Klassejustitie binnen de VVD: Fred Teeven en Joris Demmink

lp

Tom-Jan Meeuws schetste in een voorpaginastuk van afgelopen maandag in de NRC de tragiek van Fred Teeven. De aftredende staatssecretaris die zichzelf zag als ‘de natuurlijk opvolger’ van minister Ivo Opstelten hoefde van de leiding van de VVD niet weg, maar kreeg van zijn partij evenmin zicht op een ministerschap. Nu niet, maar ook niet in een volgende periode. Het ministerschap van Justitie blijkt bij de klassebewuste VVD voorbehouden aan alumni van de Leidse studentenvereniging Minerva, zo suggereert Meeuws. Teeven is een gewone jongen uit het volk die met karakter door wilskracht en avondstudie hogerop is gekomen. Van ander allooi dan de ‘Leidse‘ VVD’ers Gijs van Aardenne, Hans van Baalen, Heleen Dupuis, Molly Geertsema, Rudolf de Korte, Chris van der Klaauw, Benk Korthals, Frits Korthals Altes, Ivo Opstelten, Ard van der Steur, Joost Taverne of Pieter Winsemius. En Joris Demmink. Ons kent ons in de VVD als het om politieke functies gaat.

Teeven past vanuit een idee van klassebewustzijn en uitsluiting dus niet in het plaatje van de VVD. Hij trad dan wel op namens de VVD – zo ferm dat het soms gênant werd- maar of de andere VVD’ers hem als echte VVD’er zien is de vraag. Er is in het geval Teeven echter nog een andere verklaring mogelijk, die tot nu toe in de publiciteit rond de bonnetjesaffaire en Cees H. in de publiciteit niet genoemd wordt: de kwestie Demmink.

Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het overheidsapparaat. Op landelijk niveau. Ik praat over het beïnvloeden van politici. Tweede-Kamerleden onder anderen. Ik zeg dat het gebeurt, ja. En ik praat over het beïnvloeden van rechters. Dat gebeurt ook. Criminelen hebben geprobeerd rechters en politici te beïnvloeden. Dat is absoluut zo. Ik zeg het niet, omdat ik het denk, maar omdat die informatie er is.’ Aldus de toenmalige Amsterdamse officier van justitie Fred Teeven in 1999 in het juristenblad Mr., zo tekende Trouw in juni 1999 op. Teeven zei zich op informatie van de Criminele inlichtingendienst te baseren.

De zaak Demmink was volgens Teeven de reden om de politiek in te gaan, maar toen hij als staatssecretaris van Justitie aan de knoppen zat liet hij de zaak Demmink rusten. Da’s op z’n minst opvallend te noemen. Hoewel het niet bewezen kan worden, valt uit zijn handelen het beeld af te leiden dat hij door beïnvloeding zijn hoogstpersoonlijke missie om Joris Demmink te ontmaskeren heeft gestaakt. Arme Teeven die erbij wilde horen, en daartoe zijn persoonlijk missie tegen Demmink staakte, maar nu pas echt realiseert dat hij er nooit echt bijgehoord heeft. En met lege handen staat. Geen positie en geen ontmaskering van een in zijn ogen corrupte carrousel mensen. Wellicht voelt hij zich nu als ambteloos burger eindelijk vrij om te spreken?

In een actuele ontwikkeling meldt redacteur Jan Born van Een Vandaag op 10 maart 2015 dat in tegenspraak met het persbericht van 12 februari 2015 van het Landelijk Parket de Turkse regering wel meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie naar oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Een Vandaag: ‘Er is absoluut geen sprake van gebrek aan medewerking door de Turkse autoriteiten. De verklaring van de Turken strookt niet met de opmerkingen door de Nederlandse justitie waaruit een beeld naar voren komt dat Turkije weigerachtig is om mee te werken aan het onderzoek.’ Mocht Teeven van de VVD geen justitieminister worden vanwege een mogelijk harde opstelling in de zaak Demmink?

Foto:  Persbericht ‘Onderzoek naar Demmink nog steeds gaande’ van het Landelijk Parket van het OM, 12 februari 2015.

