Om politieke redenen ontkent Duitse politiek chaos bij opvang asielzoekers

Journalist Wierd Duk en politicoloog René Cuperus zijn in Duitsland op stap en constateren in een artikel in De Volkskrant dat de opvang van de asielzoekers (vluchtelingen/migranten) een chaos is maar om politiek correcte redenen niet wordt toegegeven door de politiek: ‘Van wanhopige vrijwilligers horen we dat het opvangsysteem volledig is ingestort – ‘In sich kollabiert‘ -, maar dat dit naar buiten toe niet mag worden toegegeven. Duk en Cuperus schetsen een ontluisterend beeld: ‘Uit gesprekken van een van ons met hulpverleners, mensenrechtenactivisten en politiewoordvoerders rijst een beeld op van onderling geweld, etnische en religieuze twisten, verkrachtingen, dwangprostitutie, van malafide private bewakingsfirma’s die in de asielzoekerscentra’s criminele zaakjes optuigen en van christenen en jezidi’s die worden gemolesteerd.’

De chaos en de wantoestanden in de asielcentra geeft radicaal-rechts wind in de zeilen. Ook in Nederland waar de PVV van Geert Wilders in de peilingen winst boekt. Om haar harde imago dat ontstond rond de Griekse schuldencrisis te verzachten nodigde kanselier Merkel Syrische vluchtelingen uit om naar Duitsland te komen. Met als gevolg dat hierdoor een stroom van allerlei groepen naar Duitsland -maar ook naar andere Noordwest-Europese landen- versneld op gang kwam zodat die nu niet meer te sturen en controleren valt.

14 gedachten over “Om politieke redenen ontkent Duitse politiek chaos bij opvang asielzoekers

 1. O.k., stel nou dat Merkel dat gebaar achterwege had gelaten, wat was dan het alternatief geweest? Dan hadden die asielzoekers wrsl. nu nog in Hongarije gezeten, en te oordelen naar de berichten over de toestanden die daar heersen, is opvang in Duitsland toch alleszins te prefereren, lijkt mij.

  Like

 2. @Joke
  Voor de duidelijkheid, zoals Duk en Cuperus ook zeggen, het gaat om vluchtelingen en migranten. Onder die laatsten zitten veel mensen uit Balkanlanden. Door het volume, de gebrekkige registratie en de chaos zijn mij geen cijfers bekend die een actuele beschrijving van de verschillende categorieën geven. Zie voor een tussenbalans:
  https://krautreporter.de/961–fluchtling-wer-bist-du

  De onbeheersbaarheid van de stroom asielzoekers via Hongarije richting Duitsland ontstond nadat kanselier Merkel en vice-kanselier Gabriel in de publiciteit de Syrische vluchtelingen hadden uitgenodigd om naar Duitsland te komen. De Hongaarse regering stelde Merkel aansprakelijk voor de chaos die in Hongarije ontstond. Het valt lastig na te gaan of die aantijging klopt. De Hongaarse regering voerde sowieso een restrictief vluchtelingenbeleid. Maar dat Duitsland door de eigen opstelling andere landen voor het blok zette en de stroom asielzoekers versneld op gang bracht is wel duidelijk.

  De Duitse moraal van de Willkommenskultur heeft in Oost-Europese, maar ook in West-Europese landen kwaad bloed gezet en Duitsland het verwijt van hooghartigheid en arrogantie opgeleverd. Zoals Nederland Gidsland 25 jaar het verwijt van andere landen kreeg zich beter te voelen dan andere landen.

  Like

 3. In mijn herinnering was het precies andersom: de berichten over excessen in Hongarije gingen aan Merkels oproep vooraf. En ik geloof ook zeker dat Merkel dat heeft gedaan om andere landen voor het blok te zetten, maar dan blijft het nog steeds de vraag of we die mensen – van welke categorie dan ook – dan maar in hun schrijnende situatie in Hongarije e.o. hadden moeten laten zitten.

