Nederland kreeg slechte immigranten

De PVV normaliseert. Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel verdedigde in de Tweede Kamer zijn begroting. De PVV bij monde van Sietse Fritsma nam genoegen met uitweidingen van Leers die zich niet aan cijfers wilde binden, overtuigd dat het kabinet Rutte een streng en rechtvaardig migratiebeleid uitvoert.

Nu als het over immigratie gaat niet langer gepraat hoeft te worden over de islam, komt er ruimte voor evaluatie. Het economisch effect van immigratie en de toetsing van het overheidsbeleid sinds 1970 wacht op nader onderzoek. De tijd is rijp voor een zakelijke benadering. Want er bestaan misverstanden en onduidelijkheden. Tijd om te weten hoe het is gegaan met de instroom van migranten en wat er te leren valt voor de toekomst.

Uitkomst van een onderzoek van NYFER uit mei 2009 was dat immigratie van niet-westerse allochtonen de Nederlandse samenleving veel kost. Bedragen van 7 miljard per jaar werden genoemd. Dit komt door het idee van een tijdelijk verblijf dat achterhaald bleek, het effect van vervolgmigratie, het ontbreken van een selectief toelatingsbeleid, de uitgebreide sociale voorzieningen, relatief veel ongeschoolde en laagopgeleide migranten en achterblijvende arbeidsparticipatie. Deze combinatie van factoren zorgde voor een negatief effect op de publieke financiën dat groter was dan in de ons omringende landen.

Pieter Lakeman claimt in zijn boek Binnen zonder Kloppen dat de immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland de staat sinds 1974 ten minste zeventig miljard gulden heeft gekost. Ook deze claim hangt boven de markt en behoeft verdere onderbouwing.

Conclusies van NYFER of Lakeman worden om politieke redenen niet door iedereen erkend. Da’s ongewenst. Er bestaan in de samenleving tegengestelde overtuigingen. Die luiden dat de problemen van immigratie en integratie door de linkse politiek zijn gecreëerd waarbij de basis niet de actuele politiek was, maar een culturele hegemonie. Een andere verklaring is dat problemen zijn ontstaan door het bedrijfsleven en de rechtse politiek dat gastarbeiders haalde vanuit economische motieven. Of de problemen zijn ontstaan door een lakse en inadequate overheid. Of door een combinatie van factoren.

Een introductie in het onderzoek van Jan van de Beek zegt: Vanaf eind jaren zeventig kwam de programmering van wetenschappelijk onderzoek onder invloed van overheid en minderhedenonderzoek. Een economische visie ontbrak volgens Van de Beek en migratie-economisch onderzoek werd not done, onder meer uit angst extreemrechts in de kaart te spelen. Vanwege een taboe op ‘etnische data’ ontbraken ook de benodigde statistische gegevens. Vanaf eind jaren tachtig gaven een crisis in verzorgingsstaat en overheidsfinanciën het economisch potentieel van immigranten meer gewicht en werden er een aantal – vaak politiek geïnspireerde – kosten-batenanalyses uitgevoerd.

Toenmalig minister Van der Laan weigerde in september 2009 om vragen van de PVV over kosten en baten van immigratie te beantwoorden. De politieke realiteit gaf de minister toen niet meer ruimte. Daardoor ging de kans verloren om de PVV in een zakelijke discussie over integratie te trekken.

Van der Laan had gelijk dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden. Dat hoeft ook niet. Streven is optimale duidelijkheid. Een onderzoek kan pacificerend werken. Misverstanden uit de weg ruimen. Gemaakte fouten kunnen erkend worden om opnieuw te beginnen. De PVV-vragen kunnen aangewend worden als opening voor een rationeel debat. Ze grijpen terug naar 1970. Ze kunnen dienen om een industrialisatie-, immigratie-, en integratiebeleid voor de toekomst te helpen formuleren. Laat het debat over kosten en baten van immigratie wetenschappelijk voorbereid worden en vervolgens losbarsten in politiek en maatschappij. Angst voor de waarheid moet ons niet beperken.

CPB-directeur Teulings beweerde in maart 2010: Dat wij de slechte immigranten krijgen dat is natuurlijk gewoon objectief waar. Hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Hopelijk trapt het kabinet Rutte niet in oude valkuilen. Want het gaat om meer dan grenzen dicht. Om kansen. Hoogopgeleide migranten kunnen een verrijking voor de Nederlandse economie zijn. Van gemaakte fouten valt te leren. Maar dan moeten we ze eerlijk onder ogen willen zien. Tijd voor een onderzoek dat economische effecten van immigratie meet.

