Getergde islam tergt


De islam is een religie die zich dogmatisch opstelt en andersdenkenden ziet als minderwaardig. Zoals alle religies doen. De islam staat in een kwaad daglicht als resultaat van het uitsluitende karakter van deze godsdienst, de achterlijkheid in islamstaten door achterblijvende culturele, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen -met name de achterstelling van de vrouw- en het politieke misbruik dat door opportunisten van de islam wordt gemaakt.

Een en ander loopt niet gelijk op met de tegenstelling Westen en islam. Da’s te grof. De scheiding tussen welwillenden en onwelwillenden loopt anders. De echte scheiding bestaat tussen diegenen die de moderniteit willen aanvaarden en volmondig gaan voor gelijkheid en grondrechten en diegenen die de moderniteit niet willen aanvaarden.

De strijd van bomgordels die in Denemarken via een cartoonist de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen is geen strijd tegen het Westen, maar een strijd voor de achterlijkheid. De bommen die christelijke kerken in Egypte, Afghanistan of Irak treffen is geen strijd voor de islam, maar voor de achterlijkheid. De bontkraagjes in Amsterdam-Slotervaart die zich uit gebrek aan identiteit op de islam beroepen, maar er verre van staan, bezorgen zichzelf en de islam een slechte naam.

Welk beeld resteert vanaf de buitenkant van de hedendaagse islam? Da’s de worsteling met de moderniteit, de inperking van vrouwenrechten en de ondergeschiktheid van allen aan een religie die zichzelf niet tegen het licht wenst te houden. Op hervormers na die gemarginaliseerd zijn. Da’s het idee dat de conservatieve versie het wint in de interne strijd binnen de islam. Of een strijd die zich op de islam beroept. Dat alles kleurt de islam achterlijk. Deze religie kan zich op dit moment niet meer herwinnen en geeft een beeld van chaos.

De getergde islam voelt zich ongelukkig en wordt in een slecht daglicht geplaatst. Dat komt niet door wat Wilders of Bolkestein zeggen en Cohen of Terpstra ontkennen. Met meningen die meningen zijn, niemand doden maar aan de buitenkant blijven zoals buitenstaanders spreken. Het komt door wat in de straten, de regeringsgebouwen, de tempels en de gevangenissen van Egypte, Syrië, Iran of Irak gebeurt. Waar moslims elkaar tergen, het licht in de ogen niet gunnen, de mensenrechten ontzeggen of zelfs vermoorden. In een geweldsexplosie die de hele wereld op zijn kop zet.

Raadselachtig waarom iemand een goed woordje zou willen doen voor een godsdienst die bezig is andersdenkenden te onderdrukken. Diegenen die dat goedpraten zijn nog dommer dan de onderdrukkers. Want die hebben een direct economisch of politiek belang. Het is goed tegen de domheid van wegkijkers te waarschuwen. Het helpt de islam niets verder. De islam is gebaat bij zakelijke kritiek en hervormingen.

Foto: Stadsreiniging N.U. (Nettezza Urbana), Milaan 1955; Roberto Spampinato

14 gedachten over “Getergde islam tergt

 1. @Reggie Roningen andersdenkenden ziet als minderwaardig. Zoals alle religies doen.
  Er past een onderscheid tussen de dogmatiek van een religie en het geloof van degenen die zich laten inspireren door religie. Ik doelde op het eerste. Het systeem religie keert zich uit zelfbehoud en machtsvorming tegen concurrerende religies of levensovertuigingen. Anders gezegd, in de leer van de religie worden andersdenkenden als minderwaardig gepositioneerd.
  Om bij de islam terug te komen, niet alle moslims zullen andersdenkenden als minderwaardig zien. Zoals ik al zei loopt de moderniteit dwars door de islam. Sommigen Nederlandse moslims omarmen de rechtsstaat en de democratische orde, anderen niet. Uiteindelijk betekent dat dat de eersten de islam ondergeschikt achten aan de rechtsstaat en de laatsten de rechtsstaat aan de islam.
  Pas binnen het kader van de rechtsstaat kunnen verschillen beslecht en overbrugd worden. Wie deze rechtsorde niet erkent, ontkent de ander. Zonder tegenwicht, algemeen platform en overleg zijn degenen die de moderniteit afwijzen het meest ontvankelijk voor de dogmatiek die vrouwen, afvalligen, christenen, joden, homosexuelen of atheisten als minderwaardig ziet.
  Uitblijvende hervormingen binnen de islam zorgen ervoor dat de scherpe kantjes die bij het christendom afgeslepen zijn scherp blijven. Want het verschil tussen islam en christendom is niet zozeer de leer of het heilige boek waarnaar men zich zegt te richten, da’s lood om oud ijzer, maar de strikte toepassing ervan. Daarin ontsporen de hoofdvarianten van de huidige islam. Vandaar de noodzaak van hervormingen.

