Aruba: Waarom bemoeit Timmermans zich met Carvajal en recht?

unnamed2

Update 11 juli 2015: Zonder een bron te noemen komt het AD met het bericht dat de Nederlandse regering eind juli 2014 een ‘draai’ maakte en onder dreiging van Venezolaanse oorlogsschepen Carvajal op Aruba vrij liet. Er zou een bijna oorlog met Venezuela hebben gedreigd. Behalve de stelligheid van de bewering zitten er geen nieuwe elementen aan het bericht in het AD waarvan het dus niet duidelijk is of er een nieuwe bron is die met nieuwe informatie komt of een oud bericht van bijna een jaar terug wordt opgepoetst. 

De VS ‘betreuren‘ het besluit dat de Venezolaanse Hugo Carvajal die het van cocaïnehandel verdenkt op Aruba moest worden vrijgelaten. Dat besluit kwam op ongebruikelijke wijze tot stand en de uitkomst is nog verrassender. Hoe kan het dat iemand die vrijgelaten wordt tot persona non grata verklaard wordt en wordt uitgewezen? Da’s ongebruikelijk in de diplomatie en kan als een belediging van Venezuela opgevat worden. Wat is de achtergrond om dat te doen? Carvajal is naar verluidt inmiddels naar Venezuela teruggevlogen.

Het begon allemaal toen de Nederlandse rechter-commissaris Ivon van Wersch die op Aruba gedetacheerd is moest bepalen of de op Aruba sinds donderdag 24 juli gedetineerde Hugo Carvajal over immuniteit beschikte. Afgelopen vrijdag hield ze haar beslissing aan omdat ze onvoldoende duidelijkheid had over zijn diplomatieke status. Van Wersch: ‘De belangrijkste vraag is of betrokkene diplomatieke immuniteit geniet of niet. Als er sprake is van diplomatieke immuniteit, kan de detentie niet worden verlengd.’ Na bestudering van de haar ter beschikking gestelde documenten bepaalde de rechter-commissaris vrijdagavond dat Carvajal gedetineerd kon blijven omdat hij geen diplomatieke status had. Een andere uitkomst was geweest dat de rechter-commissaris bepaald had dat Carvajal wel diplomatieke status genoot en gewoon op Aruba mocht blijven.

Als een duiveltje uit een doosje kwam afgelopen zondag het bericht vanuit Nederland dat Carvajal toch over diplomatieke immuniteit beschikte. Dat kwam vanuit Den Haag waar minister Frans Timmermans dit met terugwerkende kracht in een brief verklaarde. Dit hield in dat de detentie alsnog als onrechtmatig aangemerkt werd. Hiermee werden procureur-generaal Peter Blanken en Van Wersch in hun hemd gezet. Blanken heeft gelijk dat het OM op Aruba correct gehandeld heeft aan de hand van de informatie die het ter beschikking had. Van een achteraf door Timmermans geschreven brief kon Van Wersch op vrijdag geen weet hebben.

Hoe het kon gebeuren dat pas zondag uit Den Haag het bericht kwam dat Carvajal diplomatieke immuniteit had, terwijl de kwestie al sinds donderdag speelde en Den Haag kon weten dat de rechter-commissaris hierover vrijdag een uitspraak zou doen is een raadsel. Het roept de vraag op of over deze kwestie tijdig contact is geweest tussen de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. En zo nee, waarom niet?

Hoe het mogelijk is dat Carvajal die wordt vrijgelaten op basis van diplomatiek immuniteit tegelijk tot persona non grata kan worden verklaard is een vraag waarover de Arubaanse minister van Justitie Arthur Dowers geen uitspraak kan doen. Zo verklaart hij tegen NoticiaCla. Minister Timmermans heeft het besluit genomen en dat valt buiten de bevoegdheid van Aruba. Deze hoogst opmerkelijk gang van zaken vraagt om nadere uitleg.

Hoe kon het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag niet tijdig rechter-commissaris Ivon van Wersch of haar baas Peter Blanken van de nodige informatie voorzag, maar die pas na de uitspraak van Van Wersch beschikbaar stelde? En hoe kan het dat Carvajal die over diplomatieke immuniteit bleek te beschikken niet op Aruba kon blijven, maar tot persona non grata werd verklaard door minister Timmermans? Hoe rijmt dat met de internationale rechtsorde en de diplomatieke regels zoals die vastgelegd zijn in het Verdrag van Wenen? Hoe kan het dat minister Timmermans met terugwerkende kracht een besluit van het OM overruled?

Uitleg in de Nederlandse media is dat Timmermans anders besloot dan z’n ambtenaren. Maar dat roept nog maar meer vragen op. Hoe konden Timmermans en z’n ambtenaren aan de hand van dezelfde documenten tot verschillende oordelen komen? Vooral, waarom moest Buitenlandse Zaken Carvajal tot persona non grata verklaren en uitwijzen terwijl dat ongebruikelijk is? Deze episode met een onverwachte gang van zaken voedt de speculaties dat minister Timmermans Hugo Carvajal als wisselgeld heeft gebruikt. Deze kwestie kent vooral verliezers: de scheiding der machten die door Timmermans werd genegeerd, het OM op Aruba, de geloofwaardigheid van Aruba en de relatie tussen Aruba en Nederland. Ernstig genoeg voor kamervragen.

Foto: Rechter-commissaris staat pers te woord over de zaak Hugo Carvajal. Aruba, juli 2014.

39 gedachten over “Aruba: Waarom bemoeit Timmermans zich met Carvajal en recht?

 1. Je hebt niet door dat wij onze koloniën in het Caraibische gebied alleen aanhouden omdat de VS dat wil.
  Door die eilandjes door een vazalstaat te laten regeren valt het VS imperialisme minder op.
  Timmerfrans is niets anders dan een VS marionet, dat zag je ook in Ukraine, eerst wat staan opruien in Kiev, nu de held van de omgekomenen uithangen, terwijl Ukraine het onderzoek onmogelijk maakt.

  Like

 2. @piterfries
  Ik stel voor dat uw m’n stukje nog een keer aandachtig leest om tussen de regels door te lezen wat ik over de VS en Timmerfrans zeg.

  Like

 3. Waarom zou de scheiding der machten in het geding zijn? De juristen lieten het afhangen van het oordeel van het ministerie, en dat werd vervolgens overruled door de baas van dat ministerie – dat is alles. Een jurist kan toch niet eigenhandig beslissen of iemand onschendbaarheid geniet, dat is een politieke kwestie.

  Dat Carvajal tot persona non grata is verklaard is niet vreemd, maar gezien de situatie juist de standaard-optie: In geval van overtreding van de lokale wetten kan het gastland vragen om opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid en als deze door het zendland verleend wordt alsnog tot vervolging over gaan. Mocht deze niet verleend worden dan kan het gastland de betreffende persoon Persona non grata verklaren. (wiki)

  Wat vreemd is aan deze situatie, is dat het kennelijk niet duidelijk was of de status van consul al verleend was aan dhr. Carvajal. Het lijkt erop dat Nl. dat nog niet had bekrachtigd, maar Aruba wel, en pas in 2e instantie bleek dat tòch gewicht in de schaal te leggen. In de strijd die Aruba levert over de soevereiniteit t.o.v. Nl., is dit in dat geval weer een bevestiging dat Nl. geneigd is Aruba als onderhorige provincie te beschouwen.

  @piterfries:
  Als Timmermans een VS marionet is, waar ik het op zich niet mee oneens ben, hoe valt dan te verklaren dat hij nu iets doet wat de VS een slecht humeur bezorgt?

  Like

 4. Oké, ik heb iets meer info gevonden: http://caribischnetwerk.ntr.nl/2014/07/27/carvajal-toch-consul-op-vrije-voeten-en-vertrokken-uit-aruba/. Het schijnt dus dat de man kon bogen op een soort aspirant-status, obv artikel 13 van het verdrag van Wenen inzake Consulaire zaken, dat luidt:
  “Article 13. Provisional admission of heads of consular posts

  Pending delivery of the exequatur, the head of a consular post may be admitted on a provisional basis to the exercise of his functions. In that case, the provisions of the present Convention shall apply.”

  Tja. Naar verluidt had het Venezolaanse MinBuZa laten weten dat de kwestie ‘gevolgen voor de diplomatieke en handelsbetrekkingen’ zou gaan hebben.

  Like

 5. Gemeenschappelijk Hof van Justitie

  =PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN DE VRIJLATING VAN DE HEER CARVAJAL=

  Naar aanleiding van de vrijlating van de heer Carvajal acht het gerecht het wenselijk om de vrijdag 25 juli jl. door de rechter-commissaris genomen beslissing dat de aanhouding van de heer Carvajal rechtmatig was, hieronder nader toe te lichten.