Foto: Twee Turkse gastarbeiders uit de Kuiperstraat in Spakenburg zijn weer herenigd met hun vrouwen, die pas na veel moeite in Nederland werden toegelaten op 11 september 1968. Een buurtgenote in Spakenburgse klederdracht biedt de gelukkigen een bos bloemen aan. Credits: Jacques Klok

23 gedachten over “Nederland kreeg slechte immigranten

 1. =Hoogopgeleide migranten kunnen een verrijking voor de Nederlandse economie zijn. Van gemaakte fouten kunnen we leren. Maar dan moeten we die wel eerlijk onder ogen willen zien. Tijd voor een onderzoek dat economische effecten van immigratie meet.=
  =Angst voor de waarheid moet ons niet beperken.=

  @George, Met de laatste regel te beginnen, in welke zin zouden we bang moeten zijn voor de waarheid?

  Bovenste citaat van je, zou dat niet als een verkapte vorm van immigratiebeleid gekoppeld aan discriminatie worden beschouwd. Niet door mij overigens, maar het idee impliceert een selectie.

  Heeft de PVV dit in slecht gekozen bewoordingen e.e.a.op deze manier bedoeld?

  Als je er matiging "temperantia" in aanbrengt komt het er in zekere zin wel op neer….

  Like

 2. @Smokey
  De angst voor de waarheid is wat in de samenvatting van het promotieonderzoek van Jan van de Beek staat: Een economische visie ontbrak volgens Van de Beek en migratie-economisch onderzoek werd not done, onder meer uit angst extreemrechts in de kaart te spelen.

  Discriminatie vat ik op als het stelselmatig achterstellen van een groep vanwege groepskenmerken. Dat is ontoelaatbaar en moet bestreden worden. Alle Nederlanders hebben gelijke rechten, daaraan mag niet getornd worden. Discriminatie lijkt me echter het verkeerde kader om de immigratie te benaderen of zelfs maar te verklaren.

  In de discussie die ik hier oproep speelt iets anders dan etnische kenmerken, namelijk sociaal-economische aspecten. Waarom doen migranten uit islamlanden in de VS en Indiers in Engeland het zo goed? Hoofdzakelijk omdat ze goedopgeleid zijn en zich weten aan te passen.

  Het ontbreken van scholing is precies waar de titel op doelt. Door het ontbreken van toelatingscriteria, een sturende overheid en de wens om een immigratieland te zijn en immigratiebeleid te voeren kwamen relatief veel ongeschoolde en laagopgeleide migranten naar Nederland. Door automatisering werden ze overbodig. Terwijl Nederland in hoog tempo moderniseerde en juist een heel ander type immigranten nodig had. In elk geval is in Nederland macro-economisch voor de langere termijn nooit bekeken wie hier toegelaten moest worden.

  Je ziet juist dat een onderzoek of brede maatschappelijke discussie over de economisch effecten van immigratie niet als knieval aan de PVV opgevat moet worden. Daarmee wordt iets geblokkeerd en in een taboesfeer geplaatst wat meer verdient. De Nederlandse economie kan zich dit wegkijken niet langer veroorloven. Want het gaat niet alleen om restrictief, maar juist om stimulerend beleid. De PVV zet dat eerste wellicht op de agenda, maar laat niemand toe om het laatste uit te voeren. Zo ontstaat er een patstelling waardoor hoogopgeleide immigranten onvoldoende aangesproken kunnen worden.

  Ik denk overigens niet dat over dit onderwerp de kloof loopt tussen links en rechts. Eerder tussen mensen die wel en niet economisch willen denken. De woorden van de PvdA’er Teulings die zelfs internationale verdragen wil opzeggen om de migratie van slechte immigranten te stoppen zijn exemplarisch.

  Like

 3. @George, dank voor je uitgebreide antwoord en verduidelijkende aspecten. Begreep voordien wel dat het woord discriminatie in deze niet volgens de geijkte definitie is.Trachtte het begrip iets verbreden om mijn gezichtspunt duidelijk te maken. Selectie was dus het juiste woord. Deze verklaring om e.e.a. te corrigeren.

  Blijft toch nog staan de kwestie van selectie. Zo van: jij mag binnen en jij helaas niet…(?) vanwege al dan niet genoten opleiding. Maar goed, eerlijk blijven moet men ook. Ik ben het er niet mee oneens, voor de duidelijkheid. Misschien is inderdaad het wenselijk om het begrip links rechts wat minder zwaar te laten wegen. Schept teveel polariteit om tot overeenstemming te komen.

