Gedwongen islamisering, een terugblik (1)

Deel 1 gaat in op de schatting van het aantal moslims, beperkingen aan immigratie en de ontvangst van gastarbeiders. Deel 2 kijkt naar de ketting-immigratie en apartheid en concludeert wat er mis ging.

1. Als het over integratie gaat verbaas ik me al jaren over twee aspecten. Namelijk dat termen als migranten, allochtonen, moslims, achterstandsgroepen en minderheden door elkaar worden gebruikt. Dat geeft weinig scherpte. En dat de schatting van het aantal moslims in Nederland onnauwkeurig is en steeds bijgesteld wordt. Het is meer dan vrijblijvende zorg omdat een en ander dient als richtlijn voor beleid.

Nieuwe schattingen van het aantal moslims zijn lager dan het CBS eerder publiceerde. Voor 2006 resulteerde dat in 850.000. Dat kwam overeen met het aantal Nederlanders dat uit een islamcultuur afkomstig is. Daaronder vallen ook christenen, seculieren en afvallige moslims. Deze afwijking van het destijds voorspelde cijfer is het gevolg van een verandering in methodiek en niet van een dalende aanhang van de islam.

Na correcties zijn er volgens kwalitatieve schattingen en onderzoeken op dit moment minimaal 200.000 en waarschijnlijk 350.000 ‘echte’ moslims in Nederland. Dit betreft mensen die zich laten inspireren door de islam, die religie serieus belijden en regelmatig de moskee bezoeken. Een stabiel getal dat niet groeit. Het past in een trend van afnemende groei van het aantal moslims wereldwijd.

Onderling verschillen Nederlandse moslims enorm. Ze zijn etnisch, sociaal en wat herkomst en welstand betreft divers. Een promotieonderzoek van sociologe Fenella Fleischmann toont aan dat religiositeit van moslims geen negatieve invloed heeft op schoolprestaties en arbeidsmarkt. Hoogopgeleiden met een goede baan worden evenmin minder gelovig. Wel binnen de voorwaarde dat de islam gelijk erkend en behandeld wordt. Hiervan is in Nederland sprake.

Het integratiedebat is gepolitiseerd. Uiteenlopende partijen hebben hun specifieke belang bij een hoge schatting van het aantal Nederlandse moslims. Voor de PVV betekent dat het oproepen van een spookbeeld, voor zogenaamde anti-racisten het mobiliseren van fondsen en zelfs eigen bestaansrecht, voor de welzijnsindustrie een deel van de financiering en de invulling van een doelstelling en voor de Nederlandse moslims een betere plek aan tafel. Maar al deze partijen beseffen dat ze de waarheid bij elkaar liegen.

Dit klimaat van verkeerde aannames voedt theorieën die van vele kanten komen en allerlei kanten uitgaan. Het niet ontkrachten van de mythe van islamisering valt de Nederlandse politiek aan te rekenen. Merkwaardig is dat in Nederland geen enkele partij volmondig een zakelijke opstelling verwoordt. De voormalige voorzitter van de Jonge Socialisten, Mohammed Mohandis komt nog het dichtst bij een realistische opstelling.

Ook media zijn gepolitiseerd en laten na duidelijkheid te scheppen. De ene keer praten ze Wilders na, de andere keer Nederland Bekent Kleur. Dan weer een linkse politieke partij of een islamprediker. Een zakelijk en analytisch geluid wordt in de media nauwelijks gehoord. Gratis dagblad De Pers is een gunstige uitzondering.

2. Een zijstap geeft aan dat de meeste landen beperkingen aan immigranten stellen. Een Palestijnse of Thaise gastarbeider kan niet zomaar in Koeweit, de Golfstaten of Saoedi-Arabië aan de slag. De werkvergunning is een tijdelijk contract en gezinshereniging is verboden. Bij politieke of economische tegenwind worden ze het land uitgeschopt.

Het is dus aan de centrale overheid om voorwaarden te stellen. Traditionele immigratielanden als Australië, Canada en Nieuw-Zeeland werken met vergunningen, gaan uit van de arbeidsmarkt en stellen eisen aan de vakbekwaamheid van immigranten.

