Onderzoek Armando Museum roept vragen op

In november 2010 verscheen De Wegh der Weegen; Armando Museum in Landhuis Oud Amelisweerd. Een Rapportage Haalbaarheidsonderzoek van de Stichting Amersfoort in C. Het rapport zoals dat aan Raadsinformatiebrief 2010-136 van de Gemeente Amersfoort werd toegevoegd is hier te downloaden. Hoofdstuk 2. Ruimtelijke verkenning ontbreekt. Zie hier voor een vollediger publieksversie.

Het rapport roept bestuurlijke, politieke, organisatorische, museale, cultuurhistorische en zelfs relationele vragen op. De belangrijkste vraag wordt niet beantwoord, namelijk wie er aan het woord is. Het blijft onduidelijk welke persoon eindverantwoordelijk is voor het rapport en wie er aan hebben meegewerkt. Nergens wordt naam noch functie genoemd. Weliswaar wordt gezegd dat een werkgroep is betrokken bij het haalbaarheidsrapport, maar belanghebbenden worden genoemd door de organisatie die ze vertegenwoordigen. Zoals Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Provincie Utrecht, Armando Stichting en Amersfoort in C.

Onduidelijk is dus welke geledingen betrokken zijn bij deze eerste fase van een haalbaarheidsonderzoek. Want het maakt verschil of het initiatief louter een verkenning is door enkele openbare bestuurders uit de provincie Utrecht of dat in deze fase al museale en cultuurhistorische vakmensen meepraten. Deze onduidelijkheid is de zwakte van het rapport dat zelfs een voorschot neemt op een uitkomst die vakinhoudelijk lijkt te zijn beredeneerd maar het niet is.

1. Amersfoort
Het Armando Museum was gehuisvest in de Amersfoortse Elleboogkerk en werd op 22 oktober 2007 door een brand verwoest.  De oorzaak is door de politie nooit vastgesteld. Theo Vermeulen plaatst vragen bij brandveiligheid van musea. Dat betreft niet de oorzaak van een brand, maar de aanwezigheid van brandsignalering en brandvertragende middelen, dus brandpreventie. Vraag blijft of daar in de Elleboogkerk voldoende in was voorzien. Ton Cremers twijfelt daaraan.

Het Amersfoortse gemeentebestuur verbreekt in 2010 eenzijdig de belofte tot herbouw. Het brengt in juli 2010 toenmalig directeur van Amersfoort in C Gerard de Kleijn tot kritiek: Het gemeentebestuur wijzigt nu eenzijdig de afgesloten prestatieovereenkomst. Amersfoort in C beschouwt dit als onbehoorlijk bestuur. De Kleijn voorziet wat er gaat gebeuren: Als dit uitstel leidt tot afstel, pleegt het gemeentebestuur woordbreuk. De Kleijn die eind september 2010 vertrekt vindt dus dat Amersfoort woordbreuk pleegt.

Volgens de raadsinformatiebrief heeft Armando een sterke binding met Amersfoort. Het is dan ook geen toeval dat het Armando Museum daar werd gerealiseerd. Volgens een overeenkomst van 15 januari 1998 tussen gemeente, Armando Stichting en Amersfoort in C moet Amersfoort binnen haar mogelijkheden museaal verantwoorde expositieruimte bieden in Amersfoort. Zelfde brief, pagina 8. Anders handelt zij juridisch niet langer in overeenstemming met de overeenkomst. Vraag is of de bezuinigingen die Amersfoort zegt te moeten doorvoeren die leiden tot de sluiting van het Armando Museum in Amersfoort vallen binnen de grenzen van behoorlijk bestuur.