  Ook economisch denken zal er nog niet in alle gelederen zomaar ingaan. Het heeft namelijk alles met geld te maken, waarvan rechts teveel zou hebben en links te weinig. Leg dat maar eens uit aan allen.

  Tenslotte, ik vind knieval voor de PVV een groot woord. In feite zou niemand (politiek gezien) een knieval voor welke partij dan ook hoeven/ moeten maken. De bedoeling is op constructieve wijze elkaar te benaderen. Of moet daarvoor nog teveel water naar de zee?

  Like

 4. =Tijd voor een onderzoek dat economische effecten van immigratie meet.=
  Dit soort debatten blijven inherent volkomen idioot als migratie niet wordt gekoppeld aan andere bevolkingsvraagstukken in internationale zin, zoals overconsumptie, overbevolking, dreigende water- en grondstoftekorten, handelsoorlogen, klimaatverstoring, lucht-, water en bodemverontreiniging, uitbraak van besmettelijke ziekten, verstedelijking, honger, nucleaire oorlog, terrorisme e.d.

  Nog altijd schijnen onze politici te denken dat je anderhalve liter water kunt gieten in een liter fles zonder dat de boel overstroomt.

  Like

 5. Alweer de misdadige Westerse mentaliteit: de andere mensen zijn gewon wegwerpvoorwerpen die hun bestaansrecht verlenen aan hun nut voor het Westerse vermaak. Als ze de Westerling zijn vermaak kunnen vergroten, hebben de andere mensen het recht op bestaan, zo niet, dan moeten ze verdwijnen. En zoals Me.myself.and.i het zegt, je moet het in een breder context trekken. Zodra het Westen stopt met het roven van de rest van de wereld, hebben andere mensen ook genoeg om te overleven en ze hebben geen enkele zin om hun familie, vrienden en huis achter te laten om als twintigsterangsburger, lager dan de huisdieren, of als voorwerp ergens anders behandeld te worden. Dus wat we nodig hebben is een switch in de Westerse geest, van misdaadsstand, naar normaal.

  Like

 6. @Smokey
  Het is goed verdedigbaar dat een land selectiecriteria stelt aan immigranten. Vele landen doet dat al tientallen, soms zelfs honderden jaren. En nu de economische crisis zich uitbreidt wordt dat alleen nog maar strikter. Dat kun je inderdaad samenvatten met jij mag binnen en jij helaas niet…. Maar als jij of ik naar Irak, Marokko, Saoedie-Arabie, de VS, Australie, Canada of weet ik waar willen emigreren, dan zullen we ook onze diploma’s, vaardigheden of kapitaal moeten laten zien. Anders komen we er niet in.

  Dat links te weinig en rechts te veel geld zou hebben zou kunnen, maar lijkt me moeilijk aantoonbaar. Dat was ooit duidelijk, maar nu stemmen mensen soms tegen hun eigen economisch belang in. Hoe raar het ook is.

  @MMI
  Onze politici kunnen er wat van. Met een debat moet je ergens beginnen. Natuurlijk moet je het nooit met dichte ramen voeren. Nederland is een internationaal georienteerd land met betrekkelijk open grenzen en een blik naar buiten. Laat dat in hemelsnaam zo blijven.

  Dat weerhoudt onze beleidsmakers en economen niet van de plicht om na te denken over de inrichting van Nederland. Een debat over de economische effecten van immigratie dat wetenschappelijk gevoerd wordt en inzoomt op demografie, economie, stedenbouw en sociaal-economisch aspecten lijkt me waardevol. Zoals ik zei, het moet uit handen van de PVV genomen worden die het debat blokkeert.

  Een uitkomst van zo’n onderzoek zou kunnen zijn dat een bepaalde type immigratie aangemoedigd en een ander type ontmoedigd wordt. Naargelang de behoefte van Nederland. Nu is daar ook al een verschuiving in zichtbaar, maar gebeurt het min of meer in het verborgene. Een onderzoek plus een brede maatschappelijke discussie over de immigratie lijkt me meer recht te doen aan de openheid die bij een democratie past. Nu worden de uitgangspunten en grenzen aan de immigratie weggemoffeld. Zowel van de recente politieke historie als staand beleid.

  @Mihai
  Aan je woorden heb ik niets toe te voegen. Ik begrijp niet wat ze met het onderwerp te maken hebben.

