Taalpolitiek van overheid kan het Nederlands opwaarderen

De VVD wil een taaleis stellen aan iedereen die in aanmerking wil komen voor een bijstandsuitkering. Iedereen moet behoorlijk Nederlands kunnen spreken. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen hoopt dat een voorstel met deze strekking straks wordt uitgevoerd. CDA, PVV en D66 staan er welwillend tegenover. Naar pas achteraf bekend werd komt staatssecretaris Paul de Krom nog voor de zomer met een wetsvoorstel hierover.

De maatregel raakt vele niet-Westerse allochtonen. Van deze groep heeft 11% een uitkering. Voor autochtonen bedraagt dat percentage 1,7%. Het idee van D66-kamerlid Fatma Koşer Kaya dat ‘iemand in beginsel Nederlands moet spreken als hij een beroep doet op een uitkering’ is een redelijk uitgangspunt. Zeker als dat direct verband houdt met de arbeidsmarkt.

Mijn pijn zit elders, namelijk bij de ontbrekende taalpolitiek van de overheid en het bezuinigen op onderwijs voor allochtonen. Marcia Luyten publiceerde in de NRC van 14 januari 2012 een stuk ‘Is dit nou de stem van Nederland?’ waarin ze aantoont dat het Nederlands in het publieke debat onder druk staat ten koste van het Engels, vaag kosmopolitisme en pseudo-nationalisme. Met name laagopgeleiden verliezen hun identiteit en lopen vervolgens in de richting van de PVV die geborgenheid belooft. In de Nederlandse taal en gebruiken.

Het Nederlands is een beeldende en praktische taal die de Nederlanders past als een handschoen. De overheid kan richtlijnen opstellen en geld vrijmaken om het bereik van het Nederlands in het publieke domein te vergroten. Dat kan om te beginnen door de cultuurbezuinigingen op kunsten zoals toneel, literatuur en film die gebruik maken van het Nederlands terug te draaien. Maar het kan ook door beter onderwijs in het Nederlands. Of door programma’s die de positie van het Nederlands in het straatbeeld verbeteren. Niet ‘sale‘, maar ‘uitverkoop‘. Niet ‘shop‘, maar ‘winkel‘. Liefst geen verboden of quota, maar positieve actie.

Het initiatiefvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen komt te vroeg omdat het allochtonen tot iets verplicht dat de overheid zelf niet eens biedt. In haar ronkende turbotaal met Engelstalige woorden en een ambtelijk en gemankeerde versie van het Nederlands. Is het niet verstandiger om laagopgeleide allochtonen die een uitkering aanvragen en voor wie het Nederlands geen moedertaal is een voorbeeld van goed Nederlands voor te houden? Op straat en kantoor, in de media, politiek en ambtenarij. Dat kan door een blik naar de toekomst die onze mooie taal op waarde schat en werk maakt van taalpolitiek, cultuurinvesteringen en onderwijs.

Foto: Winkelruit met aankondiging uitverkoop.

22 gedachten over “Taalpolitiek van overheid kan het Nederlands opwaarderen

 1. ‘Het Nederlands is een beeldende en praktische taal die de Nederlanders past als een handschoen.’
  Een tof betoog!
  Moet een niet-Nederlander het begrip ‘tof’ dan bijvoorbeeld kunnen omschrijven?

  Terzijde, een open deur. De omvang van het Nederlandse taalgebied heeft zijn beperkingen. Zelfs het platdûûts is wijder verspreid en wordt door circa 25 miljoen mensen gesproken en geschreven. Ook in officiele stukken.
  Verspreid over West-Europa eisen overheden, weliswaar voor Inburgeringscursussen, een redelijke kennis van de landstaal; frans, deens, duits, engels, fins, italiaans, nederlands, pools, noors, zweeds bijvoorbeeld.

