implementatie van een vijandige ideologie.

  Like

 2. @Victor Leman
  Graag het verzoek om hier voortaan op een bericht te reageren en niet een voor een ander medium gemaakte tekst te dumpen zonder enig verband met dit blog.

  U bent zo te zien een liefhebber van uitroeptekens. En geen liefhebber van wat u ‘Nieuw Links’ noemt. Uw betoog is niet makkelijk te volgen. Maar ik meen te begrijpen dat u veel of alle maatschappelijke ontwikkelingen koppelt aan de positie van de islam in Europa. U meent dat ‘Nieuw Links’ dat mogelijk maakt. De middenpartijen PvdA, CDA, D66, VVD, GroenLinks zouden de opkomst van de islam in Europa steunen of faciliteren.

  Uw perspectief is dan van een ontdekkingsreiziger op de Noordpool die om zich heen kijkt en opmerkt dat hij alleen naar het Zuiden kan kijken. Een terechte opmerking, maar een uitspraak die alleen voor die ene plek op de Noordpool geldt. Voor de rest van de wereld geldt het niet. Zo is het ook met uw perspectief. Het is juist omdat het uw mening weergeeft, maar met de werkelijkheid om ons heen heeft het weinig te maken.

  Laat ik uitleggen hoe ik ertegenaan kijk. Mijn ideale model is de nationale rechtsstaat zoals Nederland die kent. Met democratische instituties en grondrechten. Dat is in eeuwen opgebouwd en gevormd, en heeft zich in de praktijk bewezen. Met checks and balances. Maar de rechtsstaat moet onderhouden worden, zoals een tuin onderhouden moet worden. Dus als u zegt dat de rechtsstaat gestroomlijnd moet worden dan zijn we het eens. Maar de rechtsstaat moet niet vervangen worden door een alternatief zoals de sharia of de eenpartijstaat zoals feitelijk Turkije en de Russische Federatie die kennen en Trump in de VS probeert te vestigen. Laat de rechtsstaat de rechtsstaat blijven.

  In het secularisme vinden religies en levensovertuigingen een gelijkwaardige plek die door de overheid gegarandeerd dient te worden. Dus geen voorrechten voor de aloude godsdienst van het verleden of de nieuwe godsdienst van de nieuwkomers. Iedereen gelijke rechten zonder voorrechten. En ook geen voorrechten van religieuze organisaties boven niet-religieuze organisaties. Evenmin zielig gedoe over slachtoffers van het een of het ander of religieuze vrijplaatsen waar minderheden zoals vrouwen of homoseksuelen buiten de bescherming van de overheid onderdrukt worden. Dat mag de overheid niet laten gebeuren.

  U hebt ongetwijfeld gelijk dat de situatie zoals die nu is verre van ideaal is. Het gepamper van het multiculturalisme en de steun van de meest orthodoxe en niet toevallig de best georganiseerde immigranten sinds de jaren 1970 heeft averechts gewerkt. Maar sinds de periode Fortuyn heeft Nederland een inhaalslag gemaakt. De grootste ontsporingen zijn gecorrigeerd. Subsidies zijn teruggebracht. Slachtofferdenken is achterhaald, of wordt in elk geval door een meerderheid van de bevolking niet meer sexy gevonden. Maar welke kant moeten we op als de huidige situatie ondeugdelijk is?

  Ik zie maar een zinvolle weg. Dat is de rechtsstatelijkheid met vrijheden, grondrechten en instituties die onze rechten en plichten bewaken. Gelovigen kunnen daarin gelijkelijk naar elkaar hun plaats innemen als ze zich ondergeschikt verklaren en maken aan de nationale rechtsstaat. Een beter alternatief daarvoor is er in mijn ogen niet in Nederland.

  Uw manier van redeneren concentreert zich in uw reactie op de zogenaamde culturele onderwerpen. Dus zeg maar, identiteit, nationaliteit, integratie, islam. Het kan zijn dat u elders meer aspecten in uw betoog betrekt, maar ik ga uit van uw reactie hier.