  Like

 7. Als ik mag aansluiten bij Mihai’s woorden, er wordt geen inhoudelijk debat gevoerd in Nederland. Nergens trouwens. En dat wordt volgens mij bewust gedaan. Naom Chomsky stelde dat het debat in een democratie bewust beperkt wordt gehouden tot een aantal irrelevante onderwerpen, om zo de ware problemen te maskeren.

  Als je kijkt naar de huidige kredietcrisis en het kabinet, is men druk bezig de machine te herbouwen die ons in de problemen heeft gebracht. Dus hoe dom (of misdadig) wilde je het hebben.

  Onze planeet kan 15 miljard mensen herbergen. Als we allemaal de levenstandaard accepteren van Binnen-Mongolie. Het lijkt me duidelijk dat er niemand is in Nederland die dat wil. Dat voert me tot de zgn. IPAT vergelijking.

  Deze vergelijking werd al de jaren ’70 opgesteld door Barry Commoner, Paul R. Ehrlich en John Holdren, en stelt dat de impact (I) van een bevolking het product is van P (populatie) x A (affluency, consumptie per hoofd van de bevolking) x T (beschikbare technologie)

  Aldus leidt dit tot de conclusie dat de bevolking in Westerse landen de grootste impact hebben, ondanks een stabiele of dalende bevolkingsgroei. Immers, deze heeft toegang tot de grootste hoeveelheid consumptie en technologie.

  In plaats daarvan gaat het debat over idiote onderwerpen als "Joods-Christelijke cultuur" en andere onzin met verlengsnoer.

  In het boek "The Evolution of the Dominant Animal" vertelt Paul R. Ehrlich over zijn tijd met de Inuit. Deze mensen hebben in vergelijking met ons een redelijk eenvoudige cultuur. Hierdoor heeft elk lid van een dergelijke samenleving een redelijk compleet plaatje van wat zijn/haar cultuur voorstelt.

  Onze samenleving echter, is dermate complex dat elk lid gespecialiseerd is geworden in zijn haar rol/beroep. Hierdoor is de totale kennis van onze cultuur verwaterd. die is uiteraard nog wel aanwezig, maar dan als "som der delen" van elk afzonderlijk lid.

  Dit is riskant, omdat een dergelijk verwaterd cultuurbeeld (nog afgezien van het feit dat cultuur niet statisch is) al gauw ten prooi kan vallen aan allerlei demagogen en charlatans.

  Het zou de verlichtingsfundamentalisten sieren, als zij in het achterhoofd hielden dat de twee grootste landoorlogen uit de menselijke geschiedenis het product van diezelfde Verlichting. Om over de waterstofbom nog maar te zwijgen.

  En voor nog wat meer cultuurrelativisme: een Inuit met zijn eenvoudige cultuur heeft, als faecalien echt tegen de ventilator vliegen, een hogere overlevingskans dan jij als westerling met verlichting.

  Like

 8. == De PVV normaliseert. ==
  Of de PVV loopt tegen de limieten van haar opstelling aan? Grenzen die de EU bepaalt. Heeft het dan nog zin pro-PVV te zijn, als die niks meer kan bereiken? Een verandering zou nog slechts mogelijk zijn als de EU haar opstelling verandert, of wanneer Nederland de EU gedag zegt. Beide opties zijn onwaarschijnlijk.

  Like

 9. @George
  ==Aan je woorden heb ik niets toe te voegen. Ik begrijp niet wat ze met het onderwerp te maken hebben. ==
  Lees je blog alweer en zie dat je jezelf als mijn eigenaar ziet en mij als je eigendom. Jij beslist dat ik "slecht" ben en als ik geen geldgewin voor je kan produceren, dan kan ik net zo goed verdwijnen. Tegelijkertijd geef je me niet precies dezelfde rechten als jezelf. Als ik meer belasting betaal dan een aantal Nederlanders, zou ik ook moeten kunnen beslissen of ze wel of niet "slecht" zijn, of ze wel of niet in Nederland mogen zijn. Ik heb je herhaaldelijk geadviseerd om over mij niet van buiten te praten alsof ik een ding ben, dat jij kan gebruiken en wegwerpen. Ik heb evenveel rechten als jij, geen enkele minder, en je zult mij moeten betrekken in alle beslissingen over de wereld.

  Daarna was het evident, dat als jij niet zou roven, veel mensen niet zouden migreren en je zou dan geen reden meer om te zeiken. Dus mijn woorden hebben alles met je blog te maken.

  Like

 10. Als je het vanuit een andere analyse bekijkt, hebben we te maken met het linkse en progressief christelijk perspectief waarin de basishouding is dat je uitgaat van het belang van de medemens. Laten we zeggen de Bergrede in optima forma.