  Ik zie het als een slimme, verkapte bezuinigingsmaatregel. Ook voor Oosteuropese gastarbeiders, die langer blijven dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hoe mooi de argumenten hiervóór ook verpakt zijn.

  Like

 2. @PHM
  Welke verplichting? Naar mijn idee is het de overheid die in gebreke blijft en van anderen vraagt wat het zelf niet doet. Dat wordt ook wel schijnheiligheid genoemd. Het oogt krom om een allochtoon te verplichten om Nederlands te spreken, terwijl de overheid de omgeving waarin dat Nederlands behoort te klinken afbreekt. Hoe kan deze allochtoon tussen al het Engels en het gebroken Nederlands het goede voorbeeld vinden? Terwijl de overheid de ondersteuning van het Nederlands in cultuur en onderwijs afbreekt.

  Er lijkt met taalpolitiek iets soortgelijks aan de hand als na de Tweede Wereldoorlog met de muziek van Richard Wagner en de aandacht voor volkscultuur. Dat was door de nazi’s zo besmet dat het in de na-oorlogse tijd geen plek meer kon vinden. Door het nationalisme vanaf Fortuyn en Wilders lijkt de aandacht voor het Nederlands eveneens besmet te zijn. De overheden laten het maar sloffen om niet beschuldigd te kunnen worden van nationalisme. Maar de zorg van de Nederlandse overheid voor het Nederlands behoort een normale overheidstaak te zijn.

  De positie van het Nederlands wordt verder nog verslechterd door de economisering, globalisering, schaalvergroting, politiek populisme, vertrossing van de media, minder aandacht en prestige voor hoge cultuur en een elite die een voorbeeld geeft, kwalitatief weggezakte en onzekere universiteiten en een terugtrekkende overheid waardoor niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor onze taal.

  Het idee van ‘Een land, een volk‘ hoeft niet te eindigen in een land dat de luiken sluit. Integendeel, Nederland heeft juist behoefte aan ambitie en zelfbewustzijn om de wereld tegemoet te treden. Maar dat kan het beste vanuit eigen kracht en zelfvertrouwen. Daarbij kunnen de geschiedenis, het landschap en de taal een rol spelen. Ofwel, ruimdenkendheid door geloof in eigen kracht is beter dan een vlucht in internationalisme met voorbijgaan aan de eigen identiteit.

  En voor de duidelijkheid het idee van Nederlandse taal en cultuur als leidende cultuur (‘Leitkultur‘) bergt in zich dat er daarnaast volop andere culturen kunnen en mogen bestaan. Geef die in Nederland maar alle ruimte. Maar de basis blijft het Nederlands dat door de overheden actief en serieus ondersteund wordt. Meer dan nu gebeurt. En aan de basis. Niet door prestigieuze projecten als Culturele Hoofdstad, het Concertgebouworkest of het Rijksmuseum. Die zijn de slagroom op de taart. Maar de slagroom kan nooit de taart vervangen.

  @King Billy
  Bezuinigingsmaatregel, dat zou kunnen. Natuurlijk heeft het Nederlands een betrekkelijk klein taalgebied. Zoals vele landen. Maar Nederland heeft een krachtige economie, een toch altijd nog tamelijk coherent zelfbeeld en volop mogelijkheden om te investeren in het Nederlands. Ik pleit niet voor propaganda en nationalistische stokpaardjes ten koste van anderen, maar voor een overheidsbeleid dat onze taal serieus neemt. Zoals de Fransen, Duitsers, Russen of Italianen ook doen met hun taal en cultuur.

  Het ageren van de PVV tegen kunst en cultuur heb ik nooit begrepen omdat het zo tegenstrijdig is. Zo’n houding hoort programmatisch eerder thuis bij kosmopolitische partijen als GroenLinks en D66. Nationalisme zonder aandacht voor taal en cultuur, wat kan dat waard zijn? Het is als een mand zonder bodem.

