Amerikanen schetsen zwakke integratie Nederlandse islam

Het Amerikaanse ambtsbericht 05THEHAGUE2599, THE DUTCH MUSLIM COMMUNITY: A PRIMER uit 2005 over Nederland dat via Wikileaks of het Noorse Aftenposten is uitgelekt, blinkt uit in zakelijkheid en duidelijkheid. Het praat er niet omheen. Het schetst onomwonden de problemen van de integratie en schuwt de Nederlandse zwaktes niet.

De samenvatting zegt dat de Nederlandse moslimgemeenschap relatief groot, slecht geïntegreerd en vervreemd is en tamelijk vijandig tegenover de VS staat. Nederlandse moslims zijn armer, minder opgeleid met een slechte kennis van het Nederlands en vatbaar voor arrestatie.

De Amerikanen gingen in 2006 uit van 945.000 moslims wat overeenkomt met de toenmalige cijfers van het CBS. In 2008 is dat aantal door het CBS naar 850.000 bijgesteld en in 2009 naar 825.000. Omdat het geen telling, maar een administratieve schatting is, zal mede door de doorgaande ontkerkelijking onder moslims in werkelijkheid het aantal moslims lager liggen. Een aantal van hooguit 350.000 belijdende moslims lijkt realistisch. In het aantal van 825.000 moslims zijn immers ook degenen begrepen die verre van actief met hun geloof bezig zijn en de culturele moslims die er zelfs actief afstand van hebben genomen, maar daar vanwege sociaal-culturele taboes niet voor uit kunnen komen. Dit relatief lage aantal moslims dringt onvoldoende door tot het beleid. En niet tot de Amerikanen die zich op dit beleid baseren.

De concentratie van moslims in de vier grote steden concentreert de problemen en heeft de spanningen op scherp gezet. Autochtonen die de grote stad verlaten is een verontrustende ontwikkeling. In Amsterdam is nog maar zo’n 50% van de bevolking autochtoon.

Het bestaan van islamitische scholen, die volgens velen de apartheid bevorderen, koppelen de Amerikanen aan de positie van het bijzonder onderwijs. Het bastion van de christelijke politiek dat door opeenvolgende christen-democraten wordt verdedigd. Daarom kunnen islamitische scholen die slecht functioneren onvoldoende aangepakt worden. Ze krijgen zelfs extra subsidies wat de apartheid sanctioneert en vergroot.

Representatie van moslims op lokaal niveau is laag. Hoewel die ondervertegenwoordiging met een aandeel van 2% van de bevolking wel meevalt, maar in de verklaring missen de Amerikanen een punt. Want representatie in de Nederlandse politiek is bijna exclusief voorbehouden aan hoogopgeleiden. Laagopgeleide autochtonen stromen evenmin door naar de politiek. Zonder dat moslims op dit moment hun achterstand in opleiding inlopen, kunnen er op termijn toch meer hoogopgeleide moslims doorstromen naar de politiek. Want in de landelijke politiek zijn etnische politici wel vertegenwoordigd, hoewel ze primair het gedachtengoed van hun partij vertegenwoordigen. Zo werkt het in Nederland.

In vergelijking met voorafgaande groepen migranten wordt de integratie van moslims door de autochtonen als teleurstellend ervaren. Dat uit zich in de teleurstelling door autochtonen over de te geringe vrijheid die ze voor moslimvrouwen zien. Nederlandse moslims identificeren zich relatief weinig met Nederland en meer met hun religie of etniciteit. Dat zowel de helft van de autochtonen als de helft van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap vindt dat een westerse en islamitische levensstijl onverenigbaar zijn is opmerkelijk. Het roept de vraag op wat dit deel van de migranten in Nederland zoekt.

