Forum: Rechterlijke macht tegen het licht

Met velen maak ik me onderhand zorgen over het gebrek aan professionaliteit en onpartijdigheid van de rechterlijke macht. Onregelmatigheden hebben zich tijdens de zaak Wilders opgestapeld. Da’s geen toeval meer. Het handelen van het Amsterdamse hof en rechtbank kan de toets der kritiek niet doorstaan. Ingrijpen van de minister van Justitie is geboden.

Het gaat niet om Wilders, maar om de geloofwaardigheid van onze rechtspraak. In het nadenken over een oplossing is Wilders ondergeschikt. Verschillende rechters hebben bestuurlijk en vakinhoudelijk onzorgvuldig gehandeld. Ze hebben de Nederlandse rechtspraak beschadigd. Uit moedwil of misverstand. Dat moet een halt toegeroepen worden.

Wat denkt U? Bent u het eens met de kritiek? Welke maatregelen stelt u voor?

Foto: Geert Wilders en zijn advocaat Bram Moszkowicz in de Amsterdamse rechtbank, 30 maart 2011. Credits: ANP

Advertentie

19 gedachten over “Forum: Rechterlijke macht tegen het licht

 1. Een rechter wordt in Nederland voor het leven benoemd. Dit om de onafhankelijkheid te versterken, doordat hij niet hoeft te vrezen voor zijn baan. Het is echter de vraag of het voordeel van onafhankelijkheid opweegt tegen de nadelen.
  Een nadeel is de arrogantie die een rechter onvermijdelijk krijgt. Hij heeft als rechtspreker altijd gelijk, hoe veel miskleunen hij ook begaat. Die arrogantie mondt ook uit in simpele fouten, zoals het in discussie gaan met een getuige buiten de rechtszaal. Een kind begrijpt dat daarmee de onafhankelijkheid in het geding komt.
  Een ander nadeel zijn de mogelijke omkooppraktijken. Als een rechter er zeker van is dat kritiek hem niet deert, tenzij in bijzonder extreme gevallen, is het verleidelijk douceurtjes aan te nemen van criminelen. Een rechter is tenslotte ook maar een mens en de geneugten van het goede leven zal niet ieder afslaan.
  Misschien moet dat systeem van levenslange benoemingen op de helling en kan een rechter in de toekomst nog slechts voor een vaste beperkte periode worden benoemd.

  Like

 2. Komt ie weer: "kan de toets der kritiek niet doorstaan".
  Rechtstreeks gepikt van Elsevier.
  Natuurlijk kan dit de toets der kritiek wel doorstaan. De rechtbank heeft de verdediging elke bananeschil toegeworpen die men in zo’n delicate zaak zou kunnen verzinnen. De verdediging heeft die dankbaar gebruikt om op uit te glijden.
  Als Wilders ergens bij gebaat was geweest, was het een kort en snel proces, zonder veel palavers en deskundigheid. Dat had dan in hoger beroep, en na herhaalde terugverwijzing door de Hoge Raad, op vormfouten verworpen kunnen worden en uiteindelijk als een nachtkaars kunnen uitgaan, omdat het niemand nog een bal kon schelen wegens bezigheden elders van de verdachte. (W. de volgende secretaris-generaal van de Navo?)
  Wat Wilders nu te wachten staat is een tot de tanden gewapende rechtbank die een vonnis levert waar veel stof van zal opwaaien, al is het dan meer heel even. Veroordeeld wordt hij, wegens het verkopen van voor de samenleving schadelijke leugens als waarheid, onder het mom van recht op meningsuiting.

  Like

 3. Behoorlijke tendentieuze toon met weinig oog voor nuancering. Komt retorisch over.
  Immers, tegen de kwade wil van een advocaat en zijn client, camera’s daarbij intimderend inzoomend op iedere detail, zijn rechtbanken mijns inziens moeilijk opgewassen. Zie bjv. http://www.vkblog.nl/bericht/352857/Een_eentweetje_tussen_Moszcowitch_en_Hans_Jansen_om_de_rechtbank_te_vloeren%3F
  Ook professionals laten in dit soort omstandigheden een steekje vallen. Zelfs de profs van de tweede kamer, zeker die van de niet democratisch georganiseerde PVV zelf, hebben moeite met de stijl van Wilders. Geen wonder dat de makke schapen van de PVV fractie 500 man dierenpolitie wisten te regelen, eigenbelang 🙂

