Nederland kent geen scheiding van kerk en staat

Wethouder Achmed Baâdoud van Amsterdam Nieuw-West wekt vertrouwen. Hij gaat voor de scheiding van kerk en staat. Tekenend is zijn reactie op een vraag over homo’s en de koran in een interview: Dat is precies de reden waarom je scheiding tussen kerk en staat hebt. Ik wil helemaal niet dat er geciteerd wordt uit de Koran over homo’s. Baâdoud draagt dit standpunt actief uit in een wijk met honderd verschillende nationaliteiten. Een heilig boek kan daarbij nooit de overkoepeling zijn, de rechtsstaat wel.

Achmed Baâdoud schaart zich hiermee achter burgemeester Eberhard van der Laan die opteert voor een strikte scheiding van kerk en staat. Dat lijkt een breuk met en correctie van zijn voorganger Job Cohen met diens idee van compenserende neutraliteit. Cohen bemoeide zich actief met de geloofsgemeenschappen en meende dat de plaatselijke overheid daarin een rol te moest spelen. In Cohens kielzog volgde Ahmed Marcouch als voorganger van Achmed Baâdoud hetzelfde denkbeeld.

Een strikte scheiding van kerk en staat betekent in Nederland echter niet dat religieuze instellingen geen overheidssubsidie krijgen. Voorstanders noemen dat pragmatisme, tegenstanders onduidelijkheid en het oneigenlijk oprekken van de scheiding. Zelfs een jongerenorganisatie als Youth for Christ die verdacht wordt van gesubsideerd zendingswerk krijgt in Amsterdam 500.000 euro subsidie. Op kosten van een overheid die zegt neutraal te zijn.

Merkwaardig is dat er regels, beleid noch overzicht is over alle overheidssubsidies aan religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Dat bleek deze zomer uit een onderzoek van Forum en het Verwey Jonker instituut. De scheiding van kerk en staat is minder strikt dan in het publieke debat wordt verondersteld. Terwijl de bevolking denkt dat het principe telt kijkt een lokale overheid uitsluitend naar effecten. In Nederland worden religieuze instellingen nog steeds actief en ruim ondersteund door de neutrale staat.

Foto: Henri Le Secq en “Le Stryge” Notre Dame de Paris, getotografeerd door Nègre in 1853

Advertentie

12 gedachten over “Nederland kent geen scheiding van kerk en staat

 1. Farao Toetancamon was een nazaat van mensen die 8500 jaar geleden uit de Kaukasus kwamen.
  Dna groep “haplotype R1b1A2
  Van west europa en england is grofweg 60% van dezelfde voorouders.
  Van egypte maar 1%

  Je kan mensen uit een dorp halen, maar nooit het dorp uit mensen
  Heeft te maken met de ontwikkeling van iemands referentiekader.
  Heeft te maken met de onomkeerbare ontwikkeling op jonge jaren, waarvoor ook geldt: eens verpest, altijd verpest.
  Het is daarom dat de invloed van strenge religies en stamdoctrines zo desastreus is.

  Daarom ook is iemand, die als moslim opgegroeid is, minder geschikt voor een bestuurlijke functie in NL.
  Naast de hierboven genoemde redenen, is er nog taqqia; altijd zal het belang van de koran of moslims prefeleren
  Dan is er nog de sterke invloed van de broederschap, die moslims prest om op bestuurlijke plaatsen te komen.

  Doodgewoon geen moslims in NL op ambtelijke of bestuurlijke plaatsen; zijn autochtonen zat.
  of–laat ik het anders stellen om de Linkschen te plezieren; niet meer moslims op bestuurlijke plaatsen dan dat er in moslimlanden christelijke op bestuurlijke plaatsen zitten.

  Like

 2. Beatrix wist het in haar 25 jarig jubileum interview voor de staats tv de NOS – dat vast en zeker bewaard is – duidelijk te zeggen, haar taak was een goddelijke…

  Niet de minister-president, maar God is dus de uiteindelijke verantwoordelijke. Wie de beëdigings- en inhuldigingsceremonie – per nieuwe vorst – in de Nieuwe Kerk van Amsterdam goed bekijkt ziet daar dan ook de handelingen die de goddelijke overdracht van verantwoordelijkheid bevestigen: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” en al de volksvertegenwoordigers beamen dat vervolgens. Een goede heerser is geen manager, een goede heerser krijgt inzicht van boven. Dit koninklijke deelnemen aan maatschappelijke processen is toch wat de Nederlandse natie wil? En dat goddelijke straalt ook – niet zo’n klein beetje – af op de overige leden van het koningshuis.

