Aartsbisschop Chaput stelt secularisme verkeerd voor

Is aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia dom, of doet-ie voor de katholieke zaak alleen maar zo? Lastig uit te maken of-ie het secularisme met opzet verkeerd voorstelt. Ik denk het wel. Chaput staat bekend als conservatief, uitgekozen door paus Benedictus XVI. Hij probeert zijn kudde te motiveren, maar schiet door.

Chaput komt met claims die geen basis in de werkelijkheid vinden. Katholieken mogen in Europa en de VS net als anderen hun mening in het publieke debat geven. Niemand die dat verhindert of hun mening minder zwaar laat tellen. Charles Chaput denkt retorisch handig te opereren door met een vergelijking katholieken en secularisten in dezelfde categorie te plaatsen. Maar da’s te simpel. Secularisten zijn niet per definitie atheïstisch of anti-religieus, ze willen ruimte voor iedereen en geen vermenging van politiek en religie.

Chaput klinkt kwaadwillend als-ie stelt dat secularisten katholieken hun visie op willen leggen. Waar haalt-ie het in hemelsnaam vandaan? Hij heeft gelijk dat katholieke gelovigen zich in het publieke debat moeten uiten om gehoord te worden. Dat vele secularisten bang zouden zijn voor religie, en gelovigen gevaarlijk zijn is een twijfelachtige observatie van Chaput. Die weergave definieert het secularisme niet. Dat gaat niet uit van angst voor religie of gelovigen, maar juist om de acceptatie ervan. Het idee dat individuen niet zonder een God kunnen leven is opnieuw een claim van Chaput die hij uit zijn duim zuigt. Het is een ordinair katholiek dogma. Chaput zet hiermee het humanisme bij het oud vuil, zoals geen secularist met het katholicisme zou doen.

Chaput reduceert de geschiedenis en kleurt deze selectief in. Hij kan weten dat Adolf Hitler gegrond was in het Oostenrijkse en Zuid-Duitse katholicisme en weinig met secularisme en atheïsme had. Niet voor niets werd Pius XII Hitlers paus genoemd. Hoewel dat minder eenduidig ligt dan het soms lijkt. Overduidelijk is dat het verdrag van Lateranen uit 1929 de samenwerking tussen Mussolini en het Vaticaan bezegelde. In ruil voor steun van de fascisten werd het katholicisme staatsgodsdienst. Da’s precies de vermenging van religie en politiek die het secularisme bestrijdt. Laat mensen zelf kiezen. Op dezelfde manier bouwden Castro en Mao voort op de religieuze structuren en organisaties in de maatschappij die ze probeerden te veranderen.

Chaput schept tegenstellingen die er niet zijn. Hij maakt zijn gelovigen bang voor de buitenwereld. Hij valt uit zijn vaderlijke rol door te spreken over secularistisch links. Waar haalt-ie nou ineens vandaan dat secularisme links is? Chaput schudt het allemaal uit zijn mouw. En door elkaar zonder enig historisch en maatschappelijk besef. Geniaal van dommigheid. Hij is nog lang niet klaar voor het secularisme. In de tussentijd misleidt een gestudeerd man bewust de gelovigen die aan hem toevertrouwd zijn en hij spiritueel zou moeten inspireren.

3 gedachten over “Aartsbisschop Chaput stelt secularisme verkeerd voor

 1. English translation:
  Archbishop Charles Chaput of Philadelphia is stupid, or he pretends he is. For the Catholic cause? Difficult to determine if he’s intentionally misrepresenting secularism. I think so. Chaput is known as conservative, chosen by Pope Benedict XVI. He tries to motivate his flock, but exaggerates.

  Chaput comes with claims that have no basis in reality. Catholics in Europe and the U.S. may give their views in the public debate. Just like others. Nobody prevents them or makes their opinion count less. Charles Chaput thinks operating smartly by making a comparison between Catholics and secularists, so they belong to the same category. But that’s too simple. Secularists are not necessarily atheistic or anti-religious, they want space for everyone and no mixing of politics and religion.

  Chaput sounds malicious if he says that secularists impose their vision on Catholics. Who he come? He’s right that the Catholic believers should express themselves in the public debate to be heard. That many secularists fear for religion and think believers are dangerous is a doubtful observation of Chaput. That view doesn’t define secularism. It starts not out of fear of religion or believers, but to its acceptance. The idea that individuals are not able to live without a God is another Chaput claim that he sucks off his thumb. It is an ordinary Catholic dogma. Chaput puts humanism in the trash, as no secularist would do with Catholicism.

