Waarom is er geen grondig onderzoek naar Joris Demmink?

‘Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het overheidsapparaat. Op landelijk niveau. Ik praat over het beïnvloeden van politici. Tweede-Kamerleden onder anderen. Ik zeg dat het gebeurt, ja. En ik praat over het beïnvloeden van rechters. Dat gebeurt ook. Criminelen hebben geprobeerd rechters en politici te beïnvloeden. Dat is absoluut zo. Ik zeg het niet, omdat ik het denk, maar omdat die informatie er is.’ Aldus de toenmalige Amsterdamse Officier van Justitie Fred Teeven in 1999 in het juristenblad Mr. Zo tekent Trouw op. Teeven (VVD) is op dit moment staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De hoogste ambtenaar van dat ministerie is Joris Demmink die in verband wordt gebracht met klassejustitie, pedofilie en misbruik van zijn positie om de rechtsgang te beïnvloeden. Maar politiek en media zwijgen. Of worden het zwijgen opgelegd.

Een medewerker van een lid van de commissie Veiligheid en Jusititie van de Tweede Kamer antwoordde me vandaag op eerdere postings over Demmink: ‘Xx heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de geruchten rond de door u genoemde persoon. Er is door diverse ministers en het Openbaar Ministerie onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is geen bewijs naar voren gekomen voor de stellingen‘. En: ‘Xx acht het van groot belang dat in ons land het beginsel blijft gelden dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen‘.

Hierop antwoordde ik: ‘U hebt gelijk dat binnen de rechtsstaat de regel geldt dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. (..) In de praktijk wordt door landen of supranationale organisaties die regel niet altijd gevolgd. Zo werd Julian Assange op een Red Notice lijst van interpol geplaatst zonder dat hij aangeklaagd was. De Papoea activist Benny Wenda uit West Papoea overkwam hetzelfde. Ofwel, soms zijn het uitsluitend politieke redenen die de doorslag geven om iemand wel of niet onschuldig te verklaren. Het gaat mij niet om een heksenjacht op Joris Demmink, maar om de beschadiging van de goede naam van ons land in het buitenland. (..) Een onderzoek dat alle vragen afdoende beantwoordt is in mijn ogen nog steeds niet gevoerd. Zodat Demmink veroordeeld noch vrijgepleit is. Dat lijkt me juridisch, politiek en maatschappelijk ongewenst’.

Op tvworldwide spreken activisten van het Rebecca Project bij een demonstratie voor de Nederlandse ambassade in Washington DC op 23 augustus 2012 er hun verbazing over uit dat binnen de Nederlandse rechtsstaat met een in het buitenland solide reputatie de kwestie Demmink niet opgelost kan worden. Ze verbazen zich erover dat er druk via de VS voor nodig is om Nederland aan te sporen de kwestie Demmink grondig te onderzoeken. Vermoedens van zowel corruptie binnen het Nederlandse overheidsapparaat als chantage van degenen die Demmink aan willen pakken zien deze mensenrechtenactivisten als verklaring.

Foto: Medewerkster van de Nederlandse ambassade in Washington DC (rechts) praat met demonstranten van het Rebecca Project for Human Rights na een demonstratie die vraagt om een onderzoek naar Joris Demmink

Advertentie

8 gedachten over “Waarom is er geen grondig onderzoek naar Joris Demmink?

 1. @GK: een bijzonder onthutsend filmpje dat jammer genoeg mijn cynisme over de Nederlandse hypocrisie voedt. Het lijkt mij een extra probleem te worden om deze man indien er werkelijk zoveel bewijslast ligt als hier wordt aangegeven – aan te pakken, omdat er in de ‘chain of command’ nu velen zitten die vuile handen hebben en er bij gebaat zijn dat Demming niet wordt vervolgd, zodat de beerput hermetisch gesloten kan blijven en hun eigen gebrek aan ruggengraat, rechtvaardigheidsgevoel en ethische waarden en normen niet boven water komt.

  Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat op den duur niet iemand de vuile was buiten hangt omdat hij of zij niet langer met deze misdaden kan leven. Langzaam maar zeker zal de druk op Demmink zo groot worden dat het niet alleen in zijn eigen belang, maar ook in het landsbelang is om helderheid in de beschuldigingen te krijgen en openheid van zaken te geven.

  Keep up the good work.

  Ik ben echter bang dat heftigere maatregelen noodzakelijk zijn om het een en ander in de publiciteit en daarmee hoger op de urgentie lijst te krijgen.