  Like

 3. Dat is heel simpel.
  Eeen verplichting hoeft niet redelijk te zijn.
  In alle engelstalige landen is het kennen van engels een verplichting.
  De zwitsers hadden voor gastarbeiders ook een leuke regel; 6 weken werkloos; terug naar land van oorsprong met hele gezin.

  De denen hebben nu nog als eis: deens spreken.LET WEL: dat is voor werk als stront uit een stal halen, en inde biologische landbouw over de grond kruipen en handmatig onkruid uittrekken tussen de wortels…….en GEEN recht op sociale voorzieningen…

  Like

 4. Als er mensen zijn wiens grootouders al hier waren–en die nog geen woord nederlands spreken– en wiens koters het peilvan een school omlaag halen en zo grote kosten en problemen maken, wort het tijd dat er wat aan gedaan wordt….
  En leg het probleem waar het is.
  Als vreemdelingen hier een lux leven willen, mogen ze er iets voor doen…

  Like

 5. @PHM
  Ik ben het eens met de verplichting dat iemand die een uitkering aanvraagt goed Nederlands spreekt. Dat hoeven we niet te benadrukken. Maar interessanter vind ik hoe de overheid kan zorgen dat het zover komt. Ofwel, is het niet zo dat als de maatschappelijke positie van het Nederlands verbeterd wordt, dat het de aanvragers van uitkeringen helpt in hun taalverwerving van het Nederlands?

  Verzoek om reacties die ingaan op de positie van de overheid en de taalpolitiek.

  Like

 6. @PHM
  Nogmaals, wat kan de overheid doen. Of liever: wat behoort een overheid te doen met betrekking tot het Nederlands? Als een taaltoets als een indirecte bezuinigingsmaatregel wordt gebruikt, dan corrumpeert de politiek bewust de positie van het Nederlands. Dat vind ik ongewenst. Bezuinigen kan anders, daartoe hoeft het Nederland niet als scherprechter gebruikt te worden. Taal is een middel tot communicatie en ontplooiing, geen straf die laagopgeleiden opgelegd wordt.

  Like

 7. Economisch is het makkelijk en uitvoerbaar; ook tegen lage kosten.

  Verplicht de lagere scholen tot het geven van taalonderricht; maar wel georganiseerd.
  B.v. er zijn 3 lagere scholen in een dorp;waarvan 2 bijzondere.
  Zeg dat het meest passende gebouw gebruikt wordt; maar dat de andere scholen meedoen met het leveren van onderwijzers.

  Ooit heb ik eens een alfabetiseringscursus georganiseerd in friesland. Hard nodig aldaar.
  De leerlingen pikten mijn persoontje zonder problemen.
  Een onderwijzeres had ik ook; een geschikte meid van een jaar of 35, kleuterleidster, die wilde les geven voor f10 per uur.
  methode freire; plaatjes en tekst.

  toen was er een beroepskracht, met een arrogant wijf; en die wilde wel les geven voor f45 per uur.
  Maar door haar arrogantie, wilde er niemand komen.
  Ook boeken waren plotseling duur; waar ik per leerling f12 voor moest betalen kostte plotseling f85.

  En de overheid had f3000 per leerling subsidie….

  Like

 8. @GK: Hmmmm, heb ik zo een warrige dag?
  Eventjes {wellicht weer warrig : -))} een beetje uitleggen wat ik bedoel.

  Wat mij (wel) logisch lijkt is dat er een taaleis wordt gesteld bij de aanvraag voor een uitkering.

  Dus in dat deel van je bijdrage kan ik me goed in vinden.

  Wat mij niet aanspreekt is het feit dat indien een persoon niet (kan?) voldoet– de zwakkeren(?) in onze samenleving – aan die eis hij/zij of het gezin dan nog verder uit de boot kunnen vallen. Ze hebben dan nog minder geld om zelfs aan de meest basale cultuurmanifestaties in Nederland mee te doen en zullen zich (dan wellicht?) nog verder terugtrekken in hun ‘ eigen’ cirkel. Het zal vermoedelijk zeker ook om een aantal mensen gaan die al langer in Nederland zijn en wellicht hier ook al een aantal – of meer jaren – hier hebben gewerkt.