  De troonsbestijging van PWA zal niet compleet zijn zonder een munt waar op de rand ‘God zij met ons’ staat.

  Met het beroep op de Goddelijke Autoriteit kan men onmogelijk stellen dat het Koninrijk der Nederlanden een seculiere staat is.

  En daarmee belandt men midden in de discussie over ‘repressieve tolerantie’.

  Like

 3. @PHM
  Het zou een misverstand zijn om te veronderstellen dat de islam in Nederland de meeste overheidssubsidie krijgt. Dat is bij lange na niet zo. Het overgrote deel van dit soort overheidssubsidie gaat naar protestant-christelijke en katholieke instellingen.

  De veronderstelling dat alle Nederlandse moslims ongeschikt zouden zijn voor een functie in het openbaar bestuur lijkt me even ongegrond als de stelling dat alle Duitsers geen gevoel voor humor hebben of alle gereformeerden niet van hedendaagse kunst houden.

  @VSp
  Nou, als ik namens de Nederlandse natie mag spreken over het koningshuis, dan zeg ik: niet doen! De band tussen Oranje en het calvinisme is traditioneel. Naast alle al genoemde redenen als democratische controle en erfopvolging om de monarchie af te bouwen tot iets ceremonieels lijkt de reden van de goddelijke claim een extra argument om er een nieuwe wending aan te geven.

  Wat telkens opvalt is het dubbele gezicht dat de Nederlandse monarchie opzet. Het laat zich het bezit en een positie van eeuwen aanleunen. Ondanks de vele tussentijdse valse starts. Maar tegelijk suggereren hoofdrolspelers als Beatrix, Willem-Alexander en Maxima dat ze de hedendaagse tijd goed verstaan en daar zelfs middenin staan. Onzin dus, het gaat niet verder dan beeldvorming. De royale scheefgroei geeft aan dat een ouderwetse monarchie niet meer in deze tijd past en gemoderniseerd moet worden.

  Like

 4. Moslims zijn opgegroeid met het idee, dat alleen en uitsluitend zij de waarheid in pacht hebben.
  Het is een absolutisme dat voert tot een ongeschiktheid voor omgang met andersdenkenden.

  Daarnaast- zoals onze burgemeester van Rotterdam, die is opgegroeid in een gat met 5 huizen , en een waterpunt, kan je er donder op zeggen dat het referentiekader, de socile vaardigheden onder peil zijn.

  In zijn algemeenheid: waarom zou je een moslim nemen voor een bestuurlijke functie, die in zijn denkwereld er
  van overtuigd is, dat niet moslims hoeren en varkens zijn?ook al zullen ze dat (taqqia) in publiek natuurlijk ontkennen.
  Laat die nou rustig lekker wijs wezen in een arabisch land; maar niet in europa; daarvoor zijn ze qua basishouding ongeschikt.

  Daarnaast: de druk van hun gemeenschap, en van de broederschap, wiens streven nog steeds is eurabia.
  ————-
  Wat betreft hoeveelheid en verdeling subsidie: de islam zou geen cent moeten krijgen, omdat dat een destructieve organisatie is.
  Ik heb veel kritiek op allerlei christelijke kerken, maar zij hebben hun roots hier, en ebben bijgedragen tot het huidige NL, goed of slecht.

  Je zet ook geen Nazi’s op bestuurlijke functies, ofschoon er best goede tussen kunnen zitten.
  Zo ook met moslims.
  Daarnaast; er zijn autochtonen zat.

  Like

 5. @PHM
  Met generalisaties over bevolkingsgroepen kan ik niks. De vergelijkingen die u maakt vind ik van een bedenkelijk peil. Ik laat het maar rusten. De rol van politiek en openbaar bestuur lijkt me interessanter.

  Het eigenlijke onderwerp is hier de scheiding van kerk en staat. Of liever gezegd, het verschil tussen theorie en praktijk. In theorie bestaat de scheiding, wordt zelfs door bestuurders als burgemeester Van der Laan geclaimd dat ze voor een strikte scheiding zijn. Maar in de praktijk blijkt er helemaal geen scheiding van kerk en staat te bestaan. Zelfs overzicht en beleid hierover ontbreken.

  Hoe kan dat nou in Nederland waar de regels altijd leidend en bepalend zijn? Tot achter de komma. Waarom in dit geval niet? Toeval? Dat roept bij mij de vraag of we door onze bestuurders bewust iets voorgelogen krijgen over de scheiding van kerk en staat of dat ze een ontluisterend gebrek aan realiteitszin en regie vertonen. Ik weet niet wat erger is.