Uit de Amerikaanse schets rijst een beeld van begrip en onbegrip op. Amerikanen staan van nature open voor minderheden, moeten de internationale oriëntatie van Nederland kennen, maar lijken toch deze openheid in Nederland te missen. In elk geval bij de recente instroom en opvang die de apartheid van moslims eerder bestendigt dan afbreekt. Men kan er nog aan toevoegen dat de gesloten arbeidsmarkt de migranten nooit eerlijke kansen gegeven heeft en dat het tempo van de instroom te hoog was voor de samenleving om te verwerken. Maar tegelijk beseffen de Amerikanen dat Nederland relatief laagopgeleide, arme en religieus en etnisch georïenteerde migranten heeft ontvangen.

Misschien moeten wij maar concluderen dat de recente migratie van twee kanten geen optimale match was en dat daarom de integratie hapert. Maar zelfs onder niet-Westerse migranten vormen moslims een minderheid. Als deze moslims al moslim zijn.

Het wordt tijd om een streep te zetten onder de sociaal-culturele focus die zowel overheden als minderheden zoveel kwaad heeft gedaan. Nederland kan zich beter uitsluitend concentreren op sociaal-economische factoren: werk, inkomen, onderwijs en huisvesting. De woorden islam en moslim horen in beleidstukken van de overheid niet thuis. Dat leidt tot betutteling of stigmatisering door een overheid die religieus kleurenblind behoort te zijn. De schande is dat dat de afgelopen decennia niet het geval was. Burgers en migranten zitten nu opgescheept met vijandbeelden en halve waarheden. Amerikanen maken het ons duidelijk.

Foto: Rashômon van Akira Kurosawa (1950).

Advertentie

9 gedachten over “Amerikanen schetsen zwakke integratie Nederlandse islam

 1. == Het wordt tijd om een streep te zetten onder de sociaal-culturele focus die zowel overheden als minderheden zoveel kwaad heeft gedaan. Nederland kan zich beter uitsluitend concentreren op sociaal-economische factoren: werk, inkomen, onderwijs en huisvesting. ==
  Daarmee wil je weer terug naar het pre-Fortuyn tijdperk. Waarin benoeming van culturele factoren stigmatisering inhield. Dat lukt niet. Je kan hoogstens blijven benadrukken dat wat betreft de sociaal-culturele vs sociaal-economische factoren de laatste een veel en veel grotere impact hebben dan de eerste.
  En natuurlijk is het aantal niet-Westerse allochtonen betrekkelijk gering. Het aantal groeit ook niet veel meer, de groei is flink afgenomen sinds de periode Fortuyn. Bovendien integreert vooral de tweede generatie. De kans op verwachte conflicten vermindert daardoor flink.

  Like

 2. @Oszi
  Ik begrijp je redenering niet. Ik wil juist af van betutteling en stigmatisering en het niet in de hogere versnelling zetten. Hoever we volgens jou terug moeten gaan om uit te komen voor het pre-Forttuyn tijdperk weet ik niet, maar het waren niet Fortuyn en Wilders die de sociaal-culturele agenda hebben opgesteld. Die bestond al tientallen jaren.
  Ik vraag om kleurenblindheid van de overheid waar het om de islam gaat. Het is niet aan de overheid om daar normatieve uitspraken over te doen. Zoals herhaaldelijk gebeurde door mensen als Balkenende of Cohen. Uitspraken die vaak vaak volledig de plank missloegen, En voeg ik toe, de culturele moslims en moslimvrouwen in de steek lieten. De verzwakte positie van de twee meest gemeenschapsdenkende partijen CDA en PvdA geeft hoop dat deze tendens doorzet.
  Probleem lijkt nu eerder dat het kabinet geen goed sociaal-economisch beleid ontwikkelt en afziet van hervormingen. Over de integratie van jongere generaties ontvang ik gedeelde beelden. Zoals laatst over de jonge Turken die niet voor Nederland kiezen. Of over de achterstanden in onderwijs en de oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers. Dat veel tweede generatie migranten het goed doen is duidelijk. Maar da’s niet het hele verhaal. Is het nog steeds de helft die zich niet in de eerste plaats met Nederland identificeert? Wat dus deels ook aan Nederland te wijten is.