Advertentie

3 gedachten over “Klassejustitie binnen de VVD: Fred Teeven en Joris Demmink

 1. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z04397&did=2015D09121

  2015Z04397

  Vragen van het lid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Turkije wel meewerkt aan het onderzoek naar Joris Demmink (ingezonden 12 maart 2015)

  1
  Kent u het bericht ‘Turkije werkt wél mee aan onderzoek Demmink’? 1)

  2
  Hoe duidt u het standpunt van de Turkse ambassade dat Turkije wel degelijk meewerkt aan het onderzoek?

  3
  Op welke specifieke punten zou Turkije volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet meewerken?

  4
  Kunt u aangeven hoe het standpunt van de Turkse ambassade zich verhoudt tot de verklaring van het Nederlandse OM, dat onlangs stelde dat Turkije niet meewerkt?

  5
  Deelt u de mening dat de tegenstrijdige berichten over de bereidwilligheid van Turkije om mee te werken aan het Demmink-onderzoek een nieuw mistgordijn optrekken rondom deze kwestie? Zo neen, waarom niet?

  6
  In hoeverre bent u bereid om duidelijkheid te verschaffen over de mate van geboden medewerking van Turkije?

  7
  Kunt u tevens de Kamer per ommegaande informeren over de termijn waarop de ingediende schriftelijke rechtshulpverzoeken ingewilligd kunnen worden?

  1) http://www.eenvandaag.nl/buitenland/58011/turkije_werkt_w_l_mee_aan_onderzoek_demmink_

  Like

 2. Geachte heer Van der Steur,
  Tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 maart 2015 in de Tweede Kamer is besloten te inventariseren welke vragen de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben over het bericht van 21 maart 2015 in het Algemeen Dagblad: ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’.
  Hieronder zijn per fractie de aanvullende vragen opgenomen.
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z05232&did=2015D10683

  Vragen van de leden van de VVD-fractie
  1. Wat is uw algemene reactie op het bericht: ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’?
  2. Kunt u reageren op de laatste alinea van voornoemd bericht waarin staat dat op basis van informatie bij de Amsterdamse politie in 1998 een start is gemaakt met het ́Rolodex onderzoek ́ en dat dus wel degelijk strafrechtelijk onderzoek is gedaan naar eventueel gepleegde strafbare feiten waaraan in het artikel wordt gerefereerd?

  Vragen van de leden van de SP-fractie
  1. Wat is uw reactie op het bericht: ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’?
  2. Wat is uw reactie op de bewering van advocaat De Witte die stelt dat bordelen met minderjarige jongens jarenlang niet zijn aangepakt in de jaren ’80 en ’90, en dat dit bekend was bij instanties als de GGD? Is de rol van de overheid op dit punt al eens onderzocht? Zo nee, zou dit alsnog onderzocht moeten worden? Zo ja, hoe gaat dat gebeuren?