2. Utrecht en Oud-Amelisweerd
Gemeente Utrecht is de eigenaar van landhuis Oud-Amelisweerd. Rentmeester namens Utrecht is Rianne Monster. Zij zit in de werkgroep die de restauratie begeleidt en in het jaarverslag 2007/2008 van het Centraal Museum wordt genoemd:
De wens tot een verruimde openstelling van het kwetsbare interieur noodzaakt verdere planontwikkeling. Daartoe is een brede werkgroep in het leven geroepen bestaande uit Cees Rampart (monumentenzorg gemeente Utrecht) Bart Kluck (bouwhistoricus gemeente Utrecht), Rianne Monster (rentmeester gemeente Utrecht), Errol van de Werdt (Centraal Museum).
In 2008 zijn ook plannen opgesteld voor klimaatonderzoek, verdere conservering en restauratie van de behangsels en breed achterstallig onderhoud. Deze plannen zullen eind 2010 uitgevoerd gaan worden.

Het kwetsbare interieur bestaat uit Chinees behang dat uniek is in de wereld. De restauratie van behang en interieur verklaart de afgenomen toegankelijkheid van Oud-Amelisweerd. Deze tijdelijke situatie eindigt als de restauratie afgerond is. De site van het Centraal Museum zegt:
Oud-Amelisweerd is in 1770 als een zomerverblijf gebouwd voor Baron Gerard Godard Taets van Amerongen. Het huis werd in 1808 verkocht aan Lodewijk Napoleon, koning van Nederland, die in totaal slechts acht dagen doorbracht in het landhuis. Omdat ook de volgende eigenaren, Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn erfgenamen, het huis nooit intensief bewoonden is Oud-Amelisweerd grotendeels in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
 
Sinds 1990 wordt het landhuis beheerd door het Centraal Museum. Gezien de grote kwetsbaarheid van de unieke behangsels in het huis is het uitsluitend op afspraak voor publiek toegankelijk.  
 
3. Behoud Oud-Amelisweerd
In de museumwereld bestaat altijd spanning tussen een afdeling Tentoonstellingen en Collectie. De laatsten willen behouden en de eersten willen tonen. Da’s geen tegenstelling, maar een inhoudelijk afweging onder museummensen.

Het rapport chargeert de bestemming van het landhuis en introduceert door het toewerken naar de conclusie om het Armando Museum in Oud-Amelisweerd onder te brengen een oneigenlijke tegenstelling: Uitgangspunt daarbij is liever honderd jaar behoud bij een publiekstoegankelijk huis dan vierhonderd jaar behoud van een gesloten huis. Deze constatering gaat voorbij aan de mogelijkheid om het landhuis vierhonderd jaar toegankelijk te maken. Uitdaging is niet de bereidheid om aspecten van tentoonstellen en behoud op een optimale manier te combineren. Daar wordt nu aan voorbijgegaan.

Daarbij komt dat het tonen van een kwetsbare tekening, film of kunstobject van een volstrekt andere orde is. Dat kan anders niemand zien. Maar het Armando Museum hoeft helemaal niet in Oud-Amelisweerd ondergebracht te worden. Ook daarom gaat in dit geval de tegenstelling tussen tentoonstellen en behoud niet op. De aard van het werk van Armando past evengoed in een betoog dat erop aanstuurt om zijn werk in een industriële, modernistische omgeving te exposeren. Bij Armando is een 18de eeuwse omgeving niet noodzakelijk.

4. Conservation Heating en luchtvochtigheid
Oud-Amelisweerd is een zomerverblijf in een natuurgebied dat in de winter praktisch onleefbaar is door de kou. Het kan niet verbouwd worden. Voor het behoud van behang en interieur is het principe van conservation heating leidend. Er kan slechts spaarzaam bijverwarmd worden om de luchtvochtigheid niet te hoog op te laten lopen. Want vocht bespoedigt het verval. In de praktijk betekent dit dat de binnentemperatuur niet meer dan 5 graden Celsius boven de buitentemperatuur gebracht kan worden.

Dit maakt Oud-Amelisweerd in de winter praktisch onbruikbaar als publieksbestemming. In het verleden vonden vanwege de kou publieksactiviteiten dan ook doorgaans niet in de winter plaats. Daarbij komt dat relatief grote aantallen bezoekers de luchtvochtigheid doen toenemen.