  Like

 3. Ja, je hebt gelijk dat de sociaal-culturele agenda al lang voor Fortuyn bestond. De aandacht voor de allochtoon was aanwezig in de hulpverlening, maar niet openlijk in de benoeming van maatschappelijke problemen.
  Ik reageerde te snel.
  Maar ik vrees dat je niet helemaal kleurenblind kunt zijn. Er bestaan specifieke problemen die met immigratie te maken hebben. Die gelden voor de well-to-do immigrant ook in zekere mate.
  Van de helft die zich niet met Nederland identificeert zou het interessant zijn te weten of die veeleer tot de eerste of tweede generatie behoren of dat dat niet uitmaakt. En verder is het volgens mij ook niet belangrijk om je met Nederland te identificeren, zolang je maar de democratische waarden onderschrijft. Een Amerikaan die hier al jarenlang woont, kan zich nog steeds op de eerste plaats Amerikaan voelen, zonder dat we daar problemen mee hebben.

  Like

 4. @Oszi
  We zijn het in grote lijnen eens, denk ik. Specifieke problemen van migranten kunnen aangepakt worden door programma’s op maat. Maar da’s wat anders dan aandacht voor religie, of de islam.
  Er zullen wel gegevens zijn over de identificatie met Nederland van verschillende generaties migranten. Ik vermoed dat de afstandelijkheid van de eerste generatie niet-Westerse migranten die hier vanaf 1975 kwamen is vervangen door betrokkenheid of desinteresse. Dus migranten onderling groeien uit elkaar.
  Als je in Nederland woont vind ik het onderschrijven van democratische waarden en de rechtsstaat een voorwaarde. Maar niet voldoende. Het gaat er trouwens ook om of je hier wel of niet tijdelijk woont. Als je je onvoldoende verdiept in de Nederlandse samenleving, cultuur en taal en zelfs vindt dat die onverenigbaar is met die uit een land van herkomst dan word je verscheurd. Ik denk dat je dan beter voor Nederland kunt kiezen. Als Nederland dat faciliteert.
  In dit verband vind ik de verhalen informatief van jongere Turkse of Marokkaanse Nederlanders die teruggaan naar hun land van herkomst. Of dat van hun familie. Omdat ze het naar eigen zeggen in Nederland niet kunnen vinden. Vaak loopt die remigratie echter uit op een teleurstelling omdat ze zich in Turkije of Marokko nog minder thuisvoelen en ze toch Nederlandser zijn dan ze dachten.
  Da’s het probleem van migranten die tussen twee culturen zitten. Misschien moeten we daarvoor meer begrip tonen en tegelijkertijd relativeren dat het problemen van alle tijden zijn. Migranten van de eerste of tweede generatie moeten van hun kant beseffen dat ze hier welkom zijn , maar niet te veel te snel moeten willen. Of nog erger, eisen. Dat pakt uiteindelijk naar alle kanten verkeerd uit. Wat komt, dat komt.

  Like

 5. Immigranten staan überhaupt meer bloot aan stress-factoren:
  "Psychoses, en specifieker gezegd schizofrenie, zijn een groot probleem onder immigranten en hun kinderen. Dat was eerder al aangetoond voor Noorse migranten in de VS en Europese migranten in Australië. Surinamers, Antillianen, Turken en vooral Marokkanen vergroten met hun verhuizing naar Nederland de kans op een psychose. Bij hun kinderen is het risico nog groter."http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1857925.ece/Allochtonenwijk_heilzaam_voor_psyche
  Over identificatieprocessen heeft de WRR in 2007 een rapport gepubliceerd getiteld Identificatie met Nederland (http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4094). Met name de indeling autochtoon vs. allochtoon blijkt contraproductief uit te werken. In de conclusie wordt gesteld:
  "De drie identificatieroutes – functioneel, normatief en emotioneel – zijn analytisch te scheiden, maar lopen in de praktijk door elkaar heen. Het is ook niet zo dat de ene identificatie per se voorafgaat aan een van de andere identificaties. De meetlat wordt nu vooral op het niveau van emotionele identificatie met Nederland gelegd. Pas als daarvan sprake is, hoort men erbij. Het is op basis van het onderzoek in dit rapport echt de vraag of dit een vruchtbare strategie is. Als er onvoldoende mogelijkheden zijn voor functionele identificatie, als er geen podium is voor debat over concurrerende normatieve posities en opvattingen, en machtsposities eenzijdig belegd zijn bij een dominante coalitie, dan kan van emotionele identificatie met Nederland voor velen nauwelijks sprake zijn. Op het functionele vlak zijn bovendien de meeste aangrijpingspunten voor beleid te vinden."