  Like

 4. De gang van zaken rondom de plotselinge ontstane exodus van vluchtelingen wordt omgedraaid. Merkel’s “Wir schaffen das”, werkt wellicht als een katalysator, maar was slechts een reactie achteraf op een massale vluchtelingenstroom, die plotseling op gang werd gezet door de Turkse politiek, een toenemende ‘anti-pathie’ jegens vluchtelingen in Turkije onder Erdogan, totale uitzichtloosheid in het Midden-Oosten en de komende winter. Het licht dan voor de hand dat een groot deel van de vluchtelingen naast de Griekse eilanden, (Zuid) Duitsland (München) kiezen vanwege de geografische ligging en vanwege haar relatieve hoge welvaartspeil en humanitaire wetgeving. Ook in geld uitgedrukt. In de Oost-Europese EU lidstaten zijn hun perspectieven voor eerste opvang, permanent verblijf en kansen op inkomen nagenoeg bij nul.
  Geen enkele lidstaat was en is voorbereid op een dergelijke massale Exodus, q,e.d. de machteloos staande Europese Commissie in Brussel, die met achterhaalde cijfers werkt en een Schengen concept dat voor opvang en verdeling voor dergelijke excessen niet is uitgerust.

  Om een indruk te geven over de aantallen: als Nederland een Duitse deelstaat was geweest, had het volgens de Duitse verdelingssleutel minstens 22 procent (= deelstaat NRW) moeten opvangen. Wat neerkomt op zo’n 175.000 asielzoekers. Tot nu toe…. Met nog naar schatting achthonderdduizend die nog staan te wachten aan de Oost-Europese grenzen, die naar Duitsland willen.

  En ook in de Duitse politiek, niet voorbereid op een dergelijke Exodus, wordt wel degelijk erkend dat de opvang en huisvesting uit het roer is gelopen, misstanden bestaan, publieke en overheidsdiensten de problemen boven het hoofd groeien. Ten dele ook te wijten aan gefrustreerde, veeleisende migranten met volledig verschillende culturen die niet een-twee-drie inpasbaar zijn in opvangcentra volgens Europese snit. Laat staan in de samenlevingen. En te maken heeft met een harde kern van rechts-extremisten. Met name in de deelstaten van de voormalige DDR.
  In dit licht moet Merkel’s opmerking worden gezien. Het was geen oproep aan Europa maar aan de Duitse bevolking en heeft niets te maken met de Duitse politiek jegens Griekenland. Dat overigens ook overtollige vluchtelingen na registratie doorstuurt naar Duitsland.

  Like

 5. @Joke
  Onderwerp is niet de instroom van asielzoekers die al sinds 2011 aan de gang is, maar de versnelde instroom die tot onbeheersbaarheid heeft geleid. Velen binnen en buiten Duitsland verwijten het Duitse kabinet dat het geen overleg heeft gevoerd met andere EU-lidstaten en op haar eentje heeft geopereerd en evenmin voldoende heeft gecoördineerd met gemeenten en deelstaten de stroom binnenlands te sturen en te coördineren. Het gaat niet aan voor een regeringsleider om over een onderwerp dat direct aan andere landen raakt niet eerst die landen te raadplegen. Dat heeft de relaties binnen de EU verzuurd. Hoe goedbedoeld het ook was. Zo gaan landen binnen de EU niet met elkaar om.
  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/26/germanys-small-yet-important-change-to-the-way-it-deals-with-syrian-refugees/

  @King Billy
  Het gaat niet alleen om Syrische vluchtelingen die via Turkije kwamen, maar ook om migranten van elders. Zo verklaarde kanselier Merkel dat Albanië, Montenegro en Kosovo tot zekere herkomstlanden worden verklaard om de druk op de voorzieningen te verminderen. Ook als Merkel had bedoeld haar oproep om binnenlandse redenen te doen, dan had ze moeten beseffen dat het niet mogelijk was de oproep uitsluitend om binnenlandse redenen te kunnen doen. Asielzoekers (vluchtelingen/ migranten) werden er door aangespoord en ander EU-lidstaten werden geconfronteerd met de versnelde instroom.

  Like

 6. @George:
  “Onderwerp is niet de instroom van asielzoekers die al sinds 2011 aan de gang is”
  Daar heb ik het helemaal niet over en ik begrijp dan ook niet waarom je daarmee aan komt zetten. Kun je je dan niet herinneren dat er in de dagen voorafgaand aan Merkels besluit voortdurend berichten waren over enorme chaos en misstanden in met name Hongarije en Kroatië? Ik begin een beetje de indruk te krijgen dat je gewoon de vraag niet wil beantwoorden of het alternatief, nl. dat die mensen daar nu nog in die situatie zouden zitten als Duitsland geen corridor had geïmproviseerd, niet veel erger zou zijn geweest.

