Terugvaloptie Armando Museum op kosten van Amersfoort?

UPDATE 22 juni: De Utrechtse raad steunt met grote meerderheid de kredietaanvraag voor Oud-Amelisweerd. Dat verknoopt is aan een specifieke exploitant: Stichting Museum Oud-Amelisweerd. Vincent Oldenborg (Leefbaar) was helder in een wollig debat. Als het misgaat dan heeft Utrecht mede op kosten van anderen een prima museumgebouw. Naar zijn idee zonder subsidie van Utrecht. Niemand sprak hem tegen. 

Op 6 december 2011 nam de Amersfoortse gemeenteraad de motie ‘Gelden Armando Faillisementsproof van de PvdA en TROTS aan. De indieners constateren dat het Ondernemings- en Huisvestingsplan van een Museum Oud-Amelisweerd ‘zeer ambitieuze plannen bevat m.b.t. inkomstenwerving op gebied van bezoekersaantallen, horeca, verhuur en fondsenwerving‘. Amersfoort steunt dit museum met een bruidsschat van 1 miljoen euro. De indieners willen deze steun gefaseerd uitbetalen zodat bij een faillissement of falen van de Stichting Museum Oud-Amelisweerd de restanten van het bedrag terugvloeien naar Amersfoort.

Op 13 december 2011 stuurde het Utrechtse College een brief naar de Commissies Stad & Ruimte en Mens & Samenleving waarin het weinig bezwaren ziet in bovengenoemd Ondernemings- en Huisvestingsplan. De brief bevat tegenstrijdigheden. Erin wordt een ‘terugvaloptie’ geschetst indien de ambities van het nieuwe museum niet realiseerbaar zijn. Dan komt Utrecht met de variant van een ‘sitemuseum’ of ‘open monument’ onder beheer van het Centraal Museum. Ofwel, een continuering van de situatie zoals die sinds 1990 bestaat.

Verzelfstandiging van het CM kan nog een complicatie vormen. Da’s in opdracht van het college onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek. Conclusie is dat het zou kunnen, maar de realiteit is dat het nog niet zover is of dat verzelfstandiging ook noodzakelijk is. Om formele redenen werd een Tijdelijke Ondernemingsraad opgetuigd om het personeel mee te laten praten. Dit is voluit kritisch. Met name het Raad van Toezicht-model biedt minder kwaliteit dan een gemeenteraad die de wethouder controleert. Voorbeelden bij Raden van Toezicht van verzelfstandigde Amsterdamse, Goudse en Groningse musea tonen stelselmatig falen aan.

Op 30 december 2011 heeft het Amersfoortse raadslid Raphaël Smit van de fractie Groep van Vliet zijn zorgen uitgesproken over de tegenstrijdigheden in de verhuizing van het Armando Museum naar Oud-Amelisweerd. Smit wijst op een principieel punt uit de overeenkomst van 15 januari 1998 tussen Amersfoort, Armando en zijn ex-vrouw Tony de Meijere. De RIB 2010-136  (p. 7) parafraseert de bepaling alsvolgt: ‘dat er op grond van de overeenkomst museaal verantwoorde expositieruimte in Amersfoort moet worden geboden’ en (p.8) ‘zolang de gemeente binnen haar mogelijkheden museaal verantwoorde expositieruimte biedt in Amersfoort, handelt zij juridisch in overeenstemming met bovengenoemde overeenkomsten.

Al sinds het afblazen van de herinrichting in de Elleboogkerk is duidelijk dat het Amersfoortse college deze overeenkomst van 1998 en een latere prestatieovereenkomst van na de brand niet nakwam zoals was afgesproken. In juli 2010 werd de gemeenteraad door toenmalig A-in-C directeur Gerard de Kleijn van woordbreuk en onbehoorlijk bestuur beticht. Maar de collegepartijen dekten deze beslissing van het college.

Tijdens de beraadslagingen in 2011 over de bruidsschat werd de raad het beeld geschetst dat weliswaar de overeenkomst van 1998 en de prestatieovereenkomst van na de brand niet nagekomen zouden worden door het college, maar dat dit naar de geest wel zou gebeuren in landhuis Oud-Amelisweerd. Zoals Smit zegt: ‘De verhuizing van het Armandomuseum naar Oud-Amelisweerd betekende, dat het artistieke erfgoed van Armando elders een vaste plaats zou krijgen, overeenkomstig de opzet van het Armandomuseum in de Elleboogkerk. Hierin lag het morele motief om een forse bruidsschat beschikbaar te stellen.’ 

Er speelt een misverstand dat de Amersfoortse raad aan zichzelf te wijten heeft. Tijdens de raadsdebatten werd over de verhuizing van het Armando Museum gesproken, alsof dat elders in een kale ruimte uitgepakt zou worden. Maar Oud-Amelisweerd is een rijksmonument dat een waarde in zichzelf vertegenwoordigt. Vanaf het begin was duidelijk dat de Armando collectie in samenhang met de collectie unieke achttiende-eeuwse Chinese behangsels gepresenteerd zou worden, zoals het Ondernemings- en Huisvestingsplan stelt. Van een autonoom Armando Museum op de locatie Oud-Amelisweerd is nooit sprake geweest.