  Op 24 juli jl. is de heer Carvajal aangehouden in Aruba in verband met een uitleveringsverzoek dat door de Verenigde Staten van Amerika op 4 juli jl. was ingediend bij de Procureur-Generaal van Aruba. Vervolgens is hij op 25 juli jl. voorgeleid aan de rechter-commissaris in strafzaken van het GEA Aruba. Op grond van artikel 15 sub 2 van de Staatsregeling Aruba jo. artikel 5 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens behoorde de rechter-commissaris te toetsen of de aanhouding van de heer Carvajal door het Openbaar Ministerie rechtmatig was.

  Volgens de heer Carvajal was de aanhouding niet rechtmatig omdat hij door de overheid van Venezuela tot consul-generaal in Aruba was benoemd en hem door de Venezolaanse overheid een diplomatiek paspoort was verstrekt, zodat hij immuniteit genoot in Aruba.

  Tijdens de voorgeleiding bij de rechter-commissaris werd door het Openbaar Ministerie naar voren gebracht dat op grond van door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Nederland verstrekte informatie bleek dat de heer Carvajal geen immuniteit genoot, omdat de benoeming van de heer Carvajal niet door de Nederlandse overheid was aanvaard. Voor een dergelijke aanvaarding is een exequatur nodig zoals bedoeld in artikel 12 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen en deze exequatur was volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet door de Nederlandse overheid verleend. In dat verband werd ook nog naar voren gebracht dat de benoeming van de heer Carvajal tot consul-generaal door de Venezolaanse overheid niet op de voorgeschreven wijze via de Venezolaanse ambassade in Den Haag was aangemeld en dus nog niet eens officieel bekend was.

  Op grond van de aldus door het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het Openbaar Ministerie ter beschikking gestelde informatie, is de rechter-commissaris tot het oordeel gekomen dat de benoeming van de heer Carvajal niet conform de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen was goedgekeurd, zodat hij op grond van dat Verdrag ook geen immuniteit genoot.

  De Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland is dit weekend, na nadere bestudering van het dossier, tot de bevinding gekomen dat de benoeming van de heer Carvajal tot consul-generaal in Aruba weliswaar niet op de juiste wijze bij de Nederlandse overheid ter goedkeuring was aangemeld, maar dat de benoeming wel was aangemeld bij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen in Aruba. Omdat naar aanleiding van deze aanmelding niet aan de Venezolaanse regering was bericht dat geen exequatur aan de benoeming zou worden verleend, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland om hem moverende redenen geoordeeld dat de heer Carvajal op grond van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen(1) voorlopig immuniteit bezat (waarbij hij tegelijkertijd tot persona non grata is verklaard). Het Openbaar Ministerie heeft daarop besloten dat hij niet langer gehecht kon blijven.
  De rechter-commissaris was met de informatie, op grond waarvan de Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland dit weekend de beslissing heeft genomen dat de heer Carvajal wel immuniteit geniet, ten tijde van de voorgeleiding van de heer Carvajal niet bekend.

  (1) Artikel 13 van het Verdrag luidt:
  Pending delivery of the exequatur, the head of a consular post may be admitted on a provisional basis to the exercise of this functions. In that case, the provisions of the present Convention shall apply.

  Like

 6. @Joke
  ‘Waarom zou de scheiding der machten in het geding zijn?’

  Omdat er volgens het OM op Aruba vanaf het begin bezwaren waren tegen de benoeming van Carvajal. Wat inhoudt dat hij nooit geaccrediteerd zou worden. Over die beslissing die aan het OM voorbehouden is gaat minister Timmermans eenzijdig overheen.

  Daarbij komt nog een andere tegenstrijdigheid: of Carvajal heeft diplomatieke immuniteit en mag op Aruba blijven of hij heeft geen diplomatieke immuniteit en mag in detentie gezet worden. Waarna uitlevering mogelijk is. Meer dan deze twee smaken zijn er niet. Maar minister Timmermans komt uit politieke en/of economische redenen tot een derde smaak die de rechterlijke macht opzij zet: diplomatieke immuniteit en Carvalja tot persona non grata verklaren en uitzetten. Timmermans verzet hiermee de grenzen van het recht.

  Tja. Naar verluidt had het Venezolaanse MinBuZa laten weten dat de kwestie ‘gevolgen voor de diplomatieke en handelsbetrekkingen’ zou gaan hebben.’

  Exact, en daarom wordt het recht opzij gezet.

  Like

 7. “Over die beslissing die aan het OM voorbehouden is gaat minister Timmermans eenzijdig overheen.”
  Nee, want zoals we nu weten is dat artikel 13 hier van toepassing, en dat noemt geen uitzonderingen.

  Waarom hij juist tot PNG is verklaard omdat hij onschendbaar is, had ik in die wiki-quote al aangegeven. Je wil immers geen mogelijke criminelen met diplomatieke status hebben rondlopen.

  Like

 8. @Joke
  Het feit blijft dat Timmermans eenzijdig en te laat over een besluit van het OM is gegaan. Dat artikel 13 is er met de haren bijgesleept. Het is niet meer dan de kapstok waaraan Timmermans zijn besluit hangt. Waarom wist Buitenlandse Zaken pas zondag dat artikel 13 VvW van toepassing was, en niet al vrijdag? En waarom is het OM op Aruba niet even door Den Haag bericht om de besluitvorming op te schorten? Wist Buitenlandse Zaken dat het OM op Aruba Carvajal sowieso geen diplomatieke immunitiet zou geven en is dat nu om andere redenen die met de betrekkingen met andere landen te maken hebben overruled? Dan blijft de kritiek toch overeind dat Timmermans de rechtspraak ondergeschikt maakt aan de uitvoering van het buitenlands beleid?

  Like

 9. De voorzitter van de SGP-fractie die ik met andere kamerleden gisteren benaderd had laat me om 17:02 uur op 29 juli het volgende weten:

  Er zijn hierover inmiddels ook vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld.

  Hartelijke groet,
  Kees van der Staaij

  Kamervragen die Louis Bontes en Joram van Klaveren (GRBVK) hebben gesteld gaan niet over de rechtsstatelijkheid, maar over een vermeende dreiging van Aruba door Venezuela. Hoewel er een indirect verband is:
  http://www.nieuws.nl/algemeen/20140729/Kamerleden-eisen-opheldering-dreiging-Venezuela
  (Met de omineuze slotzin over Hugo ‘El Pollo’ Carvajal: ‘Hoewel hij nog niet was benoemd als consul kon hij daar toch aanspraak op maken.’)

  Like

 10. @Joke
  Nog een toelichting over de verhouding tussen uitvoerende en rechterlijke macht. Minister Timmermans krijgt vandaag, dinsdag 29 juli, verwijten in de Nederlandse pers dat hij is gezwicht voor chantage door Venezuela. Aruba zou aan een oorlog ontsnapt zijn met Venezuela omdat Timmermand inbond. Zie:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22906926/__Aruba_ontsnapt_aan_inval__.html

  De bezwering van Buitenlandse Zaken dat het ingrijpen van Timmermans op een „strikt juridische afweging van het internationaal recht” wordt steeds ongeloofwaardiger als men meer in die Venezolaanse dreiging gelooft. Buitenlandse Zaken ontkent die dreiging dan ook. Maar het handelen van dat ministerie wijst een andere kant op.

  Een bericht op de NOS is nog gekker. Daarin citeert het het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘De berichten dat de Venezolaanse regering Aruba en de Nederlandse regering heeft bedreigd storen ons zeer’. Oud nieuws. Aan wie is dit gericht? Het is gezien de hechte samenwerking tussen Nederland en de VS in de Caribische regio ondenkbaar dat er tussen de twee landen op het hoogste niveau geen contact is geweest over de kwestie Carvajal. Zo’n zin over dat ‘betreuren’ van de VS kun je dan ook alleen ironisch lezen.
  http://nos.nl/artikel/680468-vs-venezuela-bedreigde-aruba.html

  In alle berichten, kamervragen en analyses blijft de vraag onbeantwoord waarom de ambtenaren van Buitenlandse Zaken of staatssecretaris Fred Teeven op vrijdag niet het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Antilliaanse eilanden berichtten om het besluit van de rechter-commissaris op Aruba op te schorten. Dat had de waarneming dat er gezwicht is voor chantage van Venezuela en de rechterlijke macht opzij is gezet voorkomen.