  Daarbij lijkt mij het begrip “ behoorlijk” Nederlands spreken moeilijk te operationaliseren. Het laat veel ruimte voor interpretatie. Hoort daar bijvoorbeeld ook Nederland goed begrijpen bij? Voor mij bijvoorbeeld een belangrijkere eis dan het ‘ goed’ kunnen spreken.
  Ethische problemen zijn er ook bij de beantwoording van de vragen wat in redelijkheid van mensen met verschillende intelligentie en al dan niet gebrekkig socialisatie gevraagd mag en kan worden en wat je als samenleving kan en/of in alle redelijkheid moet aanbieden.

  Overigens, teruglezend zie ik dat ik niet veel veranderd ben in mijn politieke mening als het om de taalpolitiek gaat. Ik vind uiteraard de taal van de samenleving waarin men leeft van dominant belang. Daarnaast vind ik dat je niet van mensen mag vragen om hun moedercultuur te verwaarlozen. Ik zie het voor mensen met een taalkundige beperking als een werkelijk dilemma en ben dan ook zelf een criticus van mijn eigen mening. Het liefst zou ik de botte bijl willen hanteren, maar dat is aanwijsbaar onmenselijk.

  Misschien lees ik het verkeerd, maar wat bij mij wat gekunsteld in je blog overkomt is de verbinding(?) die je probeert te leggen tussen de bezuinigingen op cultuurgebied en het gebrekkige Nederlands van blijkbaar 11% van de allochtone bevolking. Als er dan toch geld – dat er niet(?) is – uitgegeven moet worden, lijkt mij het volgen van taalcursussen die vergoed worden na geslaagd te zijn een logischere weg voor deze groep, dan Brecht op de planken te brengen, opera’s te subsidiëren of kunst te verzamelen voor de kelders in gemeentehuizen.

  Sorry, ik ben niet sarcastisch, want ik vind de bezuinigingen op dit gebied vreselijk en ze raken veel van mijn familie, vrienden en kennissen. Een nicht van mij is haar baan bij de Nederlandse opera kwijtgeraakt en mijn beste vriend moet andere inkomsten zien te genereren omdat zijn beelden op dit moment (afgelopen jaar) slecht verkopen. Ook mijn vrouw heeft haar inkomsten uit kunst zien dalen.

  Toch geloof ik dat in dit geval het zwaartepunt ligt bij taalpolitiek en onderwijs. Ik weet niet of jij dat ook bedoelt. Ik kreeg de indruk dat je dit blog vooral gebruikt om een lans te breken voor de cultuurinvesteringen (als zijnde anders dan taalpolitiek en onderwijs). Dat heeft uiteraard ook mijn zegen, maar mijn hart ligt dichter bij het onderwijs.

  Wellicht is dit een ietsepietsie minder warrig : -)

  Like

 9. @GK: sorry George, ik heb je andere reacties niet gelezen. Misschien moet ik dat eerst doen. Vandaag ben ik wat gehaast.

  Like

 10. @GK: gedaan en gezien dat ik je deels verkeerd heb begrepen. We zijn het grotendeels eens denk ik.
  Jammer, ik had me een hoop schrijven kunnen besparen : -)))

  Like

 11. @Jack
  Het was niet m’n bedoeling om eenzijdig te pleiten voor het terugdraaien van de bezuinigingen op cultuur. Laat ik het anders zeggen, ik heb waardering voor een oprecht, consistent betoog. Ook als dat van een kant komt en een richting uitgaat waar ik niks mee heb. Maar iedereen moet elke positie kunnen opbouwen en die vervolgens onderbouwen. Dan zien we in het debat wel wat het waard is, hoeveel steun het krijgt en waar het uitkomt.