Bart Ankersmit van het Instituut Collectie Nederland (ICN) is specialist op het gebied van museaal binnenklimaat. Hij in 2003 begonnen met een meer geïntegreerde aanpak van de verschillende bedreigingen middels een risicoanalyse van een museale collectie. Vanaf dat moment wordt actief geparticipeerd in de ontwikkeling van risicomanagement. De nieuwe klimaatrichtlijnen die hij heeft ontwikkeld kunnen dienen als instrument om te bepalen of een museale presentatie in Oud-Amelisweerd mogelijk is.

5. Inrichting Armando Museum
Los van het erfgoed-aspect is Oud-Amelisweerd geen praktisch huis om exposities van schilderijen te huisvesten. Het Chinese behang op de beletage beperkt het hangen van schilderijen. De muren zijn immers onbruikbaar. De werken van Armando zijn doorgaans van een groot formaat. Op de eerste verdieping zouden in de acht vertrekken maximaal 24 schilderijen of iets meer kleinere werken gehangen kunnen worden. De zolders zijn onhandig door de vele schuine wanden en ongelijke vloerdelen. Sculpturen en keramiek kunnen los van de wand geplaatst worden.

De vraag dringt zich op wat de ondergrens aan het aantal kunstobjecten is om tot een Armando Museum te komen. In elk geval stelt de aard van Oud-Amelisweerd diverse beperkingen aan de inrichting. Het lijkt dan ook verstandig om niet in een tunnelvisie te belanden en uitsluitend op Oud-Amelisweerd te focussen. Dan redeneert men los van de feiten altijd naar een gewenste conclusie toe. Voorkeur verdient het tegelijkertijd vergelijken van diverse locaties.

6. Centraal Museum en Armando Museum
Het zou er niet toe moeten doen, maar het kan in dit relaas jammergenoeg niet ongenoemd blijven. Er bestaat een hechte persoonlijke band tussen Edwin Jacobs, de directeur van het Centraal Museum, en Yvonne Ploum, de directeur van het Armando Museum. Zij leven namelijk als man en vrouw.

De intentie om het Armando Museum te huisvesten in een huis dat door het Centraal Museum wordt beheerd heeft de schijn van belangenverstrengeling tegen. Da’s ongelukkig. Het lijkt erop dat de man zijn echtgenote uit de brand helpt. Dat zet het hele haalbaarheidsonderzoek in een merkwaardig daglicht. Zijn alle overwegingen en feiten wel zo objectief als voorgesteld, of wordt er naar een conclusie toegeredeneerd? Het haalbaarheidsonderzoek heeft de schijn tegen.

Om een en ander recht te trekken zouden Amersfoortse gemeenteraad en -bestuur een onafhankelijk onderzoek moeten bepleiten en de direct betrokken bestuurders op afstand moeten zetten. Zij hebben de schijn tegen nog langer objectief te zijn.

7. Conclusie
Er zitten veel haken en ogen aan de huisvesting van het Armando Museum in Oud-Amelisweerd. De opgewekte toon van de verkennende rapportage die neerkomt op het is moeilijk, maar het moet kunnen is begrijpelijk, maar staat verre van een evenwichtige analyse die alle aspecten laat meewegen. Een zomerverblijf als Oud-Amelisweerd dat niet voor de hand ligt als huisvestiging voor een middelgroot museum vraagt om een inhoudelijk debat.

In een volgende fase kan hopelijk de stap gezet worden om verder te kijken dan de bestuurlijke wil om iets op te zetten. Bij een open en inhoudelijk onderzoek kan de conclusie maar een kant opgaan wat Oud-Amelisweerd betreft: niet doen.