  Deze houding stelt geen vragen, laat staan eisen aan de medemens.

  De houding van de ‘medemens’ mag niet worden beoordeeld. Dat is onethisch.

  Bovendien hebben we nog wat goed te maken, niet alleen vanwege het kolonialisme, ook vanwege het feit dat we mondiaal op te gropte voet leven en dus moeten delen.

  In Zweden is dat allemaal wat verder uit de hand gelopen dan bijvoorbeeld in Nederland. Hier is het voorzichtig weer mogelijk om je af te vragen:
  a. wat doen die mensen hier, is er symetrie tussen gever en ontvanger, wordt er misbruik gemaakt van de goede bedoelingen, is er wederzijdsheid ?
  b. wat hebben we er aan, vormen ze een bijdrage of een last, zetten ze zich in of blijven ze passief, zijn ze hier voor een nieuwe toekomst of voor een verzekerd bestaan in relatieve welvaart, is het een verrijking of een verlies in (samenlevings)kwaliteit?

  Het is te verwachten dat we nog tal van jaren geld en energie is deze groep zullen moeten pompen en de vraag of het ooit goed komt, kan ik niet met zekerheid beantwoorden. De Islam heeft een eigen agenda. De strijd daarom is nog niet eens begonnen. Dat kunnen we niet lang meer uitstellen.

  Like

 11. @MMI
  Bedankt voor de zinnige toevoeging. Ik heb al langere tijd het idee dat dat hele islamdebat een afleiding is. De ketelmuziek onttrekt de macht aan onze ogen. Overigens constateer ik dat in vele niet-westerse landen burgerrechten en inspraak steeds meer onder druk komen te staan. Kijk naar China en Rusland, of de Arabische naties. Dat lijkt me evenmin de goede weg.

  @Oszi
  Ook normaliseren is relatief. Ik doelde op het kamerdebat waar de PVV tamelijk mild en rustig was jegens minister Gerd Leers. Niet langer expliciet hardleers. Maar ook CPB-directeur en PvdA-er Coen Teulings pleitte in maart 2010 voor het opzeggen van internationale verdragen over vluchtelingen en immigratie. Die zijn niet in beton gegoten, hoewel sommigen dat denken. Ze laten ruimte voor specifieke omstandigheden van een land. Dat kan beredeneerd worden. De VVD en PVV zullen deze ruimte nemen, en zelfs proberen om in samenwerking met andere landen meer verdragswijzigingen door te voeren. Dat vergt lange adem, maar is niet onmogelijk.

  @Mihai
  Je mag zeggen wat je wilt, artikel 7 geldt voor allen. In mijn reactie doelde ik daar echter niet op. Noch op een theoretisch concept van mediakritiek, Noord-Zuid problematiek of intellectuele slavernij. Als moderator wilde ik het debat niet te veel laten uitwaaieren en enigszins geconcentreerd houden. Daar doelde mijn reactie op.

  @Peter
  Het gaat me niet om moslims of de islam, maar om de economische positie van Nederland. De meeste migranten van de afgelopen 40 jaar waren trouwens niet-moslim, hoewel het mogelijk is dat de moslims die naar Nederland kwamen zich relatief slecht aanpasten. Maar het voorbeeld van de VS leert dat dit niet per definitie zo is. Dan gaat het er dus om welk type moslim emigreert. Ook daar moet denk ik het debat over gaan. In de praktijk is het verstandiger om daar eisen aan te stellen dan wat de PVV zich wenst met een generaal verbod. Daar zie ik niks in, is te ruw en gaat voorbij aan de economische positie van ons land.

  Achterstanden van minderheden zijn doorgaans gevolg van een stapeling van sociaal-economische factoren. Slecht onderwijs, slechte huisvesting, slecht werk, slechte sociale omgeving, gebroken persoonlijke ontwikkeling, slechte voeling met de Nederlandse cultuur en taal. Het lijkt me verstandiger om in te zetten op verbetering daarvan, dan de achterstanden te formuleren in termen van strijd en onverenigbaarheid van waardensystemen.

  De consequentie van zo’n aanpak is dat er minimumeisen kunnen worden gesteld aan leden van achterstandsgroepen die te maken hebben rechtsregels en cultuur. En dat de enkele kwaadwillenden die het voor allen verpesten naar de uitgang worden begeleid. Maar we kunnen niet bij voorbaat een groep achterstellen. Da’s discriminatie. Zeker niet als overheden zich zelf onvoldoende inspannen om de minderheden bij de tijd te trekken. Economie en economische zelfstandigheid van individuen is daarbij beslissend.