  Like

 4. "Bezint eer ge begint", dat had de eetclub zich moeten realiseren. Van intelligente mensen die beroepshalve zorvuldigheid dienen te betrachten zou men niet verwachten dat zij in staat zijn tot zo`n domme zet. De nu geponeerde attitude van misverstand en nietsvermoedendheid ( wir haben das nicht gewusst..) komt ongeloofwaardig over.
  De gastheer had er beter aan gedaan de heer Jansen niet uit te nodigen. Het lijkt op wel op achterkamertjespolitiek, terwijl dat niet zo hoeft te zijn.
  Ze hebben zichzelf in de positie van buigen of barsten gemanouvreerd.
  Benieuwd of dit muisje een staartje krijgt.
  We zijn slechts toeschouwers….

  Like

 5. George, ik heb geen concrete maatregelen om het niveau op te krikken. Ik heb wel een voorbeeld van een pleidooi op hoog niveau , waar het juridische op een hoger plan wordt getild. Sta me dit citaat toe, als lichtend voorbeeld voor onze huidige rechterlijke macht:
  "(…) Ik kom nu tot mijn slotconclusie. Ten eerste acht ik het niet aanwezig van enige smaling boven alle twijfel bewezen; ten tweede acht ik het begrip godslastering juridisch onhanteerbaar: waar een beslissing niet mogelijk is, dient de verdachte als onschuldig beschouwd te worden; zoudt U mijn zienswijze niet delen, dan moet volgens mij het subsidiaire standpunt gelden, dat Godslastering een opzettelijk boosaardige Godsvoorstelling inhoudt, die hier, ondanks het ietwat onalledaagse van de voorstelling, kennelijk nergens aanwezig is; en ten derde, wat de krenking betreft, kan ik, gezien al het vuil en de niet ter zake doende hetze die door al deze menseneters over mij is uitgestort, niet zo gemakkelijk in de heiligheid en kwetsbaarheid van die gevoelens geloven.
  Ik moet reeds tot ontslag van rechtsvervolging concluderen terzake smaling en godsslastering, maar wat de krenking betreft: bewezen is die allerminst, doch het afwezig zijn ervan is evenmin, ooit, te bewijzen; misschien zouden we ten aanzien hiervan het standpunt kunnen innemen: leven en laten leven. Ik bedoel daarmede: laat U deze mensen toch alstublieft hun gegriefdheid, want als ze die niet meer bezitten, hebben ze niets meer en zijn ze niets meer.
  Hiermede kom ik aan het einde van mijn pleidooi. Het is misschien voor het eerst in de Nederlandse rechtspraak, dat een verdachte iets requireert, maar het zij mij toegestaan. In deze zaak staat voor mij betrekkelijk weinig op het spel: wat last, wat drukte, wat opwinding, en de kans op een minuscule boete – gevangenisstraf zou wel sjiek zijn, maar mij lukt zoiets toch nooit – welke boete ik vermoedelijk voor de fiscus nog als kosten van verwerving van mijn bruto inkomen zou mogen aftrekken: ziedaar mijn risico’s. Deze zaak echter, klein en min of meer lachwekkend als zij moge schijnen, is van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. Daarom meen ik, als burger van de rechtsstaat die dit land nog steeds is, te mogen eisen dat U een vonnis zult vellen, dat, hoe het ook voor mij persoonlijk moge uitvallen, door de jurisprudentie die het schept, ertoe zal bijdragen dat deze wet, die in strijd is met de beginselen ener moderne rechtsstaat, en die koren op de molen is van de vijanden der vrijheid, terecht komt op de enige plaats waar zij thuisbehoort, en dat is: in de prullenmand.
  Moge de Geest, die niet de wil van mensen gehoorzaamt, maar die waait waar hij Zelf wil, U bij het vellen van Uw vonnis leiden. Ik dank u."
  ——————————————–
  Overgenomen van:http://hoeiboei.blogspot.com/2010/10/deze-zaak-echter-klein-en-min-of-meer.html#links