Het Armando Museum hoort thuis in Amersfoort. De gemeente Amersfoort handelt bestuurlijk onbehoorlijk door herhuisvestiging in de Elleboogkerk te blokkeren. Het provinciaal niveau dat in Utrecht voor de cultuur nauwelijks betekenis heeft wordt als noodverband opgetuigd. Twee museumdirecteuren die als man en vrouw leven helpen elkaar. Maar vraag is of Armando, het Centraal Museum, Utrecht, Amersfoort en de cultuursector gediend zijn met een noodverband van zeker 10 jaar.

Het is voor het vervolgonderzoek verstandig om van onderop te werken en de feiten te laten spreken. Specialisten op het gebied van klimaat, behoud, museologie, veiligheid en restauratie dienen aan het woord te komen. Ons erfgoed en cultuurbudget zijn te kostbaar om onbezonnen op te offeren aan een gelegenheidsconstructie die politieke en persoonlijke belangen dient.

Foto: Uniek zijn de originele 18de-eeuwse Chinese behangsels in enkele van de vertrekken van landhuis Oud-Amelisweerd; fotograaf Marco van Duyvendijk

21 gedachten over “Onderzoek Armando Museum roept vragen op

 1. Wat maf, de exploitatie verdubbelt zowat t.o.v. vroeger.
  Waarom was Kamp Amersfoort geen geschikte locatie?

  Like

 2. @Joke
  Ja, er zitten veel losse eindjes aan deze zaak. De wethouder Cultuur van Amersfoort Barendregt stelt op vragen van de CU over een verhuizing van de collectie naar Kamp Amersfoort:Kamp Amersfoort ziet zichzelf als locatie niet als reëel. De uitkomsten van het totale haalbaarheidsonderzoek komen na 1 december 2010.

  Het is wonderlijk dat volgens een Amersfoortse wethouder van Cultuur een locatie zichzelf als niet reëel kan zien. Zowel filosofisch, maar ook zeker politiek. Toch neemt de wethouder op verzoek van de CU ‘het signaal mee om de locatie Kamp Amersfoort verder te onderzoeken’. Het zou in elk geval een voor Armando passende locatie zijn. Misschien een te schuldige plek voor de wethouder?

  Like

 3. Was je dit al tegengekomen:
  "Blijkbaar was er nog geen overleg geweest met Kamp Amersfoort, want de directeur reageerde met een persbericht waarin hij zei dat er eerst subsidie aangevraagd moest worden voor tentoonstellingsruimte en dat hij de collectie anders het bos moest insturen. Hij wist blijkbaar niet eens dat het Armandomuseum met een zak vol geld komt. [..]

  [..] Ook van Amersfoort-in-C hoef je niet veel enthousiasme te verwachten, want de mogelijkheden bij Kamp Amersfoort zijn waarschijnlijk zo beperkt dat er personeel ontslagen zal moeten worden."
  http://amersfoort.christenunie.nl/k/n5996/news/view/458021/69931/weblog-Simone-Kennedy-Armando-en-Amersfoort.html

  Like

 4. @Joke
  Goeie vragen, Joke. Ik was het al tegengekomen. Het woord communicatie krijgt in Amersfoort een volledig nieuwe betekenis. Je zou het ook andere namen kunnen geven. Een en ander doet me afvragen wie nou precies de regie in handen heeft bij de vermeende huisvesting van het Armando Museum in Oud-Amelisweerd. Voor deze stomme film met muziek vanuit de coulissen. Ketelmuziek wel te verstaan. Een keigoeie voorstelling.

  Like

 5. Amersfoort in C bepaalt dat, ik heb begrepen dat ze verzelfstandigd zijn. De vraag is wat ‘regie’ inhoudt these days.

  Like

 6. @Joke
  Het is waar dat op de omslag van het haalbaarheidsrapport de naam Amersfoort in C staat. Overigens een culturele stafinstelling die € 600.000 gemeentesubsidie per jaar krijgt. Maar de vaagheid over de medewerkers aan het rapport maakt niet inzichtelijk wie er aan het woord is. En nog minder welke besluitvorming bij de deelnemende instanties eraan vooraf is gegaan. Wat overigens voor een verkennende rapportage wellicht niet nodig werd geacht.