  Like

 12. @George, in principe heb ik het over alle achterblijvende migranten. Echter, iedere te onderscheiden groep vergt zijn eigen analyse en aanpak.

  =Achterstanden van minderheden zijn doorgaans gevolg van een stapeling van sociaal-economische factoren. Slecht onderwijs, slechte huisvesting, slecht werk, slechte sociale omgeving, gebroken persoonlijke ontwikkeling, slechte voeling met de Nederlandse cultuur en taal=
  In dit patroon kun je je afvragen wat de oorzaken zijn en wat de gevolgen.

  Als je inzet op de gevolgen doe je aan symptoombestrijding

  Zet je in op oorzaken, dan ben je bezig om problemen op te lossen.

  Beschouw het als een pleidooi voor culturele interventie

  Bekend is bijvoorbeeld dat meisjes het een stuk beter doen dan jongens in de opleidingstrajecten, maar toch rond hun dertigste terugvallen in het bestaande cultuurpatroon

  Like

 13. @Peter
  Natuurlijk ben ik het niet met je oneens dat de oorzaken aangepakt moeten worden. Er is in de afgelopen decennia teveel geld en energie verspild aan symptoombestrijding. Soms in combinatie met het opereren van uiteenlopende groepen die het gebruikten om hun eigen positie te verstevigen. Hoewel het nog voorkomt, is deze culturele hegemonie omgeslagen. Maar het moet niet doorslaan naar de andere kant.

  Culturele interventie klinkt niet slecht, maar wat versta je eronder? Nederlandse identiteit lijkt me het juiste uitgangspunt. Een Leitkultur toont een januskop. Het stelt vast wat de leidende cultuur is en geeft daarnaast ruimte voor andere culturen. Die niet zozeer minder zijn -dat oordeel past ons niet- maar vanwege historische ontwikkelingen geen beroep kunnen doen op dezelfde faciliteiten en ondersteuning van overheden. In de meeste landen geldt dit principe dat als uiteindelijk doel heeft om sociale cohesie en geborgenheid te bewaren. Maar ook 350.000 Nederlandse moslims hebben recht op cohesie en geborgenheid. Echter in de juiste proportie.

  Juist in de hypercorrectie is het de afgelopen decennia misgegaan met het overheidsbeleid. Niet op verzoek van de minderheden zelf trouwens. Kerstbomen hoeven geen winterbomen te heten, of kerstfeest winterfeest. Die onzin past correctie. Het komt voort uit bestuurders die cultureel behoorlijk de weg kwijt waren, hun eigen cultuur kapotrelativeerden en niet meer begrepen wat er verlangd werd.

  Nogmaals, zonder door te slaan naar uitsluiting en luiken dicht. Maar de bovenproportionele overheidsbezuinigingen op cultuur doen afvragen of dit kabinet zelf nog wel beseft wat cultuur precies betekent. Rutte en Verhagen geven in elk geval het slechte voorbeeld. Hoe kun je dan achterstandsgroepen verwijten dat ze evenmin weten wat Nederlandse cultuur inhoudt? Waar is het modelvoorbeeld gebleven? Hier is veel werk aan de winkel.

  Zeker zijn succesverhalen van moslimmeisjes deels propaganda, deels waarheid. Ze haken af. Maar hoeveel academisch gevormde autochtone meisjes zijn er niet die hetzelfde overkomt? Ze doen niets met hun opleiding. Welk patroon speelt hier? Moslimmeisjes zijn geintegreerd genoeg om meegenomen te worden in een onderzoek dat de buitensporige uitval van alle meisjes onderzoekt.

  Like

 14. George: Je oproep voor onderzoek klinkt sympathiek. Maar er is al zoveel onderzoek gedaan. En de uitkomsten zijn helder. Zoals je zelf ook al aangaf. Het probleem zit hem in een ideologisch verschil over immigratie en asiel. Daar waar de VVD en de PVV een zakelijke benadering ambieren vinden andere partijen barmhartigheid of derde wereld denken belangrijker. Zolang die tegenstelling er is zal er weinig veranderen. Tot de bevolking het gewoon niet meer pikt. En dat is iets heel anders.