  Like

 11. Lezen is een kunst, goed lezen is een wonder. Hoewel slecht lezen soms gelijkgesteld kan worden aan spin van politieke voorlichting. Neem nou het bericht van NoticiaCla dat zegt over de ingreep van minister Timmermans over de immuniteit aan Carvajal: ‘Daardoor was zijn diplomatieke status via artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen toch gedekt, staat in een verklaring van het gerechtshof in Aruba.’
  http://www.noticiacla.com/news/450

  Nee, dat staat er helemaal niet. Wie het persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie kritisch leest ziet heel wat anders. Namelijk een neutraal verslag van de gang van zaken gevolgen door een binnen de smalle marges van een rechterlijke instantie hoogst opmerkelijke noot van kritiek op het besluit van Timmermans. Als de koningin die haar protest slecht kan laten blijken door het optrekken van een wenkbrauw. Dat door degenen die de subtiliteit niet kunnen lezen verkeerd wordt vertaald. Achteraf kun je alleen zeggen dat het Gemeenschappelijk Hof dit vetter had moeten aanzetten. Zodat de politieke spin van minister Timmermans er niet mee op de loop had kunnen gaan: ‘De rechter-commissaris was met de informatie, op grond waarvan de Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland dit weekend de beslissing heeft genomen dat de heer Carvajal wel immuniteit geniet, ten tijde van de voorgeleiding van de heer Carvajal niet bekend.’ Een rechter-bestuurder kan in de publiciteit nauwelijks negatiever zijn.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2014/07/28/aruba-waarom-bemoeit-timmermans-zich-met-carvajal-en-recht/#comment-15644

  Like

 12. @George: “… als men meer in die Venezolaanse dreiging gelooft.”
  Het is inderdaad een kwestie van geloof. Een beetje skepsis doet wonderen daartegen. Die schepen waren op de terugreis van een of ander evenement. De Arubaanse marine liet weten dat ze ervan op de hoogte waren dat ze op die datum zouden passeren. Als je me niet gelooft, wil ik het bericht wel voor je opdiepen.

  Volgens mij hangt of staat het allemaal bij het feit dat in Nl. niet bekend was dat Carvajal reeds was aangemeld bij het Arubaanse Bureau Buitenlandse Betrekkingen. Het zou zomaar kunnen dat Timmermans volkomen gelijk heeft met zijn inschatting van de aldus verkregen aspirant-status, en dat dat zijn hoofdreden is geweest om te beslissen zoals hij gedaan heeft. Die verdragstekst is eigenlijk ook wel een beetje typisch, maar het staat er nou eenmaal in zoveel woorden. Enfin, misschien dat het debat iets op weet te helderen.

  Like

 13. @Joke
  Ik heb gehoord over de Venezolaanse oorlogsschepen die passeerden op de terugweg van Vlootdagen. De al eerder genoemde procureur-generaal Peter Blanken ziet er wel degelijk een dreigement in zoals hij vandaag in de WSJ verklaarde:
  “The threat was there,” Mr. Blanken said. “We don’t know what their intentions were, but I think a lot of people in Aruba were scared that something would happen.”
  http://online.wsj.com/articles/aruba-says-venezuela-raised-military-pressure-on-it-1406594604

  Je kunt deze opmerking van Blanken opvatten als een desavouering, een indirecte wraking van Timmermans. Hij houdt de mogelijkheid open dat Timmermans -wellicht na consultatie van anderen in de regio- wel degelijk eieren voor z’n geld heeft gekozen. En gezwicht is voor de dreiging van Venezuela. Angst als slechte raadgever.

  Nogmaals, de aanmelding van Carvajal volgens artikel 13 VvW is een gelegenheidsargument. Boterzacht. Gezien de achtergrond van Carvajal die nog veel verder gaat dan drugshandel of werkzaamheden voor de inlichtingendienst alleen had het OM hem nooit clearing verleend. Hiermee komt een voorlopige basis (‘provisional basis’) in de lucht te hangen omdat Timmermans wist dat het nooit definitief had kunnen worden. Timmermans zet hiermee dit artikel met een oneigenlijke toepassing naar z’n hand.

  Ik blijf met de vraag zitten waarom Timmermans en het OM op Aruba niet beter hun activiteiten op elkaar afgestemd hebben. Ofwel, waarom heeft Buitenlandse Zaken -eventueel na consultatie met staatssecretaris Teeven- vanaf vrijdag geen leiding gegeven? Nu is er schade berokkend die met de dag lijkt toe te nemen. Aruba is verzwakt in de relatie met Venezuela, het OM op Aruba heeft aan geloofwaardigheid verloren, de scheiding der machten is opgerekt, de toch al verziekte relatie tussen Nederland en Aruba is nog verder verziekt en zelfs de geloofwaardigheid van minister Timmermans staat ter discussie.

  Ik kan maar een verklaring bedenken. Timmermans en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hadden al hun aandacht op Oekraïne gericht en onderschatten de situatie op Aruba. Te laat werd deze kwestie naar een hoog ambtelijk niveau getild voordat het de minister bereikte. Die alleen nog maar met een paardenmiddel kon komen dat alle losse eindjes aan elkaar knoopte toen het al twee dagen te laat was. Op deze interne gang van zaken op BuZa zou een kamerdebat zich moeten richten. Niet op de oorlogstrom van Maduro die niet relevant is.

  Like

 14. Het Curaçaose persbureau meldt:
  “Marinewoordvoerder Maartje van der Maas, gestationeerd op Curaçao zegt dat er op geen enkel moment sprake was van enige dreiging. “De Venezolaanse strijdkrachten waren op de terugweg van een vlootshow ter gelegenheid van de herdenking van de slag bij Maracaibo in 1823. Er is absoluut geen paniek geweest. Wij waren op de hoogte van hun missie.””
  (http://www.qracao.com/index.php/nieuws-vandaag/11563-nederland-geen-venezolaanse-dreiging)

  Gezien dit feit, loopt Peter Blanken maar wat uit zijn nek te kletsen. Gedraagt zich op nogal typische wijze, die Blanken, in deze hele kwestie.

  Het is irrelevant dat Nederland Carvajals aanstelling nooit zou hebben goedgekeurd, als hij op het moment van de arrestatie diplomatieke status genoot.

  Wat had Timmermans volgens jou dan moeten doen als hij wèl op tijd op de hoogte was gesteld? Op welke datum C. bij het Bureau BB is aangemeld wordt overigens niet vermeld, maar ik vermoed dat dit bij het Nl. ministerie tot zondag onbekend was. Maar jij gaat ervan uit dat-ie z’n dipl. status helemaal niet bezat – maar in dat geval zou de arrestatie toch gewoon rechtmatig geweest zijn, en hoefde Timmermans in feite niks te redderen?

  Like

 15. @Joke
  De woorden van een woordvoerder van Defensie hoeven niet objectief te zijn. Defensie heeft er om allerlei redenen belang bij om de dreiging van Venezuela klein te spelen. De ministeries van Defensie en BuZa werken nauw samen en zullen elkaar daarom dekken. Daarbij zie ik geen tegenstelling tussen wat Blanken en de marinewoordvoerder zeggen. Ze leggen verschillende accenten. De woorden van de marinewoordvoerder weerspreken geenszins dat ‘een heleboel mensen op Aruba bang waren dat er iets zou gebeuren’. Onder verwijzing naar paniek rekt ze de claim dat er een dreiging was retorisch op. Dreiging is een gevoel en heel wat anders dan een vaarschema. Of dus paniek.

  Ik ken Blanken niet, maar in wat je over hem zegt zie ik geen onderbouwing. Of je moet het anders bedoelen dan het lijkt. Hij en het OM worden op een weinig orthodoxe wijze door Timmermans gepiepeld en vervolgens moet hij zich als civil servant van de oude stempel dat laten welgevallen? Uit alles blijkt dat zijn bewegingsruimte erg klein is. Den Haag improviseerde er op los met een discretionair besluit van Timmermans dat uit de lucht kwam vallen en lapte zo afspraken en regels aan de laars. Ga er maar aan staan om zoiets dat nauwelijks te begrijpen valt als jurist te moeten verdedigen. Maar hij moet wel uitleg geven als hem dat gevraagd wordt. Als je met ‘typisch’ bedoelt dat hij wel wat feller en duidelijker van zich af had kunnen bijten, dan ben ik het met je eens. Binnen die smalle marges.

  Je mist het punt dat Carvajal zich niet zelf uit de haren uit het moeras kon trekken. Als Carvajal door Nederland nooit aanvaard was als consul, dan had hij daarna nooit diplomatieke status kunnen verkrijgen. En als hij diplomatieke status had verkregen, dan had Timmermans hem nooit tot persona non grata kunnen laten verklaren. Het is juridisch krom. Zo’n besluit is niet gegrond in de wet, maar komt voort uit een politieke deal.