  Maar ik heb niks met tegenstrijdige betogen. Zoals een VVD die pleit voor cultureel ondernemerschap en vervolgens de BTW op theater-kaartjes verhoogt. Of de PVV die pleit voor eigenheid en Nederlandse identiteit en vervolgens een kruistocht voert tegen de Nederlandse cultuursector. Da’s in mijn ogen schijnheiligheid van een in zichzelf klemzittende en van de werkelijkheid vervreemde partijpolitiek. Nu dus deze taaleis, terwijl de overheid op zijn minst onverschillig staat tegenover de positie van het Nederlands.

  Met dezelfde kritiek interpreteer ik het initiatiefvoorstel van VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen en het komende wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Paul de Krom. Aan degenen die een uitkering willen aanvragen wordt gevraagd behoorlijk Nederlands te leren. Een redelijke en logische taaleis. Maar ik kwalificeerde deze niet voor niks als prematuur omdat dit op dit moment naar mijn idee niet in redelijkheid gevraagd kan worden. Daartoe moeten er eerst maatregelen genomen worden. In de tekst en de commentaren heb ik benadrukt welke (onderwijs, cultuur, media en straat) en daarvoor argumenten gegeven.

  Kortom, mijn oproep voor een krachtige taalpolitiek voor het Nederlands gaat verder dan een pleidooi voor cultuur of het in mijn ogen voorbarige initiatiefvoorstel van de VVD om een taaleis te stellen. Taalpolitiek is beleid van jaren dat eens hoognodig op de rails gezet moet worden. Het dient Nederland.

  Dat talige cultuuruitingen als literatuur, toneel en film daarvan profiteren is dan een neveneffect. Deze week pleitte de Europese Commissie op Europees niveau voor Europese cultuur. Vanwege economische, propagandistische en politieke redenen. Het zou de regering Rutte-Verhagen sieren als het hetzelfde deed en daartoe hoeft het kunst zelf niet eens te omhelzen. Steun voor kunst moeten deze utilitaristen ook buiten de kunst weten te vinden. Als ze durven.

  Like

 12. De toegang tot de bijstand afhankelijk maken van een taaleis lijkt mij een onrealistisch plan. Veel niet westerse allochtonen zijn vluchtelingen. Nederland heeft de internationale verplichting om vluchtelingen een nieuwe kans op een toekomt te geven (Verdrag van Geneve). Als na de asielprocedure blijkt dat de vluchteling terecht in Nederland verblijft, dan dient deze vluchteling gehuisvest te worden, een inkomen te ontvangen (de start is bijna altijd bijstand) de taal te leren en toegeleid te worden naar de arbeidsmarkt. Om al vóór het recht op bijstand een taaleis verplicht te stellen is onmogelijk.
  Dat vluchtelingen en alle andere gebruikers van de bijstand de Nederlandse taal moeten leren, is helder, maar dat is al geregeld in de Wet Inburgering. Daar hoeft geen nieuwe wet voor in het leven geroepen te worden. Dit lijkt op een bezuinigingsmaatregel die op voorhand al z’n doel mist.
  Anneke Visscher

  Like

 13. @ Anneke. Pure onzin.
  Op de eerste plaats zijn er geen vluchtelingen in NL.
  Er is geen oorlog in Duitsland of belgie of engeland.
  Een vluchteling is iemand die door oorlog gedwongen zijn land verlaat om veiligheid te zoeken.
  Dat is dan altijd een buurland.
  Dat is NIET iemand die rijk genoeg is om een ticket KLM te kopen om zo naar het land met de hoogste uitkering te gaan.
  Dat is EEN
  De inburgeringswet is onzinnig.
  Die wordt niet gedwongen opgelegd; Turken mogen b.v. niet gedwongen worden nederlands te leren.
  Er staan geen sancties op bij niet inburgeren.
  Als…dan zoals bv Australie en USA.
  Niet inburgeren: retour.