  Like

 6. @Oszi
  Dank voor de weldoordachte reactie. Ik vermoed dat je naar rechter Hans Westerman in de Chipshol-affaire verwijst als type dat tegen de fraude aanschuurt. Eerlijk gezegd had ik die uitwassen van de rechterlijke macht nog niet eens in gedachten. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een groot goed en zouden we moeten weten te behouden. Misschien moeten presidenten van rechtbanken breder opgeleid worden, zich neutraler opstellen en sneller corrigerend optreden.
  @Fi
  De wonderen zijn de wereld niet uit. U suggereert dat ik iets gepikt heb van Elsevier. Probleem is alleen dat ik Elsevier niet gelezen heb. Waarom de verdediging de rechters wraakte terwijl het OM juist op alle punten vrijspraak vroeg kan ik ook niet plaatsen. Een voor Wilders gunstige uitspraak lag voor de hand. Nu wordt de zaak uitgesteld en uitgerekt. Je zou bijna denken dat het juridische aspect ondergeschikt is geworden aan het politieke.
  @ZR
  Ik ben het met je eens dat Wilders met name in het interview met Nieuwsuur zijn boekje te buiten is gegaan. Ook zo heeft-ie het gezag van de rechterlijke macht schade toegebracht. Maar advocaat Bram Moszkowicz heeft zich in mijn ogen voorbeeldig gedragen. Hij heeft op geen enkel moment vragen gesteld bij het gezag van de instituties. Bram Moszkowicz doet waarvoor-ie is ingehuurd. En hij doet het goed.
  Juist omdat de stijl van Wilders bekend was hadden de rechters zich daar op voor moeten bereiden. Ook op de overweldige aandacht van de media en de live uitzendingen. Dat gebrek aan besef van de macht van de media tekent voor mij het gebrek aan professionaliteit van de rechters. Ook de persrechter kon dat onvoldoende opvangen. Dat moet toch anders?
  @Smokey
  Dat een deskundige-getuige drie dagen voor zijn verhoor bij Bertus Hendriks werd uitgenodigd terwijl er een raadsheer aanwezig was tekent opnieuw het gebrek aan professionaliteit van de raadsheer die die situatie niet als een probleem ziet. Onbegrijpelijk in mijn ogen. Wordt er geen beroepscode voor rechters nageleefd?
  @Wiljan
  Overduidelijk Reve. Prachtig. Ik begrijp dat het je aanspreekt.

  Like

 7. @George, als deze situatie iets aantoont dan is het wel dat aanhangers van het multiculturalisme zich door hun geloof (ideologie) gerechtvaardigd achten over grenzen te gaan die ze bij anderen menen te bestrijden.
  Voor een toets van deze waarneming volstaat het om de geschiedenis van dit blog te bestuderen.
  De virus ‘multiculturalisme’ heeft onze samenleving aangetast en een moreel helder oordeel ernstig bemoeilijkt.

  Like

 8. @Peter
  Is het multiculturalisme de verklaring voor het haperen van de rechterlijke macht? Speelt niet eerder de gebrekkige bedrijfsvoering, inclusief amateuristische leiding, van een in zichzelfgesloten systeem dat los is komen te staan van de samenleving en in de werving en selectie verre van representatief is? Gevoegd bij het ontbreken van zelfkritiek en correctiemechanismen valt het door de bodem.
  Paradox is dat in internationaal verband de Nederlandse juridische poot prestigieus is. Niet ten onrechte. We mogen er trots op zijn. Maar wellicht passeert dat tamelijk neutraal omdat het accent daar ligt op de technische/ theoretische/ faciliterende aspecten van de juristiek. Pas waar actuele politiek-maatschappelijke aspecten zich opdringen wordt het menens en worden de burgers wakker. Zo zet het kenniscentrum juristiek ons op het verkeerde been. Het is wat waard, maar tegelijk een Potemkin-façade voor wat ontbreekt.
  Belgie kent juryrechtspraak door leken. Afgelopen week speelde de zogenaamde parachute-moord. Het gebrek aan niveau van uitspraak en bewijsvoering was ontluisterend. Door communitaire problemen neemt men geen afscheid van een systeem dat klaarblijkelijk niet werkt. De Franstalige socialisten willen het idee van inspraak door de burger handhaven. Dat soort inspraak vergroot echter alleen in schijn de burgerrechten.
  Kortom, naar mijn idee hebben we in Nederland een prima juridisch systeem van rechtspraak dat verslonsd is door onvoldoende middelen, verkeerd management, gebrekkig personeelsbeleid en slechte bedrijfsvoering. Anders gezegd, onvoldoende professionaliteit biedt. Maar er past begrip. De taken voor rechters zijn breed geworden. Ze staan onder tijdsdruk en voor onmogelijke opgaven. Om het systeem te redden behoeft niet de kern, maar wel de uitvoering op de schop. Inclusief het naar huis sturen van rechters die de beroepscode van hun vak niet meer volgen en zich onkwetsbaar achten. En dan sluit ik me aan bij je kritiekpunt.