  De wat wegzwevende passages over Armando, Gesamtkunstwerk, de Armando-collectie van het Centraal Museum en De Vrede van Utrecht hebben eerder een Utrechts dan een Amersfoorts accent.

  Trouwens Gerard de Kleijn die zich kritisch uitliet over het Amersfoortse gemeentebestuur was tot eind september directeur van Amersfoort in C. Hij heeft de cultuur niet verlaten en is nu zowel voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad als nieuwbenoemd directeur van museumgoudA. Hoe zijn mogelijk sturende rol in het rapport en de move van het Armando Museum naar Bunnik zich verhouden tot die van zijn opvolger.Marco van Vulpen, die soms wel soms niet interim wordt genoemd, blijft eveneens ongenoemd en onduidelijk.

  Like

 7. Ik was gisteren in Amersfoort, heb o.a. Kade en Mondriaan bezocht. In Kade was het redelijk druk. Bij Mondriaan was ik de enige bezoeker.

  Moeten niet alle musea in Amersfoort tegen het licht worden gehouden?

  A.s. dinsdag komt in de NRC een artikel over het eventuele voortbestaan van Kade. Hoeveel bezoekers zijn er trouwens in 2010 bij de vier musea in Amersfoort geweest?

  Like

 8. @Klaas A. Mulder
  Je bedoelt dat als er een museum gesloten moet worden in Amersfoort dat niet per se het Armando Museum hoeft te zijn? Robbert Roos doet goeie dingen in Kade en zijn tweets zijn niet omfloerst. Die ontbrekende voorzichtigheid, de tweede natuur van de Nederlandse museumdirecteur, is opvallend. In het Mondriaanhuis ben ik ook doorgaans de enige bezoeker, maar het is ook kleinschalig. Je zou hopen dat in de afweging wat wel en wat niet kwaliteit uiteindelijk de doorslag geeft. Maar zo werkt de cultuur niet altijd.
  http://twitter.com/RobbertRoos

  Like

 9. Toevoeging NRC Handelsblad dd 28 december 2010:
  "In Amersfoort hebben de kunstinstellingen in juni van het college te horen gekregen dat ze met voorstellen moeten komen om hun begroting met 25 procent bij te stellen. Zo ook de vier musea en presentatie-instellingen Museum Flehite, het Mondriaanhuis, het Armando Museum en Kunsthal KAdE. Die vier voeren sindsdien een opmerkelijke stoelendans op. Robbert Roos, hoofdcurator van het in 2009 geopende KAdE: „Voor ons presentatie-instellingen is meteen duidelijk geweest dat de kaasschaaf niet bruikbaar is, gezien de omvang van deze bezuinigingen. Daarom hebben we besloten één van ons te offeren. Het historisch stadsmuseum Flehite is in Amersfoort onaantastbaar; het Mondriaanhuis is te klein. Blijven over ‘mijn eigen’ Kunsthal KAdE of het Armando Museum.”

  De gemeente wil het liefst van het Armando Museum af. De Burgerpartij Amersfoort en de SP hebben opheffing expliciet in hun beleidsplan gezet. Wat voor het CBK in Dordrecht geldt, wordt ook over het Armando Museum gevoeld: het staat te boek als ‘elitair’, Armando als ‘geen gemakkelijke kunstenaar’, beaamt directeur Yvonne Ploum. Tot afgelopen zomer was het Armando Museum helemaal niet bezig met zijn opheffing. Ploum: „Het vorige college had in maart nog eens officieel beloofd dat de Elleboogkerk [waar het Armando Museum gevestigd was tot het in 2007 afbrandde, red.] herbouwd zou worden. De gemeente had 4,5 miljoen euro subsidie voor het casco gereserveerd, wij hadden zelf via sponsors en fondsen 1,5 miljoen bij elkaar gehaald voor de inrichting.” Maar onder het nieuwe College veranderde alles.