  Chaput reduces history and colors it selectively. He may know that Adolf Hitler was grounded in Austrian and southern German Catholicism and had little to do with secularism and atheism. Pius XII was named Hitler’s Pope. Although it is less clear than it might appear. It is abundantly clear that the Lateran Treaty in 1929 sealed the cooperation between Mussolini and the Vatican. In exchange for the support of the fascists Catholicism became the state religion. That’s exactly the mixing of religion and politics that secularism opposes. Let people choose. Likewise Castro and Mao built upon the religious structures and organizations in the society they were trying to change.

  Chaput invents contradictions. He let his believers fear the outside world. He falls out of his fatherly role by speaking about secularist left. Why does he suddenly mean suddenly secularism is left? Chaput shakes it all from his sleeve. Without any historical and social awareness. He is a genius of stupidity. He is still not ready for secularism. In the meantime, an educated man deliberately misleads the faithful entrusted to him he should inspire spiritually.

  Like

 2. In West Europa proberen secularisten het gelovigen steeds moeilijker te maken. In Nederland en Duitsland spreken ze over verbieden van besnijdenis, ritueel slachten, gewetensambtenaren, verplichte homo”voorlichting” op alle scholen etc. In Engeland mogen gelovigen die er de normale RK of Protestants Christelijke orthodoxe moraal op na houden geen kinderen meer adopteren. Een adoptiebureau dat niet wilde bemiddelen voor homostellen is verboden. Een Bed en Breakfast dat weigerde om ongehuwde stellen en homoparen op één kamer te laten over nachten kreeg een boete opgelegd door een Britse rechter. En dan heb ik het nog niet over de scheldcanonades ten aanzien van Kerk, paus, bisschoppen etc. die op nagenoeg alle forums gebruikelijk zijn geworden en waar bij voorduring wordt opgeroepen om Kerken te verbieden en te sluiten. Hoeze verdraagzaam heidendom?

  Like

 3. @August P.
  Ik ben het volstrekt met u oneens. De vrijheid van godsdienst is in Nederland groot. Iedereen die dan wenst kan een religie beginnen of zich aansluiten bij een bestaande religie zonder dat de overheid een strobreed in de weg legt.

  Het is de vraag of het verbieden van besnijdenis direct te maken heeft met de vrijheid van godsdienst. Verdedigbaar is om dat als een onderwerp van lichamelijke integriteit van individuen te zien. Besnijdenis op latere leeftijd is meer een lijn met de moderniteit. Dat maakt meteen duidelijk dat het eerder om een opschorting dan verbod gaat. Bezwaren tegen het ritueel slachten hebben evenmin iets te maken met de vrijheid van godsdienst. Ze komen voort uit de Partij voor de Dieren die zich inzet voor het dierenwelzijn. Sommige joodse organisaties vatten dat op als een inperking van de vrijheid van godsdienst, maar ook zij geven toe dat het niet als zodanig gericht is. Gewetensambtenaren idem dito. Het heeft niets met godsdienst te maken, maar alles met rechtsgelijkheid.

  Om ons tot Nederland te beperken, ik begrijp uw bezwaren in het geheel niet. Een voorstander van het secularisme is niet per definitie een atheist of een tegenstanders van religie. Het secularisme gaat erover dat er een scheiding van kerk en staat bestaat en een bepaalde religie (‘staatsreligie’) politiek geen voorkeurspositie heeft boven andere religies en levensovertuigingen. Het secularisme degradeert de religies niet, maar pleit er juist voor om ze allen gelijk te behandelen.

  Ik pleit op dit blog niet voor het afschaffen van religies of kerken. Evenmin ken ik secularisten die dat doen. Ik nodig u uit om een vindplaats te geven op dit blog op op een blog dat spreekt namens het secularisme dat religies wil afschaffen. U zult het niet vinden, want het bestaat alleen in uw gedachten.

  Als u zou stellen dat het secularisme de extra juridische bescherming die religie geniet wil afschaffen, dan hebt u gelijk. Dan kunt u dat voor de duidelijkheid echter beter gelijk zeggen. Dan begrijpen we waarover we praten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.