  Daarnaast: een eerste verblijf in een opvangcentrum is lang genoeg om wat nederlands te leren.
  Dat is dan ook een goede centrale plaats.

  Like

 14. @ Pierre:
  Hoezo zijn er geen vluchtelingen in Nederland? Al sinds jaar en dag hebben mensen uit allerlei landen veiligheid gezocht, de meeste vluchtelingen komen terecht in de hun omringende landen, maar ook daar zijn vaak grote problemen. Een zeer klein deel van de wereldwijde vluchtelingenstroom kom in Nederland terecht, waarvan dan het grootste deel weer wordt teruggestuurd.

  Even in getallen:
  Ongeveer 36,5 miljoen mensen hebben op een of andere manier huis en haard verlaten. Een groot deel van hen, 15,7 miljoen, is ontheemd. Dit wil zeggen: zijn op de vlucht in eigen land.

  Tussen de 75% en 91% van de vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio. In veel gevallen is dat een buurland. Regio’s waar veel vluchtelingen vandaan komen vangen dus ook heel veel vluchtelingen op.
  1,7 miljoen vluchtelingen – ofwel 16% van het totale aantal van 10,4 miljoen – wonen buiten de regio waar ze vandaan komen. 76% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in Afrika en Azië, zo’n 16% in Europa.

  Het aantal asielaanvragen in Nederland is vanaf 2001 – met de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet – ongeveer 10 tot 15.000 per jaar. Meer dan de helft van de aanvragen wordt afgewezen.
  (Volgens gegevens van de VN-vluchtelingenorganisatie van de UNHCR)

  Er zijn wel degelijk sancties op niet inburgeren. Maar daarover misschien later nog een keer.
  Waarom is trouwens een wet op inburgeren onzinnig?
  Anneke

  Like

 15. @Anneke
  De taaleis gaat om meer dan vluchtelingen alleen. Het betreft ook autochtonen of immigranten die hier al lang wonen. Maar je hebt gelijk, het is onredelijk om de taaleis vooraf te stellen. En niet in het minst door de omstandigheden waarop ik wees. Namelijk een ontbrekende taalpolitiek van de overheid die vluchtelingen of allochtonen het goede praktijkvoorbeeld geeft.

  @PHM
  Natuurlijk zijn er vluchtelingen in Nederland. Daartoe is elders geen oorlog nodig, vervolging vanwege geloof, etniciteit, sexuele geaardheid of ras kan een voldoende reden zijn. Maar het is zeker zo vluchtelingen geen doorsnede van de bevolking zijn. Dat zijn meestal jonge mannen vol ambitie. Begrijpelijk omdat een vlucht energie, geld en doorzettingsvermogen kost, maar jammer omdat de vlucht van jongere mannen de opbouw van een land kan remmen. Maar ze volgen het recht om uit economische of andere motieven een beter leven te zoeken.

  Niemand betwijfelt de zin van inburgering en de noodzaak van het leren van Nederlands. Ik verbijt me ook als ik een migrant die hier al tientallen jaren woont gebroken Nederlands hoor praten. Da’s een voorbeeld van zelfgekozen of door de eigen omgeving opgelegde apartheid die niet past in een open samenleving. De vraag gaat echter over het moment dat men de taaleis mag stellen. Dat zou men per categorie kunnen vaststellen. Een generieke maatregel die nu in de maak is oogt als een bezuinigingsmaatregel zoals velen al opmerkten. En dat maakt mij kwaad omdat het Nederlands daartoe als scherprechter misbruikt wordt. Da’s niet eens ontbrekende taalpolitiek, da’s negatieve taalpolitiek van de overheid.

  Herhaald verzoek om reacties die ingaan op de positie van de overheid en de taalpolitiek.