  Politiek deals worden de hele tijd gemaakt. Daar is niks verkeerds aan. Ook hier niet. Maar zo’n politieke deal tussen waarschijnlijk Venezuela, Nederland, Aruba en VS had nooit ten koste van de rechterlijke macht gemaakt mogen worden. Dat neem ik BuZa en Timmermans kwalijk.

  Timmermans had zijn ambtenaren tijdig en adequaat in tijdig overleg met justitie op de Antillen op moeten laten treden. Vanaf vrijdagochtend. In geen geval had hij de indruk moeten laten ontstaan -In Caracas werd Carvajal als held binnengehaald- dat de dreiging door Venezuela, het overrulen van het besluit van de Arubaanse rechter-commissaris en het verlenen van immuniteit aan Carvajal iets met elkaar te maken hadden. Hij had Carvajal zaterdagochtend vroeg op het vliegtuig naar Nederland moeten laten zetten. Richting bajes. Timmermans had zijn collega van Venezuela dat op vrijdagavond laat moeten meedelen. Onder een verzoenend gebaar op een ander terrein.

  Like

 16. Blanken is degene die zo voortvarend tot vervolging overging, op verzoek van de Amerikanen. Hij baalt er duidelijk van dat-ie overruled werd. Waarom neem je dan voetstoots van hem aan dat er ‘dreiging’ uitging van die schepen, terwijl je weet dat ze van een vlootshow kwamen? Hij gooit er alleen maar wat tendentieuze bewoordingen tegenaan, die in lijn liggen met de belangen van zijn Amerikaanse contacten. Vanuit Nederlandse belangen gezien is de man zeer ondiplomatiek bezig.

  “Onder verwijzing naar paniek rekt ze de claim dat er een dreiging was retorisch op.”
  Ze zegt: “Er is absoluut geen paniek geweest” Daar is toch geen woord Spaans bij? Het is juist Blanken die de term retorisch oprekt, door out of the blue te suggereren dat ‘een heleboel mensen’ bang waren, terwijl dat hooguit zou betekenen dat ze niet van de vlootshow wisten.

  “Als Carvajal door Nederland nooit aanvaard was als consul, dan had hij daarna nooit diplomatieke status kunnen verkrijgen.”
  Dat doet er niet toe, als beoogd consul had hij die status nl. reeds, ogv artikel 13.

  “En als hij diplomatieke status had verkregen, dan had Timmermans hem nooit tot persona non grata kunnen laten verklaren.”
  Juist wèl. Dat is de enige manier om van een immuun persoon af te geraken. Zie, nogmaals, wat wiki daarover meldt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatieke_onschendbaarheid.

  “In geen geval had hij de indruk moeten laten ontstaan [.] dat de dreiging door Venezuela, het overrulen van het besluit van de Arubaanse rechter-commissaris en het verlenen van immuniteit aan Carvajal iets met elkaar te maken hadden.”
  Ah, maar die indruk is niet door Timmermans gewekt, maar door Blanken.

  “Hij had Carvajal zaterdagochtend vroeg op het vliegtuig naar Nederland moeten laten zetten. Richting bajes.”
  Dat was anders niet de planning. De Amerikanen hadden om uitlevering gevraagd, remember?

  Like

 17. @Joke
  Waar baseer je in hemelsnaam je mening op die uit een vreemde werkelijkheid komt? Te veel spionageboekjes gelezen? De rechter-commissaris op Aruba toetste de wet aan de hand van de haar beschikbaar gestelde documenten en kwam afgelopen vrijdagavond aan de had van het dossier tot een afweging. Eigenstandig en zonder druk. Het is bizar om te suggereren dat een Nederlandse rechter-commissaris zich de wet zou laten voorschrijven door de VS. Een in mijn ogen verwerpelijke gedachte die de rechterlijke macht ondermijnt.

  Blanken zegt in de WSJ dat er een dreiging was en dat een helemaal mensen dachten dat er een dreiging van de oorlogsschepen uit kon gaan. Dat lijkt me plausibel. Het passeren van de schepen stond immers niet op zichzelf. Daarvoor had oorlogstaal uit Caracas geklonken. Dat maakte dat de mensen de dreiging serieus namen.

  Wat de marinewoordvoerder doet is wel oprekken van de claim. ‘Er was geen paniek’. Een weinig relevante opmerking omdat niemand dat beweert. Alsof een dreiging en paniek samengaan. Uit het feit dat er geen paniek was kun je niet afleiden dat er geen dreiging was. Het is daarom een onjuiste redenering doordat het aandacht vestigt op een omstandigheid die losstaat van de redenering, maar suggereert er mee te maken te hebben.

  Als beoogd consul had Carvajal die status op vrijdagavond niet, en Timmermans rekte de interpretatie van artikel 13 VvW oneigenlijk op omdat hij na raadpleging van de positie over Carvajal van het OM op Aruba had kunnen weten dat een tijdelijk basis nooit gegeven had kunnen worden wegens een negatief advies. Daarbij is het verlenen van een tijdelijke basis tegenstrijdig met het persona non grata verklaren van betrokkene. Waartoe dient immers de tijdelijkheid om iemand consul te maken als in het verlenen daarvan ingebakken zit dat iemand uitgewezen wordt? In het artikel wordt met de tijdelijke basis iets anders bedoeld.

  Je draait echt de zaken om. Alsof een procureur-generaal op Aruba zoveel macht heeft als je hem toedicht. Dat is niet zo. Timmermans heeft te traag gehandeld of BuZa is op een te laag niveau ingeschaald geweest. Door zijn te laat en in juridisch opzicht verkeerd genomen besluit heeft Timmermans de complottheorie juist lucht ingeblazen.

  Hoe kun je weten wat de planning was? Als Amerikanen om uitlevering vragen wil dat toch niet zeggen dat Nederland Carvajal niet naar Nederland had kunnen verplaatsen? Dat had de druk op Aruba verlicht. De macht van de VS is groot, maar niet zo groot dat ze de interne besluitvorming van de Nederlandse regering bepaalt. VS hadden trouwens belang bij de verplaatsing naar Nederland vanwege de veiligheidssituatie. Daarbij komt dat Carvajal op een later moment vanuit Nederland aan de VS uitgeleverd had kunnen worden. Uitlevering aan een ander land vraagt papierwerk en daartegen had betrokkene zich juridisch lange tijd kunnen verzetten. Dat had op Aruba voor veel te veel onrust gezorgd. Daarom was het verplaatsen van Carvajal naar Nederland verstandig geweest.

  Like

 18. George, de Amerikanen hadden het Arubaanse OM om zijn uitlevering gevraagd. Aangezien Blanken daar welwillend op gereageerd heeft, heeft hij er belang bij om hun lezing van de feiten vol te houden en aan te dikken. De Nl. en de Arubaanse belangen dient hij daar in elk geval niet mee, want het lijkt mij niet dat die behoefte hebben aan een conflict.

  Er was geen dreiging omdat het om een vlootshow ging die lang van tevoren moet zijn geregeld, en dus toevallig hiermee samenviel. Zelfs als er mensen bang waren, dan wil dat nog niet zeggen dat er dreiging was. Blanken probeert dus gewoon een ruzieachtig sfeertje te creëren, waarbinnen het plausibel zou zijn dat Nl. uit angst voor Venezuela de arrestatie zou hebben teruggedraaid. Waar baseer je op dat er oorlogstaal gebezigd was?

  “Waartoe dient immers de tijdelijkheid om iemand consul te maken als in het verlenen daarvan ingebakken zit dat iemand uitgewezen wordt?”
  Huh? Dat iemand uitgewezen wordt, zit ingebakken in de situatie waarin iemand die verdacht wordt van een misdrijf niet vervolgd kan worden vanwege immuniteit.

  “Timmermans heeft te traag gehandeld of BuZa is op een te laag niveau ingeschaald geweest.”
  Of het is gewoon echt waar dat Nl. niet op de hoogte was van de aanmelding bij het Arubaanse bureau. Zo onvoorstelbaar is dat toch niet?

  “Als Amerikanen om uitlevering vragen wil dat toch niet zeggen dat Nederland Carvajal niet naar Nederland had kunnen verplaatsen?”
  Volgens mij verzin je dat ter plekke, maar daar zou ik dan ook wel benieuwd naar zijn. In dat geval kan het niet buiten Timmermans om zijn gebeurd. Maar het lijkt er vooralsnog meer op dat Aruba het zelf aan het beslissen en regelen was. En dat ze pas gingen informeren bij het Nl. ministerie hoe het precies zat met de man, nadat zijn advocaat had opgeworpen dat hij de diplomatieke status zou hebben.