  Vragen van de leden van de CDA-fractie
  1. Deelt u de mening dat de volgende zinsnede uit de brief van ambassadeur Bekink aan het lid Wolf van het Amerikaans Congres van 17 augustus 2012 incorrect is: ““The allegations against Mr. Demmink were thoroughly investigated by the Public Prosecution Service, in full accordance with the Dutch Criminal Code and Code of Criminal Procedure. The Public Prosecution service decided that the accusations were unfounded. Furthermore, it established that Mr. Demmink was not in Turkey in the period in question. Decisions not to prosecute were upheld by the court of appeal”?
  2. Bent u bereid een nieuwe brief te sturen aan de Amerikaanse Congresleden die de brief gehad hebben, waarin u ingaat op de huidige stand van zaken en aangeeft dat er wel degelijk een onderzoek loopt? Zo, nee waarom niet?
  3. Kunt u alle antwoorden op WOB-verzoeken die op het Rolodex onderzoek betrekking hebben, openbaar maken, zoals gewoon is voor WOB-verzoeken?
  4. Klopt het dat de heer Raphael Beth, orthopedagoog en toentertijd in dienst van de GGD als sociaal werker, in een artikel in Trouw van 3 augustus 1998 een verklaring aflegde omdat hij tussen 1988 en 1994 vrijwel dagelijks als streetcornerworker in Amsterdamse bordelen, oppikplaatsen en homobars verkeerde en in de krant het volgende verklaarde: “De jongenshoerenscene is in grote lijnen onder te verdelen in het reguliere en het pedoprostitutiecircuit. Die eerste groep, waar onderzoeker Beth zich voornamelijk op richtte, werkt in bordelen en bars in de Paardenstraat, het gebied rond de Nieuwendijk, het Centraal Station en enkele parken. Zo’n 400 jongens uit binnen- en buitenland verdienen er hun brood”?
  5. Heeft de heer Berth meldingen gemaakt van misbruik bij meerderen, beleidsmedewerkers en ambtenaren en zijn daarvan nog meldingen bekend? Wat is er met die meldingen gedaan?
  6. Kunt u nagaan of destijds de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en/of het college van B&W in Amsterdam op de hoogte waren van de jongenshoerenscene in de hoofdstad?
  7. Hoeveel aangiftes zijn er tussen 1988 en 2000 in Amsterdam gedaan wegens verkrachting, seks met minderjarigen en andere vergrijpen uit deze groep en tot hoeveel veroordelingen heeft dat geleid?
  8. Klopt het dat in 1997 minstens zes politie- en justitiemedewerkers verdacht werden van seksuele contacten met minderjarigen? Zijn deze medewerkers hangende het onderzoek op enig moment op non-actief gesteld?
  9. Heeft de Britse politie in de onderzoeken naar pedofilie in hoge kringen van de afgelopen jaren (bijvoorbeeld de zaak-Seville, maar ook rond leden van het parlement en andere hoge kringen) contact opgenomen met de Nederlandse politie over Nederlandse verdachten, Nederlandse jongens, misbruik in Nederland of andere zaken die Nederland raken? Zo ja, kunt u dan beschrijven welke Nederlandse leads die onderzoeken hebben?

  Vragen van de leden van de SGP-fractie
  1. In hoeverre is de berichtgeving waar dat er sprake was van een omvangrijk pedofilienetwerk en dat de overheid dit jarenlang heeft gedoogd?
  2. Wat was hiervan bekend binnen het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie en bij het OM en bij wie was dit bekend?
  3. Is het waar dat ook de GGD destijds op de hoogte was van het bestaan van dit netwerk en de praktijken en dat er sprake was van het negeren hiervan?
  4. Is bekend in hoeverre er binnen het OM en de GGD ooit intern over is geklaagd?
  5. Welk verzoek is er precies gedaan bij de Amsterdamse rechtbank?
  6. Op welke wijze is gewaarborgd dat er binnen de politie en het OM mogelijkheden zijn om onafhankelijk te laten onderzoeken of er sprake is van misbruik of andere ernstige delicten door topambtenaren? Welke procedures gelden hiervoor? Hoe is daarin de onafhankelijkheid gewaarborgd en ook dat er geen sprake is van mogelijkheden voor beïnvloeding?
  7. Is er onderzoek verricht naar de wijze waarop deze onafhankelijkheid gewaarborgd is en in hoeverre er sprake is van mogelijkheden voor verbetering?
  8. Is volledig gewaarborgd dat personen die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek zich op geen enkele wijze kunnen mengen in de behandeling van hun zaak?

  Vragen van de fractie Bontes/Van Klaveren
  1. In hoeverre onderschrijft u het beeld dat advocaat De Witte schetst over het jarenlange gedogen van pedofilie door de Nederlandse overheid?
  2. Klopt het dat zelfs hoofdofficieren en hoge ambtenaren zich in het Amsterdamse pedoprostitutiecircuit hebben begeven? Zo ja, wat kunt u hierover mededelen?
  3. Kunt u aangeven of het pedoprostitutiecircuit in die tijd bekend was bij de overheid, bijvoorbeeld bij instanties als de GGD?
  4. Bent u bereid om als nieuw bewindspersoon schoon schip te maken op uw departement en deze beerput helemaal te openen, zodat adequaat onderzoek kan worden gedaan naar het pedoschandaal in de jaren’80 en ’90?
  5. Deelt u de mening van de voormalige minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de kwestie Demmink, namelijk dat “het niets was, niets is en ook niets zal worden”?

  Like

 3. Pingback: VVD onder vuur na rapport Oosting. Maar er is geen alternatief | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.