  Like

 2. Eens met Jack Pastoor. Ook waren de woorden van de advocate treffend dat wij Nederlanders hier in een droomwereld leven en denken dat zulke vuiligheden alleen plaatsvinden in andere landen en niet in Nederland.
  Corrupte politici c.q. systeem? Welnee, we zijn niet hier in Rusland…

  Waar ik ook nog in geinteresseerd ben is de relatie van mensen zoals Demmink en de Turkse autoriteiten.
  Ik bedoel, hoe kan het dat iemand als Mehmet Korkmaz jongetjes regelt voor personen als Demmink?
  Wie is de opdrachtgever van Mehmet om jongentjes te ronselen? De Turkse autoriteiten? Nederlandse autoriteiten? Was Demmink chantabel en is daar gebruik van gemaakt?

  Een aantal jaren geleden werd in Turkije bij het oprollen van een bende in hun kluis sexueel getinte video’s en fotos gevonden van vooraanstaande mensen. De inhoud en betrokkenen werden nooit openbaard maar recent kwam in het nieuws dat de Turkse media goeroe Uğur Dündar foto’s had gekregen van de blote bovenlijf van toen in die tijd Turkse Premier Tansu Ciller. Hij zegt zelf dat hij ze verscheurd heeft maar het bleek dat die foto’s van hand tot hand gingen bij media mogul Aydin Dogan van Dogan Groep. Volgens Dündar werd Tansu Ciller gechanteerd om af te treden of de foto’s zouden in de media verschijnen. Ook verteld hij dat er

  Nou waren die foto’s in feite nogal onschuldig van aard. De foto’s leken namelijk genomen te zijn door Cillers arts en zijn waarschijnlijk gestolen. De context zou dus van medische aard zijn.

  Waarom zeg ik dit? Nou, de mensen die jongetjes ronselden voor Demmink e.a. zullen echt niet verzaakt hebben om ook videobeelden te maken van Demminks sexuele handelingen. Juist om hem in een chantabele positie te krijgen. Het harde bewijs zal dus weldegelijk ergens aanwezig zijn. De vraag is wie vindt en openbaart deze.

  Like

 3. @Jack
  Nu lijkt het sterk alsof Demmink aan de knoppen zit van zijn eigen rechtsgang. Na zijn pensionering eind 2012 verandert dat. Als Demmink echter als een Edgar Hoover belastbaar materiaal van sleutelfiguren in het openbaar bestuur heeft dan kan-ie de instelling van een diepgaand onderzoek op z’n minst nog enkele jaren rekken. Maar ook de sleutelfiguren verdwijnen uiteindelijk ooit, en dan kan de beerput definitief open. Als er echter nog andere belanghebbenden zijn met gelijklopende belangen en meer actuele macht, dan blijft de doofpot de komende jaren nog goed gevuld. Maar ooit komt er een omslag zodat de transparantie het wint van de doofpot. Of dat nou in 2013, 2018, 2022 of nog later is.

  @Reggie
  Advocaat Van der Plas geeft inderdaad aan dat Demmink niet alleen anderen onder druk zet maar door criminele organisaties ook zelf onder druk kan worden gezet. Omdat-ie zich kwetsbaar en chantabel heeft gemaakt. Vanuit een aspect van screening door de AIVD is het alleen al onbegrijpelijk dat de hoogste ambtenaar van het Nederlandse veiligheids- en justitieel apparaat op zijn positie kan blijven zitten met zoveel geruchten en aantoonbare bewijzen tegen hem. Wat dat zegt over het professionalisme, de macht en de daadkracht van de politieke leiding van Nederland vraag ik me liever maar niet af.

  Het verhaal over Tansu Ciller kende ik niet. Interessant.

  Like

 4. Wie wil kan een petitie tekenen die vraagt om een onderzoek naar Joris Demmink:
  http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-onderzoek-joris-demmink

  PETITIE
  Wij
  voorstanders van onderzoek naar Joris Demmink,
  constateren
  dat de huidige secretaris-generaal van justitie, dhr. Joris Demmink, al meer dan 14 jaar verdacht wordt van kindermisbruik.
  Ondanks eerdere Kamervragen zijn onze twijfels over de integriteit van Demmink nog altijd niet weggenomen. Onderzoek is eens te meer wenselijk omdat diverse aangiftes niet serieus in behandeling zijn genomen en het gerechtshof bewijs naast zich heeft neergelegd, waarbij de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat Joris Demmink ook de rechterlijke macht vanuit zijn positie heeft kunnen beinvloeden. Naar onze mening is dit een zeer ernstige schending van de beginselen van een rechtsstaat.
  en verzoeken
  de Kamerleden tot het nemen van de volgende maatregelen:
  1. Onderzoek in te stellen naar alle beschuldigingen tegen Dhr. Demmink.
  Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen, zouden er minimaal 3, door ons aangedragen, onafhankelijke journalisten in de onderzoekscommissie moeten zitten;
  2. Dhr. Demmink per onmiddellijk op non-actief te stellen, tot het onderzoek volledig is afgerond;
  3. Hogere straffen in te stellen voor ambtenaren, die overheidsmiddelen misbruiken of misdaden plegen.
  Ambtenaren zijn een voorbeeld voor ons allen, misstappen zouden daarom minimaal dubbel zo zwaar bestraft moeten worden.