  Like

 19. @Joke
  Nogmaals, Blanken heeft niet welwillend gereageerd op de uitlevering van Carvajal aan de VS en gaat daar ook helemaal niet over. Je zuigt dit uit de duim en maakt er zo een vreemde en ongeloofwaardige lezing van.

  Amerika blijft trouwens bij haar pogingen om Carvajal uitgeleverd te krijgen. Wat feitelijk inhoudt dat het voor Carvajal lastig wordt om zich buiten Venezuela te begeven. Hoewel de Amerikanen in een openbare reactie hun afkeuring hebben aangegeven over de interpretatie van Nederland van artikel 13 VvW waardoor hij nu ook buiten Aruba als diplomaat moet worden aangemerkt en zijn vrijlating, is het goed denkbaar dat hierover achter de schermen door Nederland en de VS is overlegd. Tegenprestatie van Nederland zou dan een hardere opstelling binnen de EU over sancties tegen Rusland kunnen zijn. Daarvoor heb ik geen bronnen, maar dat resteert na afstrepen en logisch denken.
  http://www.noticiacla.com/news/414

  Dreiging: ‘Uit de Venezolaanse media valt inmiddels op te maken dat de Venezolaanse overheid de onmiddellijke invrijheidsstelling van de diplomaat Hugo Carvajal bij de Koninkrijksregering hebben geeist, en dat men detentie van betrokkene scherp afwijst. Ook diende donderdagmiddag op Aruba een kort geding ter beeindiging van de detentie. De arrestatie en inverzekeringsstelling van Carvajal wordt door de Venezolanen aangemerkt als onrechtmatig en een schending van het internationale recht. Zoals NoticiaCla al eerder berichtte, zet Venezuela de diplomatieke- en handelsbetrekkingen over deze kwestie op scherp.
  http://www.noticiacla.com/news/355

  Je mist de interpretatie en de bedoeling van artikel 13 VvW dat gaat over een tijdelijke aanstelling hangende de beslissing van de ontvangende staat een exequatur te geven. Dus de accreditatie. Dat wordt wellicht nog duidelijker als je naar artikel 14 kijkt dat zegt:
  ‘As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his functions, the receiving State shall immediately notify the competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular post to carry out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention.’
  Artikel 14 benadrukt ook dat het tot persona non grata verklaren van Carvajal feitelijk niet uit de verdragstekst volgt, maar er een extrapolitieke interpretatie door Timmermans van is.

  Het is onjuist dat Nederland niet op de hoogte zou zijn geweest van de kwestie Carvajal die sinds woensdag liep toen hij op Aruba werd gearresteerd. Dat haalde volop het nieuws. Men mag aannemen dat de gouverneur of de leiding van het Hof van Justitie hierover op allerlei niveau’s contact heeft gehad met Den Haag. De relatie met Venezuela stond op scherp. Dit was een te belangrijke zaak gezien de opstelling van Venezuela om dit niet te melden.

  Je spreekt jezelf tegen dat verplaatsing van Carvajal niet buiten Timmermans om gebeurd zou kunnen zijn. Waar ik het mee eens ben. Dit geeft aan dat deze zaak op het hoogste niveau gespeeld werd gezien het belang en de gevoeligheden. Het lijkt er absoluut niet op dat Aruba iets zelf aan het regelen was. Dit kan ook helemaal niet omdat het niet uit het statuut volgt. Daarin zijn buitenlandse betrekkingen gedefinieerd als een Koninkrijksaangelegenheid. Dit betekent dat het Koninkrijk de internationale betrekkingen voor Aruba onderhoudt en dat de landen binnen het Koninkrijk geen afzonderlijke buitenlandse betrekkingen kunnen onderhouden. BuZa in Den Haag is behoudens wat regionale verdragen als enige instantie verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en de buitenlandse betrekkingen van Aruba.

  Like

 20. “Nogmaals, Blanken heeft niet welwillend gereageerd op de uitlevering van Carvajal aan de VS en gaat daar ook helemaal niet over.”
  Blanken is de HOvJ van het OM. Als hij niet degene is geweest die opdracht tot de arrestatie heeft gegeven, wie dan wel? Het uitleveringsverzoek was nog niet eens binnen, dus hij is echt over 1 nacht ijs gegaan en doet er nu alles aan om zijn eigen straatje schoon te vegen.
  Het is inderdaad denkbaar dat er contact met Nl. is geweest alvorens tot arrestatie over te gaan, maar dat zou ik dan eerst wel eens bevestigd willen zien. Tot dusver lijkt het erop dat er slechts contact is geweest na de arrestatie, over de eventuele diplomatieke status. Aangezien hij die niet leek te hebben was het op dat moment verder geen zaak waar Nl. zich mee diende te bemoeien. Aruba is immers autonoom genoeg om zelfstandig iemand te arresteren en uit te leveren – behalve als het een diplomaat betreft.

  Dus de dreiging vanuit Venezuela bestond uit het dreigen met een kort geding. Dat meen je toch niet serieus? Als Nederland een keer iemands vrijlating eist, zoals bv. met die mensen van Greenpeace, gaat er dan ook ‘dreiging’ van ons uit?

  “Je mist de interpretatie en de bedoeling van artikel 13 VvW dat gaat over een tijdelijke aanstelling hangende de beslissing van de ontvangende staat een exequatur te geven.”
  Artikel 13 stelt dat hij/zij hangende die beslissing (‘Pending delivery of the exequatur’) reeds de diplomatieke status geniet, op voorlopige basis. Om dat te voorkomen had Aruba, na de aanmelding bij het BBB, per omgaande aan Venezuela moeten laten weten dat het feest niet doorging, maar dat is achterwege gebleven. Artikel 14 doet daar allemaal niets aan af. Er staat alleen dat het ontvangende land het e.e.a. in orde moet maken, niet dat de voorlopige status daar vanaf zou hangen.

  “Je spreekt jezelf tegen dat verplaatsing van Carvajal niet buiten Timmermans om gebeurd zou kunnen zijn.”
  Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat als hij naar Amsterdam zou zijn verplaatst, zoals jij suggereerde, dat dat dan niet buiten medeweten van Timmermans zou zijn gebeurd. Maar voor zover we weten is het verzoek om uitlevering door de VS aan Aruba gericht geweest, en niet aan Nederland.

  Like

 21. @Joke
  Ik ben het met je lezing van deze zaak oneens. Ik heb uitgelegd waarom. De argumenten zijn uitgewisseld. Ik zie geen nieuwe argumenten die je naar voren brengt. Je idee hoe zo’n gevoelige zaak die een hele regio op z’n kop zet door een individueel lid van het OM zou kunnen worden behartigd vind ik getuigen van weinig realiteitszin en inlevingsvermogen over het grote aantal partijen dat bij zo’n zaak achter de schermen betrokken is. M’n kritiek is dat BuZa in Den Haag deze zaak te laat opgeschaald heeft, zodat de coördinatie binnen de Nederlandse overheid op het hoogste niveau heeft gehaperd. Het gaat niet aan om daar een lagere ambtenaar de schuld van te geven. Hij draagt hiervoor trouwens ook geen verantwoordelijkheid. Zo zit ons staatsrecht niet in elkaar.

  Like

 22. George, Aruba heeft een eigen regering met een Ministerie van Justitie en bijbehorend OM. Uit alle berichtgeving komt naar voren dat de arrestatie een zelfstandige Arubaanse aangelegenheid was, zoals bv.:
  “Op 24 juli jl. is de heer Carvajal aangehouden in Aruba in verband met een uitleveringsverzoek dat door de Verenigde Staten van Amerika op 4 juli jl. was ingediend bij de Procureur-Generaal van Aruba. Vervolgens is hij op 25 juli jl. voorgeleid aan de rechter-commissaris in strafzaken van het GEA Aruba. Op grond van artikel 15 sub 2 van de Staatsregeling Aruba jo. artikel 5 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens behoorde de rechter-commissaris te toetsen of de aanhouding van de heer Carvajal door het Openbaar Ministerie rechtmatig was.”

  Het is niet ondenkbaar dat dhr. Blanken vóór de arrestatie met Nl. heeft overlegd, maar toestemming van Nl. had hij in elk geval niet nodig. Omdat het geen diplomatieke kwestie leek te zijn, was het geen zaak waar het Koninkrijk over gaat. Maar wanneer is nou het debat hierover? Want daar wordt vast wel aan het licht gebracht wie er vanaf welk moment bij betrokken waren.