  Like

 6. @Joke
  Zinvolle aanvulling. Met het noemen van psychoses van migranten vraag ik me af of je wel of niet aan een maatschappelijk taboe raakt. Het is bekend, maar speelt eigenlijk nauwelijks een rol in het publieke debat. Of heb ik dat mis?
  Ik kan me bij de emotionele identificatie door migranten voorstellen dat de politiek in het recente verleden veel verwarring heeft geschapen wat de identificatie onnodig heeft bemoeilijkt. Want wat is de referentie voor een migrant als de politiek een prinses laat zeggen dat zij de Nederlandse identiteit nog niet heeft gevonden. Hoe kunnen we dan verwachten dat een migrant met minder middelen dat wel zal lukken? Terwijl naar mijn idee de Nederlandse identiteit van verre herkenbaar, onderscheidbaar en benoembaar is. Kortom, de zelfhaat van bepaalde kosmopolitisch ingestelde Nederlanders gaat voorbij aan de lastige positie van de migranten die vanuit de kosmos naar Nederland zijn gekomen en nog zoekende zijn. Zonder handvat en referentie aan hun lot overgelaten.
  Met een tamelijk gesloten arbeidsmarkt voor migranten kan er nauwelijks sprake zijn van functionele identificatie. Bijkomend probleem is dat Nederland sociaal voor nieuwkomers nauwelijks te lezen valt. Nederland is een klassemaatschappij met egalitaire en anarchistische trekken. Maar wie de vrijheden misbruikt wordt door de elite met misnoegen gadegeslagen.Tegelijkertijd wordt door niemand gezegd wat dan wel de norm en de verwachtingen zijn. Ga er maar aan staan als laagopgeleide derde generatie migrant die zowel door de eigen omgeving als de Nederlandse elite niet wordt verteld wat voor positieve inspanning wordt vereist. Het lijkt alsof de eersten zelf niet weten en de laatsten het graag laten ontsporen. Ze zitten toch op afstand.

  Like

 7. Psychoses van migranten een taboe? Welnee. Er zijn zelfs diverse wetenschappers die zonder enige gêne verkondigen dat het door inteelt zou komen. (En dat is absolute nonsens, al was het alleen maar omdat alleen mannen een verhoogde kans hebben, terwijl schizofrenie bij mannen en vrouwen even vaak voorkomt.) Een beetje meer terughoudendheid zou fijn zijn.
  Identiteit – wat niet hetzelfde is als identificatie – is een dynamisch begrip. Het essentialistische gebruik van de termen identiteit en cultuur dat de laatste jaren opgeld doet, staat daar haaks op. Dat had Máxima prima in de smiezen. En wie zegt dat immigranten überhaupt op zoek zijn naar de definitie van de Nederlandse identiteit? Dat er een grootste gemene deler is wil toch niet zeggen dat iedereen ernaar smacht om zoveel mogelijk met de massa te versmelten?
  Wist je trouwens dat 30 procent van onze bevolking niet vóór democratie is en in diverse gradaties zelfs tegen? Dergelijke afwijkingen van de norm zijn juist typerend voor een democratie en te verkiezen boven opgelegde gelijkschakeling. Toch zijn onze politici maar wat vaak geneigd tot het laatste.
  Nederland is een klassemaatschappij, maar toch wordt achterstandsproblematiek bij voorkeur aan cultuurverschillen toegeschreven. Weet je nog wat Pechtold zei tegen Bos: "De PvdA biedt mensen geen zicht op een baan of een opleiding, maar bemoeit zich wel met hun identiteit." Mensen tot in de 3e generatie benoemen als ‘allochtoon’ houdt impliciet de boodschap in dat ze er sowieso niet bijhoren – al ben je nog zo’n fan van het Nederlands elftal en noem maar op.