  Like

 15. @George,
  Sennet geeft in zijn boek ‘Respect’ het voorbeeld van twee stammen die door bepaalde omstandigheden naar een andere omgeving moesten verhuizen.
  De ene hield vast aan hun traditionele cultuur en alle leden raakten in de marge.
  De andere nam elementen uit de cultuur van de nieuwe omgeving over en de leden waren redelijk succesvol.
  Een antilliaan die blijft hosselen, zal het hier niet redden. Hij schept ook problemen door geen verantwoordelijkheid te nemen voor vaderschap. Culturele interventie kan door het actief pushen (alleen een loser zorgt niet voor zijn kinderen) een hardnekkig probleem doorbreken. Gelukkig zijn de Antilliaanse (en Surinaamse vrouwen) behoorlijk zelfstandig. Dat past weer in de nederlandse cultuur waarin mannen en vrouwen in toenemende mate in eigen bestaan kunnen voorzien en minder afhankelijk zijn.
  Dat geldt niet voor de moslima’s. Hun succesverhalen kloppen, maar zijn onbetrouwbaar in de zin dat veel diploma’s te gemakkelijk verkregen zijn en op de arbeidsmarkt de nodige argwaan opwekken. Vooral de slechte beheersing van de taal speelt ze parten. Op de tweede plaats blijkt (Naema Tahir wijst daar op) dat ze als ze eenmaal getrouwd zijn snel weer terugvallen in de traditionele cultuur enm dito rolverhoudingen.
  Bij culturele nterventie moet wat mij betreft hard ingezet worden op taal. Je gaat niet naar de basisschool zonder de taal te kennen en anders krijgen de ouders een stevige sanctie. Ook het traditionele beel van de vrouw binnen de islam dient cultureel te worden geherdefinieerd. Een aantal schrijvende moslima’s is daar al sterk mee bezig. Hun beelden moeten verspreid worden en de door hen voorgestane v eranderingen moeten worden aangemoedigd.

  Like

 16. Peter: Nou had ik een reactie waar ik zeker een half uur mee bezig ben geweest en krijg ik: Pagina verlopen. Misschien dat ik vanavond nog de energie heb. Ik heb namelijk mijn vraagtekens bij je laatste reactie.

  Like

 17. @Bas
  Er is zeker al onderzoek gedaan naar de economisch effecten van immigratie. Maar zoals Jan van de Beek stelt belemmerden vanaf de jaren ’80 politieke taboes het onafhankelijk onderzoek. En werden er vervolgens kosten-baten analyses gemaakt die politiek bepaald waren. En veel is verspreid. Blijven de schattingen van Nyfer en Pieter Lakeman in stand als ze centraal staan in het publieke debat? Laat de discusssie hierover maar eens losbarsten. Of blijven we daar bang voor?

  Kortom, ik pleit voor evaluatie van bestaande onderzoeken en het wegfilteren van wat onbruikbaar is omdat het gepolitiseerd is. Door bundeling van de bestaande onderzoeken kan een evenwichtig beeld ontstaan dat bruikbaar is bij de economische inrichting van Nederland.

  Een voorbeeld. Er doen verhalen de ronde dat immigratie nodig is om de beroepsbevolking op peil te houden. Nu al krimpt Nederland in de periferie. Zo schijnt de arbeidsintensieve zorg straks om veel personeel te vragen. Klopt dat beeld? Ik weet het niet en heb sterk het idee dat er een politieke kantje aan de redenering zit. Zijn alle technologische ontwikkelingen meegenomen? Hebben we in 2040 robots die in de zorg standaardwerk verrichten? Nadeel van veel onderzoeken die in opdracht van de overheid plaatsvinden is dat men naar een gewenste uitkomst toeredeneert.

  @Peter
  Ik ben het eens met je constateringen. Maar als je zou suggereren dat het typisch voor moslims is dan volg ik je niet. In andere niet-islam landen integreren moslims veel beter dan in Nederland. Hoe komt dat? De langzame integratie en de angst om voorwaarden te stellen lijken me typischer voor Nederland en niet voor moslims die hier verzeild zijn geraakt. De oplossing zit’m volgens mij dan ook in de kant van de overheid en werkgever. De moslims volgen wel. Of zijn tegen die tijd helemaal geen moslim meer. Maar seculier zoals de meerderheid van de Nederlanders.