  Like

 5. Wim van de Pol bericht op Crimesite: De PG over het Demmink-complot
  http://www.crimesite.nl/crimesite/dossier/24296-demmink-complot.html

  De conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad over de Zaak-Baybasin is niet alleen interessant omdat hij nader onderzoek naar eventuele manipulatie van telefoontaps aanbeveelt. Hij wil ook dat de Hoge Raad een politieman (tolk) hoort die nu toe nooit is gehoord over de zaak, maar wel heel veel weet. Hij is ook de eerste magistraat van het Openbaar Ministerie die gedetailleerd, uitgebreid en publiekelijk ingaat op de beschuldigingen van pedofilie en ambtsmisbruik tegen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink.

  In het herzieningsverzoek van Baybasin’s advocaat Adèle van der Plas draagt deze aanwijzingen aan dat Joris Demmink, in de jaren negentig als directeur-generaal Internationale Samenwerking, zou zijn gechanteerd met kindermisbruik dat hij in Turkije zou hebben gepleegd.

  Baybasin was een doorn in het oog van de Turkse overheid vanwege zijn inspanningen voor de Koerdische zaak en vanwege zijn beschuldigingen in de richting van Turkse overheidsfunctionarissen en politici dat zij connecties onderhielden met de Turkse georganiseerde criminaliteit. Demmink zou onder druk van de criminele kringen in de toenmalige regering van Tansu Ciller de vervolging van Baybasin voor moord in Nederland op hebben laten tuigen. Hij kreeg in 2002 een levenslange celstraf.

  De Procureur-Generaal hierover:

  Naar mijn voorlopige inschatting en met de huidige kennis schort het in bepaalde mate aan de “logica” van de complottheorie waarop het herzieningsverzoek stoelt.

  Hij vindt het niet duidelijk waarom de toenmalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager hiervan in 1997 deelgenoot is gemaakt door Tansu Ciller en mee heeft gedaan aan de set-up door Demmink te dekken. Was het bovendien niet veel minder riskant geweest voor de Nederlandse staat om Demmink op te ruimen en de chantagepoging van de Turken te negeren?

  De PG: Bovendien komt de gekozen weg (het manipuleren van telefoontaps) mij betrekkelijk gecompliceerd en overigens ook risicovol voor. (…) Was het trouwens zo moeilijk om de gemanipuleerde telefoongesprekken ietsje “explicieter” te maken?

  Zo stelt de Procureur-Generaal nog een reeks vragen bij de complot-theorie. Maar, hij zegt er bij dat de vragen opkomen met ‘de huidige kennis’. En hij gebruikt de zinsnede dat ‘[de complottheorie] (voor zover ik op dit moment kan overzien: nog) geen goede verklaring biedt’ voor deze vragen.

  Een definitief oordeel over de noodzaak tot nader onderzoek hierover laat hij aan de raadsheren van de Hoge Raad. Desalniettemin ziet hij al wel ‘nut en noodzaak’ om een politieman (en tolk) te horen die zegt vanaf 1993 op Baybasin te hebben gewerkt, en vindt hij nadere informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar Baybasin noodzakelijk.

  Over die onvolkomenheden in de complot-theorie – afkomstig uit een Turks rapport en het herzieningsverzoek advocaat Van der Plas – kan de verklaring van de tolk nog meer informatie geven. Nog nooit is deze tolk – met of zonder eed – gehoord over de kwestie.

  Het landelijk parket heeft dit jaar besloten aangiften tegen Demmink van Baybasin en twee Turkse jongens (die zeggen door Demmink te zijn misbruikt) niet in behandeling te nemen. De motivatie daarvoor lijkt eerder ingegeven door de wens de Hoge Raad niet voor de voeten te lopen in deze mogelijk heikele kwestie, dan door gebruikelijke magistratelijke overwegingen. Er zijn in Nederland zedenverdachten voor minder ernstige bezwaren vervolgd dan die er tegen Demmink liggen.

  Like

 6. Pingback: Joris Demmink onderwerp briefing Amerikaans Congres « George Knight

 7. Pingback: Joris Demmink en Jimmy Savile: een gelijkenis « George Knight

 8. Pingback: Joris Demmink: waarom beschermt organisatie een machtige pedofiel? « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.