  Like

 23. Kamervragen ingezonden 30 juli 2014

  2014Z13765
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z13765&did=2014D27734

  Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de militaire dreiging door Venezuela om Aruba binnen te vallen. (ingezonden 30 juli 2014)

  1
  Bent u bekend met het bericht ‘Aruba ontsnapt aan inval’? 1)

  2
  In hoeverre klopt het, in overeenstemming met de verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat er betrouwbare aanwijzingen bestaan dat er zeer sterke dreigementen door de Venezolaanse regering aan Aruba en Nederland zijn geuit?

  3
  Wat is de reden ervoor geweest dat u de socialistische spionnenchef Carvajal heeft vrijgelaten en houdt dit op enige wijze verband met de militaire dreiging door Venezuela?

  4
  Zo nee, wat is dan de reden dat u vorige week, in opdracht van de Verenigde Staten, Carvajal nog inrekende en hem nu plotseling op vrije voeten hebt gesteld?

  5
  Hoe duidt u de uitlatingen van de Venezolaanse president Nicoals Maduro dat hij een plan had klaarliggen dat de spanning in Latijns-Amerika zou doen escaleren?

  6
  Wanneer dringt het besef door dat in deze tijd van enorme mondiale spanningen en terreurdreiging investeren – in plaats van bezuinigingen – op Defensie een absolute noodzaak is?

  1) http://m.telegraaf.nl/article/22906926/aruba-ontsnapt-aan-venezolaanse-inval
  x
  x
  x
  x
  2014Z13767
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z13767&did=2014D27736

  Vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de beoogde Venezolaanse consul generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is vrijgelaten. (ingezonden 30 juli 2014)

  1
  Wat is uw reactie op het bericht ‘Aruba ontsnapt aan Venezolaanse inval’? 1)

  2
  Klopt het dat de Arubaanse kustwacht zondag 27 juli jl. alarm heeft geslagen over vier Venezolaanse oorlogsschepen die de kust naderden en dat er dreigementen zijn geuit vanuit Venezuela? 2)

  3
  Hoe beoordeelt u in dit verband de uitspraak van de Venezolaanse president Nicolas Maduro: ‘We hadden een plan klaarliggen dat de spanning in Latijns-Amerika zou laten escaleren’ en ‘niets te schuwen’ om Hugo Carvajal vrij te krijgen? 3)

  4
  Is met het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen een regionaal conflict voorkomen?

  5
  Klopt het dat via artikel 11 van de Venezolaanse grondwet inzake het grondgebied van Venezuela een verwijzing naar de exclusieve economische zone is opgenomen waarop, onder het geldend internationaal recht, aanspraak kan worden gemaakt tot maximaal 200 zeemijlen uit de kust? 4)

  6
  In hoeverre vormt deze aanspraak een bedreiging voor de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien het feit dat het grondgebied van zowel Aruba, Bonaire als Curaçao binnen die exclusieve economische zone vallen?

  7
  Welke acties onderneemt u om de mogelijke dreiging vanuit Venezuela voor het Koninkrijk der Nederland het hoofd te bieden?

  8
  In hoeverre heeft de mogelijke dreiging vanuit Venezuela voor het Koninkrijk der Nederlanden een rol gespeeld bij het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen?

  9
  Wat is de reden dat u heeft besloten Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen? Heeft u bij dit besluit eerdere uitspraken van de rechter op Aruba meegewogen?

  10
  Hoe verhoudt het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen zich tot uw eerdere uitspraken dat een verzoek tot goedkeuring niet aan de orde is? 5)

  11
  In hoeverre is uw besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen afgestemd met de bevoegde instanties van de Verenigde Staten?

  12
  In hoeverre hebben economische belangen voor Nederland een rol gespeeld bij het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen, gezien het feit dat diverse Nederlandse bedrijven in Venezuela actief zijn?

  13
  Klopt het dat voor het verlenen van diplomatieke immuniteit op basis van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen het noodzakelijk is dat er een aanvraag ligt voor goedkeuring van een nieuwe consul-generaal en dat expliciet goedkeuring gegeven moet worden aan de nieuwe consul-generaal om, in afwachting van de verlening van de exequatur, over te gaan tot uitoefening van zijn werkzaamheden?

  14
  Kunt u precies aangeven wanneer de aanvraag is binnengekomen van Venezuela voor een nieuwe consul-generaal op Aruba en wanneer de aanvraag is goedgekeurd?

  15
  Kunt u toelichten waaruit blijkt dat Hugo Carvajal, in afwachting van de verlening van de exequatur, was toegelaten tot de uitoefening van zijn werkzaamheden? Is er schriftelijk bewijs van de toelating?

  16
  Op basis van welke informatie en met welke redenen heeft u Hugo Carvajal persona non grata verklaard?

  17
  Klopt het dat met het tot persona non grata verklaren van Hugo Carvajal ook het verlenen van de exequatur is afgewezen? Zo ja, in hoeverre is artikel 13 dan van toepassing in deze kwestie?

  1) De Telegraaf, 29 juli 2014
  2) De Volkskrant, 29 juli 2014
  3) Geciteerd in: De Telegraaf, 29 juli 2014
  4) El espacio insular de la República comprende el archipiélago (…) las islas, islotes,
  cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma
  continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. (The insular space of the Republic includes (…) the islands, islets, keys and banks located or coming in the future to emerge from the territorial sea, that covering the continental sheaf or that lying within the limits of the exclusive economic zone.), via: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2006/d_269_8.pdf.
  5) Caribisch Netwerk, 27 juli 2014, ‘Carvajal toch consul: op vrije voeten en vertrokken uit Aruba’, via: http://caribischnetwerk.ntr.nl/2014/07/27/carvajal-toch-consul-op-vrije-voeten-en-vertrokken-uit-aruba/. Zie ook: Caribisch Netwerk, 5 Juni 2014, ‘Timmermans: “Geen aanvraag Venezolaanse consul op Aruba”’, http://caribischnetwerk.ntr.nl/2014/06/05/timmermans-geen-aanvraag-venezolaanse-consul-op-aruba/

  Toelichting:
  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 30 juli 2014 (vraagnummer 2014Z13765)
  x
  x
  x
  x
  2014Z13770
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z13770&did=2014D27739

  Vragen van de leden Bosman en Ten Broeke (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de recente ontwikkelingen omtrent de arrestatie van de Venezolaanse consul op Aruba. (ingezonden 30 juli 2014)

  1
  Kent u de recente ontwikkelingen omtrent de arrestatie van de Venezolaanse consul op Aruba, dhr. Carvajal? 1)

  2
  Kunt u aangeven hoe de procedure rondom een benoeming van een consul op Aruba in zijn werk gaat?

  3
  Hoe kan het dat het verzoek tot accreditatie niet op de juiste manier is behandeld? Wat ging er mis en waarom? 2)

  4
  Kunt u aangeven wie de bevoegdheid heeft tot het goedkeuren en aanstellen van een consul? Wat is de rol van het Koninkrijk hierin?

  5
  Kunt u aangeven hoe iemand, met een achtergrond als dhr. Carvajal, wordt goedgekeurd als consul in een deel van het Koninkrijk?

  6
  Kunt u aangeven of de VS, voorafgaand aan het verzoek tot aanhouding van dhr. Carvajal, contact hebben gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken, danwel van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ? Zo ja, wat was daar de uitkomst van?

  7
  Zo nee, waarom niet? Hadden de VS kunnen inschatten dat een dergelijk verzoek grote consequenties heeft voor de buitenlandse politiek van het Koninkrijk en dat bovendien de diplomatieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Buitenlandse Zaken ?

  1) Amigoe, “Paniek om maatregelen Venezuela”, 26 Juli 2014
  2) Amigoe, “Accreditatie-verzoek Carvajal niet juist verricht”, 28 Juli 2014

  Like

 24. Verdachten overdragen aan de autoriteiten van de schurkenstaat Amerika is moreel onverantwoord. Wat dat betreft is er goed gehandeld, ondanks dat misschien niet alle richtlijnen goed zijn gevolgd. Carvajal’s vermeende misdaden kunnen beter niet onderzocht worden door een staat die nog steeds met plezier martelt, gevangenissen heeft als Gitmo en teveel onschuldigen ter dood veroordeelt.

  Like

 25. @Pjotr
  Je mist de kern van m’n kritiek. Die heeft niks te maken met Venezuela of de VS, maar alles met het vermeende intern dysfunctioneren van de Nederlandse overheid. Of liever gezegd het gebrek aan afstemming binnen en tussen BuZa en Justitie. Niet de VS of Venezuela hadden eigenstandig de misdaden van Carvajal langs de meetlat moeten leggen, maar Nederland.