  Inmiddels ligt een andere optie in het verschiet: verhuizing van het Armando Museum naar landhuis Oud-Amelisweerd in Utrecht. Het is een vertrek, benadrukt Ploum, „dat uit nood is geboren”. De gemeente Amersfoort, gemeente en provincie Utrecht werken samen om de verhuizing van het Armando Museum mogelijk te maken. Een eerste inventariserend onderzoek lijkt positief uit te pakken."

  http://digitaleeditie.nrc.nl/NH/2010/11/20101228___/1_03/index.html
  Commentaar
  : Het is opvallend dat volgens de NRC een eerste inventariserend onderzoek positief lijkt uit te pakken. Er is immers nog niet veel meer dan bestuurlijke intenties onderzocht. De vraag is wie Lucette ter Borg dit influistert. In de discussie over een mogelijke verhuizing van het Armando Museum naar Oud-Amelisweerd blijft het opvallend dat het laatste ondergeschikt wordt gemaakt aan het eerste.

  Like

 10. via twitter werd ik naar dit artikel verwezen (ik was op zoek naar VKblog op twitter) en wat ik me afvraag, is hoeveel bezoekers het Armando Museum in het verleden had, en hoeveel bezoekers men verwacht als dit Museum in Oud-Amelisweerd gevestigd zou zijn.

  Ik vind Amelisweerd GEEN goede lokatie voor een museum, ten eerste al omdat het in een mooi gebied ligt, ten tweede is het amper bereikbaar met het OV, ten derde levert het ongetwijfeld autoverkeer op en er is amper plek daar om te parkeren, ook al zou het er wel zijn, niet nog meer autoverkeer aub naar Amelisweerd!

  Like

 11. @Helena
  Welkom. Voor de brand bezochten rond de 10.000 bezoekers het Armando Museum. In het verkennende rapport De Wegh der Weegen staat in 2.2 over de bovengrens aan het bezoek:Ten aanzien van publieksaantallen is ambtelijk als norm meegegeven: maximaal 20 personen begane grond en 20 bovenverdieping tegelijkertijd. In totaal dus 40 personen tegelijkertijd in het landhuis. Uitgaande van een gemiddelde verblijfsduur van 2 uur betekent dit maximaal 160 personen per dag. Bij 300 dagen openstelling ligt er dus een bovengrens van (afgerond) 50.000 bezoekers.

  Deze bovengrens is een ruwe schatting. Dat moet nog verder gespecificeerd worden. Het gaat onder meer voorbij aan het klimaat. En dan zowel de kou van het winter als het museale klimaat dat bij dit waardevolle cultureel erfgoed past.

  Met je bezwaren ben ik het eens. Maar er zijn in mijn ogen veel meer bezwaren. Naast de inhoudelijke bezwaren die ik zonder claim van volledigheid hierboven opsomde wegen de bestuurlijke vragen in mijn ogen nog zwaarder. Die lijken als een bulldozer die onzichtbaar en brutaal tegelijk is door de Stichtse dreven te denderen. Daarbij komt nog het onzorgvuldig handelen van de gemeente Amersfoort die haar verantwoordelljkheid weigert te nemen en die liever afschuift op andere bestuurslagen.

  Cynisch is overigens dat op de website van het Centraal Museum de volgende tekst over Oud-Amelisweerd staat dat wordt beheerd door het CM: Op dit moment vindt er onderhoud aan Oud-Amelisweerd plaats om het landhuis zo goed mogelijk in haar originele staat terug te brengen. Helaas kunnen er daardoor in de komende maanden geen rondleidingen geboekt worden. Het CM geeft op haar site zelf het antwoord waarom de vestiging van het Armando Museum in Oud-Amelisweerd een slecht idee is: zo goed mogelijk in haar orginele staat terug te brengen. Het merkwaardige is dat het museummanagement dat onvoldoende lijkt te beseffen en er geen consequenties aan verbindt.