  Like

 8. @Joke
  Het was me niet ontgaan dat wetenschappers over migranten zonder hechte onderbouwing de gekste dingen beweren. Je kunt je dan altijd afvragen of je dat wetenschap kunt noemen. Het lijkt me niet. Maar mijn observatie was dat het in het publieke debat nauwelijks doordringt.
  Identiteit is dynamisch, het verandert steeds. De politieke adviseurs van Maxima wilden via deze prinses hun politieke gelijk halen in de richting die je aangeeft. Maar ze zetten de prinses vervolgens voor schut. Want de waarheid ligt elders. Ze wilden haar laten zeggen dat cultuur en identiteit in beweging zijn. Dus dat DE Nederlandse identiteit niet bestaat wat zo is, maar scheepten haar op met een onbruikbare tekst die suggereerde dat Nederlandse identiteit niet bestaat. Of te benaderen valt.
  Ik vermoed dat niemand op zoek is naar een definitie van de Nederlandse identiteit. Behalve dan PVV’ers op rechts of een type organisatiedeskundige en sociologe Pauline Meurs (wetenschap?) die uitspraken erover als het verlengde van hun politiek aanwenden. Zij zijn rationalisme en realisme voorbij.http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/140116/WRR-en-PvdA-bestaan,-dus-Nederland-ook.htm
  Het getal van 30% dat zegt niet voor democratie te kiezen is een veeg teken. Daar wacht een taak van de overheid van permanente educatie om uit te leggen wat democratische orde en rechtsstaat zijn. Dat gebeurt niet. Zoals je impliceert, de politiek maakt de kloof met de burger alleen maar dieper. Zo beredeneerd valt het getal van 30% tegen nog mee.
  Met je laatste alinea ben ik het eens. Daarom pleitte ik er ook voor om de woorden religie of islam niet meer in beleidstukken te gebruiken en openbare bestuurders niet langer uitspraken over het belang van religie of het tegendeel ervan te laten doen. Da’s ongepast. Om nu eindelijk eens te gaan werken aan sociaal-economische achterstanden.
  Het probleem van Nederlandse bestuurders en politici is dat ze aangeboren reflexen lijken te hebben als het over de islam of religie gaat. Of groepen die zich laten inspireren. Ze vinden dat ze het moeten verdedigen of aanvallen, welwillend negeren kunnen ze niet. Maar da’s de enige aanvaardbare, niet-normatieve houding jegens religie. Ik heb hoop dat Rutte en de VVD in elk geval dat programmapunt weten te verzilveren. Die partij weet zich nu zo’n beetje als enige te onttrekken aan de cultuurstrijd jegens de islam. Dat vind ik knap, maar het is een smalle weg.

  Like

 9. Integratie.

  Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij aan te duiden. Een belangrijk kenmerk is dat beide groepen aanpassingen maken. Van binnendringers wordt verwacht dat zij aanpassen aan de goede normen en waarden. Dit vanuit het standpunt dat de normale cultuur wordt geacht aan ze primitieve, ongepaste gewoontes wel mogen verlaten. Voor de normale, naturelle gezonde leven is dit noodzakelijk. In het noordpool met een T-shirt, in de woestijn met de dikke kleren kan ook niet!
  De vermenging van culturen heeft echter nauwelijks plaatsgevonden sinds de instroom van zeer achtergestelde Moslimbevolking in de jaren zeventig en tachtig.
  Moslims komen nu met de infantiele eisen zoals op werk/school willen bidden in werktijd, een aparte behandeling te eisen, of wat voor on-Europese gebruiken dan ook, merken de gewone burgers dat het alleen gevaarlijker wordt.
  Westerse regeringen hebben een grote fout gemaakt. De islamieten trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus in eerste instantie een bedreiging voor moslims zelf, die hun weg en hun toekomst trachten te vinden in de westerse landen. Er bestaat dus een islam als politieke ideologie, die zijn politieke agenda dwingend wil opleggen. In eerste instantie aan de plaatselijke moslimgemeenschap en uiteindelijk aan de samenleving als geheel.