  Like

 16. Los van de taal, de Nederland heeft een halfzachte economie, die slechts voor een klein deel gebaseerd is op duurzame produktie. Hoe zou Nederland er nu voorstaan zonder de nog aanwezige gasreserves?
  In grote lijnen, financiele dienstverlening, kapitaal intensieve logistieke dienstverlening, intensieve produktie van bederfelijke waar, bescheiden technologische kennis in een klein, kwetsbaar land zijn de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie.

  http://www.project-syndicate.org/
  De moeite waard, George, om daar rond te neuzen. Een andere insteek dan de gebruikelijke denktanks. Niet alleen op economisch gebied.

  Like

 17. @ George
  Taal is een middel tot communicatie en ontplooiing, geen straf die laagopgeleiden opgelegd wordt.

  De uitvoerende organisatie namens de overheid is DUO, voorheen IBG. DUO heeft een fijnmazig controlesysteem dat gevuld wordt door gemeenten/bureaus inburgering en waarin exact wordt bijgehouden wie inburgert, welk taalniveau bereikt wordt en binnen welke tijd. Haal je het door de overheid gewenste niveau niet om wat voor reden dan ook, dan volgen er boetes en sancties. Bij de aankomende wijziging van de Wet Inburgering worden de boetes die kunnen oplopen tot 1.250 euro centraal geind, waarschijnlijk door het Centraal Justiteel Incassobureau dat wij kennen van de verkeersboetes. Een sanctie is bijv. dat je niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunt aanvragen. Het systeem van DUO is uiteraard gekoppeld aan het systeem van de IND, dat de verblijfsvergunningen regelt en de GBA waarin de basisgegevens van elke inwoner vermeld staan.
  De duur waarbinnen je een zeer nauwkeurig omschreven taalniveau moet hebben bereikt wordt steeds korter. Onafhankelijk van je startpositie, bijv., ben je vluchteling of huwelijksmigrant, ben je ongeletterd in het Latijnse schrift, ben je sowieso analfabeet, ’t maakt allemaal niet meer uit, binnen nu nog 3,5 jaar en straks binnen 2,5 jaar dien je het gewenste niveau te bereiken. Dat niveau is vooral bedoeld om op basisniveau te kunnen functioneren.

  Straf en sancties zijn normale elementen in hoe de overheid vindt dat migranten de taal moeten leren.

  Het is voor de overheid geen enkel probleem om een taaleis in te stellen. Alle voorwaarden om dit op eenvoudige wijze uit te voeren zijn al aanwezig. Je hoeft het alleen nog maar te bedenken.

  links:
  http://www.siea.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=94

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/handreiking-inburgering-gemeenten/gemeentelijke-taken/handhaven

  http://www.inburgeren.nl

  Anneke.

  Like

 18. @King Billy
  Dank, ik ga kijken.

  @Anneke
  Dank voor je uitleg en toelichting. Ik bedoelde het anders: Taal is een middel tot communicatie en ontplooiing, geen straf die laagopgeleiden opgelegd behoort te worden. Dat het wel gebeurt is jammer. Voor we het weten wordt het Nederlands door sommigen gezien zoals zwarte Zuid-Afrikanen het Afrikaans zagen. Namelijk als de taal van de macht. Als een ding me tegenstaat is het misbruiken en reduceren van het Nederlands tot dat. Onze taal behoort levendig, sprankelend, open en vrij te zijn. Geen stok om te slaan. Verdorie.

  Like

 19. Ik vind dat een en ander organisatorisch gecombineerd kan worden.
  B.v. een maximum verblijf in een opvangcentrum van een half jaar, alwaar ook nederlands onderwezen kan worden.Ze hebben formeel toch niks te doen daar.
  En dan is een half jaar–een jaar ruimschoots voldoende; dat hoeft geen 2,5 jaar te zijn.
  Als ik een volkomen vreemde taal kan leren in een paar maand…..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.