Toch heeft Smit een punt als-ie wijst op de ‘terugvaloptie’ uit de brief van 13 december. De indruk ontstaat dat Utrecht het Amersfoortse geld aanwendt om een Utrechts museum op te tuigen. Daarover maakt-ie zich zorgen. Want als in 2016 blijkt dat de ambities van een Museum Oud-Amelisweerd met 40.000 bezoekers niet haalbaar zijn, dan stuurt Utrecht de Armando Collectie terug naar Amersfoort. Niet onmogelijk gezien het ontbreken van een gezonde exploitatiebegroting. Dan heeft dit Bunnikse avontuur Amersfoort zo’n 700.000 euro gekost en kan het opnieuw beginnen. Met het bestuderen van de overeenkomst van 15 januari 1998.

Het Utrechtse VVD-raadslid Jesper Rijpma is eveneens kritisch op de onderbouwing van de plannen van een Museum Oud-Amelisweerd. Volgens Rijpma is het eerder gebaseerd op aannames dan op realisme. Naar verwachting worden zijn vragen begin februari in de raadscommissie Mens & Samenleving behandeld.

Foto: De Kei van Amersfoort, 1661. Credits: Erfgoedhuis Utrecht/ Museum Flehite

8 gedachten over “Terugvaloptie Armando Museum op kosten van Amersfoort?

 1. De vragen 2012-02 van Groep Van Vliet aan het College van Amersfoort luiden alsvolgt:

  Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Amersfoort

  Overeenkomstig artikel 43 van het Reglement van Orde van de raad doe ik u onderstaande vragen aan het College van B en W toekomen:

  Voorwaarden expositie Armandocollectie in Oud-Amelisweerd

  De gemeente Utrecht steunt de verhuizing van het Armandomuseum vanuit Amersfoort naar het landhuis Oud-Amelisweerd. Aan deze steun zijn echter twee voorwaarden verbonden (Amersfoortse Courant, 27 december j.l.). De steun kan al binnen enkele jaren worden beëindigd indien zich financiële problemen voordoen. En het landhuis moet beschikbaar blijven voor andere exposities. Beide voorwaarden waren niet bekend op het moment dat de Amersfoortse gemeenteraad steun verleende aan de verhuizing van het Armandomuseum naar Oud-Amelisweerd en hiervoor een ‘bruidschat’ van € 1.000.000 beschikbaar stelde.

  Vraag 1
  De verhuizing van het Armandomusuem naar Oud-Amelisweerd betekende, wat de Amersfoortse gemeenteraad betreft, dat het artistieke erfgoed van Armando elders een vaste plaats zou krijgen, overeenkomstige de opzet van het Armandomuseum in de Elleboogkerk. Hierin lag het morele motief om een forse bruidschat beschikbaar te stellen. Met de voorwaarde van het Utrechtse gemeentebestuur betreffende het openstellen van Oud- Amelisweerd voor andere tentoonstellingen wordt dit beoogde karakter aangetast. De door Amersfoort beschikbaar gestelde Armandocollectie verwordt tot een bijdrage binnen een breder tentoonstellingsprogramma in de gerenoveerde expositieruimten. Is hierover vooraf overleg gepleegd met het Amersfoortse gemeentebestuur en, zo ja, waarom is de Amersfoortse gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?

  Vraag 2
  De renovatie van Oud-Amelisweerd is grotendeels door de stad Utrecht bekostigd. Een logisch initiatief daar het landhuis eigendom is van deze stad en het beheer is overgedragen aan het Centraal Museum. De stad Utrecht stelt niet, zoals Amersfoort, een exploitatiesubsidie voor Oud-Amelisweerd ter beschikking. overigens verwerft Utrecht, door het innen van huurpenningen, wel inkomsten uit het landhuis. Bij het beschikbaar stellen van Oud- Amelisweerd voor het onderbrengen van de Armandocollectie kondigt het Utrechtse gemeentebestuur aan dat bij financiële tegenvallers het contract wordt opgezegd. Amersfoort is voor de exploitatie van de nieuwe vestiging van de Armandocollectie echter medefinancier. Zijn er door het gemeentebestuur van Utrecht afspraken gemaakt over de wijze waarop het gemeentebestuur van Amersfoort wordt betrokken bij een eventuele beëindiging van het contract tussen Utrecht en de beheerder van de te exposeren Armandocollectie?

  Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (fractie Groep Van Vliet)
  Amersfoort, 28 december 2011

  Klik om toegang te krijgen tot Vragen%202012-02%2C%20Groep%20Van%20Vliet%2C%20Voorwaarden%20expositie%20Armandocollectie%20in%20Oud-Amelisweerd.pdf

  Like

 2. Pingback: Terugvaloptie Armando Museum op kosten van Amersfoort ... | Erfgoed Nieuws | Scoop.it

 3. Pingback: Burgers en raad van Utrecht praten over Oud-Amelisweerd « George Knight

 4. Pingback: Museum amersfoort | Zyxtv

 5. Pingback: Oud-Amelisweerd: staalkaart van bestuurlijke onzorgvuldigheid « George Knight

 6. Pingback: Amersfoort wacht miljoenenstrop vanwege claim Elleboogkerk « George Knight

 7. Pingback: Elleboogkerk mogelijk weer museum. Amersfoortse logica | George Knight

 8. Pingback: Het rommelt in Amersfoort. Moet er ingegrepen worden? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.