  Like

 9. @George = Is het multiculturalisme de verklaring voor het haperen van de rechterlijke macht? Speelt niet eerder de gebrekkige bedrijfsvoering, inclusief amateuristische leiding, van een in zichzelfgesloten systeem dat los is komen te staan van de samenleving en in de werving en selectie verre van representatief is? Gevoegd bij het ontbreken van zelfkritiek en correctiemechanismen valt het door de bodem=
  Mijn beoordeling betreft datgene wat zichtbaar is geworden bij het proces Wilders. De zelfgenoegzaamheid van de multicuturalistische visie die als een virus hele systemen heeft aangetast.
  Dat er ook sprake kan zijn van verslonsing kan dat alleen versterken.Mosko was bij P&W goed op dreef om de aantasting van het systeem aan te tonen. De zelfkritiek en correctiemechanismen zijn niet alleen in het rechtssysteem verslonst, de onderdrukking door het multiculturalisme, heeft dat overal laten verslonsen. Als je één bepaalde waarheid heilig en buiten kritiek verklaart en andersdenkenden demoniseert, kun je niet verwachten dat degenen die justitiële organen bemannen daar ongevoelig voor blijven.
  In dit verband moeten we eens gaan nadenken over de term ‘informele dictatuur’
  Verder wijs ik je er nog op dat het OM het hoofd wel koel heeft gehouden en meer dan voldoende tijd (een jaar, wordt gezegd) heeft kunnen besteden aan het voorbereiden van haar oordeel.

  Like

 10. @Peter
  We zijn het erover eens dat rechter Moors en collega’s in de zaak Wilders verre van optimaal hebben geopereerd. Ze hebben de schijn van partijdigheid gewekt. Ze zijn niet voor niets gewraakt door hun collega-rechters. Ik ben het ook met je eens dat de twee officieren van het OM deskundig hebben geopereerd. Evenmin de schijn van partijdigheid hebben gewekt. Maar je geeft ook aan dat ze zich goed hebben kunnen voorbereiden.
  Eerder in mijn stukje Hoop op vernieuwing PvdA? over de PvdA haalde ik René Cuperus aan die op dit moment drie uitdagingen voor de politiek ziet: de uitweg uit de financiële crisis, het antwoord op het politieke onbehagen en herstel en rehabilitatie van het publieke ethos van overheid en publieke sector.http://www.vkblog.nl/bericht/352495/Hoop_op_vernieuwing_PvdA%3F
  Ook bij de rechterlijke macht gaat het om het laatste aspect. Zoals veel publieke diensten is het in zichzelf gekeerd en te ver van het veld komen af te staan. Geen voeten in de modder, maar de ivoren toren van wereldvreemdheid en eigenheid. De nasleep van het multiculturalisme kan een rol spelen, maar ik zie het dysfunctioneren eerder als onderdeel van dit grotere probleem dat ook het onderwijs en de zorg treft.
  Wat je met informele dictatuur bedoelt weet ik niet precies, maar kan ik wel navoelen. Vraag is dan hoe krijgen we de publieke diensten weer goed aan de praat en worden de overbodige, en zelfs contra-productieve managementslagen geschrapt? Durft de politiek dat aan of niet?

  Like

 11. Mijn referte aan de voor buitenstaanders haast eindeloze procedure (rechtsgang) die kan volgen op een overhaast afgewerkt proces in eerste aanleg is kennelijk te moeilijk voor u.
  Moszkowicz, duurste advocaat voor kwade zaken hier te lande, staat bekend om zijn veelvuldig gebruik van het middel wraking. Het zou mij niets verbazen als de rechtbank hem dit middel vrijdag weer in de hand heeft gelegd, met het besef dat de teneur in "de media" over het proces lichtelijk besmet is geraakt. Zie de toelichting van de wrakingskamer op de toewijzing van het wrakingsverzoek.