In 1924 deed de VS met de Immigration Act of 1924 het land voor een bepaald type immigranten op slot. De gedachte hierachter was dat de instroom in de jaren daarvoor te snel was gegaan, de integratie veel problemen kende en er tijd nodig was om de diverse etnische groepen aan elkaar te laten wennen en tot een eenheid te laten smelten. De Amerikaanse melting pot. In Nederland is het een taboe om te zeggen dat grenzen tijdelijk dicht moeten. Vluchtelingen uitgezonderd vanwege humane redenen.

3. Moslims waren 40 jaar geleden gastarbeider. Ze waren met weinigen, doorgaans zonder gezin en niet bovenmatig geinspireerd door de islam. Velen waren seculier of slapend islam-lidmaat. Ze ontvluchtten de dictatuur of de armoede van hun land van herkomst. Inclusief avonturiers die graag een gesloten sociaal klimaat achterlieten. Ze werden op zijn minst onverschillig tegemoetgetreden.

De gasbel van Slochteren maakte vanaf de jaren ’70 (vdve) subsidies mogelijk om gastarbeiders te pacificeren. De vorm die werd gekozen was de verzuiling die ook toen al door maatschappelijke ontwikkelingen minder geloofwaardig was. Orthodox islamitische organisaties bleken het best georganiseerd. Ze wonnen de inschrijving.

Een monsterverbond van bedrijven, overheden, politieke partijen, welzijnsindustrie en moslimorganisaties van orthodoxe snit sloot de gastarbeiders vervolgens op in een patroon van betutteling, beter weten, slachtofferdenken, goede bedoelingen en gemeenschapsdenken.

In de verdediging van de autochtone arbeiders boden de vakbonden het langst weerstand. En de Socialistiese Partij bracht in 1983 de brochure Gastarbeid en Kapitaal uit van vrijdenker Anton Constandse. Het bezorgde de SP veel tegenwind. SP-voorman Tiny Kox oordeelde later dat het de doorbraak van de SP had vertraagd. Nu is de status van de brochure ongewis. Door de opkomst van Fortuyn en Wilders kreeg de SP koudwatervrees om in het verkeerde kamp ingedeeld te worden. Het beroep op de klassenstrijd heeft de SP ingeslikt. De brochure is niet makkelijk te vinden.

Foto: De aankomst van zestig Spanjaarden in Someren in 1963

Advertentie

10 gedachten over “Gedwongen islamisering, een terugblik (1)

 1. == In Nederland is het een taboe om te zeggen dat grenzen tijdelijk dicht moeten.
  In Nederland zijn de grenzen dicht. De enigen die nog naar Nederland kunnen, naast politieke vluchtelingen, komen in het kader van gezinshereniging. En die gezinshereniging met mensen van buiten de EU neemt steeds meer af.
  In Nederland bestaan zelfs schandalige wetten die toelaten dat de hogere inkomens vrij makkelijk een partner van buiten de EU kunnen laten komen, maar dat heel moeilijk tot praktisch onmogelijk voor de lagere inkomens maken. De EU tikt Nederland hierover regelmatig op de vingers.

  Like

 2. @Oszi
  Cijfers weerspreken je idee dat de grenzen dicht zijn. Het CBS bracht deze week de migratiecijfers over 2010 naar buiten en spreekt in een persbericht van een Recordaantal immigranten in 2010. Dat zijn er 150.000. Maar je hebt gelijk dat de grenzen minder open zijn dan 5 of 10 jaar geleden.http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2CC7756C-508C-48D2-9B74-F6FAA86807E3/0/pb11n007.pdf
  Je inschatting dat de wetten schandalig zijn kan ik moeilijk beoordelen. Ik weet wel dat ze praktisch zo ingewikkeld zijn dat het zelfs kenniswerkers weerhoudt om naar Nederland te komen.
  Uiteindelijk kiest Nederland niet tegen iets of iemand, maar voor zichzelf. Er moest ooit een streep in het zand gezet worden. Het is jammer dat nu blijkbaar de mentale en economische ruimte opgebruikt is waarmee in het verleden onbedachtzaam is omgesprongen.