  Voor de moslims is segregatie beter dan integratie
  Huwelijksmigratie en gezinshereniging zijn sinds jaren 80 de nieuwe migratiepoorten. Waardoor migranten tóch massaal binnen komen…Geef een migrant hier papieren, en hij haalt direct heel zijn familie naar je wijk…Al die nieuwe gezinsherenigers vragen hier direct steun aan, en ze vinden geen job. Dat houdt hun integratie tegen.
  Schijnhuwelijken en misbruik krijgen veel aandacht én er wordt hard op ingezet. Maar in hoeverre zijn de problemen nu reëel? Klopt het dat het merendeel van de huwelijksmigratie gearrangeerd en zelfs gedwongen is?
  Bij gedwongen huwelijken in 1997 ging het nog om 28%. Huwelijken die door de ouders geregeld worden, maar die enkel gesloten worden als de jongeren ook akkoord gaan, zouden in 1997 nog 63% bedragen.
  En zijn die gemengde huwelijken dan vooral schijnhuwelijken? Om ‘binnen te geraken’, nadien te scheiden en dan de achter gebleven familie in kettingmigratie naar hier te halen? Migratiehuwelijken staan blijkbaar nogal onder druk, en scheidingen komen vaak voor. Binnen 10 jaar na het huwelijk zijn 52% van de Moslimmannen weer gescheiden…
  Dat die hier gevestigde huwelijksmigranten dan ook meteen heel hun familie naar hier halen (kettingmigratie) is een gevaarlijke ontwikkeling. In het algemeen halen migranten die hier een verblijfsvergunning krijgen, meteen de restanten van hun families ook naar hier.
  Ze weigeren ook gelijk alle normen en waarden waar ze nu gaan wonen!?
  Het is zoiets als dat er een bezoeker in jouw huis komt, die eerst jouw geld steelt en vervolgens jou in elkaar slaat. Als die bezoeker vervolgens weigert jouw huis te verlaten en zijn hele familie ook nog eens in jouw huis parkeert, wijst alleen naar een invasie.
  Turkije kiest weer iets die altijd  nationalistisch, fanatiek religieus en gewelddadig is en wilt ook gelijktijdig lid worden bij EU. Met de tegenstrijdige normen en waarden, met een vijandige politieke ideologie is de integratie onmogelijk. Moslim leider Erdogan zegt dat hij trots is op de veroveraars van zuid Europa. De veroveraars zijn  volgens de legende de bestiale vrucht van een seksuele escapade van de leiders: Fatih sultan Mehmet, Sultan Selim en Kanuni sultan Suleymen en nog meer van die Ottomanse krijgsheren. Als organisatie verwijst AKP nu alles naar de bloedzuigende bendes van anti-Europeanen. Erdogan op de laatste congres zei onder andere; “.. we gaan de weg van Fatih sultan Mehmet, Sultan Selim en Kanuni sultan Suleyman volgen” In de jaren 1000 had Byzantijnse rijk ook dit soort immigratie problemen. Turken stonden al 150 jaar eerder aan de grens en nomaden, islamitische migranten stroomden binnen… Het land kreeg vreselijke volksverhuizingen en islamitische aanvallen te verwerken en verkeerde in een permanente staat van wetteloosheid, geweld en extremistische dreiging. In deze wanorde opereerde de Selculku leider Kilicarslan als knokploeg. De Moslims vielen uiteindelijk  in de jaren 1071 binnen.
  De illusie van een multiculturele samenleving heeft de EU leiders ertoe bewogen Islamitische enclaves binnen te laten ontstaan die er een eigen taal, een eigen godsdienst, hun eigen gewoonten en gebruiken op na houden. Dat zijn mensen die geen loyaliteit voelen tegenover het land dat in hun levensonderhoud voorziet. De groepsreactie van Europeanen op dit fenomeen is niet helemaal duidelijk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.