  Het opmerkelijkste vind ik dat een noodverband voor Amersfoortse problemen zonder voldragen inhoudelijk debat door gemeente en provincie Utrecht en Centraal Museum wordt overgenomen. Dient het Utrecht? Dient het het Centraal Museum? Dient het Armando? Hoe ziet men de situatie over 10 jaar?

  Als antwoord wordt dan terecht gezegd dat er een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid wordt gehouden. Maar dat hebben de initiatiefnemers zelf voortijdig een eigen dynamiek gegeven. Versterkt door de persberichten die de wereld in gestuurd werden en waardoor het leek dat de zaak al beklonken was. Geen schoolvoorbeeld van een waardevrij, open objectief onderzoek.

  Het alleropmerkelijkste is echter dat de onderzoeksopdracht voor een nieuwe plek voor het Armando Museum wordt opgehangen aan slechts een specifieke locatie Oud-Amelisweerd. Waarom luidt de onderzoeksopdracht niet: Zoek een locatie voor het Armando Museum in Midden-Nederland en onderzoek de haalbaarheid. Waarom laten verschillende bestuurslagen deze beperkte onderzoeksopdracht passeren? Nu lijkt het alsof de uitkomst het uitgangspunt is.

  Want hoe werkt het in de praktijk? Veel prestige, geld, overleg en energie is inmiddels gestopt in Oud-Amelisweerd. Mensen committeren zich aan die ene specifieke locatie en kunnen nauwelijks meer terug. Usual suspects zijn al ingehuurd om het straks met hun gezag te verkopen. En voor inhoudelijke bezwaren rond erfgoed, conservering, routing, natuur, infrastructuur is altijd wel ergens een deskundige op te duikelen die het relativeert en goedpraat. In de museumwereld is collectie sowieso ondergeschikt aan presentatie. Waarschijnlijk wordt straks een technische noviteit uit de bestuurlijke hoge hoed getoverd die alles oplost. Zogenaamd. In deze bestuurlijke tunnelvisie kan men alleen nog maar vooruit. Op dat ene spoor. En niemand die in het openbaar zegt dat merkwaardig te vinden.

  Dat alles gebeurt nu. De stilte is immens. De schuldige bosrand of het dreigende struikgewas van Armando is er niets bij. Raadsleden van Amersfoort laten het op CU en Groenlinks na afweten en de gemeenteraad van Utrecht lijkt nog niet eens te beseffen dat het er een kwestie bij heeft. Want de gemeente Utrecht is de eigenaar van Oud-Amelisweerd. Kortom, het bestuur bedisselt en de controle op de macht slaapt. Evenals de media.

  Like

 12. Pingback: Armando Museum en het bestuurlijk onvermogen « George Knight

 13. Pingback: Toon Gispen stelt kritische vragen over Oud-Amelisweerd « George Knight

 14. Pingback: Oud-Amelisweerd: staalkaart van bestuurlijke onzorgvuldigheid « George Knight

 15. Pingback: Knelpunten van Museum Oud-Amelisweerd met Armando Collectie « George Knight

 16. Pingback: Amersfoort wacht miljoenenstrop vanwege claim Elleboogkerk « George Knight

 17. Pingback: Over de bestemming van het voormalige postkantoor op de Neude | George Knight

 18. Pingback: College Utrecht wil MOA subsidie geven. Ondanks toezegging raad dat niet te doen en in de Voorjaarsnota met scenario’s te komen | George Knight

 19. Pingback: Armando Museum en het bestuurlijk onvermogen | George Knight

 20. Pingback: Wethouder Utrecht zegt onderzoek toe om antiek Chinees behang uit landhuis Oud-Amelisweerd te verwijderen. Is dat realistisch? | George Knight

 21. Pingback: Terugblik op mislukken Museum Oud-Amelisweerd. Wat kunnen de openbare besturen van Utrecht en Amersfoort nog leren? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.