  Like

 12. @Fi
  Advocaat Moszkowicz heeft gekregen wat-ie zich zei te wensen. U beweert dat de verdediging is uitgegleden. Ik zie dat anders. Feit dat de wrakingskamer rechter Moors en twee collega’s heeft gewraakt is er in mijn ogen voldoende bewijs voor dat alleen de rechters zijn uitgegleden.
  Ik ben het met u eens dat er veel opmerkelijks is gebeurd in de publieke opinie rond dit proces. In tien maanden is er veel spanning, ongenoegen en verwachting opgebouwd. Aan beide kanten, bij aanklagers en verdediging.
  Het valt de rechtbank te verwijten dat het in een klein jaar tijd onvoldoende vertrouwen en geloofwaardigheid heeft opgebouwd bij beide kanten. Anders gezegd, in het proces zijn er door rechters, raadsheren en president van de rechtbank onnodige fouten gemaakt en is er ongelukkig gehandeld. Ik probeer te achterhalen hoe dat komt en wat de les voor de toekomst is.

  Like

 13. George Knight 23-10-2010 10:06,
  "Bram Moszkowicz heeft zich in mijn ogen voorbeeldig gedragen."
  Zo zie je maar weer. Voor de één is het glas halfleeg, voor de ander halfvol.
  M.i. was hij voor het proces al op de hoogte van het etentje van Hans Jansen. Aan onwaarschijnlijkheden geloof ik niet. In mijn blog vind je een reconstructie. M.i. heeft Moske de schijn tegen. Advocaten die dit soort spelletjes spelen om een zaak te winnen, daar heb ik geen hoge pet van.

  Like

 14. @George, ik zal niet beweren dat René Cuperus in alle opzichten ongelijk heeft, maar hij zoekt het wel erg buiten zichzelf en de functie van de politiek die de samenleving hoort aan te sturen. De politiek en politici zijn onderdeel van hetr probleem. De trap hoort van bovenaan geveegd te worden.
  Het is me ook iets te gemakkelijk om het justitiële systeem te verwijten dat ze te ver van de samenleving afstaan. Ik ken wel een paar rechters, ze staan met de poten in de modder, maar hebben te maken metr maatschappelijke opvattingen die het ze niet gemakkelijk maakt.
  Graag wijs ik je op het feit dat bijvoorbeeld bij de poiltie een groot deel van de agenten die veldwerk doen PVV stemmen (men zegt zelfs een meerderheid) terwijl hun meerderen overwegend de multiculturele idee zijn toegedaan.
  Het multiculturalisme beschouw ik maar even als symbool voor andere onderwerpen waarop de geesten zich scheiden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om onderwijs of kunsten.
  Met genoegen las ik vandaag in de NRC het essay van Arjen van Veelen die de elite verwijt dat zij zich het recht toe eigent om te bepalen wat beschaving is en alles wat daar van afwijkt omschrijft met termen als tokkies, white trash en populistisch. Er is meer an de hand dan bier en tieten, schrijft hij terecht.
  Ik zit er over te denken om een blog te wijden aan ‘het gelijk van de telegraaflezer’ die het denk ik vaker bij het juiste einde had dan de eilte
  Misschien moeten we het als een probleem gaan beschouwen dat bij de selectie van kamerleden niet meer wordt gekeken naar representativiteit voor de bevolking. Nu zijn er te veel mensen van ouders die De Avonden met afschuw hebben gelezen!

  Like

 15. @Peter
  Ik ben het met je eens dat Cuperus het erg buiten zichzelf en de politiek zoekt. Joke Mizee kwam eerder met soortgelijke kritiek op mijn posting over de PvdA.
  Ik ben het niet oneens met wat je over rechters en het multiculturalisme zegt. Maar ik zie dat als de invulling met een politieke kleur die nooit zou mogen kunnen plaatsvinden. Anders gezegd, niet de individuele kleuring door het multiculturalisme is de oorzaak, maar het feit dat de structuur de kleuring toestaat. Als de kleuring het communisme, het rechts-conservatisme of het sociaal-nationalisme van de SP betrof zou het even verkeerd zijn. Kortom, niet de individuele rechters die kleuren en verkleuren moeten aangepakt worden, maar het onvolkomen systeem dat zoiets mogelijk maakt.
  Inderdaad, de trap moet van bovenaf schoongeveegd worden. Ik zie dat niet gebeuren. De belangen zijn te groot. De particratie heeft zich in alle hoeken en gaten van de macht verscholen. Dat geeft het nooit vrijwillig op. Alleen voor de publiciteit wordt wat actie gesuggereerd. En doorgaans trappen we erin. Maar belangen zullen op korte termijn niet veranderen. Zo cynisch ben ik geworden als toeschouwer van de politiek. Ik denk in een andere richting van burgerrechten en een doorbraak van de macht van de politieke partijen.