  Like

 7. @Joke
  Uiteraard ga ik over mijn eigen argumenten dus voer ik aan wat ik relevant vind. Je vroeg je in je eerste reactie af wat het alternatief was. Het is de vraag wat je als referentiepunt neemt. Aanleiding was het artikel van Duk en Cuperus en het al weken zeurende ongenoegen over de beroerde coördinatie over de instroom van asielzoekers door de verschillende overheden en de EU. Nog eens extra benadrukt door kanselier Merkel die zonder overleg met andere regeringen zo’n 6 weken geleden de Dublin-conventie buiten werking verklaarde en de Syrische vluchtelingen welkom heette.

  Bij die hele aanpak van de EU-lidstaten en de EU heerst al jaren gebrek aan coördinatie. Dat zagen we eerder in Italië en Griekenland, en afgelopen zomer op de Balkan. Ik vind het ronduit schandalig dat het rijke Europa het zover heeft laten komen. En het lijkt er sterk op dat de Hongaarse premier Viktor Orban een xenofoob is.

  Maar zelfs in die opeenvolging van noodsituaties vind ik het ongepast en contra-productief dat kanselier Merkel zo in haar eentje gehandeld heeft. Dat slaat nu op haar terug door een onbeheersbare situatie in eigen land. Ook tegenstrijdig omdat ze eerst zei iedere Syrische vluchteling naar Duitsland uit te nodigen, maar vervolgens de andere landen vroeg solidair te zijn bij de verdeling en opvang van de vluchtelingen.

  Like

 8. ‘Dublin’, oftewel de passage uit de Dublin II-verordening waarin staat dat asiel dient te worden aangevraagd in het eerste land waar men de EU binnengekomen is, is slechts een richtlijn. Het heeft de lidstaten altijd vrij gestaan om asielverzoeken die daar niet aan voldoen, toch te honoreren. Sterker nog, er liggen al uitspraken van het EHRM en van het Hof van Justitie van de EU waarin resp. België en de UK op de vingers getikt werden omdat ze mensen teruggestuurd hadden naar Griekenland, terwijl alom bekend is dat iemands kansen op een normale asielprocedure daar uiterst mager zijn. (Zie bv. hier: https://www.law.kuleuven.be/jura/art/50n2/lievens.pdf. De discussie schijnt te draaien rond het spanningsveld ‘(gebrek aan) efficiëntie’ vs. (gebrek aan) billijkheid’, dus dan zou je als regeringsleider de afweging moeten maken welk van beide verwijten je het minst erg vindt om achteraf naar je hoofd te krijgen.)

  Like

 9. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, Merkel op woensdag, 07 okt. om 21.45 in haar eentje een vol uur in het programma Anne Will op de ARD over de vluchtelingenproblematiek. Het programma wordt ondertiteld.

  Like

 10. @Joke
  Zeker bestond er ruimte voor gevallen van humanitaire aard. Maar individuele gevallen zijn anders en minder verstrekkend dan een generiek politiek besluit. Je schetst een tegenstelling tussen doelmatigheid en billijkheid waartussen de regeringsleider moet kiezen. Mijn pleidooi was juist om door overleg over grenzen heen billijkheid en doelmatigheid te combineren.

  Like

 11. Dergelijk overleg is al een tijdje aan de gang, maar men slaagt er maar niet in die knoop door te hakken. Het komt mede door die juridische uitspraken, die een behoorlijk generieke uitwerking hebben (doordat ze meerdere aankomstlanden betreffen), dat ‘Dublin’ eigenlijk al een tijdje niet meer functioneert en er een nieuwe verordening moet worden gesmeed.

  Like

 12. Horst Seehofer’s dreigement is slechts voor die Bühne. Duitse juristen geven hem in het algemeen weinig kans dat zijn klacht überhaupt ontvankelijk wordt verklaard.

  Wat Merkel’s beleid en haar opmerking “Wir schaffen das” betreft, denk ik dat geschiedenisschrijvers haar achteraf gelijk geven ondanks alle huidige commotie, die ook vele oorzaken heeft.
  Merkel móest wel. Op Europees niveau is geen plausibel alternatief, noch het vermogen de oorzaken van de problemen op te lossen. Ze calculeerde koel, deed een emotionele oproep aan de samenleving en zette daarmee uiteindelijk op Europees niveau andere krachten in beweging, die wél controleerbaar zijn.

  Typisch geval van het Samaritaans Dilemma met een vleugje Real Politik. Was ze strenger geweest, of aan de onderliggende partij voorbij gelopen, had dit de laatste en met name nationaal-populistische partijen in heel Europa een excuus gegeven hun aanwezigheid nog nadrukkelijker kenbaar te maken. Met onvoorspelbare gevolgen, die binnen afzienbare termijn alle betrokken partijen nog onaangenamer zouden treffen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.