  Like

 2. "Er past een onderscheid tussen de dogmatiek van een religie en het geloof van degenen die zich laten inspireren door religie. Ik doelde op het eerste."
  Ik doelde ook op het eerste. Waaruit valt af te leiden dat de Islam andersdenkenden als minderwaardig beschouwt? Ik heb het niet over de beleiders maar de religie zelf.
  Dat de mens, of dat nou een moslim, jood, christen of ateist is, andersdenkenden miderwaardig beschouwt wil ik wel geloven. Dat vind ik niet religie gebonden maar meer de mens eigen. De superioriteit van de groep heerst. Zie de religieuzen, zie de PVVers, zie de voetbalfans.
  Maar dat dat gepropageert wordt door het geloof lijkt mij sterk. Vandaar mijn vraag waaruit blijkt dat de Islam andersdenkenden minderwaardig beschouwt.

  Like

 3. @Reggie Roning
  Dat de islam -evenals het christendom- andersdenkenden als minderwaardig beschouwt blijkt uit de leer: Soera 3:12: "Zeg tegen hen die ongelovig zijn: ‘Jullie zullen overwonnen en in de hel verzameld worden. Dat is pas een slechte rustplaats!’" Het zit dus wel degelijk in religies ingebakken. Lees ook:http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:respect-voor-andersdenkenden-is-intrinsiek-onmogelijk-in-de-officiele-christelijke-en-islamitische-doctrine-&catid=2:artikelen&Itemid=3

  Like

 4. @allen
  In de New York Times is een interessant artikel van John Vinocur verschenen onder de titel: With Muslims, Europe Sees No Problem, and That’s the Problem. Het gaat over de reactie van de Europeanen op de islam. Voor Nederland spitst het zich toe op het verschil in visie tussen de benoemer Bolkestein en de wegkijker Cohen.Frits Bolkestein, whose father was a Buchenwald inmate, described Mr. Cohen’s vision of reality to me as “cultural masochism.”http://www.nytimes.com/2011/01/04/world/europe/04iht-politicus04.html?pagewanted=1&_r=1

  Like

 5. Mijn uitgebreide post is weggevallen door de technische perikelen van de Volkskrant. Geen zin om het over te doen. Deze wil je nog wel even voorschotelen:
  Soera 49:11. O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.
  Dat is natuurlijk wel in tegenspraak met je these.

  Like

 6. @Reggie Roning
  Ik zie geen tegenspraak met mijn uitgangspunt. Lees mijn eerdere verwijzing naar de tekst op de atheist en huiver. Christendom en islam zien ongelovigen als minderwaardig. Ondanks alle mooie woorden van religies om dat in hun marketing anders voor te stellen. Iets wat loopt als een eend, kwaakt als een eend en eruitziet als een eend is toch echt een eend. Een religie is een religie en niets anders.
  Voor de vergelijking tussen soera’s is het goed om te weten dat in de koranwetenschap vroeger en later overgeleverde teksten te onderscheiden zijn. De laatsten zijn harder en onverzoenlijker van toon en gaan in belang en interpretatie boven de vroeger geschreven teksten.

  Like

 7. Laat ik het dan anders stellen. Komt dit niet voor onder atheisten? Hoe zien de atheisten de gelovigen?

  Like

 8. @Reggie Roning
  In mijn vorige stuk Religieuze multinationals benader ik de monotheistische religies vanuit hun hoge organisatiegraad en machtsvorming. Dat maakt deze religies uniek. Een atheistisch monotheisme ontbreekt.
  Wat individuele atheisten denken is weer wat anders. Ik vermoed dat in Nederland bijna alle atheisten de rechtsstaat en de democratie ondubbelzinnig onderschrijven. Dus binnen de pluriformiteit opteren voor strikte gelijkheid tussen religies en levensovertuigingen. Da’s ook mijn standpunt. Ze zien gelovigen als hun gelijken mits dat idee vanuit de gelovige wederzijds onderschreven wordt. Zoniet, dan moet de atheist vanuit een juridische en politieke achterstandssituatie opereren. Dat kan rancune jegens religie en gelovigen voeden.
  Er zullen daarnaast wellicht hardliners zijn die de atheistische heilstaat op aarde willen vestigen. Hoewel ik er nog nooit van gehoord heb. Ze vertonen mogelijk dezelfde intolerantie namens andersdenkenden als sommige religieus geinspireerden.