  Like

 16. George, het begin voor verandering zit in de (juridisch-sociologische) wetenschap en de coterie met politiek en media. Zie het Vertigo- ebeuren. Zie de eetclub van Mulisch.die gelukkig over het hoogtepunt van beìnvloeding heen is.. . Daar zitten de paradigma’s, het is bijna tastbaar , verbonden met wat Haute Cuisine en alcohol …

  Like

 17. Mooi zou het zijn, als rechters ook onafhankelijk bleken van de publieke opinie. Al een tijd heb ik het gevoel, dat het publiek, lees de hardste schreeuwers van de ongefundeerde oordelen, een soort juryrol op zich nemen. Zij die de media het best bespelen hebben de macht. En dit gevoel is versterkt door enkele voorvallen in mijn persoonlijke omgeving, al is dit dan slechts anekdotisch bewijs.

  Like

 18. ==George Knight 23-10-2010 17:04: Inderdaad, de trap moet van bovenaf schoongeveegd worden. Ik zie dat niet gebeuren==
  Je zou zeggen dat geen andere generatie dan die der jaren 60’/70, die de bazen van destijds met enig geweld van hun zetel hebben verstoten, zou moeten begrijpen dat het nu haar beurt is plaats te maken voor weer een andere wending.
  Zo even vrijuit gefilosofeerd en geassocieerd: Weer tijd voor een zgn revolutie? Of is het, om ff grof te zeggen, zich scharen achter een kudde Islamieten het alternatief en wordt dit als revolutionair gezien? IK noem dat gemakzucht omdat er geen centje pijn bij komt kijken en anderen, de zgn tokkies, de klappen opvangen
  Is hiermede niet een cirkeltje rond?
  ==wiljan.45 23-10-2010 19:56 :Zie de eetclub van Mulisch.die gelukkig over het hoogtepunt van beìnvloeding heen is.. .==
  O ja?

  Like

 19. @Wiljan
  Ik vermoed dat we naar verschillende soorten veranderingen verwijzen. Het lijkt wel of in 2010 alles in verband wordt gebracht met koken en eten. De masterchefs die uit hun oude leven hatseflats in een rol stappen. Dus doen alsof. Ik vraag me maar steeds af waar dat nou toch op duidt. Dat koken.
  @Thera
  Mee eens. Rechters zouden los moeten staan van de publieke opinie. De schreeuwers schreeuwen en da’s een onaardig gezicht. Toch denk ik ondanks alles dat de rechterlijke macht beter is gewaarborgd dan je vreest. Hoewel de voorvallen in je omgeving het in een ander licht zetten. Maar da’s een kwestie van statistiek. De angst voor de angst moet ons niet gaan beheersen. Laten we maar laconiek zijn over de schreeuwers. Ooit zijn ze uitgeschreeuwd.
  @Katja
  Ik vind dat je overdrijft. De naar schatting 350.000 belijdende moslims van Nederland die nergens aan de knoppen zitten runnen echt het land niet. En da’s voor een kleine minderheid sowieso lastig te realiseren. Laten we niet werken aan het oproepen van angstbeelden, maar ons concentreren op zakelijke bemiddeling met uitwisseling van rechten en plichten. Ik ben het met je eens dat de politiek van de afgelopen decennia op het terrein van integratie en immigratie fors beneden de maat heeft gepresteerd. Maar dat valt de migranten niet aan te rekenen.
  Revolutie? Ach, die heeft Nederland nooit gekend, Thorbecke in 1848 komt er nog het dichtst bij in de buurt. Maar Troelstra stond in zijn hemd. En de generatie 60/70 is van een opportunistische zelfzucht en vraatzucht -koken!- geworden dat het pijn aan het verstand doet. Tokkies zullen het zelf niet kunnen realiseren omdat de processen zo ingewikkeld zijn. Maar de representativiteit van de Tokkies in de politiek moet veel en veel beter. Dat ben ik met je eens.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.