  Like

 26. Ja, dat had ik wel begrepen, George. Maar het interne disfunctioneren schetst geen enkele verbazing, daar haal ik zelfs nog geen wenkbrauw voor op. Als een overheid Demmink opperhoofd kan maken van Justitie dan mag je wel concluderen dat die hele rechtsstaat ze sowieso geen donder interesseert laat staan dat het soepel zou moeten functioneren.

  In dit geval is de uitkomst belangrijker dan het voorspelbaar smoezelige traject dat werd afgelegd. Een vertrouweling van Chavez verdient meer krediet dan een nep-proces in de VS.

  Like

 27. @Pjotr
  Ja, nog zo’n los eindje aan de broek van Ivo Opstelten, die Joris Demmink. Maar feit dat sommige politici het niet zo nauw nemen met die rechtsstaat wil niet zeggen dat wij dat slechte voorbeeld moeten volgen. Want je weet het, de rechtsstaat beschermt de burger tegen de almacht en het geweldsmonopolie van de overheid. Dus het belang van jou en mij is een zo sterk mogelijk rechtsstaat. Daarom doe ik er elke keer weer een goed woordje voor. Ondanks Opstelten en kornuiten die graag de grenzen van de rechtsstaat oprekken en naar hun hand zetten.

  Like

 28. Minister Frans Timmermans geeft op 1 augustus antwoord op de kamervragen:

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014D27856&did=2014D27856

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014D27857&did=2014D27857

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014D27858&did=2014D27858

  Timmermans zegt dat hij Carvajal nimmer een exequatur zou verlenen, maar wel op voorlopige basis immuniteit gaf. Reden waarom Timmermans Carjaval tot persona non grata verklaarde geeft de minister niet.

  Vragen over het vermeende ontbreken van afstemming tussen het besluit van de rechter-commissaris op Aruba en het besluit van Timmermans twee dagen later om Carvajal tijdelijk immuniteit te geven en tot persona non grata te verklaren -en dus uit te wijzen- werden niet gesteld.

  Like

 29. Carvajal is het hoofd van de geheime dienst van Venezuela. Hij staat volgens zijn vijanden bekend als een harde die grenzen overschrijdt. Naar verluidt wil de USA hem berechten voor criminele zaken en er is tegen hem een internationaal arrestatiebevel. In Aruba aangekomen had Carvajal volgens het door mij gehoorde relaas drie paspoorten bij zich, twee valse en een diplomatenpaspoort. Hij toonde bij binnenkomst naar verluidt zijn valse paspoort. Dat is voldoende om hem vast te zetten. Bovendien had hij naar verluidt 100.000 dollar bij zich die hij niet heeft aangegeven. Dat is een tweede zelfstandige grond om hem vast te zetten. Pas later beriep Carvajal zich op zijn diplomatenpaspoort. Het OM had in deze omstandigheden recht en reden om Carvajal vast te zetten. De Rechter Commissaris deelde het standpunt dat Carvajal geen diplomatieke status genoot en dat Carvajal terecht was aangehouden. Hoe de minister van Nederland erbij komt om Carvajal terug te laten gaan naar Venezuela en om hem niet uit te leveren aan de USA is in dit licht een raadsel. Uitlevering had een ernstige klap toegebracht aan het regiem van dictator Maduro. Dat had tevens de situatie van mensenrechten in Venezuela een grote dienst bewezen. Het besluit van de Minister wordt door menigeen in Venezuela en daarbuiten betreurd. Deze zaak is door de andere onderwerpen Oekraïne, Gaza, ISIS een voetnoot geworden. Deze zaak verdient echter onderzoek.

  Like

 30. @Gerrit
  Mee eens. Deze zaak verdient meer aandacht. Ook nu nog. Het wordt door de coalitie weggemoffeld en de oppositie wil het niet rechtsstatelijk spelen.

  En aandacht niet wat het aspect van de vermeende dreiging door Venezuela betreft, maar zoals u aanstipt het feit waarom het besluit van de rechter-commissaris overruled werd door minister Timmermans. Ik begrijp dat nog steeds niet. Uitlevering aan de VS had niet noodzakelijkerwijze moeten volgen op het niet toekennen van de diplomatieke status aan Carvajal, (voorlopige) detentie in Nederland was ook een optie geweest.

  Like

 31. Het vertrouwen van menigeen in Venezuela in ‘internationale rechtsorde en rechtvaardigheid’ en in ‘Nederland als handhaver daarvan’ is ernstig geschokt. Hoe krijg je dit weer goed ?

  Like

 32. “(voorlopige) detentie in Nederland was ook een optie geweest.”
  Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een bilateraal uitleveringsverdrag met de VS, op grond waarvan we verplicht zijn aan een verzoek tot uitlevering te voldoen. Men kan wel een verzoek indien of de persoon na zijn berechting zijn straf mag uitzitten in het land dat hem heeft uitgeleverd, wat dan ‘welwillend’ in behandeling wordt genomen. Maar aangezien Nederland zo te zien niets van doen heeft met dhr. Carvajal of de zaken die hem ten laste worden gelegd, is dat in dit geval niet erg kansrijk.
  Maar waarom wil je hem toch zo graag achter Nederlandse tralies zien, vertrouw je de Amerikanen soms niet?

  Like

 33. @Gerrit
  Ja, dat vertroebelen van de rechtsorde is het probleem dat door de opstelling van minister Timmermans extra is benadrukt. Ik blijf van mening dat bij een tijdige afstemming op hoog niveau tussen zowel Haagse ministeries onderling als Den Haag en Aruba dit niet nodig was geweest.

  @Joke
  Controversiële verdachten op de Antillen die daar in detentie zijn worden vaker naar Nederland overgebracht. Om allerlei interne problemen niet verder op te laten spelen. Dat was wat Carvajal betreft ook de logische stap geweest. De uitlevering aan de VS was weer in een nieuw hoofdstuk in dit dossier geweest.

  Like

 34. Niet alle Antillen hebben dezelfde status. Aruba is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk, en het uitleveringsverzoek van de VS was dan ook aan Aruba gericht. Tussen Nl. en Aruba bestaat ook een uitleveringsverdrag, maar daarvoor moet de verdachte ‘inbreuk hebben gedaan op de rechtsorde van de verzoekende staat’, wat hier niet het geval is.

  Like

 35. Theorie over de vrijlating van Hugo Carvajal: belangen van Shell in Venezuela. Met de uitsmijter, wie is er machtiger de Nederlandse regering of Shell?
  ¿Funcionaron estas alianzas a la hora de “amenazar a Holanda”, como dijo el vocero del Departamento de Estado, para ablandar la postura de las autoridades holandesas, quienes el viernes habían decidido –según afirmó el Ministro de Justicia de Aruba-, que el general Hugo Carvajal no estaba protegido por inmunidad diplomática y sería extraditado a Estados Unidos, por cuanto oficialmente, no había sido aceptado como Cónsul en Aruba? ¿Qué modificó esta versión dos días después? ¿Es más poderosa la Shell que el gobierno de Holanda?
  http://konzapata.com/2014/07/la-liberacion-de-carvajal-huele-a-azufre/

  Like

 36. 2015Z14087
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z14087&did=2015D28331

  Vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Veiligheid en Justitie over de arrestatie van Carvajal en dreigende inval van Venezuela op Aruba. (ingezonden 14 juli 2015)

  1
  Wat is uw reactie op de berichten ‘Bijna oorlog met Venezuela’ en ‘De oorlogsschepen rukten al op naar de Arubaanse kust’? 1)

  2
  Klopt het dat minister-president Rutte zich heeft laten ontvallen ‘We kunnen godverdomme geen crisis in een crisis hebben’? Zo nee, wat waren dan zijn woorden?

  3
  Heeft het voorkomen van een diplomatieke crisis tijdens het oplossen van een andere crisis, zoals de uitspraak van de minister-president aangeeft, voorop gestaan tijdens het afwikkelen van de zaak Carvajal? Stond deze benadering en houding van het zo snel mogelijk wegwerken van deze crisis rondom Carvajal in zulke mate bovenaan prioriteitenlijst dat het recht geobstrueerd mocht worden?

  4
  Heeft de Arubaanse kustwacht op 27 juli 2014 wel of geen alarm geslagen over vier Venezolaanse oorlogsschepen die de kust naderden? Indien wel, wat heeft u met deze melding gedaan?