  Like

 9. Lekker mild voor uwzelf:
  "Ik vermoed dat in Nederland bijna alle atheisten de rechtsstaat en de democratie ondubbelzinnig onderschrijven. Dus binnen de pluriformiteit opteren voor strikte gelijkheid tussen religies en levensovertuigingen. "
  Dat vermoed ik namelijk niet. Ik reken en schaar een groot deel van de PVVers onder de niet gelovigen en laat ik nou net denken dat zij het, in ieder geval itt u, het niet zo hebben met andersdenkenden, lees gelovigen. Het willen verbieden van moskeeen of boeken zijn concrete voorbeelden.
  "Een atheistisch monotheisme ontbreekt."
  Daarom laat u ze denk ik ook links in uw analyse omdat u hen niet als een groep ziet.

  Like

 10. DE islam bestaat niet.
  En overigens zijn verreweg de meeste slachtoffers van het islamitisch terrorisme… islamieten. Dat zou je toch tenminste aan het denken moeten zetten.
  En verder zijn atheisten gelovige ongelovigen en geen haar beter dan anderen. Geen haar, meneer.

  Like

 11. @Reggie
  Ik ben niet voor of tegen het atheisme, maar voor de pluriformiteit en een gelijkwaardige plek voor de atheisten. Verder gaat mijn steun niet. Ofwel, ik ben tegen de extra bescherming van religies en vind het rechtvaardig om dat recht te trekken. Maar een advocaat of activist voor het atheisme ben ik niet.
  Kiezersonderzoeken over de PVV maken twee zaken duidelijk. De PVV’er normaliseert en komt steeds meer overeen met de gemiddelde kiezer. En de gemiddelde PVV’er denkt genuanceerder en milder over de islam en moslims dan Wilders. Men stemt juist PVV omdat men zich in de steek gelaten voelt door de gevestigde politiek die bepaalde problemen ontkent en niet aanpakt of vanwege de dreigende afbraak van de verzorgingsstaat of de globalisering en verschuivende economie.
  Of er veel atheisten onder de PVV-kiezers zitten weet ik niet. Het zal overeenkomen met het percentage atheisten op partijen als VVD, SP en D66. Ik vermoed dat er verhoudingsgewijs veel nihilisten op de PVV stemmen. Maar cijfers daarover heb ik niet. Degenen dus die religie noch levensovertuiging hebben.
  @Alib
  De islam kent vele verschijningsvormen. Ze bestrijden elkaar. Da’s de tragiek van de islam. Ik heb dat hier herhaaldelijk gethematiseerd. Het zet me zeker aan het denken waarom moslims moslims bestrijden. Ik probeer dat te begrijpen.
  Natuurlijk zijn atheisten geen haar beter dan anderen. Het gaat om het systeem. Vraag is dan of het atheisme als organisatie vergelijkbaar is met monotheistische religies en of het beter is dan het monotheisme. Mijn idee is dat het atheisme inderdaad onvergelijkbaar is als minder gestructureerde institutie en dat het door de ontbrekende klem en machtsvorming misschien niet beter, maar in elk geval minder destructief is dan religies.

  Like

 12. Ik lees je artikel hier later wel, dus misschien niet echt on topic. Maar wat ik nog niet wist is dat Frits Barends ook het standpunt van Eddy Terstall in neemt aangaande o.a. Job Cohen’s vergelijking Joden/Moslims. Hij is te beluisteren hierhttp://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd
  (zondag nacht/maandagmorgen jl tussen 01 en 02 uur)
  van ca 3,52 tot 6.38 minuut
  (Stelt me een beetje gerust want ik ken hem nog uit mijn middelbare schooltijd)

  Like

 13. @Katja
  Inderdaad off topic door mijn eigen toedoen. Ik ken het standpunt van Eddy Terstall niet, maar vermoed wat het is. Job Cohen heeft bij mijn weten in het verhaal over zijn moeder niets bijzonders gezegd. Hoewel Frits Bolkestein deze week Cohen in de NY Times naar mijn idee terecht een culturele masochist noemt. Zie hierboven. Da’s het deficit van Job Cohen. Maar deze keer zijn Cohens woorden in de media uitvergroot. Cohen is doorgaans genuanceerd, alleen in de ogen van velen op de verkeerde manier.
  De reactie van Arnold Heertje vond ik mooi, hij roept op om met historische vergelijkingen te stoppen. De positie van de moslims in Nederland is volgens hem onvergelijkbaar met het lot van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is ziek dat publieke personen als Geert Mak zo gemakzuchtig en onzorgvuldig met de geschiedenis omgaan. Het verklaart niets en brengt niemand tot elkaar.http://digitaleeditie.nrc.nl/NH/2011/0/20110105___/1_09/article4.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.