  Welnu, die concentratie op die culturele aspecten alleen, bergt het risico in zich andere aspecten ongenoemd of onderbelicht te laten, zoals vooral de sociaal-economische aspecten. Zoals inkomengelijkheid, belastingdruk en -ontwijking, machtsdeling, eigendomsverdeling, huisvesting, onderwijs en zorg. Die sociaal-economische onderwerpen zijn als vanouds de onderwerpen die links tot links konden maken. Tot de opgang van het neoliberalisme onder de PvdA-VVD kabinetten Kok in de jaren ’90 toen links verdween uit Nederland. Of in elk geval uit de kern van de macht.

  Is het al eens in u opgekomen waarom politiek links uit Nederland is verdwenen? Waarom de sociaal achtergestelden niet meer worden vertegenwoordigd door de politieke partijen? Zou het kunnen dat de aandacht voor de culturele onderwerpen waar u de mond vol van hebt die sociaal-economische onderwerpen van de politieke agenda hebben geduwd, of ze hebben gemarginaliseerd?

  Zodat een wankele situatie ontstaat van aantrekken en weren tegelijk. Anders gezegd, links kan en mag niet meer links zijn zoals het tot voor 1994 was. En doordat de als vanouds behoudende partijen als VVD, CDA en PVV de politieke agenda domineren met hun culturele onderwerpen over nationalisme, identiteit, islam en integratie komt het oude links er niet meer tussen om de sociaal-economische onderwerpen bovenaan de agenda te krijgen. Met als gevolg dat de oude achterban van de PvdA en voorheen linkse partijen zich terecht verwaarloosd achten en overlopen naar rechts. Wat Vlamingen noemen een dubbelslag.

  Iemand die zich zorgen maakt over de islamisering van Nederland heeft reden om dat te doen. Maar het is onvolledig en werkt averechts om dat geïsoleerd te doen. Zoals een goede vergelijking van producten niet gebaseerd kan worden op slechts een aspect, kan de toetsing van politieke partijen of de visie over de inrichting van de samenleving niet gebaseerd worden op de islamisering alleen. Hoe zorgzaam dat op zichzelf ook is. Want dat geeft belanghebbenden die er voordeel bij hebben dat het debat over de sociaal-economische aspecten veronachtzaamd wordt een te groot voordeel dat ze bij een evenwichtige en brede discussie niet zouden krijgen.

  Erger nog, het lijkt er sterk op dat ‘de culturele oorlog’ tegen de islam gevoed wordt door juist die belanghebbenden die er hun economische belangen mee dienen en juist beogen door deze indirecte wijze van handelen via de omweg van het islamdebat onder de radar van de politiek en de publieke opinie te blijven. Zo wordt de islamcriticus die op zichzelf steekhoudende argumenten heeft toch op het verkeerde been gezet en misbruikt door krachten waarvan hij het bestaan niet vermoedt.

  Kortom, laten we in het belang van Nederland breed en overkoepelend denken door ons goed te informeren en niet te laten sturen door zelfbenoemde ‘leiders’ en woordvoerders. Die ons ronselen met hun beroep op ‘het volk‘. Terwijl ze ons in werkelijkheid onze stem ontnemen door zich in onze plaats te stellen en ons te ontmenselijken. Want we weten niet of die zelfbenoemde leiders en woordvoerders weer niet door anderen gestuurd worden die belangen hebben die wel eens tegen die van onszelf in zouden kunnen gaan. Daarom moeten we zelf nadenken en zonder wantrouwend te worden toch niets voor zoete koek aannemen. En al helemaal niet algemeenheden over de islamisering van Nederland die te grof zijn voor een verklaring.

  Like

 3. Pingback: Antwoord aan iemand die zich zorgen maakt over de islamisering van Nederland. De rechtsstaat, de rechtsstaat! | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.