  5
  Klopt het dat er sprake was van een militaire dreiging vanuit Venezuela, gezien het feit dat er verschillende Venezolaanse marineschepen richting Aruba voeren? Zo ja, kunt u toelichten waarom u een jaar geleden in antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi schreef dat er geen militaire bedreigingen zijn geuit? 2)

  6
  Klopt het dat de Venezolaanse marineschepen zich bevonden binnen de territoriale wateren van Aruba? Zo nee, hoe ver bevonden zij zich buiten deze wateren?

  7
  Klopt de berichtgeving dat Venezuela heeft gedreigd met ‘verregaande diplomatieke en economische sancties’? Zo ja, welke sancties precies betroffen dit? Heeft dit dreigement een rol gespeeld in uw besluit om Carvajal weer heel snel vrij te laten?

  8
  Kunt u toelichten waarom er eerst op ‘hoog ambtelijk niveau’ is aangegeven dat Carvajal ‘geen enkele (diplomatieke) immuniteit’ genoot, en later werd besloten dat dit toch het geval was?

  9
  Had het feit dat Venezuela de procedure met betrekking tot het verzoek tot aanstelling van Carvajal als consul-generaal incorrect heeft gevolgd, niet moeten leiden tot uitleg dat Carvajal geen diplomatieke immuniteit genoot? Zo nee, is er precedent voor de uitleg dat Carvajal toch diplomatieke immuniteit genoot, ondanks het feit dat hij niet was aangesteld als consul-generaal?

  10
  Kunt u volledig, exact en helder toelichten wat, volgens u, de gang van zaken en de beweegredenen zijn geweest om Carvajal eerst te arresteren, enkele dagen later tot het besluit te komen dat hij toch diplomatieke immuniteit genoot, op basis van welke gronden dit besluit tot stand kwam, en uw besluit om Carvajal weer vrij te laten? Kunt u daarbij ook ingaan op de vraag of het klopt het dat het besluit vanuit Aruba om de heer Carvajal te arresteren, evenals de verlenging van zijn aanhouding, is afgestemd met de bevoegde instanties in Nederland? Kunt u tevens een tijdlijn schetsen van wanneer u op de hoogte was van de arrestatie van Carvajal, wanneer u besloot dat hij toch diplomatieke immuniteit genoot, en wanneer u vervolgens besloot hem vrij te laten?

  11
  Kunt u volledig, exact en helder toelichten wat er precies is gebeurd met Carvajal, nadat deze werd opgepakt en er een uitleveringsverzoek kwam van de Verenigde Staten?

  12
  Is de heer Carvajal nog steeds persona non grata in het Koninkrijk der Nederlanden?

  13
  Hoe verhoudt de diplomatieke immuniteit van de heer Carvajal zich tot het feit dat hij persona non grata is verklaard voor en door het Koninkrijk der Nederlanden? Op welke rechtsbasis is dit verenigbaar met elkaar?

  14
  Vindt u het slim, verstandig en te rechtvaardigen dat u hebt besloten Carvajal vrij te laten, gezien de diverse beschuldigingen die over hem zijn geuit inzake drugshandel en criminaliteit, én het feit dat de Verenigde Staten om zijn uitlevering verzocht vanwege deze drugshandel?

  15
  Heeft het vrijlaten van Carvajal enige invloed gehad op de betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten, dan wel Aruba en de Verenigde Staten? Zo ja, welke?

  16
  Bent u nog steeds van mening dat er geen aanleiding is voor verdere acties om de dreiging uit Venezuela het hoofd te bieden, zoals u vorig jaar antwoordde op eerdere vragen? 3)

  17
  In hoeverre wordt de relatie tussen Nederland en Venezuela gedomineerd door handelsbelangen, in het bijzonder de belangen van Shell? Heeft u voldoende oog voor de mensenrechtenschendingen, de corruptie, het oppakken van oppositieleden, het ondermijnen van de democratie door president Maduro, de mensenhandel en de drugssmokkel?

  18
  Hoe vaak heeft u sinds het voorval met de heer Carvajal gesproken met uw Venezolaanse ambtgenoot, dan wel andere vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering? Hoe vaak heeft u daarbij dit voorval ter sprake gebracht en uw ongenoegen geuit over de gang van zaken, en wat was daarop de reactie van Venezuela?

  19
  Kunt u zo vriendelijk zijn om al deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden?

  1) Algemeen Dagblad, 11 juli 2015
  2) Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel van de Handelingen 2686, 7 augustus 2014.
  3) Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel van de Handelingen 2686, 7 augustus 2014

  Toelichting:
  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 14 juli 2015 (vraagnummer 2015Z14066)

  Like

 37. Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) over het bericht ‘Bijna oorlog met Venezuela’.
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D30707&did=2015D30707

  Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht ‘Bijna oorlog met Venezuela’? 1)

  Antwoord 1
  Ja.

  Vraag 2
  Waarom heeft u, naar aanleiding van eerdere vragen (specifiek vraag 2), op geen enkele wijze aangegeven dat de marine van Venezuela de Arubaanse wateren was binnentrokken? 2)

  Antwoord 2
  De Venezolaanse marine is niet door Arubaanse wateren gevaren.

  Vraag 3
  Zijn er destijds naar aanleiding van de agressie van Venezuela door Nederlandse zijde militaire stappen gezet om de veiligheid van het Koninkrijk te garanderen? Zo ja welke? Zo neen, waarom niet?

  Antwoord 3
  Er was geen aanleiding voor het ondernemen van acties. De Kustwacht in het Caribisch Gebied en de Marine houden in het kader van hun taakuitvoering in het Caribisch gebied de scheepsbewegingen rond de eilanden nauwlettend in de gaten.

  Vraag 4
  Welke rol heeft de militaire dreiging door Venezuela gespeeld in het plotselinge draaien van de Nederlandse regering inzake de politieke onschendbaarheid van socialistenspion ‘Carvajal’?

  Antwoord 4
  In antwoord op Kamervragen van Sjoerdsma en Hachchi, ingezonden 30 juli 2014 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 2686) heeft de regering aangegeven dat er geen militaire bedreigingen door Venezuela zijn geuit. De minister van Buitenlandse Zaken heeft na juridisch onderzoek de conclusie getrokken dat de heer Carvajal Barrios immuniteit genoot op basis van internationaal recht (Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963). Op grond van die immuniteit is de heer Carvajal Barrios vrijgelaten door de Arubaanse autoriteiten.

  Vraag 5
  Welke specifieke stappen zijn er gezet door de Nederlandse regering (of op initiatief daarvan) in de kwestie ‘Carvajal’ en welke reacties zijn daarop gekomen van Venezuela, de Verenigde Staten en Aruba? Graag een duidelijk overzicht.

  Antwoord 5
  Rechtshandhaving is een autonome bevoegdheid van het land Aruba. De Nederlandse regering was niet betrokken bij de arrestatie van de heer Carvajal Barrios. Venezuela heeft geprotesteerd tegen de arrestatie en aangegeven dat er sprake was van inbreuk op internationaal recht. Er is juridisch onderzoek gedaan naar de immuniteit van betrokkene. Op basis daarvan heeft de minister van Buitenlandse Zaken geconcludeerd dat de heer Carvajal Barrios immuniteit genoot op grond van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963. Dit is door de regering aan de Arubaanse autoriteiten gecommuniceerd. Daarnaast is aan Venezuela kenbaar gemaakt dat de heer Carvajal Barrios persona non grata werd verklaard. Aruba heeft de heer Carvajal Barrios vrijgelaten op grond van de conclusie dat hij immuniteit genoot. De Verenigde Staten heeft de regering om juridische duiding gevraagd. Deze is gegeven en geaccepteerd door de Verenigde Staten.

  Vraag 6
  Ziet u inmiddels in, mede gezien de groeiende internationale spanningen, dat niet bezuinigd dient te worden op defensie, maar minimaal toegewerkt moet worden naar de afgesproken NAVO-norm van 2%?

  Antwoord 6
  In de brief van 7 november jl. over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. heeft het kabinet tot uitdrukking gebracht dat de versterking van de krijgsmacht moet berusten op een meerjarig perspectief. Dit strookt met de in NAVO-verband gemaakte afspraken en ook met de intentie van dit kabinet om de trendbreuk ten aanzien van Defensie de komende jaren, waar mogelijk en nodig, voort te zetten. In de brief van 19 juni jl. over de motie heeft het Kabinet de stappen uiteengezet die het, afhankelijk van de ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie de komende jaren, en de beschikbare financiële mogelijkheden, voor ogen heeft.

  1) Algemeen Dagblad, 11 augustus 2015
  2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2685

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.