  Like

 6. Al weer heel lang geleden werd de bekostiging van religieus onderwijs gelijk gesteld met de bekostiging van openbaar onderwijs. Ik denk nog steeds dat het een principiële fout was. Wie ander onderwijs wil dan de neutrale versie moet daar maar wat voor over hebben en bijdragen in de kosten. Negentig procent financiering lijkt me een mooi uitgangspunt.

  De verwarring over de scheiding tussen kerk en staat komt denk ik vooral omdat religieuze organisaties programma’s aan bieden in seculiere termen. De vraag is of je daar op in moet gaan want ze smokkelen als regel religie binnen en laten zo hun zendingsarbeid financieren uit overheidsmiddelen.Het leger des heils is er groot mee geworden.

  Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd dat de overheid instemde met ‘Arabische lessen’. omdat tweetaligheid het leren van Nederlands zou bevorderen. In een groot aantal gevallen bleken dit koranlessen te zijn waar kinderen leerde de Koran in het Arabisch op te dreunen zonder een woord er van te begrijpen.

  Uit onderzoek blijkt dat religieuze organisaties op het terrein van alcohol-n en drugsbestrijding het niet slechter doen dan algemene organisaties. Dat levert echter nog geen argument op om ze mee te laten doen. Bekeringsijver speelt altijd een rol en op dat terrein dient de overheid volstrekt afzijdig te blijven.

  In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn heel wat verzuilde organisaties die overheidsgeld ontvingen ‘algemeen’ geworden. Dat was een goede trend die in het beleid blijvend bevorderd moet worden.

  Dat kan alleen door religieuze organisaties een deel van de kosten zelf te laten blijven dragen.

  Like

 7. @Peter
  Dank voor je inspirerende reactie. Tja, was de bekostiging van het bijzonder onderwijs in 1917 geen uitruil tegen het algemeen kiesrecht? Een wangedrocht inderdaad.
  http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/0/artikel/6571/De_Pacificatie_van_1917.html

  Wat je zegt over de scheiding van kerk en staat en de seculiere jas waarin religieuze instellingen zich hullen om overheidssubsidie te kunnen ontvangen klopt. Iedereen wringt zich in een bocht. Gisteren kwam ik de volgende tekst tegen:
  Tal van levensbeschouwelijke organisaties doen goed werk voor kwetsbare mensen in de samenleving. In praktijk blijkt de identiteit meer dan eens een struikelblok bij het werven van subsidies of fondsen.

  Toch hoeven religieus geïnspireerde drijfveren geen belemmering te vormen voor het werven van subsidies of (seculiere) fondsen.

  Tips
  leg de nadruk op het maatschappelijk effect van uw organisatie;
  maak duidelijk onderscheid tussen diaconale en missionaire activiteiten;
  richt u zich niet op een beperkte club mensen, sta open voor iedereen;
  wees transparant over uw motieven, maar leg de nadruk op de activiteiten.
  Maar er is meer. Ook de wijze waarop uw statuten zijn opgesteld of de manier waarop u personeel werft kan van invloed zijn op de resultaten.
  Zoals bij elke subsidieaanvraag of fondsenwervingstraject biedt een goede voorbereiding en doordachte aanpak de meeste kans op succes!

  http://www.transmissie.nl/wat-we-doen/fundraising/vragen/kunnen-religieuze-organisaties-subsidie-krijgen

  Hier wordt dus vanuit het perspectief van de fondsenwerving een advies gegeven aan religieuze instellingen om overheidssubsidie binnen te halen. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen om de zinsnede: In praktijk blijkt de identiteit meer dan eens een struikelblok bij het werven van subsidies of fondsen. Maar het geeft aan dat een identiteit verhuld moet worden om meer kans te lopen om van een neutrale overheid geld te plukken. Het zou de overheid sieren als het door deze verkooppraatjes heenkijkt. Want het gevolg is uiteindelijk toch dat het een religieuze instelling subsidieert met gemeenschapsgeld. Dat willen we toch niet?

  Like

 8. Pingback: Nederland kent geen scheiding van kerk en staat « George Knight | kerkrecht | Scoop.it

 9. Pingback: Cultuurrelativisme op terugtocht: Cohen, Al-Haddad en Kashgari « George Knight

 10. Pingback: Maarten Wisse pleit voor religie met de rug naar de toekomst « George Knight

 11. Pingback: Wens burgemeester Eberhard van der Laan beterschap. Hij is ziek | George Knight

 12. Pingback: Overheidssteun ‘gematigde islam’ leidt tot ongewenste effecten | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.