  Like

 18. ==Sennet geeft in zijn boek ‘Respect’ het voorbeeld van twee stammen die door bepaalde omstandigheden naar een andere omgeving moesten verhuizen.
  De ene hield vast aan hun traditionele cultuur en alle leden raakten in de marge.
  De andere nam elementen uit de cultuur van de nieuwe omgeving over en de leden waren redelijk succesvol.==

  Toen ik naar Nederland kwam, werkte ik via een uitzendbureau en op een bepaald moment moest ik een chemische fabriek in Gouda schoonmaken. Buiten 30 graad, binnen moest ik pijpleidingen van vet schoonmaken, met zuur, ingepakt en het product moest op 60 graad blijven, dus de leidingen waren heet. Sterker nog dat was op de derde verdieping en als je niet voorzichtig liep op die leidingen, kon je naar beneden pleuren. Het uitzendbureau stuurde elke dag een nieuwe Nederlander, want er bleef geen enkele Nederlander daar langer dan een dag. Een daarvan vertrok meteen. Slechts een Antilliaan is met mij daar twee weken blijven werken. Welnu als de Antilliaan zich had aangepast aan de cultuur in de nieuwe omgeving en ik zou dat ook hebben gedaan, wie zou dan in Nederland werken?

  Like

 19. Knieval voor de PVV ?
  Besteedde(n) de regering(en) van vroeger en nu voldoende aandacht aan dit onderwerp dan was die partij in het geheel niet nodig geweest en zal in de toekomst overbodig worden.

  Like

 20. George: ik weet inderdaad niet of het nog juist is om in de tegenwoordige tijd te spreken. Als ik een recent onderzoek (waarvan Will Timmermans vorige week sprak in de Opiniesectie van de VK*) mag geloven, leidt toenemende welvaart in ontwikkelingslanden – vooralsnog – tot een toenemende emigratie. De (iets) beter gesitueerde mensen daar worden niet alleen ambitieuzer maar hebben inmiddels ook voldoende financiële middelen om te emigreren. Dit in combinatie met opleidingseisen aan de grenzen van immigratielanden kan weer leiden tot (meer) braindrain.

  Die toename van de welvaart schijnt bovendien in grotere mate te danken te zijn aan overboekingen van emigranten (jaarlijks wereldwijd 300 – 400 miljard tegenover zo’n 100 miljard aan ontwikkelingshulp).

  Als deze trend zich voortzet voorzie ik een toenemende afhankelijkheid van die landen van dergelijke inkomsten omdat ze thuis op den duur ook niet meer genoeg juist opgeleide mensen hebben om een eigen – min of meer – onafhankelijke economie op te bouwen. Dan wordt emigratie dus een vorm van "onderhoud" en dat kan ook niet de bedoeling zijn.

  Like

 21. @katja
  Ik schreef: (..)dat een onderzoek of brede maatschappelijke discussie over de economisch effecten van immigratie niet als knieval aan de PVV opgevat moet worden. Daarmee wordt iets geblokkeerd en in een taboesfeer geplaatst wat meer verdient. De Nederlandse economie kan zich dit wegkijken niet langer veroorloven. Want het gaat niet alleen om restrictief, maar juist om stimulerend beleid.

  Het gaat me niet om de schuldvraag, maar om de oplossing. De teneur van mijn verhaal is juist dat er in het verleden door opeenvolgende regeringen -geholpen door een beklemmende culturele hegemonie- een onvoldoende doordacht en uitgevoerd immigratiebeleid is gevoerd. Inderdaad is de PVV de laatste partij of beweging die dat verweten kan worden.

  @Satuka
  Dank voor je aanvulling. De braindrain uit ontwikkelingslanden is een oud probleem. De sterkste en slimste migranten verlaten hun land. Dat helpt ontwikkelingslanden op de lange termijn niet. Het is een complex vraagstuk om dat terug te draaien. Wie gaat over de rijkdommen van de wereld en wie mag dat beslissen? Da’s pure ethiek.

  Er speelt mee dat deze ontwikkelingslanden geen eerlijke toegang tot de wereldeconomie hebben. Ze worden afgescheept met een schijntje voor hun grondstoffen en mogen ze als eindproducten duur terugkopen. Gevoegd bij het feit dat deze landen doorgaans bestuurlijk rampzalig geleid worden en ten onder gaan aan etnische of religieuze conflicten begrijp ik het principe van economische vluchteling wel. Je zou hopen dat de oorzaken waarmee de ontwikkelingslanden worstelen eens fundamenteel aangepakt worden. Maar dat zal nooit gebeuren omdat de belangen te groot en te verspreid zijn. Het is zeker meer dan een Noord-Zuid conflict.

  Like

 22. Pingback: PVV vraagt excuses massa-immigratie en islamisering. Onderzoek? | George Knight

 23. Pingback: Emoties over vluchtelingen. Waar is het overheidsbeleid dat uitgaat van economische effecten? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.