  Like

 3. Een nadere analyse van de cijfers: http://www.krapuul.nl/blog/25562/immigratie-toegenomen-naar-150-000-maar-de-emigratie-nam-ook-toe/
  Onder meer staat er:We zien meteen al wat de bron is van de stijging van de immigratie in 2010: de EU. De Polen zijn verreweg de grootste immigrantengroep geboren in het buitenland met 15 duizend afgelopen jaar. Wat ook opvalt is de daling van het aantal immigranten uit moslimlanden met meer dan 2.000.
  Als je de inwoners van de EU als buitenlanders telt, wat formeel correct is, dan klopt de toename. Maar er is nu eenmaal vrij verkeer van personen in de EU en de mensen zullen er dan ook gebruik van maken.
  Van buiten de EU neemt de immigratie juist af.

  Like

 4. @Oszi
  Het is correct dat de meeste immigranten uit de EU komen. Ik heb niets anders beweerd. Je reactie gaat voorbij aan mijn claim dat het een taboe is om te zeggen dat de grenzen dicht moeten.
  De instroom van betrekkelijk nieuwe immigranten als Polen, Bulgaren en Roemenen maakt naar mijn idee mijn ondersteuning eerder sterker dan zwakker omdat het nieuw beleid vraagt. Ik zei over de tijdelijke sluiting van de grens: De gedachte hierachter was dat de instroom in de jaren daarvoor te snel was gegaan, de integratie veel problemen kende en er tijd nodig was om de diverse etnische groepen aan elkaar te laten wennen en tot een eenheid te laten smelten.

  Like

 5. Mijn ogen bleven hangen bij deze zin: "Onderling verschillen Nederlandse moslims enorm. Ze zijn etnisch, sociaal en wat herkomst en welstand betreft divers."
  En dat klopt helemaal. Toch scheren velen iedereen over één kam. En dat leidt tot allerlei problemen. Te meer daar de redenen om dichtere grenzen willen, uiteenlopen. Sommigen zien problemen met integratie, maar komen nauwelijks met concrete voorstellen om er wat aan te doen, zie bijv. het huidige debat over zwarte scholen en de onwil daar beleid op te maken. Anderen zien moslims als staatsvijand en roepen op tot discriminatie aan onze grens. In het debat loopt dat allemaal volstrekt door elkaar heen en met tegenstanders van immigratie is daardoor nog nauwelijks een zinnig gesprek te voeren. Reageer je op argumenten, dan begint men gewoon over iets anders.
  Je laatste opmerking (23:26) deel ik gedeeltelijk. Zij het dat juist de partijen die die stagnerende integratie als probleem benoemen, geen enkele actie ondernemen om hen dan te verbeteren. Sterker nog: ze willen het integratiebeleid juist geheel om zeep helpen. Dat lijkt me dan ook gelijk een van de belangrijkste problemen: sommigen benoemen alleen problemen, maar zo op het oog niet met het doel ze te gaan oplossen. Dat ze je terug bij de nieuwe immigranten. We kunnen veel lessen trekken uit het verleden. Maar we doen het niet.
  öszibarack heeft overigens volledig gelijk als hij zegt dat de huidige regels het voor mensen met een laag inkomen nagenoeg onmogelijk maken een partner over te laten komen. Te meer daar de overheid voor verschillende groepen verschillende eisen hanteert.
  Al die analyses gaan trouwens voorbij aan het feit dat zeer veel grenzen voor Nederlanders open zijn en we daar volop van profiteren. We meten met twee maten.

  Like

 6. == Het is correct dat de meeste immigranten uit de EU komen. Ik heb niets anders beweerd. Je reactie gaat voorbij aan mijn claim dat het een taboe is om te zeggen dat de grenzen dicht moeten. ==
  Als je echt wilt debatteren over dichte grenzen, dan impliceert dat een uittreding uit de EU. Ik denk toch dat dat bijzonder onverstandig is.

  Like

 7. @Johanna
  Je hebt gelijk dat het integratiedebat geen focus kent. Ik verbaas me daar over. Dat valt naar mijn idee al af te lezen aan de verschillende benamingen voor immigranten en de gevoelswaarde die erin gelegd wordt. Als dat vervolgens aangevuld wordt met spookbeelden en doemscenario’s van 1 miljoen moslims die er in werkelijkheid helemaal niet zijn, dan blijven we zitten met deeldebatten die elkaar niet meer raken. Ik kan niet anders concluderen dan dat bijna alle betrokkenen er belang bij hebben om een centraal debat met argumenten te ontlopen en liever de oude misverstanden met hun particuliere invalshoek in stand houden. Het valt Wilders te verwijten, maar evenzeer een partij als de PvdA.
  Oszi heeft gelijk over de nieuwe regels die al onder minister Verdonk werden opgesteld. Het is ook juist dat de overheid voor verschillende groepen verschillende eisen hanteert. Dat is achterstallig onderhoud en was hard nodig. Ofwel, de behoefte van de BV Nederland wordt voor het eerst centraal gezet. Een land is wat anders dan een sociale werkplaats.
  Als emigranten voortaan geselecteerd wordt op vaardigheden en kennis, dan voegt Nederland zich eindelijk in de reeks landen die dat al decennialang doen. Landen concurreren met elkaar in het binnenhalen van hoogopgeleiden. Het kan indirect negatief uitpakken voor laagopgeleiden of niet-opgeleiden, maar omdat dit een neveneffect is van het migratiebeleid en geen doel, vind ik het verdedigbaar.
  Een andere discussie is van wie de rijkdommen op de aarde zijn. Zeg maar, het Noord-Zuid debat. Dat moet ook gevoerd worden. Maar het lijkt me verstandig om dat apart te behandelen.
  @Oszi
  Voor de duidelijkheid, ik stelde aan de orde dat het een taboe is om te bespreken dat de grenzen tijdelijk dicht moeten. Om de redenen die ik noemde. Ik weet niet of zo’n opschortende werking in strijd komt met Europese verdragen. Vluchtelingen dus uitgezonderd. Het raakt aan de autonomie van de lidstaten van de EU en de werking van supranationale verdragen.
  Ik zie in de EU twee tegengestelde bewegingen. Het voorstel van Merkel-Sarkozy over stroomlijning van de economische politiek erodeert de autonomie van de lidstaten verder. Straks bepaalt Europa op welke leeftijd we met pensioen mogen. De garanties die Nederland afgeeft voor het steunfonds zijn niet zonder risico’s en lopen in de miljarden. Het failliet van de de Griekse Dublinzaken zet de instroom van migranten verder onder druk als gevolg van een cynisch spel tussen Griekenland en Turkije en spot met alle afspraken.http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/10/minister-leers-neemt-griekse-dublinzaken-snel-ter-hand.htmlhttp://www.time.com/time/world/article/0,8599,2037433,00.html?xid=newsletter-daily
  Dat alles roept een tegenreactie op. Of het nu voortkomt uit discriminatie, economisch belang, koehandel tussen landen of een falende EU die maar niet doelmatig en politiek eensgezind kan worden. Nu is nog moeilijk te voorspellen hoeveel vaart dat krijgt. Maar het lijkt me voorstelbaar dat op een gegeven moment de open landsgrenzen en de verdragsverplichtingen ter discussie worden gesteld. Dat hoeft niet met uittreding uit de EU. Tegenstanders zullen beweren dat de EU zichzelf is verloren.

  Like

 8. Pingback: Nederland kan haatimam Al-Haddad vol trots en zelfvertrouwen ontvangen « George Knight

 9. Pingback: Winst Beppe Grillo is hoopvol signaal voor nieuwe partijpolitiek | George Knight

 10. Pingback: Wedzinga bekritiseert de stand van de democratische rechtsstaat | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.